Romania-Tulcea: Timber harvesting services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • F - Natural Resources and Conservation Services
Opps ID: NBD00003506927306626
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date:
Solicitation No: 394887-2017
Source: Members Only
06/10/2017 S192 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Romania-Tulcea: Timber harvesting services

2017/S 192-394887

Contract award notice

Services

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Regia Nationala a Padurilor ? Romsilva RA
Prin Directia Silvica Tulcea, Str. Isaccei nr. 25
Contact point(s): Compartiment Achizitii
For the attention of: Benga George Catalin
820166 Tulcea
Romania
Telephone: +40 240517712
E-mail: achizitii@tulcea.rosilva.ro
Fax: +40 240516425

Internet address(es):

General address of the contracting authority: www.rosilva.ro

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.5) Common procurement vocabulary (CPV)

77211100

Description
Timber harvesting services.
II.2) Total final value of contract(s)
II.2.1) Total final value of contract(s)
Value: 43 516,73 RON
Excluding VAT

Section V: Award of contract

Contract No: 14223
V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken

Pensiunea Sitarul SRL
Mahmidia
827130 Mahmudia
Romania
E-mail: pensiuneasitaru@yahoo.com
Telephone: +40 752073771

V.4) Information on value of contract
Initial estimated total value of the contract:
Value: 8 775,31 RON
Excluding VAT
Total final value of the contract:
Value: 8 775,31 RON
Excluding VAT
Contract No: 14224
V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken

Pensiunea Sitarul SRL
Mahmidia
827130 Mahmudia
Romania
E-mail: pensiuneasitaru@yahoo.com
Telephone: +40 752073771

V.4) Information on value of contract
Initial estimated total value of the contract:
Value: 15 470,10 RON
Excluding VAT
Total final value of the contract:
Value: 15 470,10 RON
Excluding VAT
Contract No: 14222
V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken

Pensiunea Sitarul SRL
Mahmidia
827130 Mahmudia
Romania
E-mail: pensiuneasitaru@yahoo.com
Telephone: +40 752073771

V.4) Information on value of contract
Initial estimated total value of the contract:
Value: 19 271,32 RON
Excluding VAT
Total final value of the contract:
Value: 19 271,32 RON
Excluding VAT
06/10/2017 S192 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Romania-Tulcea: Timber harvesting services

2017/S 192-394887

Contract award notice

Services

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Regia Nationala a Padurilor ? Romsilva RA
Prin Directia Silvica Tulcea, Str. Isaccei nr. 25
Contact point(s): Compartiment Achizitii
For the attention of: Benga George Catalin
820166 Tulcea
Romania
Telephone: +40 240517712
E-mail: achizitii@tulcea.rosilva.ro
Fax: +40 240516425

Internet address(es):

General address of the contracting authority: www.rosilva.ro

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

I.2) Type of the contracting authority
Other: regie autonoma
I.3) Main activity
Other: silvicultura
I.4) Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract
Servicii de exploatari forestiere 2 ? DS Tulcea.
II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Services
Main site or location of works, place of delivery or of performance: In fondul forestier administrat de ocoalele silvice din cadrul Directiei Silvice Tulcea.

NUTS code RO225

II.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
II.1.4) Short description of the contract or purchase(s)
Servicii de exploatare forestiera care constau in:
? doborat, sectionat, adunat, scos apropiat in platforma primara;
? curatirea parchetelor (daca este cazul), conform OM 1540/2011 cu modificarile si completarile ulterioare;
? scoaterea masei lemnose in platforma primara pe tasoane;
? transportul masei lemnoase in depozit
pentru cele 24 loturi prezentate in Caietul de sarcini.
II.1.5) Common procurement vocabulary (CPV)

77211100

II.1.6) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
II.2) Total final value of contract(s)
II.2.1) Total final value of contract(s)
Value: 43 516,73 RON
Excluding VAT

Section IV: Procedure

IV.1) Type of procedure
IV.1.1) Type of procedure
Open
IV.2) Award criteria
IV.2.1) Award criteria
Lowest price
IV.2.2) Information about electronic auction
An electronic auction has been used: no
IV.3) Administrative information
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting authority
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract

Simplified contract notice on a dynamic purchasing system

Notice number in the OJEU: 2017/S 149-309399 of 1.8.2017

Section V: Award of contract

Contract No: 14223 Lot title: Servicii de exploatari forestiere ? curatiri pentru Lotul 23 Pestritele ? OS Rusca ? DS Tulcea
V.1) Date of contract award decision:
15.9.2017
V.2) Information about offers
Number of offers received: 1
V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken

Pensiunea Sitarul SRL
Mahmidia
827130 Mahmudia
Romania
E-mail: pensiuneasitaru@yahoo.com
Telephone: +40 752073771

V.4) Information on value of contract
Initial estimated total value of the contract:
Value: 8 775,31 RON
Excluding VAT
Total final value of the contract:
Value: 8 775,31 RON
Excluding VAT
V.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be sub-contracted: no
Contract No: 14224 Lot title: Servicii de exploatari forestiere ? curatiri pentru Lotul 24 Rusca ? OS Rusca ? DS Tulcea
V.1) Date of contract award decision:
15.9.2017
V.2) Information about offers
Number of offers received: 1
V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken

Pensiunea Sitarul SRL
Mahmidia
827130 Mahmudia
Romania
E-mail: pensiuneasitaru@yahoo.com
Telephone: +40 752073771

V.4) Information on value of contract
Initial estimated total value of the contract:
Value: 15 470,10 RON
Excluding VAT
Total final value of the contract:
Value: 15 470,10 RON
Excluding VAT
V.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be sub-contracted: no
Contract No: 14222 Lot title: Servicii de exploatari forestiere ? curatiri pentru Lotul 22 Carasuhat ? OS Rusca ? DS Tulcea
V.1) Date of contract award decision:
15.9.2017
V.2) Information about offers
Number of offers received: 1
V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken

Pensiunea Sitarul SRL
Mahmidia
827130 Mahmudia
Romania
E-mail: pensiuneasitaru@yahoo.com
Telephone: +40 752073771

V.4) Information on value of contract
Initial estimated total value of the contract:
Value: 19 271,32 RON
Excluding VAT
Total final value of the contract:
Value: 19 271,32 RON
Excluding VAT
V.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be sub-contracted: no

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.2) Additional information:
Perioada de valabilitate a ofertelor 60 zile de la termenul limita de depunere a ofertelor.
Note:
a) Entitatea Contractanta are dreptul de a solicita ofertantilor, in circumstante exceptionale, inainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade.
b) ofertantul are obligatia de a comunica Entitatii Contractante daca este sau nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei.
c) ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se considera ca si-a retras oferta, fara ca acest fapt sa atraga pierderea garantiei de participare. ? Limba de redactare a ofertei ? Romana. Toate certificatele si documentele emise in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata. In cazul in care operatorii economici participanti la procedura de atribuire uzeaza de drepturile prevazute la art. 193 din Legea 98/2016 prin completarea DUAE, documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I.

Operatorii economici pot accesa DUAE in vederea completarii formularului on-line prin intermediul site-ului ? https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter si cu link-ul https://ec.europa.eu/tools/espd .

Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la Sectiunea Intrebari din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP, la Sectiunea Documentatie si Clarificari din cadrul anuntului de participare, entitatea contractanta urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita in conformitate cu prevederile art. 64 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor.
Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SEAP la Sectiunea Intrebari. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea Intrebari), itegral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma 1 sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica.
In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, in vederea departajarii ofertelor, entitatea contractanta (prin intermediul SEAP la Sectiunea Intrebari) va solicita reofertarea, prin prezentarea unei noi propuneri financiare. Noua propunere financiara va fi depusa doar si numai in urma solicitarii entitatii contractante.
Ofertantul va prezenta o declaratie prin care accepta clauzele contractuale cuprinse in modelul de contract din documentatia de atribuire. In situatia in care sunt obiectiuni la proiectul de contract respectiv modificari ale clauzelor contractuale sau adaugarea unor clauze noi, eventualele propuneri de modificare/completare/eliminare de clauze contractuale vor fi formulate in scris cu justificari si inaintate cu documentele de calificare.
Daca propunerile sunt dezavantajoase pentru AC aceasta isi rezerva dreptul de a le respinge informand ofertantul. Daca ofertantul nu renunta la aceste clauze AC va incadra oferta ca neconforma si o va respinge. Pentru accesul la datele de identificare ale participantilor la procedura se va completa DUAE in care se vor inscrie toate datele de identificare ale operatorului economic (adresa sediu, CUI, nr. de inregistrare la Of. Reg. Comertului, nr. de telefon, fax, e -mail, principala piata a afacerilor).
VI.3) Procedures for appeal
VI.3.1) Body responsible for appeal procedures

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
030084 Bucuresti
Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Internet address: http://www.cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

VI.3.2) Lodging of appeals
VI.3.3) Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

Conform Legii 101 din 2016 ? Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica.
Str. Isaccei nr. 25.
820166 Tulcea
Romania
E-mail: office@tulcea.rosilva.ro
Telephone: +40 240517712
Fax: +40 240516425

VI.4) Date of dispatch of this notice:
2.10.2017
TI Title Romania-Tulcea: Timber harvesting services
ND Document number 394887-2017
PD Publication date 06/10/2017
OJ OJ S 192
TW Place TULCEA
AU Authority name Regia Nationala a Padurilor ? Romsilva RA
OL Original language RO
HD Heading - - Services - Contract award notice - Open procedure
CY Country RO
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 02/10/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
TY Type of bid 9 - Not applicable
AC Award criteria 1 - Lowest price
PC CPV code 77211100 - Timber harvesting services
OC Original CPV code 77211100 - Timber harvesting services
RC NUTS code RO225
IA Internet address (URL) www.rosilva.ro
DI Directive Classical Directive 2004/18/EC

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >