Czech Republic-Liberec: Architectural, engineering and surveying services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • C - Architect and Engineering Services - Construction
Opps ID: NBD00003508051513305
Posted Date: Oct 6, 2017
Due Date:
Solicitation No: 394155-2017
Source: Members Only
06/10/2017 S192 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Czech Republic-Liberec: Architectural, engineering and surveying services

2017/S 192-394155

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
?eska republika, Statni pozemkovy u?ad, Krajsky pozemkovy u?ad pro Liberecky kraj
01312774
U Nisy 745/6a
Liberec
460 57
Czech Republic
Contact person: Ing. Lenka Honsova
Telephone: +420 727956785
E-mail: l.honsova@spucr.cz
NUTS code: CZ051

Internet address(es):

Main address: http://www.spucr.cz

Address of the buyer profile: https://zakazky.spucr.cz

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5) Main activity
Other activity: zem?d?lstvi

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Zpracovani navrhu 2 komplexnich pozemkovych uprav v k.u. Kamenice u Zakup a Velenice u Zakup.

Reference number: 2VZ5724/2017-541101
II.1.2) Main CPV code
71250000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Zpracovani navrhu dvou komplexnich pozemkovych uprav (dale jen ?KoPU), prvni v k.u.Kamenice u Zakup a druhe v k.u. Velenice u Zakup, v?etn? nezbytnych zem?m??i?skych ?innosti ur?enych pro obnovu katastralniho operatu, vyhotoveni dokumentace pro zavedeni vysledk? KoPU do katastru nemovitosti a vyty?ovani hranic novych pozemk? dle zapsane DKM (dale jen ?dilo). Pro pot?eby KoPU byl p?edb??n? stanoven obvod cca 369 ha v k. u. Kamenice u Zakup a cca 684 ha v k. u. Velenice u Zakup.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 6 405 400.00 CZK
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: CZ051
Main site or place of performance:

K.u. Kamenice u Zakup a k.u. Velenice u Zakup.

II.2.4) Description of the procurement:

Obnova katastralniho operatu, vytvo?eni DKM, zaji?t?ni p?istupu k pozemk?m jednotlivych vlastnik?, realizace protieroznich opat?eni, vytvo?eni stabilnich podminek pro hospoda?eni zem?d?lskych subjekt?, protipovod?ova opat?eni na toku ?eky Svitavky v danym katastralnich uzemi.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Delka zaru?ni lh?ty / Weighting: 5 %
Price - Weighting: 95 %
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 139-285666
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 2VZ5724/2017-541101
Title:

Zpracovani navrhu 2 komplexnich pozemkovych uprav v k.u. Kamenice u Zakup a Velenice u Zakup

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
03/10/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 4
Number of tenders received by electronic means: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Groma Plan s.r.o.
25233025
Placheho 40
Plze?
301 00
Czech Republic
Telephone: +420 777150456
E-mail: vostracky@seznam.cz
NUTS code: CZ032

Internet address: http://www.gromaplan.cz

The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 8 529 300.00 CZK
Total value of the contract/lot: 6 405 400.00 CZK
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
U?ad pro ochranu hospoda?ske sout??e
t?. Kpt. Jaro?e 7
Brno
604 55
Czech Republic
Telephone: +420 542116711
E-mail: posta@compnet.cz

Internet address: http://www.compnet.cz

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Namitky proti ukon?m oznamovanym v dokumentech, ktere je Zadavatel povinen podle zakona uve?ejnit ?i odeslat st??ovateli, musi byt doru?eny Zadavateli do 15 dn? od jejich uve?ejn?ni ?i doru?eni st??ovateli.

Pokud je v zadavacim ?izeni stanovena lh?ta pro podani ?adosti o u?ast, musi byt namitky proti podminkam vztahujicim se ke kvalifikaci dodavatele doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?eni teto lh?ty.

Pokud je v zadavacim ?izeni stanovena lh?ta pro podani nabidek, musi byt namitky proti zadavaci dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?eni teto lh?ty, v p?ipad? jednaciho ?izeni s uve?ejn?nim musi byt namitky proti zadavaci dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?eni lh?ty pro podani p?edb??nych nabidek.

Namitky proti dobrovolnemu oznameni o zam?ru uzav?it smlouvu podle 212 odst. 2 zakona musi byt doru?eny Zadavateli do 30 dn? od uve?ejn?ni tohoto oznameni.

Zadavatel je povinen namitky vy?idit do 15 dn?. Navrh je nutne doru?it UOHS i Zadavateli do 10 dn? ode dne, v n?m? st??ovatel obdr?el rozhodnuti, kterym Zadavatel namitky odmitnul nebo do 25 dn? od odeslani namitek, pokud Zadavatel o namitkach nerozhodl.

Po uzav?eni smlouvy na ve?ejnou zakazku ?i ramcove dohody lze podat pouze navrh na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy, a to i bez p?edchoziho podani namitek. Navrh na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy doru?i navrhovatel UOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?sice ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznameni o uzav?eni smlouvy zp?sobem podle 212 odst. 2 zakona s uvedenim d?vodu pro zadani ve?ejne zakazky bez uve?ejn?ni oznameni o zahajeni zadavaciho ?izeni, p?edb??neho oznameni nebo vyzvy k podani nabidek ve zjednodu?enem podlimitnim ?izeni, nejpozd?ji v?ak do 6 m?sic? od uzav?eni teto smlouvy. Navrh na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy podle 254 odstavce 1 pism. d) zakona doru?i navrhovatel UOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?sice ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznameni o uzav?eni smlouvy na zaklad? ramcove dohody podle 137 zakona nebo oznameni o uzav?eni smlouvy v dynamickem nakupnim systemu podle 142 zakona, nejpozd?ji v?ak do 6 m?sic? od uzav?eni teto smlouvy.

Ve lh?t? pro doru?eni navrhu je navrhovatel povinen slo?it na u?et UOHS kauci ve vy?i 1 % z nabidkove ceny navrhovatele za celou dobu pln?ni ve?ejne zakazky nebo za dobu prvnich 4 let pln?ni v p?ipad? smluv na dobu neur?itou, nejmen? v?ak ve vy?i 50 000 CZK, nejvy?e ve vy?i 10 000 000 CZK. V p?ipad?, ?e navrhovatel nem??e stanovit celkovou nabidkovou cenu, je povinen slo?it kauci ve vy?i 100 000 CZK. V p?ipad? navrhu na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy je navrhovatel povinen slo?it kauci ve vy?i 200 000 CZK. Jde-li o ?izeni o p?ezkoumani postupu pro zadavani koncesi, je navrhovatel povinen ve lh?t? pro doru?eni navrhu slo?it na u?et UOHS kauci ve vy?i 1 % z p?edpokladane hodnoty koncese uve?ejn?ne ve V?stniku ve?ejnych zakazek nebo na profilu Zadavatele, nejmen? v?ak ve vy?i 50 000 CZK, nejvy?e ve vy?i 10 000 000 CZK. V p?ipad?, ?e Zadavatel neuve?ejni ve V?stniku ve?ejnych zakazek nebo na profilu Zadavatele p?edpokladanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen slo?it kauci ve vy?i 100 000 CZK. V p?ipad? navrhu na ulo?eni zakazu pln?ni koncesni smlouvy je navrhovatel povinen slo?it kauci ve vy?i 200 000 CZK.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
U?ad pro ochranu hospoda?ske sout??e
t?. Kpt. Jaro?e 7
Brno
604 55
Czech Republic
Telephone: +420 542116711
E-mail: posta@compnet.cz

Internet address: http://www.compnet.cz

VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
06/10/2017 S192 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Czech Republic-Liberec: Architectural, engineering and surveying services

2017/S 192-394155

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
?eska republika, Statni pozemkovy u?ad, Krajsky pozemkovy u?ad pro Liberecky kraj
01312774
U Nisy 745/6a
Liberec
460 57
Czech Republic
Contact person: Ing. Lenka Honsova
Telephone: +420 727956785
E-mail: l.honsova@spucr.cz
NUTS code: CZ051

Internet address(es):

Main address: http://www.spucr.cz

Address of the buyer profile: https://zakazky.spucr.cz

I.5) Main activity
Other activity: zem?d?lstvi

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Zpracovani navrhu 2 komplexnich pozemkovych uprav v k.u. Kamenice u Zakup a Velenice u Zakup.

Reference number: 2VZ5724/2017-541101
II.1.2) Main CPV code
71250000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 6 405 400.00 CZK
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: CZ051

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 139-285666

Section V: Award of contract

Contract No: 2VZ5724/2017-541101
Title:

Zpracovani navrhu 2 komplexnich pozemkovych uprav v k.u. Kamenice u Zakup a Velenice u Zakup

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
03/10/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Groma Plan s.r.o.
25233025
Placheho 40
Plze?
301 00
Czech Republic
Telephone: +420 777150456
E-mail: vostracky@seznam.cz
NUTS code: CZ032

Internet address: http://www.gromaplan.cz

The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 8 529 300.00 CZK
Total value of the contract/lot: 6 405 400.00 CZK
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
TI Title Czech Republic-Liberec: Architectural, engineering and surveying services
ND Document number 394155-2017
PD Publication date 06/10/2017
OJ OJ S 192
TW Place LIBEREC
AU Authority name ?eska republika, Statni pozemkovy u?ad, Krajsky pozemkovy u?ad pro Liberecky kraj (01312774)
OL Original language CS
HD Heading - - Services - Contract award notice - Open procedure
CY Country CZ
AA Type of authority 1 - Ministry or any other national or federal authority
HA EU Institution -
DS Document sent 04/10/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 71250000 - Architectural, engineering and surveying services
OC Original CPV code 71250000 - Architectural, engineering and surveying services
RC NUTS code CZ051
IA Internet address (URL) http://www.spucr.cz
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >