Poland-Krosno: Gaseous fuels

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • F - Natural Resources and Conservation Services
Opps ID: NBD00003506095479538
Posted Date: Oct 6, 2017
Due Date:
Solicitation No: 393184-2017
Source: Members Only
06/10/2017 S192 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Krosno: Gaseous fuels

2017/S 192-393184

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Miejskie Przedsi?biorstwo Gospodarki Komunalnej w Kro?nie Sp. z o.o.
ul. Fredry 12
Krosno
38-400
Poland
Contact person: Malgorzata Pachana
Telephone: +48 134748315
E-mail: m.pachana@mpgk.krosno.pl
Fax: +48 134368678
NUTS code: PL821

Internet address(es):

Main address: www.bip.ekrosno.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Other type: Sp. z o.o.
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla Grupy Zakupowej.

Reference number: DZ-2300-9/TI/R/2017
II.1.2) Main CPV code
09120000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E,obejmuj?ca sprzeda? i ?wiadczenie uslug dystrybucji w okresie od 1.11.2017 r. do 31.10.2018 r. na potrzeby Podmiotow wchodz?cych w sklad Grupy Zakupowej.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 5 241 037.80 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? I

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
09123000
65210000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL82
Main site or place of performance:

Wojewodztwo Podkarpackie.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamowienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego

o symbolu E, obejmuj?ca sprzeda? i ?wiadczenie uslug dystrybucji w okresie od 1.11.2017 r. do 31.10.2018 r.

na potrzeby Podmiotow wchodz?cych w sklad Grupy Zakupowej, tj.:

1. Gmina Besko wraz z jednostkami podleglymi

2. Gmina Boguchwala wraz z jednostkami podleglymi

3. Gmina D?bica wraz z jednostkami podleglymi

4. Gmina Haczow wraz z jednostkami podleglymi

5. Jedlickie Przedsi?biorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

6. Gmina Lesko wraz z jednostkami podleglymi

7. Gmina Miejsce Piastowe wraz z jednostkami podleglymi

8. Gmina Miasto Krosno wraz z jednostkami podleglymi

9. Gmina Miasta Sanoka wraz z jednostkami podleglymi

10. Miejskie Przedsi?biorstwo Gospodarki Komunalnej w Kro?nie Sp. z o.o.

11. Muzeum Podkarpackie w Kro?nie

12. Lasy Pa?stwowe Nadle?nictwo Kolbuszowa

13. Gmina Olszanica wraz z jednostkami podleglymi

14. Powiat Sanocki wraz z jednostkami podleglymi

15. Pa?stwowa Wy?sza Szkola Zawodowa im. Stanislawa Pigonia w Kro?nie

16. Gmina Sanok wraz z jednostkami podleglymi

17. Sanockie Przedsi?biorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

18. Gmina Wojaszowka wraz z jednostkami podleglymi

2. Zal?cznik nr 4a i 4b do IDW opisuje zbiorcze zestawienie zapotrzebowania na gaz ziemny wg podmiotow i

taryf. Zamawiaj?cy po wylonieniu Wykonawcy i podpisaniu umowy przeka?e dokumenty (odr?bne dla ka?dego

podmiotu) do zgloszenia umowy sprzeda?y i ?wiadczenia uslug dystrybucji oraz uaktualnione niezb?dne dane w

wersji edytowalnej ? plik Excel.

Wskazane w zal?czniku nr 4a i 4b do IDW warto?ci zu?ycia gazu ziemnego zostaly przyj?te do obliczenia

szacunkowej warto?ci zamowienia, co nie odzwierciedla rzeczywistego wykorzystania w czasie trwania umowy i

w ?adnym razie nie mo?e by? podstaw? do jakichkolwiek roszcze? ze strony Wykonawcy.

3. Calkowite szacunkowe zu?ycie paliwa gazowego [kWh] w okresie od 01.11.2017 r. do 31.10.2018 r. wynosi w

taryfach W-1 do W-3: ok. 7 168 143,175 kWh

4. Zakres rzeczowy przedmiotu zamowienia obj?tego niniejszym post?powaniem okre?la szczegolowy opis

przedmiotu zamowienia ? zal?cznik nr 4a- cz??? I zamowienia oraz 4b ? cz??? II zamowienia do SIWZ

? zawieraj?cy lokalizacje oraz opis punktow poboru paliwa gazowego. Dostawa paliwa gazowego dla

poszczegolnych punktow poboru, obj?tych zamowieniem publicznym, rozpocznie si? zgodnie z terminami

okre?lonymi w zal?czniku nr 4a i 4b do SIWZ oraz nie wcze?niej ni? z dniem skutecznego rozwi?zania

dotychczasowych umow kompleksowych dostawy paliwa gazowego, a tak?e po pozytywnie przeprowadzonej

procedurze zmiany sprzedawcy u Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

4. Przedmiot zamowienia obejmuje m.in.:

a) wypowiedzenie w imieniu Zamawiaj?cych dotychczas obowi?zuj?cych umow kompleksowych dostarczania

paliwa gazowego zgodnie z zal?cznikiem nr 4a i 4b. Powy?szy obowi?zek ci??y na Wykonawcy przez caly

okres realizacji zamowienia (np. wprowadzanie nowych punktow poboru, o ktorych mowa w pkt XXVI IDW).

Wykonawca zobowi?zany jest do przedlo?enia skanu zlo?onego wypowiedzenia do wiadomo?ci MPGK Krosno niezwlocznie po jego zlo?eniu na adres e-mail: gaz@mpgk.krosno.pl

b) dokonanie zgloszenia wla?ciwemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej z

Wykonawc? umowy,

c) niezwloczne informowanie Pelnomocnika na mail: gaz@mpgk.krosno.pl o negatywnym procesie zmiany

sprzedawcy (odrzuceniu zgloszenia umowy sprzeda?y) dla danego punktu poboru,

d) ?wiadczenia uslugi kompleksowej dostawy gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E zgodnie z

obowi?zuj?cymi przepisami ustawy Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. t.j. z 2017, poz.220).

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiaj?cy przewiduje w ramach realizacji niniejszego zamowienia prawo opcji w oparciu o art. 34 ust. 5ustawy Pzp. Poprzez prawo opcji Zamawiaj?cy rozumie mo?liwo?ci zrealizowania umowy w szerszym zakresieni? podana w niniejszym post?powaniu. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiaj?cego, z ktorego mo?e, ale niemusi skorzysta? w ramach realizacji niniejszej umowy. Prawo opcji polega? b?dzie na zwi?kszeniu wolumenuwielko?ci zamawianego gazu ziemnego do 10 % wielko?ci wskazanych w zal?czniku nr 4a i 4b do IDW, poprzezzlo?enie przez danego Zamawiaj?cego odpowiedniego zamowienia.

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? II

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
09123000
65210000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL82
NUTS code: PL7
NUTS code: PL72
Main site or place of performance:

Wojewodztwo Podkarpackie i ?wi?tokrzyskie.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamowienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego

o symbolu E, obejmuj?ca sprzeda? i ?wiadczenie uslug dystrybucji w okresie od 1.11.2017 r. do 31.10.2018 r.

na potrzeby Podmiotow wchodz?cych w sklad Grupy Zakupowej, tj.:

1. Gmina Besko wraz z jednostkami podleglymi

2. Gmina Boguchwala wraz z jednostkami podleglymi

3. Gmina D?bica wraz z jednostkami podleglymi

4. Gmina Haczow wraz z jednostkami podleglymi

5. Gmina Lesko wraz z jednostkami podleglymi

6. Gmina Miejsce Piastowe wraz z jednostkami podleglymi

7. Gmina Miasto Krosno wraz z jednostkami podleglymi

8. Gmina Miasta Sanoka wraz z jednostkami podleglymi

9. Miejskie Przedsi?biorstwo Gospodarki Komunalnej w Kro?nie Sp. z o.o.

10. Muzeum Podkarpackie w Kro?nie

11. Lasy Pa?stwowe Nadle?nictwo Kolbuszowa

12. Gmina Olszanica wraz z jednostkami podleglymi

13. Powiat Sanocki wraz z jednostkami podleglymi

14. Pa?stwowa Wy?sza Szkola Zawodowa im. Stanislawa Pigonia w Kro?nie

15. Pa?stwowa Wy?sza Szkola Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku

16. Gmina Sanok wraz z jednostkami podleglymi

17. Sanockie Przedsi?biorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

18. Starachowickie Towarzystwo Budownictwa Spolecznego ?Wspolny Dom Sp. z o. o.

19. Gmina Wojaszowka wraz z jednostkami podleglymi

2. Zal?cznik nr 4a i 4b do IDW opisuje zbiorcze zestawienie zapotrzebowania na gaz ziemny wg podmiotow i

taryf. Zamawiaj?cy po wylonieniu Wykonawcy i podpisaniu umowy przeka?e dokumenty (odr?bne dla ka?dego

podmiotu) do zgloszenia umowy sprzeda?y i ?wiadczenia uslug dystrybucji oraz uaktualnione niezb?dne dane w

wersji edytowalnej ? plik Excel.

Wskazane w zal?czniku nr 4a i 4b do IDW warto?ci zu?ycia gazu ziemnego zostaly przyj?te do obliczenia

szacunkowej warto?ci zamowienia, co nie odzwierciedla rzeczywistego wykorzystania w czasie trwania umowy i

w ?adnym razie nie mo?e by? podstaw? do jakichkolwiek roszcze? ze strony Wykonawcy.

3. Calkowite szacunkowe zu?ycie paliwa gazowego [kWh] w okresie od 01.11.2017 r. do 31.10.2018 r. wynosi w

taryfach W-4 do W-5: ok. 31 653 369,502 kWh

4. Zakres rzeczowy przedmiotu zamowienia obj?tego niniejszym post?powaniem okre?la szczegolowy opis

przedmiotu zamowienia ? zal?cznik nr 4a- cz??? I zamowienia oraz 4b ? cz??? II zamowienia do SIWZ

? zawieraj?cy lokalizacje oraz opis punktow poboru paliwa gazowego. Dostawa paliwa gazowego dla

poszczegolnych punktow poboru, obj?tych zamowieniem publicznym, rozpocznie si? zgodnie z terminami

okre?lonymi w zal?czniku nr 4a i 4b do SIWZ oraz nie wcze?niej ni? z dniem skutecznego rozwi?zania

dotychczasowych umow kompleksowych dostawy paliwa gazowego, a tak?e po pozytywnie przeprowadzonej

procedurze zmiany sprzedawcy u Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

4. Przedmiot zamowienia obejmuje m.in.:

a) wypowiedzenie w imieniu Zamawiaj?cych dotychczas obowi?zuj?cych umow kompleksowych dostarczania

paliwa gazowego zgodnie z zal?cznikiem nr 4a i 4b. Powy?szy obowi?zek ci??y na Wykonawcy przez caly

okres realizacji zamowienia (np. wprowadzanie nowych punktow poboru, o ktorych mowa w pkt XXVI IDW).

Wykonawca zobowi?zany jest do przedlo?enia skanu zlo?onego wypowiedzenia do wiadomo?ci MPGK Krosno niezwlocznie po jego zlo?eniu na adres e-mail: gaz@mpgk.krosno.pl

b) dokonanie zgloszenia wla?ciwemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej z

Wykonawc? umowy,

c) niezwloczne informowanie Pelnomocnika na mail: gaz@mpgk.krosno.pl o negatywnym procesie zmiany

sprzedawcy (odrzuceniu zgloszenia umowy sprzeda?y) dla danego punktu poboru,

d) ?wiadczenia uslugi kompleksowej dostawy gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E zgodnie z

obowi?zuj?cymi przepisami ustawy Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. t.j. z 2017, poz.220).

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiaj?cy przewiduje w ramach realizacji niniejszego zamowienia prawo opcji w oparciu o art. 34 ust. 5ustawy Pzp. Poprzez prawo opcji Zamawiaj?cy rozumie mo?liwo?ci zrealizowania umowy w szerszym zakresieni? podana w niniejszym post?powaniu. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiaj?cego, z ktorego mo?e, ale niemusi skorzysta? w ramach realizacji niniejszej umowy. Prawo opcji polega? b?dzie na zwi?kszeniu wolumenuwielko?ci zamawianego gazu ziemnego do 10 % wielko?ci wskazanych w zal?czniku nr 4a i 4b do IDW, poprzezzlo?enie przez danego Zamawiaj?cego odpowiedniego zamowienia.

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 134-274178
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: I
Title:

Cz??? I

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
25/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
PGNiG Obrot Detaliczny Sp. z o. o.
ul. Jana Kazimierza 3
Warszawa
01-248
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 899 918.74 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 2
Title:

Cz??? II

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
25/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
PGNiG Obrot Detaliczny Sp. z o. o.
Warszawa
Warszawa
01-248
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 4 341 119.06 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17 A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587777
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Departament Odwola? Urz?du Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17 A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
06/10/2017 S192 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Krosno: Gaseous fuels

2017/S 192-393184

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Miejskie Przedsi?biorstwo Gospodarki Komunalnej w Kro?nie Sp. z o.o.
ul. Fredry 12
Krosno
38-400
Poland
Contact person: Malgorzata Pachana
Telephone: +48 134748315
E-mail: m.pachana@mpgk.krosno.pl
Fax: +48 134368678
NUTS code: PL821

Internet address(es):

Main address: www.bip.ekrosno.pl

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla Grupy Zakupowej.

Reference number: DZ-2300-9/TI/R/2017
II.1.2) Main CPV code
09120000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 5 241 037.80 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? I

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
09123000
65210000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL82
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? II

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
09123000
65210000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL82
NUTS code: PL7
NUTS code: PL72

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 134-274178

Section V: Award of contract

Lot No: I
Title:

Cz??? I

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
25/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
PGNiG Obrot Detaliczny Sp. z o. o.
ul. Jana Kazimierza 3
Warszawa
01-248
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 899 918.74 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 2
Title:

Cz??? II

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
25/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
PGNiG Obrot Detaliczny Sp. z o. o.
Warszawa
Warszawa
01-248
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 4 341 119.06 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
TI Title Poland-Krosno: Gaseous fuels
ND Document number 393184-2017
PD Publication date 06/10/2017
OJ OJ S 192
TW Place KROSNO
AU Authority name Miejskie Przedsi?biorstwo Gospodarki Komunalnej w Kro?nie Sp. z o.o.
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 02/10/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 09120000 - Gaseous fuels
09123000 - Natural gas
65210000 - Gas distribution
OC Original CPV code 09120000 - Gaseous fuels
09123000 - Natural gas
65210000 - Gas distribution
RC NUTS code PL7
PL72
PL82
IA Internet address (URL) www.bip.ekrosno.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >