Poland-Warsaw: Medical practice services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • Q - Medical Services
Opps ID: NBD00003506807997212
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Oct 24, 2017
Solicitation No: 396860-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Medical practice services

2017/S 193-396860

Contract notice ? utilities

Services

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
PGNiG Termika SA
ul. Modli?ska 15
Warszawa
03-216
Poland
Contact person: Magdalena Woroniecka
Telephone: +48 225878439
E-mail: magdalena.woroniecka@termika.pgnig.pl
Fax: +48 225878468
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: www.termika.pgnig.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.termika.pgnig.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6) Main activity
Production, transport and distribution of gas and heat

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

?wiadczenie uslug medycznych na rzecz PGNiG TERMIKA SA.

Reference number: 17DFZZ384
II.1.2) Main CPV code
85121000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Przedmiotem Zamowienia jest wykonanie przez Wykonawc? na rzecz Zamawiaj?cego ?wiadczenia uslug medycznych na rzecz PGNiG Termika SA. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia stanowi Wzor umowy nr 17DFZZ384 wraz z zal?cznikami.

Przedmiotem zamowienia jest zamowienie na uslugi spoleczne o warto?ci poni?ej 1.000.000 Euro.

Post?powanie jest prowadzone na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowie? publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej ustaw? oraz Regulaminu udzielania zamowie? w PGNiG TERMIKA SA zamieszczonego na stronie internetowej PGNiG TERMIKA SA.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem Zamowienia jest wykonanie przez Wykonawc? na rzecz Zamawiaj?cego ?wiadczenia uslug medycznych na rzecz PGNiG Termika SA. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia stanowi Wzor umowy nr 17DFZZ384 wraz z zal?cznikami.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Wykonawca przedlo?y Zamawiaj?cemu na jego wezwanie odpis z wla?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy znajduj? si? w sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tj. wyka?? si? przychodem ?redniorocznym w wysoko?ci co najmniej 6 mln PLN, za okres ostatnich trzech lat obrotowych, a je?eli okres dzialalno?ci jest krotszy ? to takim przychodem ?redniorocznym za ten okres okre?lonym na podstawie ?Rachunku zyskow i strat cz??ci sprawozdania finansowego (pozycja ?Przychod netto ze sprzeda?y produktow, towarow i materialow lub ?Przychod netto ze sprzeda?y i zrownane z nimi) albo w przypadku Wykonawcow niezobowi?zanych do sporz?dzania ww. dokumentow, innych dokumentow okre?laj?cych obroty oraz zobowi?zania. ?rednioroczny przychod to suma przychodow z ostatnich 3 lat obrotowych podzielona przez 3, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy, ?rednioroczny przychod to suma przychodow z tego okresu podzielona przez liczb? lat odpowiadaj?cych temu okresowi. Je?li przychod b?dzie podany w walutach obcych, wowczas Zamawiaj?cy dokona przeliczenia ich wedlug ?redniego kursu NBP tabela A ogloszonego na dzie? wyslania ogloszenia o zamowieniu do publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej. W przypadku braku publikacji kursu tej waluty przez Narodowy Bank Polski w dniu, o ktorym mowa powy?ej, Zamawiaj?cy zastosuje ?redni kurs tej waluty ostatnio ogloszony przez Narodowy Bank Polski przed wy?ej wymienionym dniem.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? wykonawcy, ktorzy wyka?? si? zrealizowaniem samodzielnie lub w konsorcjum w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?li okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie,

? co najmniej dwoch (2) zamowie? polegaj?cych na obsludze ro?nych firm produkcyjnych w zakresie medycyny pracy przez okres co najmniej 12 miesi?cy,

i

? co najmniej (2) uslug polegaj?cych na kompleksowym ?wiadczeniu uslug medycznych, w ktorych obj?tych abonamentem uslug medycznych bylo co najmniej 1000 osob (w ka?dej) przez okres co najmniej 12 miesi?cy. Uslugi te byly wykonywane dla ro?nych firm.

Spelnienie warunkow b?dzie oceniane na podstawie wykazu wykonanych zamowie? w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?li okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie oraz zlo?onych dokumentow potwierdzaj?cych nale?yte wykonanie uslug w wy?ej opisanym zakresie. W przypadku aktualnie wykonywanej uslugi dokument potwierdzaj?cy nale?yte wykonanie nie mo?e by? wystawiony wcze?niej ni? 3 miesi?ce od daty skladania oferty.

Dokumentami potwierdzaj?cymi nale?yte wykonanie prac w zakresie opisanym powy?ej mog? by?:

1) referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego uslugi byly wykonywane;

2) je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentow w celu wykazania spelniania warunkow, o ktorych mowa powy?ej ? inne dokumenty

3) podpisany przez Strony protokol odbioru ko?cowego prac lub przekazania do eksploatacji zawieraj?cy informacj? o zakresie, warto?ci prac i terminie realizacji

4) Je?li uslugi byly wykonywane na rzecz Zamawiaj?cego, Wykonawca nie jest zobligowany do zlo?enia dowodow na prawidlowe wykonanie tych uslug.

2. O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? wykonawcy, ktorzy posiadaj? zdolno?ci techniczne lub zawodowe, tj. wyka?? si?:

? posiadaniem wlasnych lub dysponowaniem co najmniej 7 placowkami ?wiadcz?cymi uslugi medyczne na terenie m.st. Warszawy czynnymi od poniedzialku do pi?tku w godz.7.00- 20.00, w tym co najmniej jedna z tych placowek czynna jest 24h przez 7 dni w tygodniu a w co najmniej w 4-ech z tych placowek od poniedzialku do pi?tku w godzinach 08:00-20:00 ?wiadczone s? uslugi stomatologiczne. Spelnienie warunku b?dzie oceniane na podstawie wykazu zawieraj?cego nazwy i adresy zakladow opieki zdrowotnej, w ktorych s? ?wiadczone uslugi, z podaniem godzin otwarcia danej placowki oraz godzin ?wiadczenia uslug stomatologicznych,

? posiadaniem wlasnej lub dysponowaniem jedn? placowk? ?wiadcz?c? uslugi medyczne od poniedzialku do pi?tku przez co najmniej 8 godzin na terenie miasta Pruszkowa. Spelnienie warunku b?dzie oceniane na podstawie wykazu zawieraj?cego nazwy i adresy placowek ?wiadcz?cych uslugi medyczne na terenie miasta Pruszkowa, z podaniem godzin otwarcia danej placowki,

.

3. O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? wykonawcy, ktorzy posiadaj? zdolno?ci techniczne lub zawodowe, tj. wyka?? si? posiadaniem uprawnie? do wykonywania dzialalno?ci obj?tej przedmiotem zamowienia tj. posiadaniem wpisu do rejestru prowadzonego na podstawie ustawy o dzialalno?ci leczniczej (Dz.U. z 2015 r., poz 618 z po?n. zm.).

Na potwierdzenie spelniania warunku udzialu Wykonawca zlo?y na wezwanie Zamawiaj?cego o?wiadczanie na formularzu stanowi?cym zal?cznik nr 5 do Instrukcji dla Wykonawcow.

III.1.4) Objective rules and criteria for participation
III.1.5) Information about reserved contracts
III.1.6) Deposits and guarantees required:

Wykonawca przyst?puj?c do przetargu jest zobowi?zany przed uplywem terminu skladania ofert do wniesienia wadium w wysoko?ci: 120 000 PLN.

Wadium wniesione w pieni?dzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiaj?cego: mBank S.A., nr rachunku: 85 1140 1010 0000 2963 3400 1042, na poleceniu przelewu nale?y wpisa?: ?Wadium ? przetarg nr 17DFZZ384.

Wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej albo por?czenia, z tre?ci musi w szczegolno?ci jednoznacznie wynika? zobowi?zanie gwaranta (banku, ubezpieczyciela, por?czyciela) do zaplaty calej kwoty wadium nieodwolalnie i bezwarunkowo na pierwsze ??danie Zamawiaj?cego (beneficjenta), zawieraj?ce o?wiadczenie, ?e zaistnialy okoliczno?ci, o ktorych mowa w art. 46 Ustawy ? bez konieczno?ci potwierdzania tych okoliczno?ci.

III.1.7) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

Warunki platno?ci okre?la wzor umowy 17DFZZ384.

III.1.8) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

W przypadku, kiedy Wykonawcy wspolnie ubiegaj? si? o udzielenie zamowienia, zobowi?zani s? przedstawi? dokument ustanawiaj?cy pelnomocnika upowa?nionego do reprezentowania w post?powaniu albo do reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego.

Zgodnie z art. 23 ust. 4 Ustawy w przypadku wyboru oferty Wykonawcow wyst?puj?cych wspolnie Zamawiaj?cy ??da przedstawienia umowy reguluj?cej wspolprac? tych wykonawcow najpo?niej na dwa dni przed terminem zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego.

III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:
III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 24/10/2017
Local time: 12:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 23/12/2017
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 24/10/2017
Local time: 12:30
Place:

W siedzibie Zamawiaj?cego w Warszawie przy ul. Modli?skiej 15, sala 204 w budynku biurowym Elektrocieplowni ?era?.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

Przedmiotem zamowienia jest zamowienie na uslugi spoleczne o warto?ci poni?ej 1.000.000 Euro.

Post?powanie jest prowadzone na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowie? publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej ustaw? oraz Regulaminu udzielania zamowie? w PGNiG TERMIKA SA zamieszczonego na stronie internetowej PGNiG TERMIKA SA.

Zamawiaj?cy nie wymaga zlo?enia wraz z ofert? Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamowienia.

Kryteria oceny ofert:

Cena oferty ? waga: 80 [%]

Liczba wlasnych placowek medycznych Wykonawcy na terenie m.st. Warszawy ze wspolnym jednolitym systemem informatycznym ? waga: 15 [%]

Punkty w kryterium ?Liczba wlasnych placowek medycznych Wykonawcy na terenie m.st. Warszawy ze wspolnym jednolitym systemem informatycznym Wx ? przyznawane b?d? wg poni?szych zasad:

7 wlasnych placowek medycznych na terenie m.st. Warszawy ze wspolnym jednolitym systemem informatycznym ? Wx=0 pkt.

Za ka?d? kolejn? wlasn? placowk? medyczn? na terenie m.st. Warszawy ze wspolnym jednolitym systemem informatycznym Wykonawca otrzyma 1 pkt. Maksymalna liczba punktow, ktor? Wykonawca mo?e otrzyma? w ramach tego kryterium to 15 pkt.

Liczba placowek stomatologicznych na terenie m. st. Warszawy ze wspolnym jednolitym systemem informatycznym, czynnych od poniedzialku do pi?tku w godzinach 08:00-20:00. ? waga 5 [%]

Punkty w kryterium ?Liczba placowek stomatologicznych na terenie m.st. Warszawy ze wspolnym jednolitym systemem informatycznym Sx ? przyznawane b?d? wg poni?szych zasad:

4 placowki stomatologiczne na terenie m.st. Warszawy ze wspolnym jednolitym systemem informatycznym ? Sx=0pkt.

Za ka?d? kolejn? placowk? stomatologiczn? na terenie m.st. Warszawy ze wspolnym jednolitym systemem informatycznym, czynn? od poniedzialku do pi?tku w godzinach 08:00-20:00 Wykonawca otrzyma 1 pkt. Maksymalna liczba punktow, ktor? Wykonawca mo?e otrzyma? w ramach tego kryterium to 5 pkt.

Wszystkie dokumenty sporz?dzone w j?zyku obcym musz? zosta? zlo?one wraz z tlumaczeniami na j?zyk polski.

Oferta wraz z zal?cznikami musi by? podpisana przez osob?/y upowa?nion?/e do reprezentowania Wykonawcy. Upowa?nienie (pelnomocnictwo) do podpisania oferty winno by? dol?czone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentow zal?czonych przez Wykonawc?.

Przedkladaj?c swoj? ofert? przetargow? Wykonawca akceptuje w calo?ci i bez zastrze?e? warunki realizacji zamowienia okre?lone w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia (dalej zwanej ?SIWZ) wraz ze wszystkim zal?cznikami stanowi?cymi jej integraln? cz???.

Post?powanie b?dzie przeprowadzone na platformie przetargowej PGNiG TERMIKA SA administrowanej przez eB2B Sp. z o.o. Szczegolowa instrukcja dotycz?ca obslugi platformy, dost?pna jest w zakladce ?Instrukcje po zalogowaniu https://termika.eb2b.com.pl/platforma/instrukcje .

Zamawiaj?cy z Wykonawcami, ktorych oferty nie podlegaj? odrzuceniu, przeprowadzi dodatkowe negocjacje handlowe. O terminie, miejscu i sposobie przeprowadzenia negocjacji Wykonawcy zostan? poinformowani odr?bnym pismem/e-mailem. Negocjacje handlowe b?d? prowadzone z ka?dym z Wykonawcow odr?bnie i b?d? mialy charakter poufny.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Wykonawcy przysluguj? ?rodki odwolawcze okre?lone w Regulaminie udzielania zamowie? w PGNiG TERMIKA SA
a
Poland
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
07/10/2017 S193 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Medical practice services

2017/S 193-396860

Contract notice ? utilities

Services

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
PGNiG Termika SA
ul. Modli?ska 15
Warszawa
03-216
Poland
Contact person: Magdalena Woroniecka
Telephone: +48 225878439
E-mail: magdalena.woroniecka@termika.pgnig.pl
Fax: +48 225878468
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: www.termika.pgnig.pl

I.6) Main activity
Production, transport and distribution of gas and heat

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

?wiadczenie uslug medycznych na rzecz PGNiG TERMIKA SA.

Reference number: 17DFZZ384
II.1.2) Main CPV code
85121000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2019
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 24/10/2017
Local time: 12:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
TI Title Poland-Warsaw: Medical practice services
ND Document number 396860-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place WARSAW
AU Authority name PGNiG Termika SA
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 4 - Utilities entity
HA EU Institution -
DS Document sent 04/10/2017
DT Deadline 24/10/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 85121000 - Medical practice services
OC Original CPV code 85121000 - Medical practice services
RC NUTS code PL
IA Internet address (URL) www.termika.pgnig.pl
DI Directive Utilities (water, energy, transport and postal services) Directive 2014/25/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >