Czech Republic-Prague: Cleaning services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • S - Utilities and Training Services
Opps ID: NBD00003508489924588
Posted Date: Oct 6, 2017
Due Date:
Solicitation No: 394127-2017
Source: Members Only
06/10/2017 S192 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Czech Republic-Prague: Cleaning services

2017/S 192-394127

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
?eska republika ? U?ad vlady ?eske republiky
00006599
nab?. E. Bene?e 128/4
Praha 1
118 01
Czech Republic
Contact person: Ing. Ivana Ho??alkova
Telephone: +420 224002111
E-mail: verejnezakazky@vlada.cz
Fax: +420 257531283
NUTS code: CZ01

Internet address(es):

Main address: http://www.vlada.cz

Address of the buyer profile: https://zakazky.vlada.cz

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5) Main activity
Other activity: organiza?ni, odborne a technicke zabezpe?eni vlady ?eske republiky

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Zaji?t?ni uklidovych slu?eb v objektech U?adu vlady ?R.

Reference number: 15118/2017-OPS
II.1.2) Main CPV code
90910000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

P?edm?tem ve?ejne zakazky je zaji?t?ni uklidovych slu?eb v objektech U?adu vlady ?eske republiky v?etn? poskytovani ve?kerych vykon?, nastroj?, dopravy, material?, vybaveni a dozoru pot?ebneho k jejich zaji?t?ni, a to v rozsahu stanovenem zadavaci dokumentaci.

Podrobna specifikace p?edm?tu ve?ejne zakazky je uvedena ve smlouv? uve?ejn?ne na profilu zadavatele.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 9 867 337.14 CZK
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
90910000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: CZ01
Main site or place of performance:

Mistem pln?ni ve?ejne zakazky jsou objekty zadavatele na adresach stanovenych v zadavaci dokumentaci na uzemi hl. m. Prahy.

II.2.4) Description of the procurement:

P?edm?tem ve?ejne zakazky je zaji?t?ni uklidovych slu?eb v objektech U?adu vlady ?eske republiky v?etn? poskytovani ve?kerych vykon?, nastroj?, dopravy, material?, vybaveni a dozoru pot?ebneho k jejich zaji?t?ni, a to v rozsahu stanovenem zadavaci dokumentaci.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Zadavatel si v souladu s 66 zakona ?. 134/2016 Sb., o zadavani ve?ejnych zakazek, ve zn?ni pozd?j?ich p?edpis? (dale jen ?ZZVZ), vyhradil pravo zadat nove slu?by spo?ivajici v opakovani obdobnych slu?eb, jako je p?edm?t teto ve?ejne zakazky, v jednacim ?izeni bez uve?ejn?ni (dale jen ?op?ni pravo) v p?edpokladane hodnot? 2 500 000 CZK bez DPH. Skute?na cena op?niho prava zarove? nep?esahne 30 % skute?ne ceny p?vodni ve?ejne zakazky. P?edm?tem novych slu?eb m??e byt uklid dal?ich prostor ?i objekt? U?adu vlady ?eske republiky nebo dal?i uklid, resp. dal?i typ uklidu stavajicich prostor. Zadavatel m??e na zaklad? op?niho prava zahajit jednaci ?izeni bez uve?ejn?ni ve smyslu 66 pism. d) ZZVZ nejpozd?ji do 3 let od uzav?eni smlouvy na realizaci teto ve?ejne zakazky. Op?ni pravo bude zadano v jednacim ?izeni bez uve?ejn?ni dle 66 ZZVZ temu? dodavateli, se kterym bude uzav?ena smlouva na pln?ni teto ve?ejne zakazky.

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Smlouva s vybranym dodavatelem bude uzav?ena na dobu neur?itou.

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 133-272389
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Zaji?t?ni uklidovych slu?eb v objektech U?adu vlady ?R

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
02/10/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 4
Number of tenders received by electronic means: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Herduca spol. s r.o.
47542195
?irovnickeho 368
Roztoky
252 63
Czech Republic
Telephone: +420 224363378
E-mail: uklid@herduca.cz
Fax: +420 224363377
NUTS code: CZ020

Internet address: http://www.herduca.cz/

The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 8 400 000.00 CZK
Total value of the contract/lot: 9 867 337.14 CZK
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:

Ve?ejna zakazka neni rozd?lena na ?asti, nebo? p?edm?t ve?ejne zakazky je svym rozsahem tak maly, ?e umo??uje u?ast malych a st?ednich podnik? i bez dal?iho rozd?leni. Zarove? se jedna o pln?ni spolu natolik v?cn? souvisejici, ?e by dal?im rozd?lenim vznikaly zadavateli dal?i neod?vodn?ne naklady a organiza?ni poti?e p?i realizaci pln?ni p?edm?tu ve?ejne zakazky.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
U?ad pro ochranu hospoda?ske sout??e
t?. Kpt. Jaro?e 7
Brno
604 55
Czech Republic
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internet address: http://www.compet.cz

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podminkou pro podani navrhu k UOHS je podani namitek k Zadavateli, ktere je nutne doru?it do 15 dn? ode dne, kdy se st??ovatel dozv?d?l o domn?lem poru?eni zakona Zadavatelem, nejpozd?ji v?ak do uzav?eni smlouvy nebo do chvile, kdy se sout?? o navrh pova?uje po vyb?ru navrhu za ukon?enou.

Namitky proti ukon?m oznamovanym v dokumentech, ktere je Zadavatel povinen podle zakona uve?ejnit ?i odeslat st??ovateli, musi byt doru?eny Zadavateli do 15 dn? od jejich uve?ejn?ni ?i doru?eni st??ovateli.

Pokud je v zadavacim ?izeni stanovena lh?ta pro podani ?adosti o u?ast, musi byt namitky proti podminkam vztahujicim se ke kvalifikaci dodavatele doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?eni teto lh?ty.

Pokud je v zadavacim ?izeni stanovena lh?ta pro podani nabidek, musi byt namitky proti zadavaci dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?eni teto lh?ty, v p?ipad? jednaciho ?izeni s uve?ejn?nim musi byt namitky proti zadavaci dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?eni lh?ty pro podani p?edb??nych nabidek.

Namitky proti dobrovolnemu oznameni o zam?ru uzav?it smlouvu podle 212 odst. 2 zakona musi byt doru?eny Zadavateli do 30 dn? od uve?ejn?ni tohoto oznameni.

Zadavatel je povinen namitky vy?idit do 15 dn?. Navrh je nutne doru?it UOHS i Zadavateli do 10 dn? ode dne, v n?m? st??ovatel obdr?el rozhodnuti, kterym Zadavatel namitky odmitnul nebo do 25 dn? od odeslani namitek, pokud Zadavatel o namitkach nerozhodl.

Po uzav?eni smlouvy na ve?ejnou zakazku ?i ramcove dohody lze podat pouze navrh na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy, a to i bez p?edchoziho podani namitek. Navrh na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy doru?i navrhovatel UOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?sice ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznameni o uzav?eni smlouvy zp?sobem podle 212 odst. 2 zakona s uvedenim d?vodu pro zadani ve?ejne zakazky bez uve?ejn?ni oznameni o zahajeni zadavaciho ?izeni, p?edb??neho oznameni nebo vyzvy k podani nabidek ve zjednodu?enem podlimitnim ?izeni, nejpozd?ji v?ak do 6 m?sic? od uzav?eni teto smlouvy. Navrh na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy podle 254 odstavce 1 pism. d) zakona doru?i navrhovatel UOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?sice ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznameni o uzav?eni smlouvy na zaklad? ramcove dohody podle 137 zakona nebo oznameni o uzav?eni smlouvy v dynamickem nakupnim systemu podle 142 zakona, nejpozd?ji v?ak do 6 m?sic? od uzav?eni teto smlouvy.

Ve lh?t? pro doru?eni navrhu je navrhovatel povinen slo?it na u?et UOHS kauci ve vy?i 1 % z nabidkove ceny navrhovatele za celou dobu pln?ni ve?ejne zakazky nebo za dobu prvnich 4 let pln?ni v p?ipad? smluv na dobu neur?itou, nejmen? v?ak ve vy?i 50 000 CZK, nejvy?e ve vy?i 10 000 000 CZK. V p?ipad?, ?e navrhovatel nem??e stanovit celkovou nabidkovou cenu, je povinen slo?it kauci ve vy?i 100 000 CZK. V p?ipad? navrhu na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy je navrhovatel povinen slo?it kauci ve vy?i 200 000 CZK. Jde-li o ?izeni o p?ezkoumani postupu pro zadavani koncesi, je navrhovatel povinen ve lh?t? pro doru?eni navrhu slo?it na u?et UOHS kauci ve vy?i 1 % z p?edpokladane hodnoty koncese uve?ejn?ne ve V?stniku ve?ejnych zakazek nebo na profilu Zadavatele, nejmen? v?ak ve vy?i 50 000 CZK, nejvy?e ve vy?i 10 000 000 CZK. V p?ipad?, ?e Zadavatel neuve?ejni ve V?stniku ve?ejnych zakazek nebo na profilu Zadavatele p?edpokladanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen slo?it kauci ve vy?i 100 000 CZK. V p?ipad? navrhu na ulo?eni zakazu pln?ni koncesni smlouvy je navrhovatel povinen slo?it kauci ve vy?i 200 000 CZK.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
U?ad pro ochranu hospoda?ske sout??e
t?. Kpt. Jaro?e 7
Brno
604 55
Czech Republic
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internet address: http://www.compet.cz

VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
06/10/2017 S192 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Czech Republic-Prague: Cleaning services

2017/S 192-394127

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
?eska republika ? U?ad vlady ?eske republiky
00006599
nab?. E. Bene?e 128/4
Praha 1
118 01
Czech Republic
Contact person: Ing. Ivana Ho??alkova
Telephone: +420 224002111
E-mail: verejnezakazky@vlada.cz
Fax: +420 257531283
NUTS code: CZ01

Internet address(es):

Main address: http://www.vlada.cz

Address of the buyer profile: https://zakazky.vlada.cz

I.5) Main activity
Other activity: organiza?ni, odborne a technicke zabezpe?eni vlady ?eske republiky

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Zaji?t?ni uklidovych slu?eb v objektech U?adu vlady ?R.

Reference number: 15118/2017-OPS
II.1.2) Main CPV code
90910000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 9 867 337.14 CZK
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
90910000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: CZ01

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 133-272389

Section V: Award of contract

Title:

Zaji?t?ni uklidovych slu?eb v objektech U?adu vlady ?R

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
02/10/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Herduca spol. s r.o.
47542195
?irovnickeho 368
Roztoky
252 63
Czech Republic
Telephone: +420 224363378
E-mail: uklid@herduca.cz
Fax: +420 224363377
NUTS code: CZ020

Internet address: http://www.herduca.cz/

The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 8 400 000.00 CZK
Total value of the contract/lot: 9 867 337.14 CZK
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
TI Title Czech Republic-Prague: Cleaning services
ND Document number 394127-2017
PD Publication date 06/10/2017
OJ OJ S 192
TW Place PRAGUE
AU Authority name ?eska republika ? U?ad vlady ?eske republiky (00006599)
OL Original language CS
HD Heading - - Services - Contract award notice - Open procedure
CY Country CZ
AA Type of authority 1 - Ministry or any other national or federal authority
HA EU Institution -
DS Document sent 03/10/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 90910000 - Cleaning services
OC Original CPV code 90910000 - Cleaning services
RC NUTS code CZ01
IA Internet address (URL) http://www.vlada.cz
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >