Poland-Wielopole Skrzy?skie: Credit granting services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • T - Photographic, Mapping, Printing, and Publications Services
Opps ID: NBD00003506778337027
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date:
Solicitation No: 394900-2017
Source: Members Only
06/10/2017 S192 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Wielopole Skrzy?skie: Credit granting services

2017/S 192-394900

Contract award notice

Services

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Gmina Wielopole Skrzy?skie
Wielopole Skrzy?skie 200
Contact point(s): Urz?d Gminy w Wielopolu Skrzy?skim
For the attention of: Boguslawa Fro?
39-110 Wielopole Skrzy?skie
Poland
Telephone: +48 172214819
E-mail: sekretariat@wielopole.eu
Fax: +48 172214830

Internet address(es):

General address of the contracting authority: www.wielopole.eu

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.5) Common procurement vocabulary (CPV)

66113000

Description
Credit granting services.
II.2) Total final value of contract(s)
II.2.1) Total final value of contract(s)
Value: 1 613 640,90 PLN
Excluding VAT

Section V: Award of contract

V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken

Konsorcjum: Lider: Bank Spoldzielczy w Wielopolu Skrzy?skim 39-110 Wielopole Skrzy?skie, ul. Rynek 196 Partner: Bank Spoldzielczy w S?dziszowie Malopolskim 39-120 S?dziszow Malopolski, ul. 3-go Maja 18
Rynek 196
39-110 Wielopole Skrzy?skie
Poland
E-mail: wielopole@bswielopole.pl
Telephone: +48 172214866
Internet address: http://www.bswielopole.pl

V.4) Information on value of contract
Initial estimated total value of the contract:
Value: 1 927 245,35 PLN
Excluding VAT
Total final value of the contract:
Lowest offer 1 613 640,90 and highest offer 2 197 580,82 PLN
Excluding VAT
06/10/2017 S192 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Wielopole Skrzy?skie: Credit granting services

2017/S 192-394900

Contract award notice

Services

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Gmina Wielopole Skrzy?skie
Wielopole Skrzy?skie 200
Contact point(s): Urz?d Gminy w Wielopolu Skrzy?skim
For the attention of: Boguslawa Fro?
39-110 Wielopole Skrzy?skie
Poland
Telephone: +48 172214819
E-mail: sekretariat@wielopole.eu
Fax: +48 172214830

Internet address(es):

General address of the contracting authority: www.wielopole.eu

I.2) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.3) Main activity
General public services
I.4) Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract
Udzielenie i obsluga kredytu bankowego dlugoterminowego w kwocie 5.500.000 zl (pi?? milionow pi??set tysi?cy zlotych) na sfinansowanie deficytu bud?etu gminy i splat? zobowi?za? z tytulu zaci?gni?tych kredytow.
II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Services
Service category No 6: Financial services a) Insurances services b) Banking and investment services
Main site or location of works, place of delivery or of performance: Wielopole Skrzy?skie.

NUTS code PL823

II.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
II.1.4) Short description of the contract or purchase(s)
Przedmiotem zamowienia jest udzielenie i obsluga kredytu bankowego dlugoterminowego w kwocie 5.500.000
zl na sfinansowanie deficytu bud?etu gminy i splat? zobowi?za? z tytulu zaci?gni?tych kredytow.
Oprocentowanie kredytu b?dzie mialo charakter zmienny i ustalane b?dzie wedlug ?redniej stopy WIBOR
1M powi?kszonej o stal? w okresie kredytowania mar??. ?rednia stopa WIBOR 1M b?dzie ustalana jako
miesi?czna ?rednia arytmetyczna stop dziennych obowi?zuj?cych w miesi?cu poprzedzaj?cym okres, za ktory
naliczane b?d? odsetki.
Oprocentowanie kredytu ustalane b?dzie w ostatnim dniu roboczym ka?dego miesi?ca i b?dzie ono
obowi?zywalo przez caly okres miesi?ca nast?puj?cego po miesi?cu, w ktorym zostalo ono ustalone.
Odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane b?d? w okresach miesi?cznych i pobierane w okresach
kwartalnych w ostatnim dniu roboczym miesi?ca ko?cz?cego kwartal kalendarzowy, za okres za ktory odsetki te
zostaly naliczone, przy czym splata ostatniej raty odsetek nast?pi w dniu 30 listopada 2031 r.
Wykorzystanie kredytu postawionego przez Bank do dyspozycji nast?powa? b?dzie w formie przelania kredytu
na rachunek wskazany przez Kredytobiorc?, na podstawie dyspozycji Kredytobiorcy zlo?onych w banku.
Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do wykorzystania kredytu w niepelnej kwocie w przypadku zaistnienia
okoliczno?ci, ktorych nie mo?na bylo wcze?niej przewidzie? bez konsekwencji finansowych ze strony
Wykonawcy, z ktorym zostanie podpisana umowa.
Planowane terminy splaty oraz wysoko?ci rat kredytu:
1) 30.01.2018 r. ? 5.000 zl.
2) 30.01.2019 r. ? 5.000 zl.
3) 30.01.2020 r. ? 5.000 zl.
4) 30.01.2021 r. ? 5.000 zl.
5) 30.09.2022 r. ? 100.000 zl.
6) 30.09.2023 r. ? 100.000 zl.
7) 30.09.2024 r. ? 100.000 zl.
8) 30.09.2025 r. ? 100.000 zl.
9) 30.09.2026 r. ? 100.000 zl.
10) 31.05.2027 r. ? 400.000 zl.
11) 30.11.2027 r. ? 500.000 zl.
12) 31.05.2028 r. ? 400.000 zl.
13) 30.11.2028 r. ? 600.000 zl.
14) 31.05.2029 r. ? 400.000 zl.
15) 30.11.2029 r. ? 600.000 zl.
16) 31.05.2030 r. ? 400.000 zl.
17) 30.11.2030 r. ? 600.000 zl.
18) 31.05.2031 r. ? 400.000 zl.
19) 30.11.2031 r. ? 680.000 zl.
Termin uruchomienia transzy kredytu nie mo?e by? dlu?szy ni? 3 dni od dnia przekazania dyspozycji wyplaty.
Zamawiaj?cemu przysluguje prawo wykorzystania kredytu w kwocie ni?szej ni? kwota 5.500.000,00 PLN, bez
ponoszenia z tego tytulu dodatkowych kosztow(oplat, prowizji itp.).
Kredyt b?dzie wykorzystywany do 31 grudnia 2017 roku (?na ??dania tj. po pisemnej dyspozycji do
uruchomienia kredytu na rachunek Gminy.
II.1.5) Common procurement vocabulary (CPV)

66113000

II.1.6) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
II.2) Total final value of contract(s)
II.2.1) Total final value of contract(s)
Value: 1 613 640,90 PLN
Excluding VAT

Section IV: Procedure

IV.1) Type of procedure
IV.1.1) Type of procedure
Open
IV.2) Award criteria
IV.2.1) Award criteria
The most economically advantageous tender in terms of
1. Cena. Weighting 60
2. Termin wyplaty poszczegolnych transz kredytu. Weighting 40
IV.2.2) Information about electronic auction
An electronic auction has been used: no
IV.3) Administrative information
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting authority
RBF.271.1.2017
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract

Contract notice

Notice number in the OJEU: 2017/S 116-234120 of 20.6.2017

Section V: Award of contract

Lot title: Udzielenie i obsluga kredytu bankowego dlugoterminowego w kwocie 5.500.000 zl (pi?? milionow pi??set tysi?cy zlotych) na sfinansowanie deficytu bud?etu gminy i splat? zobowi?za? z tytulu zaci?gni?tych kredytow
V.1) Date of contract award decision:
4.9.2017
V.2) Information about offers
Number of offers received: 3
Number of offers received by electronic means: 0
V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken

Konsorcjum: Lider: Bank Spoldzielczy w Wielopolu Skrzy?skim 39-110 Wielopole Skrzy?skie, ul. Rynek 196 Partner: Bank Spoldzielczy w S?dziszowie Malopolskim 39-120 S?dziszow Malopolski, ul. 3-go Maja 18
Rynek 196
39-110 Wielopole Skrzy?skie
Poland
E-mail: wielopole@bswielopole.pl
Telephone: +48 172214866
Internet address: http://www.bswielopole.pl

V.4) Information on value of contract
Initial estimated total value of the contract:
Value: 1 927 245,35 PLN
Excluding VAT
Total final value of the contract:
Lowest offer 1 613 640,90 and highest offer 2 197 580,82 PLN
Excluding VAT
V.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be sub-contracted: no

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.2) Additional information:
VI.3) Procedures for appeal
VI.3.1) Body responsible for appeal procedures

Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
02-676 Warszawa
Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587701
Internet address: www.uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

VI.3.2) Lodging of appeals
VI.3.3) Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17a
02-676 Warszawa
Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587701
Internet address: www.uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

VI.4) Date of dispatch of this notice:
3.10.2017
TI Title Poland-Wielopole Skrzy?skie: Credit granting services
ND Document number 394900-2017
PD Publication date 06/10/2017
OJ OJ S 192
TW Place WIELOPOLE SKRZY?SKIE
AU Authority name Gmina Wielopole Skrzy?skie
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 03/10/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
TY Type of bid 9 - Not applicable
AC Award criteria 2 - The most economic tender
PC CPV code 66113000 - Credit granting services
OC Original CPV code 66113000 - Credit granting services
RC NUTS code PL823
IA Internet address (URL) www.wielopole.eu
DI Directive Classical Directive 2004/18/EC

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >