Slovenia-Maribor: Software integration consultancy services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • R - Professional, Administrative and Management Support Services
Opps ID: NBD00003507925581529
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Nov 6, 2017
Solicitation No: 396848-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Services - Contract notice - Negotiated procedure

Slovenia-Maribor: Software integration consultancy services

2017/S 193-396848

Contract notice ? utilities

Services

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
Po?ta Slovenije d.o.o.
5881447000
Slom?kov trg 10
Maribor
2000
Slovenia
Contact person: Podro?je investicij in nabave
Telephone: +386 24492305
E-mail: alenka.horvat@posta.si
Fax: +386 24492379
NUTS code: SI0

Internet address(es):

Main address: http://www.posta.si

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.posta.si
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6) Main activity
Postal services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Svetovanje in vodenje pogajanj v II. fazi javnega naro?ila za implementacijo informacijske podpore logisti?nim procesom.

Reference number: 37/JNS
II.1.2) Main CPV code
72227000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Svetovanje in vodenje pogajanj v II. fazi javnega naro?ila za implementacijo informacijske podpore logisti?nim procesom.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
72227000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SI
II.2.4) Description of the procurement:

Svetovanje in vodenje pogajanj v II. fazi javnega naro?ila za implementacijo informacijske podpore logisti?nim procesom.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.9) Information about the limits on the number of candidates to be invited
Envisaged minimum number: 1
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

? vpis v ustrezni poslovni register,

? nekaznovanost v skladu s 75. ?lenom ZJN-3,

? naro?nik bo iz postopka izlo?il ponudbo ponudnika, ?e je na dan, ko pote?e rok za oddajo ponudb, uvr??en v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami,

? Naro?nik bo iz postopka javnega naro?anja izlo?il ponudnika, ?e:

? se je nad gospodarskim subjektom za?el postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali

? postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske dru?be, ?e njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodi??e, ali

? ?e so njegove poslovne dejavnosti za?asno ustavljene, ali

? ?e se je v skladu s predpisi druge dr?ave nad njim za?el postopek ali je nstal polo?aj z enakimi pravnimi posledicami,

? Ponudnik v zadnjih ?estih mesecih poslovanja ni smel imeti blokiranih svojih ra?unov (pogoj se nana?a na vse ra?une ponudnika),

? Iz postopka bo izlo?en ponudnik, ?e so se pri prej?nji pogodbi o izvedbi javnega naro?ila, sklenjeni z naro?nikom, pokazale precej?nje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju klju?ne obveznosti.

III.1.2) Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3) Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.4) Objective rules and criteria for participation
III.1.5) Information about reserved contracts
III.1.6) Deposits and guarantees required:
III.1.7) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

30 dni od prejema ra?una.

III.1.8) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:

? kadrovki pogoj v skladu z zapisom v razpisni dokumentaciji.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Negotiated procedure with prior call for competition
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 06/11/2017
Local time: 12:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Slovenian
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 01/03/2018
IV.2.7) Conditions for opening of tenders

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

Odpiranje ponudb: 6.11.2017 ob 13:00 uri v prostorih Po?te Slovenija d.o.o., Slom?kov trg 10, Maribor.

Rok za sprejemanje ponudnikovih vpra?anj: 27.10.2017, 12:00.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Dr?avna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naro?il
Slovenska cesta 54
Ljubljana
1000
Slovenia
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Po?ta Slovenije d.o.o.
Slom?kov trg 10
Maribor
2000
Slovenia
VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
07/10/2017 S193 - - Services - Contract notice - Negotiated procedure

Slovenia-Maribor: Software integration consultancy services

2017/S 193-396848

Contract notice ? utilities

Services

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
Po?ta Slovenije d.o.o.
5881447000
Slom?kov trg 10
Maribor
2000
Slovenia
Contact person: Podro?je investicij in nabave
Telephone: +386 24492305
E-mail: alenka.horvat@posta.si
Fax: +386 24492379
NUTS code: SI0

Internet address(es):

Main address: http://www.posta.si

I.6) Main activity
Postal services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Svetovanje in vodenje pogajanj v II. fazi javnega naro?ila za implementacijo informacijske podpore logisti?nim procesom.

Reference number: 37/JNS
II.1.2) Main CPV code
72227000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
72227000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SI
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 06/11/2017
Local time: 12:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Slovenian

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
TI Title Slovenia-Maribor: Software integration consultancy services
ND Document number 396848-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place MARIBOR
AU Authority name Po?ta Slovenije d.o.o. (5881447000)
OL Original language SL
HD Heading - - Services - Contract notice - Negotiated procedure
CY Country SI
AA Type of authority 4 - Utilities entity
HA EU Institution -
DS Document sent 04/10/2017
DT Deadline 06/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 4 - Negotiated procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 72227000 - Software integration consultancy services
OC Original CPV code 72227000 - Software integration consultancy services
RC NUTS code SI
IA Internet address (URL) http://www.posta.si
DI Directive Utilities (water, energy, transport and postal services) Directive 2014/25/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >