Czech Republic-Olomouc: Public road transport services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • V - Transportation, Travel and Relocation Services
Opps ID: NBD00003509777543037
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date:
Solicitation No: 394520-2017
Source: Members Only
06/10/2017 S192 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Czech Republic-Olomouc: Public road transport services

2017/S 192-394520

Contract award notice ? utilities

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
Olomoucky kraj
60609460
Jeremenkova 1191/40a
Olomouc
779 00
Czech Republic
Contact person: Mgr. Martin Abrahamek
Telephone: +420 515917652
E-mail: abrahamek@grantika.cz
Fax: +420 515917660
NUTS code: CZ071

Internet address(es):

Main address: http://www.kr-olomoucky.cz

Address of the buyer profile: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilOlomouckykraj

I.2) Joint procurement
I.6) Main activity
Other activity: slu?by pro ?irokou ve?ejnost

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Zaji?t?ni dopravni obslu?nosti Olomouckeho kraje ve?ejnymi slu?bami v p?eprav? cestujicich ve?ejnou linkovou dopravou ? oblast Olomoucko JZ.

II.1.2) Main CPV code
60112000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

P?edm?tem teto ve?ejne zakazky je poskytovani ve?ejnych slu?eb v p?eprav? cestujicich ve?ejnou linkovou dopravou s cilem zaji?t?ni dopravni obslu?nosti Olomouckeho kraje, oblast Olomoucko JZ v delce trvani deseti let (dale jen ?ve?ejne slu?by ?i ?p?edm?t zakazky). Dopravni obslu?nosti se rozumi zabezpe?eni dopravy po v?echny dny v tydnu p?edev?im do ?kol a ?kolskych za?izeni, k organ?m ve?ejne moci, do zam?stnani, do zdravotnickych za?izeni poskytujicich zakladni zdravotni pe?i a k uspokojeni kulturnich, rekrea?nich a spole?enskych pot?eb, v?etn? dopravy zp?t, p?ispivajici k trvale udr?itelnemu rozvoji uzemniho obvodu. Za timto u?elem bude s vybranym dodavatelem uzav?ena Smlouva o poskytovani ve?ejnych slu?eb v p?eprav? ve?ejnou osobni linkovou dopravou cestujicich.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Value excluding VAT: 370 800 446.40 CZK
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: CZ071
Main site or place of performance:

Olomoucky kraj ? oblast Olomoucko jihozapad.

II.2.4) Description of the procurement:

P?edm?tem teto ve?ejne zakazky je poskytovani ve?ejnych slu?eb v p?eprav? cestujicich ve?ejnou linkovou dopravou s cilem zaji?t?ni dopravni obslu?nosti Olomouckeho kraje, oblast Olomoucko JZ v delce trvani deseti let (dale jen ?ve?ejne slu?by ?i ?p?edm?t zakazky). Dopravni obslu?nosti se rozumi zabezpe?eni dopravy po v?echny dny v tydnu p?edev?im do ?kol a ?kolskych za?izeni, k organ?m ve?ejne moci, do zam?stnani, do zdravotnickych za?izeni poskytujicich zakladni zdravotni pe?i a k uspokojeni kulturnich, rekrea?nich a spole?enskych pot?eb, v?etn? dopravy zp?t, p?ispivajici k trvale udr?itelnemu rozvoji uzemniho obvodu. Za timto u?elem bude s vybranym dodavatelem uzav?ena Smlouva o poskytovani ve?ejnych slu?eb v p?eprav? ve?ejnou osobni linkovou dopravou cestujicich.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Mira po?tu vozidel vybavenych klimatizaci / Weighting: 2
Quality criterion - Name: Mira po?tu nizkopodla?nich vozidel / Weighting: 2
Quality criterion - Name: Mira po?tu vozidel vybavenych vnit?nim LCD informa?nim panelem / Weighting: 2
Cost criterion - Name: Cena zakladniho dopravniho vykonu na 1 km v CZK bez DPH realizovaneho v ramci zakladniho dopravniho vykonu / Weighting: 84
Cost criterion - Name: Cena dopl?koveho dopravniho vykonu na ka?dy 1 km v CZK bez DPH realizovaneho nad ramec zakladniho dopravniho vykonu / Weighting: 5
Cost criterion - Name: Cena za sni?eny dopravni vykon na ka?dy 1 km v CZK bez DPH nerealizovaneho pod urovni zakladniho dopravniho vykonu / Weighting: 5
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 097-192298
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a periodic indicative notice

Section V: Award of contract

Title:

Zaji?t?ni dopravni obslu?nosti Olomouckeho kraje ve?ejnymi slu?bami v p?eprav? cestujicich ve?ejnou linkovou dopravou ? oblast Olomoucko JZ

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
11/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Vojtila Trans s.r.o.
26236699
Mlynska 522
Smr?ice
798 17
Czech Republic
Telephone: +420 582366722
E-mail: vojtila@vojtila-trans.cz
NUTS code: CZ071

Internet address: http://vojtila-trans.cz/

The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Total value of the contract/lot: 370 800 446.40 CZK
V.2.5) Information about subcontracting
V.2.6) Price paid for bargain purchases

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:

P?edm?tem hodnoceni byly jednotkove ceny, ktere jsou take uvedeny ve smlouv? o pln?ni p?edm?tu ve?ejne zakazky. Vy?e uvedena kone?na hodnota ve?ejne zakazky p?edstavuje sou?in p?edpokladaneho rozsahu ve?ejne zakazky za dobu 10 let a ceny zakladniho dopravniho vykonu nabidnuteho u?astnikem.

Cena zakladniho dopravniho vykonu na 1 km v CZK bez DPH realizovany v ramci zakladniho dopravniho vykonu: 35,76 CZK.

Cena dopl?koveho dopravniho vykonu na ka?dy 1 km v CZK bez DPH realizovany nad ramec zakladniho dopravniho vykonu: 17,88 CZK.

Cena za sni?eny dopravni vykon na ka?dy 1 km v CZK bez DPH nerealizovany pod urovni zakladniho dopravniho vykonu: 10,73 CZK.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
U?ad pro ochranu hospoda?ske sout??e
t?. Kpt. Jaro?e 7
Brno
604 55
Czech Republic
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internet address: http://www.compet.cz

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podminkou pro podani navrhu k UOHS je podani namitek k Zadavateli, ktere je nutne doru?it do 15 dn? ode dne, kdy se st??ovatel dozv?d?l o domn?lem poru?eni zakona Zadavatelem, nejpozd?ji v?ak do uzav?eni smlouvy nebo do chvile, kdy se sout?? o navrh pova?uje po vyb?ru navrhu za ukon?enou.

Namitky proti ukon?m oznamovanym v dokumentech, ktere je Zadavatel povinen podle zakona uve?ejnit ?i odeslat st??ovateli, musi byt doru?eny Zadavateli do 15 dn? od jejich uve?ejn?ni ?i doru?eni st??ovateli.

Pokud je v zadavacim ?izeni stanovena lh?ta pro podani ?adosti o u?ast, musi byt namitky proti podminkam vztahujicim se ke kvalifikaci dodavatele doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?eni teto lh?ty.

Pokud je v zadavacim ?izeni stanovena lh?ta pro podani nabidek, musi byt namitky proti zadavaci dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?eni teto lh?ty, v p?ipad? jednaciho ?izeni s uve?ejn?nim musi byt namitky proti zadavaci dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?eni lh?ty pro podani p?edb??nych nabidek.

Namitky proti dobrovolnemu oznameni o zam?ru uzav?it smlouvu podle 212 odst. 2 zakona musi byt doru?eny Zadavateli do 30 dn? od uve?ejn?ni tohoto oznameni.

Zadavatel je povinen namitky vy?idit do 15 dn?. Navrh je nutne doru?it UOHS i Zadavateli do 10 dn? ode dne, v n?m? st??ovatel obdr?el rozhodnuti, kterym Zadavatel namitky odmitnul nebo do 25 dn? od odeslani namitek, pokud Zadavatel o namitkach nerozhodl.

Po uzav?eni smlouvy na ve?ejnou zakazku ?i ramcove dohody lze podat pouze navrh na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy, a to i bez p?edchoziho podani namitek. Navrh na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy doru?i navrhovatel UOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?sice ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznameni o uzav?eni smlouvy zp?sobem podle 212 odst. 2 zakona s uvedenim d?vodu pro zadani ve?ejne zakazky bez uve?ejn?ni oznameni o zahajeni zadavaciho ?izeni, p?edb??neho oznameni nebo vyzvy k podani nabidek ve zjednodu?enem podlimitnim ?izeni, nejpozd?ji v?ak do 6 m?sic? od uzav?eni teto smlouvy. Navrh na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy podle 254 odstavce 1 pism. d) zakona doru?i navrhovatel UOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?sice ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznameni o uzav?eni smlouvy na zaklad? ramcove dohody podle 137 zakona nebo oznameni o uzav?eni smlouvy v dynamickem nakupnim systemu podle 142 zakona, nejpozd?ji v?ak do 6 m?sic? od uzav?eni teto smlouvy.

Ve lh?t? pro doru?eni navrhu je navrhovatel povinen slo?it na u?et UOHS kauci ve vy?i 1 % z nabidkove ceny navrhovatele za celou dobu pln?ni ve?ejne zakazky nebo za dobu prvnich 4 let pln?ni v p?ipad? smluv na dobu neur?itou, nejmen? v?ak ve vy?i 50 000 CZK, nejvy?e ve vy?i 10 000 000 CZK. V p?ipad?, ?e navrhovatel nem??e stanovit celkovou nabidkovou cenu, je povinen slo?it kauci ve vy?i 100 000 CZK. V p?ipad? navrhu na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy je navrhovatel povinen slo?it kauci ve vy?i 200 000 CZK. Jde-li o ?izeni o p?ezkoumani postupu pro zadavani koncesi, je navrhovatel povinen ve lh?t? pro doru?eni navrhu slo?it na u?et UOHS kauci ve vy?i 1 % z p?edpokladane hodnoty koncese uve?ejn?ne ve V?stniku ve?ejnych zakazek nebo na profilu Zadavatele, nejmen? v?ak ve vy?i 50 000 CZK, nejvy?e ve vy?i 10 000 000 CZK. V p?ipad?, ?e Zadavatel neuve?ejni ve V?stniku ve?ejnych zakazek nebo na profilu Zadavatele p?edpokladanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen slo?it kauci ve vy?i 100 000 CZK. V p?ipad? navrhu na ulo?eni zakazu pln?ni koncesni smlouvy je navrhovatel povinen slo?it kauci ve vy?i 200 000 CZK.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
U?ad pro ochranu hospoda?ske sout??e
t?. Kpt. Jaro?e 7
Brno
604 55
Czech Republic
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internet address: http://www.compet.cz

VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
06/10/2017 S192 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Czech Republic-Olomouc: Public road transport services

2017/S 192-394520

Contract award notice ? utilities

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
Olomoucky kraj
60609460
Jeremenkova 1191/40a
Olomouc
779 00
Czech Republic
Contact person: Mgr. Martin Abrahamek
Telephone: +420 515917652
E-mail: abrahamek@grantika.cz
Fax: +420 515917660
NUTS code: CZ071

Internet address(es):

Main address: http://www.kr-olomoucky.cz

Address of the buyer profile: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilOlomouckykraj

I.6) Main activity
Other activity: slu?by pro ?irokou ve?ejnost

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Zaji?t?ni dopravni obslu?nosti Olomouckeho kraje ve?ejnymi slu?bami v p?eprav? cestujicich ve?ejnou linkovou dopravou ? oblast Olomoucko JZ.

II.1.2) Main CPV code
60112000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Value excluding VAT: 370 800 446.40 CZK
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: CZ071

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 097-192298

Section V: Award of contract

Title:

Zaji?t?ni dopravni obslu?nosti Olomouckeho kraje ve?ejnymi slu?bami v p?eprav? cestujicich ve?ejnou linkovou dopravou ? oblast Olomoucko JZ

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
11/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Vojtila Trans s.r.o.
26236699
Mlynska 522
Smr?ice
798 17
Czech Republic
Telephone: +420 582366722
E-mail: vojtila@vojtila-trans.cz
NUTS code: CZ071

Internet address: http://vojtila-trans.cz/

The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Total value of the contract/lot: 370 800 446.40 CZK
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
TI Title Czech Republic-Olomouc: Public road transport services
ND Document number 394520-2017
PD Publication date 06/10/2017
OJ OJ S 192
TW Place OLOMOUC
AU Authority name Olomoucky kraj (60609460)
OL Original language CS
HD Heading - - Services - Contract award notice - Open procedure
CY Country CZ
AA Type of authority 4 - Utilities entity
HA EU Institution -
DS Document sent 04/10/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 60112000 - Public road transport services
OC Original CPV code 60112000 - Public road transport services
RC NUTS code CZ071
IA Internet address (URL) http://www.kr-olomoucky.cz
DI Directive Utilities (water, energy, transport and postal services) Directive 2014/25/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >