Romania-Gala?i: Technical assistance services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • R - Professional, Administrative and Management Support Services
Opps ID: NBD00003507372831389
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Dec 4, 2017
Solicitation No: 397270-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Services - Contract notice - Open procedure

Romania-Gala?i: Technical assistance services

2017/S 193-397270

Contract notice ? utilities

Services

Directive 2004/17/EC

Section I: Contracting entity

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Apa Canal SA
Str. C. Brancoveanu nr. 2
Contact point(s): Departament Implementare Proiecte
For the attention of: Carmen Condurache
800058 Galati
Romania
Telephone: +40 0236473380
E-mail: dipachizitii@apa-canal.ro
Fax: +40 0236473367

Internet address(es):

General address of the contracting entity: www.apa-canal.ro

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

71356200 , 48820000 , 71313000 , 71520000 , 79341100

Description
Technical assistance services.
Servers.
Environmental engineering consultancy services.
Construction supervision services.
Advertising consultancy services.

Section IV: Procedure

IV.3) Administrative information
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents (except for a DPS)
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 24.11.2017 - 00:00
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
4.12.2017 - 16:00
IV.3.5) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Romanian.
07/10/2017 S193 - - Services - Contract notice - Open procedure

Romania-Gala?i: Technical assistance services

2017/S 193-397270

Contract notice ? utilities

Services

Directive 2004/17/EC

Section I: Contracting entity

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Apa Canal SA
Str. C. Brancoveanu nr. 2
Contact point(s): Departament Implementare Proiecte
For the attention of: Carmen Condurache
800058 Galati
Romania
Telephone: +40 0236473380
E-mail: dipachizitii@apa-canal.ro
Fax: +40 0236473367

Internet address(es):

General address of the contracting entity: www.apa-canal.ro

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

I.2) Main activity
Water
I.3) Contract award on behalf of other contracting entities

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting entity:
GL-CS-01 Asistenta tehnica pentru managementul proiectului si supervizarea lucrarilor.
II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Services
Main site or location of works, place of delivery or of performance: Aria de operare a Entitatii Contractante.

NUTS code RO224

II.1.3) Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves a public contract
II.1.4) Information on framework agreement
II.1.5) Short description of the contract or purchase(s):
Servicii de Asistenta tehnica pentru managementul proiectului si supervizarea lucrarilor ? Obiectivul general al contractului este asigurarea unei implementari corespunzatoare a proiectului de investitii finantat prin POIM. Contractul include asistenta tehnica in managementul proiectului, asigurarea publicitatii pentru proiect, actualizarea strategiei de management a namolului, managementul apelor uzate industriale, actualizarea modelului hidraulic si a sistemului GIS si supervizarea lucrarilor din contractele de lucrari.
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

71356200 , 48820000 , 71313000 , 71520000 , 79341100

II.1.7) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
II.1.8) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.9) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2) Quantity or scope of the contract
II.2.1) Total quantity or scope:
Prestatorul va presta serviciile aferente acestei proceduri in conformitate cu cerintele impuse prin documentatia de atribuire atasata la Anuntul de Participare. In caietul de Sarcini sunt prezentate tipul activitatilor, specializarea si cantitatile minime necesare realizarii contractului.
Estimated value excluding VAT: 25 972 798 RON
II.2.2) Information about options
Options: no
II.2.3) Information about renewals
II.3) Duration of the contract or time limit for completion
Duration in months: 66 (from the award of the contract)

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions relating to the contract
III.1.1) Deposits and guarantees required:
Cuantumul garantiei de participare conform HG 866/2016, art. 2, alin. 2: 259 727 RON
Perioada de valabilitate a garantiei: 120 de zile de la termenul limita pentru primirea ofertelor (perioada va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei). In cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garantiei pentru participare va fi prelungita in mod corespunzator.
Modul de constituire: virament bancar in contul RO 11 RNCB 0141 0328 6098 0001 deschis la BCR Sucursala Galati, Beneficiar: Societatea Apa Canal SA Galati, cod fiscal 16914128 se prezinta OP confirmat de banca emitenta ? copia documentului sau instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari (Formular 1).
Garantia trebuie sa fie irevocabila.
Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate, si se prezinta entitatii contractante, cel mai tarziu la data si ora-limita de depunere a ofertelor, fiind incarcata in SEAP, scanata, cu semnatura electronica.
Echivalenta RON/alta valuta se va face la cursul BNR din data publicarii anuntului de participare.
Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana. Valoarea garantiei de buna executie este de 10 % din pretul contractului, fara TVA. Garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare (Formular 1A) emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract in conformitate cu dispozitiile art. 45-46 din HG nr. 394/2016. Daca partile convin, garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, contractantul avand obligatia de a deschide un cont la dispozitia entitatii contractante, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5 % din pretul contractului, fara TVA.
Garantia de buna executie se constituie in termen de 5 zile lucratoare de la semnarea contractului de achizitie publica si este conditie de incepere a executarii obligatiilor.
Constituirea garantiei de buna executie este conditie de incepere a executarii obligatiilor.
In cazul unei asocieri, Scrisoarea de garantie de buna executie va fi emisa integral in numele si pentru Liderul asocierii.
Formular 1A ? model orientativ.
III.1.2) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
Fonduri europene ? POIM, buget de stat, buget local si contributie proprie.
III.1.3) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
Asociere conform art. 66 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale.
III.1.4) Other particular conditions:
The performance of the contract is subject to particular conditions: yes
Description of particular conditions: Conform conditiilor de contract, respectiv: 3,14; 3,15; 3,16 3,17 precum si a reglementarilor art. 198 din Legea 99/2016.
III.2) Conditions for participation
III.2.1) Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.177, 178 si 180 din Legea nr. 99/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE la momentul prezentarii:
? Certificate constatatoare care atesta lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;
? Cazier judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de decizie sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/ actul constitutiv;
? Documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016;
? orice alte documente edificatoare (dupa caz).
Persoanele juridice straine vor prezenta, in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul, documentele justificative eliberate de institutiile autorizate din tara de rezidenta, insotite de traducerea autorizata in limba romana.
Declaratie pe propria raspundere privind inexistenta conflictul de interese asa cum este reglementata cu titlu exemplificativ in art. 73 din Legea nr. 99/2016 ? completare DUAE. Operatorii economici (ofertanti/ terti sustinatori/ subcontractori) vor prezenta, fiecare, DUAE completat cu informatiile aferente situatiei lor si Formular 4.
Persoanele cu functie de decizie din cadrul Entitatii Contractante sunt:
director general Gelu Stan, director tehnic productie Condurache Aurel, director economic Tanu Viviana.
Membrii comisiei de evaluare: Condurache Mariana Carmen, Cazan Violeta, Covrig Daniela, Croitoru Ioana, Codrescu Nicoleta, Florescu Adrian Ionut, Mazilu Iuliana, Miron Alexandru Bogdan; serviciul financiar- contabilitate: Negrau Carmen, Popa Gabriela;
Membru AGA- Burtea Ionel;
Membri Consiliului de Administratie: Dumitru Dorian, Lupu Cicerone, Onisor Mirela, Chirica Ionel, Mihai Marian, Magearu Dragos Lucian.
Ofertantul nu are voie sa aiba drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare si/sau actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al doilea inclusiv sa nu se afle in relatii comerciale, cu persoanele ce detin functii de decizie in cadrul entitatii contractante.
Daca exista incertitudini cu privire la situatia personala a unui operator economic, Entitatea Contractanta isi rezerva dreptul de a solicita informatii direct de la autoritatile competente.
Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz.
Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului/candidatului, cat si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire. Operatorii economici care depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, precum si faptul ca sunt legal constituiti, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii si au capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului ? se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentelele justificative vor fi prezentate obligatoriu la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE:
Certificatul constatator, in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul, eliberat de ONRC sau organismul la care operatorul economic este atestat profesional. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul emis de ONRC sau de organismul la care operatorul economic este atestat profesional. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii.
Operatorii economici nerezidenti (straini) vor prezenta documente echivalente, care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu cerintele legale din tara de rezidenta, din care sa rezulte ca domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului contractului supus procedurii. Documentele se vor prezenta in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul, insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.
Cerinta se aplica inclusiv pentru subcontractanti si/sau terti sustinatori care completeaza informatiile aferente situatiei lor la nivelul unui DUAE distinct.
III.2.2) Economic and financial ability
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Cifra de afaceri
Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani de referinta (2014, 2015, 2016) sa fie cel putin egala cu:
24 000 000 RON sau echivalentul sumei in alta valuta
Echivalentul RON/valuta se calculeaza potrivit cursului de schimb mediu anual comunicat de BNR si valabil pentru fiecare din anii pentru care se prezinta cifra de afaceri.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa DUAE de catre operatorii economici participant la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Documente suport pentru probarea cerintei:
? bilantul contabil sau extrase de bilant inregistrat la organele competente (in cazul in care publicarea acestor bilanturi este prevazuta de legislatia tarii in care este stabilit ofertantul) sau raport de audit, dupa caz, sau orice alte documente edificatoare.
Documentele justificative vor fi prezentate obligatoriu la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
In cazul in care, din motive obiective si justificate, operatorul economic nu este in masura sa prezinte una sau mai multe dintre informatiile si documentele prevazute mai sus, operatorul economic este autorizat sa faca dovada situatiei sale economice si financiare prin orice alt document pe care entitatea contractanta il considera adecvat.
Informatii privind sustinerea (daca este cazul) ? in conformitate cu art. 196 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale.
Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 177, art. 178 si art. 180 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale.
Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatiile prevazute la art. 72 si 73 din Legea nr. 99/2016
Modalitatea de indeplinire
Se va completa DUAE de catre tertii sustinatori nominalizati in oferta cu informatiile aferente situatiei lor si se va depune angajamentul ferm al tertuluitertilor sustinatori din care sa rezulte modul efectiv in care tertul/tertii sustinatori vor asigura indeplinirea angajamentului (formular 12/ 12A). Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 177, art. 178 si art. 180 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale. Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatiile prevazute la art. 72 si 73 din Legea nr. 99/2016 (Formular 4).
Prin Angajamentul ferm al persoanei care va asigura sustinerea se va demonstra faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele invocate, care trebuie sa fie explicit, scris si neconditionat, precizand fara echivoc cerinta pentru care tertul intelege sa acorde sustinerea, precum si modalitatea concreta de acordare a sustinerii, in conditiile legii.
Angajamentul ferm prezentat de ofertant trebuie sa prevada care sunt resursele care sunt aduse in sustinere si sa evidentieze faptul ca disponibilizarea acestora se va realiza neconditionat in functie de necesitatile care apar pe parcursul indeplinirii contractului in cauza, in conditiile si in termenele acestuia.
Documentele justificative anexe la angajament din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea Entitatii Contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
III.2.3) Technical capacity
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Experienta similara:
Operatorii economici participanti la procedura trebuie sa faca dovada experientei similare, respectiv sa dovedeasca faptul ca in ultimii 5 ani impliniti la data limita de depunere a ofertelor au prestat activitati similare obiectului contractului sau de o complexitate comparabila cu cele ce fac obiectul acestuia, constand cel putin in asistenta tehnica pentru managementul proiectului si supervizarea lucrarilor, in valoare cumulata de minim 20 000 000 RON fara TVA.
Serviciile similare pot fi prestate fie intr-un contract, fie in mai multe contracte separate, in domeniul infrastructurii de mediu.
Potrivit Instructiunii ANAP nr. 2/2017 Entitatea Contractanta are dreptul de a solicita o cerinta de calificare cu privire la prezentarea unor dovezi privind prestarea de servicii similare intr-o perioada mai mare de 3 ani, in situatia in care la nivelul pietei de profil relevante se inregistreaza o cerere mica pentru asemenea servicii si/sau aceasta apare la intervale mari de timp datorita nivelului ridicat al competentelor necesare pentru prestarea serviciilor in cauza si/sau specificitatea acestora, faptului ca acestea se incadreaza intr-un segment de nisa sau implica perioada lunga de timp pentru obtinerea rezultatelor prestarii serviciilor.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
La nivelul DUAE trebuie precizate informatii cum ar fi: numarul si data contractului invocat drept experienta similara, valoarea, beneficiarul, data si numarul documentului, precum si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil.
Documentele justificative vor fi prezentate obligatoriu la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE:
? certificate sau documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar (recomandari sau documente constatatoare referitoare la indeplinirea obligatiilor contractului sau procese-verbale de predare-primire sau echivalente), din care sa reiasa indeplinirea corespunzatoare a contractului, partile contractante, obiectul, serviciile prestate, partea efectiv prestata in cadrul contractului.
Pentru conversia in RON se va lua in considerare cursul mediu de referinta publicat de BNR pentru anul respectiv.
Informatii privind sustinerea capacitatii tehnice si/sau profesionale (daca este cazul) ? in conformitate cu art. 196 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale.
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective.
Persoana care asigura sustinerea capacitatii tehnice si/sau profesionale nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 177, art. 178 si art. 180 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale.
Persoana care asigura sustinerea tehnica nu trebuie sa se afle in situatiile prevazute la art. 72 si 73 din Legea nr. 99/2016.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa DUAE de catre tertii sustinatori nominalizati in oferta cu informatiile aferente situatiei lor. Tertul/tertii sustinatori vor completa DUAE cu informatii privind nivelul lor de experienta, prin raportare la contractele executate in trecut, corespunzator sustinerii acordate.
Se va completa si depune angajamentul ferm ale tertului sustinator/angajamentele ferme ale tertilor sustinatori din trebuie sa rezulte modul efectiv in care tertul/tertii sustinatori vor asigura indeplinirea angajamentului.
Prin angajamentul ferm, tertul/tertii confirma faptul ca va/vor sprijini ofertantul in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale, fie prin precizarea modului in care va interveni concret, pentru a duce la indeplinire respectivele activitati pentru care a acordat sustinerea, fie prin indicarea resurselor tehnice si profesionale pe care le va pune la dispozitie ofertantului (descriind modul concret in care va realiza acest lucru).Prin angajamentul ferm, tertul/tertii se va/vor angaja ca va/vor raspunde in mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achizitie publica.
Documentele justificative vor fi prezentate obligatoriu la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE:
? Formular 11
? Formularul 4
care se depun impreuna cu DUAE
Operatorul economic are dreptul sa invoce sustinerea unui/unor tert/terti in ceea ce priveste indeplinirea criteriilor referitoare la calificarile educationale si profesionale doar daca tertul va desfasura efectiv lucrarile sau serviciile in legatura cu care sunt necesare respectivele calificari.
Persoana care asigura sustinerea capacitatii tehnice si/sau profesionale nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 177, art. 178 si art. 180 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale.
Persoana care asigura sustinerea tehnica nu trebuie sa se afle in situatiile prevazute la art. 72 si 73 din Legea nr. 99/2016 (Formular 4).
Informatii privind asociatii
Operatorii economici participanti la procedura trebuie sa prezinte Informatii privind asocierea (daca este cazul). Se va prezenta Acordul de asociere, semnat de catre fiecare asociat in parte. Acesta trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se va constitui in anexa la contractul de achizitie publica. In cazul in care mai multi operatori economici participa in comun la procedura de atribuire, indeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, iar entitatea contractanta solicita ca acestia sa raspunda in mod solidar pentru executarea contractului de achizitie publica.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Se va prezenta, alaturi de DUAE, Acordul de asociere (Formular 2), semnat de catre fiecare asociat in parte. Acesta trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se va constitui in anexa la contractul de achizitie publica.
Informatii privind subcontractorii
Modalitatea de indeplinire
In cazul in care operatorul economic intentioneaza sa subcontracteze o parte/parti din contract, DUAE va include si informatiile solicitate cu privire la subcontractanti.
Se va prezenta cate un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanti, completat si semnat in mod corespunzator de catre fiecare dintre acestia.
Subcontractantii precizeaza in DUAE informatiile aferente criteriilor de calificare pe care le indeplineste mentionand numarul si data contractului/acordului de subcontractare pentru partea propusa pentru subcontractare.
Daca prin subcontractant nu se indeplineste o cerinta de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar in scopul demonstrarii neincadrarii in motivele de excludere.
Se va prezenta, alaturi de DUAE, Acordul de subcontractare (Formular 9), semnat de catre fiecare parte. Acesta trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se va constitui in anexa la contractul de achizitie publica.
La solicitarea entitatii contractante, ofertantul declarat admis in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor,situat pe primul loc, urmeaza sa prezinte documente care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv contractul de subcontractare. In toate cazurile, contractele de asociere sau de subcontractare nu pot sa prevada clauze contrare contractului de achizitie publica.
Standarde de management de calitate
Ofertantul va demonstra ca respecta standardele de asigurare a calitatii, respectiv detine certificare ISO 9001 sau echivalent.
Dovada implementarii sistemului de management al calitatii conform SR EN ISO 9001, se face prin prezentarea a unor certificate valabile emise de organisme de certificare acreditate sau alte probe/dovezi care confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa DUAE
Inainte de a fi declarat castigator, ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va prezenta documente justificative care sa probeze indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, dupa cum urmeaza:
Dovada implementarii sistemului de management al calitatii conform SR EN ISO 9001 sau echivalent sau alte probe/dovezi care confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii pentru cazurile in care operatorul economic nu a avut acces la un certificat de calitate astfel cum a fost solicitat ori nu a avut posibilitatea de a-l obtine in termenul stabilit.
In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre operatorii economici.
III.2.4) Information about reserved contracts
III.3) Conditions specific to services contracts
III.3.1) Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession: no
III.3.2) Staff responsible for the execution of the service
Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service: no

Section IV: Procedure

IV.1) Type of procedure
IV.1.1) Type of procedure
Open
IV.2) Award criteria
IV.2.1) Award criteria

The most economically advantageous tender in terms of the criteria stated below

1. Pretul ofertei. Weighting 38

2. Componenta tehnica P2. Weighting 40

3. Componenta tehnica P3. Weighting 22

IV.2.2) Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3) Administrative information
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting entity:
GL-CS-01
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract
no
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents (except for a DPS)
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 24.11.2017 - 00:00
Payable documents: no
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
4.12.2017 - 16:00
IV.3.5) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Romanian.
IV.3.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
in days: 120 (from the date stated for receipt of tender)
IV.3.7) Conditions for opening of tenders
Date: 29.12.2017 - 18:00

Place

In SEAP.

Persons authorised to be present at the opening of tenders: yes
Doar persoanele desemnate de Ministerul Finantelor Publice-Agentia Nationala pentru Achizitii Publice.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Reference to project(s) and/or programme(s): Program Operational Infrastructura Mare.
VI.3) Additional information:
VI.3) Alte Informatii (dupa caz)
Interactiunea cu ofertantii, respectiv procesul de evaluare a ofertelor se va desfasura dupa urmatoarele reguli:
Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, este necesar ca operatorii economici sa detina/instaleze pe statia de lucru, aplicatia care permite verificarea semnaturii electronice si vizualizarea documentelor semnate electronic (disponibile pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica);

Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentatia de atribuire, operatorii economici se vor inregistra in SEAP ( www.e-licitatie.ro ) ca operator economic conform prevederilor HG nr. 394/2016 si vor transmite solicitarile avand in vedere termenele de raspuns ale entitatii contractante prevazute in Legea nr. 99/2016. In urma finalizarii fiecareia dintre fazele de verificare, entitatea contractanta comunica fiecarui ofertant ce a fost respins motivele care au stat la baza acestei decizii, iar celorlalti faptul ca se trece la faza urmatoare de verificare. Orice comunicare, solicitare, informare, notificare si altele asemenea, sunt transmise in scris, prin mijloace electronice de comunicare (publicare in SEAP) sau, ca exceptie, prin alte mijloace decat cele electronice. Se va avea in vedere incarcarea tuturor documentelor aferente documentatiei transmise, semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat. Dimensiunea maxima permisa a fisierelor incarcate SEAP este de max. 50 Mb, numarul acestora fiind nelimitat.

Operatorul ecomomic si tertul/ tertii sustinator/ sustinatori vor raspunde in mod solidar pentru executarea contractului in conformitate cu dispozitiile art. 198 din Legea nr. 99/2016.
Detalii privind factorii de evaluare se regasesc in Anexa 9 din Caietul de Sarcini-Detaliere privind punctajul acordat.
Clauza suspensiva: Procedura de atribuire este initiata sub incidenta prezentei clauze suspensive, in sensul ca incheierea contractului de achizitie publica este conditionata de incheierea contractului de finantare cu Autoritatea de Management. Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 99/2016 si HG nr. 394/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, Entitatea Contractanta precizeaza ca va incheia contractul cu ofertantul declarat castigator numai in masura in care fondurile necesare achizitiei vor fi asigurate prin semnarea contractului de finantare cu Autoritatea de Management. In cazul in care, indiferent de motive, contractul de finantare cu Autoritatea de Management nu se va semna, Entitatea Contractanta isi rezerva dreptul de a aplica prevederile art. 225 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 99/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, dupa primirea notificarii din partea Autoritatii de Management cu privire la neacordarea finantarii, fiind imposibila incheierea contractului de achizitie publica.
Ofertantii din cadrul acestei proceduri inteleg ca Entitatea Contractanta si/sau Autoritatea de Management nu pot fi considerati raspunzatoare pentru vreun prejudiciu in cazul anularii procedurii de atribuire, indiferent de natura acestuia si indiferent daca Entitatea Contractanta si/sau Autoritatea de Management au fost notificate asupra existentei unui asemenea prejudiciu.
Ofertantii din cadrul acestei proceduri accepta utilizarea conditiilor speciale de mai sus/clauzei suspensive, asumandu-si intreaga raspundere in raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi in situatia descrisa.
VI.4) Procedures for appeal
VI.4.1) Body responsible for appeal procedures

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
030084 Bucuresti
Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Internet address: http://www.cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

VI.4.2) Lodging of appeals
Precise information on deadline(s) for lodging appeals: Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac: art. 8 din Legea nr. 101/2016.
VI.4.3) Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

Societatea Apa Canal SA -Departament Juridic
Str. C. Brancoveanu nr. 2
800058 Galati
Romania
E-mail: office@apa-canal.ro
Telephone: +40 236473380
Internet address: www.apa-canal.ro
Fax: +40 236473367

VI.5) Date of dispatch of this notice:
3.10.2017
TI Title Romania-Gala?i: Technical assistance services
ND Document number 397270-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place GALA?I
AU Authority name Apa Canal SA
OL Original language RO
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country RO
AA Type of authority 4 - Utilities entity
HA EU Institution -
DS Document sent 03/10/2017
DD Deadline for the request of documents 24/11/2017
DT Deadline 04/12/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
TY Type of bid 1 - Submission for all lots
AC Award criteria 2 - The most economic tender
PC CPV code 48820000 - Servers
71313000 - Environmental engineering consultancy services
71356200 - Technical assistance services
71520000 - Construction supervision services
79341100 - Advertising consultancy services
OC Original CPV code 48820000 - Servers
71313000 - Environmental engineering consultancy services
71356200 - Technical assistance services
71520000 - Construction supervision services
79341100 - Advertising consultancy services
RC NUTS code RO224
IA Internet address (URL) www.apa-canal.ro
DI Directive Utilities Directive 2004/17/EC

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >