Poland-Zgierz: Sewage, refuse, cleaning and environmental services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • S - Utilities and Training Services
Opps ID: NBD00003510048428024
Posted Date: Oct 6, 2017
Due Date: Nov 8, 2017
Solicitation No: 394861-2017
Source: Members Only
06/10/2017 S192 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Zgierz: Sewage, refuse, cleaning and environmental services

2017/S 192-394861

Contract notice

Services

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Gmina Zgierz
ul. L?czycka 4
For the attention of: Katarzyna Cie?lak
95-100 Zgierz
Poland
Telephone: +48 427162515
E-mail: kcieslak@gmina.zgierz.pl
Fax: +48 427164554

Internet address(es):

General address of the contracting authority: http://www.gminazgierz.pl

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

90000000 , 90513200 , 90500000 , 90533000 , 90512000 , 90514000

Description
Sewage, refuse, cleaning and environmental services.
Urban solid-refuse disposal services.
Refuse and waste related services.
Waste-tip management services.
Refuse transport services.
Refuse recycling services.

Section IV: Procedure

IV.3) Administrative information
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
8.11.2017 - 09:30
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Polish.
06/10/2017 S192 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Zgierz: Sewage, refuse, cleaning and environmental services

2017/S 192-394861

Contract notice

Services

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Gmina Zgierz
ul. L?czycka 4
For the attention of: Katarzyna Cie?lak
95-100 Zgierz
Poland
Telephone: +48 427162515
E-mail: kcieslak@gmina.zgierz.pl
Fax: +48 427164554

Internet address(es):

General address of the contracting authority: http://www.gminazgierz.pl

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

I.2) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.3) Main activity
General public services
I.4) Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority:
Odbior i zagospodarowanie odpadow komunalnych z terenu gminy Zgierz.
II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Services
Service category No 27: Other services
Main site or location of works, place of delivery or of performance: Gmina Zgierz.

NUTS code PL712

II.1.3) Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves a public contract
II.1.4) Information on framework agreement
II.1.5) Short description of the contract or purchase(s)
Przedmiotem zamowienia jest:
1) odbieranie i zagospodarowanie odpadow komunalnych pochodz?cych z nieruchomo?ci, w ktorych zamieszkuj? mieszka?cy oraz z nieruchomo?ci, na ktorych znajduj? si? domki letniskowe, lub z innych nieruchomo?ci wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez cz??? roku, znajduj?cych si? na terenie gminy Zgierz, w sposob zapewniaj?cy osi?gni?cie odpowiednich poziomow recyklingu, przygotowanie do ponownego u?ycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadow komunalnych ulegaj?cych biodegradacji przekazywanych do skladowania, zgodnie z ustaw? z dnia 13 wrze?nia 1996 r. o utrzymaniu czysto?ci i porz?dku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 ze zm.), tre?ci? uchwaly z dnia 20.6.2017 r. Sejmiku Wojewodztwa Lodzkiego Nr XL/502/17 uchwalaj?c? Plan Gospodarki Odpadami dla Wojewodztwa Lodzkiego na lata 2016-2022 z uwzgl?dnieniem lat 2023-2028 wraz z zal?cznikami tj. Planem Inwestycyjnym, Programem usuwania wyrobow zawieraj?cych azbest z terenu wojewodztwa lodzkiego oraz Podsumowanie strategicznej oceny oddzialywania na ?rodowisko Planu gospodarki odpadami dla wojewodztwa lodzkiego na lata 2016-2022 z uwzgl?dnieniem lat 2023-2028 wraz z uzasadnieniem oraz tre?ci? Uchwaly Rady Gminy Zgierz XII/179/15 z dnia 24.9.2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czysto?ci i porz?dku w gminie Zgierz;
2) prowadzenie od 1.1.2018 r. do 31.12.2020 r. Punktu Selektywnego Zbierania Odpadow Komunalnych, do ktorego b?d? przekazywane odpady pochodz?ce z nieruchomo?ci ktore zamieszkuj? mieszka?cy oraz nieruchomo?ci, na ktorych znajduj? si? domki letniskowe lub z innych nieruchomo?ci wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez cz??? roku, polo?onych na terenie gminy Zgierz. PSZOK bezplatnie przyjmowa? b?dzie nast?puj?ce frakcje odpadow komunalnych: papier i tektura, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomaterialowe, szklo, odpady komunalne ulegaj?ce biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegaj?ce biodegradacji, powstale w gospodarstwie domowym odpady zielone, zu?yty sprz?t elektryczny i elektroniczny, meble oraz inne odpady wielkogabarytowe, zu?yte opony, przeterminowane leki i chemikalia, zu?yte baterie i akumulatory, odpady rozbiorkowe i budowlane stanowi?ce odpady komunalne z gospodarstw domowych oraz zagospodarowanie tych odpadow. Zbiorka winna odbywa? si? w prowadzonym przez Wykonawc? Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadow Komunalnych w sposob zapewniaj?cy latwy dost?p. PSZOK ma funkcjonowa?, przez caly okres umowy od poniedzialku do pi?tku w godzinach od 7 do 15 oraz w sobot? od 8 do 12.
3) odebranie i zagospodarowanie odpadow komunalnych. Rozumie si? przez to odbieranie w ka?dej ilo?ci udost?pnionych odpadow, odbieranie w ka?dej ilo?ci dostarczonych do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadow Komunalnych odpadow pochodz?cych z nieruchomo?ci zamieszkalych, z domkow letniskowych lub z innych nieruchomo?ci wykorzystywanych na cele rekreacyjno ? wypoczynkowe polo?onych na terenie gminy Zgierz, zagospodarowanie odebranych odpadow zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami. Rodzaje i kody odbieranych odpadow s? wskazane w zal?czniku nr 3 do SIWZ.
2. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia, wymogi dotycz?ce przekazywania odebranych zmieszanych odpadow komunalnych oraz odpadow zielonych do regionalnych instalacji do przetwarzania odpadow komunalnych, rodzaje odpadow komunalnych odbieranych selektywnie od wla?cicieli nieruchomo?ci, standard sanitarny wykonywania uslug oraz ochrony ?rodowiska, obowi?zek prowadzenia dokumentacji zwi?zanej z dzialalno?ci? obj?t? zamowieniem, instalacje, w szczegolno?ci regionalne instalacje do przetwarzania odpadow komunalnych, do ktorych podmiot odbieraj?cy odpady komunalne od wla?cicieli nieruchomo?ci jest obowi?zany przekaza? odebrane odpady oraz szczegolowe wymagania stawiane przedsi?biorcom odbieraj?cym odpady komunalne od wla?cicieli nieruchomo?ci zostaly zawarte w Zal?czniku Nr 1 do SIWZ.
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

90000000 , 90513200 , 90500000 , 90533000 , 90512000 , 90514000

II.1.7) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
II.1.8) Lots
This contract is divided into lots: no
II.1.9) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2) Quantity or scope of the contract
II.2.1) Total quantity or scope:
Przedmiotem zamowienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadow komunalnych pochodz?cych z nieruchomo?ci, w ktorych zamieszkuj? mieszka?cy oraz z nieruchomo?ci na ktorych znajduj? si? domki letniskowe lub z innych nieruchomo?ci wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez cz??? roku, znajduj?cych si? na terenie gminy Zgierz. Ponadto prowadzenie przez caly okres wykonywania umowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadow Komunalnych, zwanego dalej PSZOK, przyjmuj?cego nast?puj?ce frakcje odpadow: papier i tektura, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomaterialowe, szklo, odpady komunalne ulegaj?ce biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegaj?ce biodegradacji, powstale w gospodarstwie domowym odpady zielone, zu?yty sprz?t elektryczny i elektroniczny, meble oraz inne odpady wielkogabarytowe, zu?yte opony, przeterminowane leki i chemikalia, zu?yte baterie i akumulatory, odpady rozbiorkowe i budowlane stanowi?ce odpady komunalne z gospodarstw domowych oraz zagospodarowanie tych odpadow, przy czym zbiorka winna by? prowadzona w utworzonym przez Wykonawc? Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadow Komunalnych w sposob zapewniaj?cy latwy dost?p dla uprawnionych do korzystania z niego.
Estimated value excluding VAT: 4 519 152 PLN
II.2.2) Information about options
Options: no
II.2.3) Information about renewals
This contract is subject to renewal: no
II.3) Duration of the contract or time limit for completion
Starting 1.1.2018. Completion 31.12.2020

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions relating to the contract
III.1.1) Deposits and guarantees required:
Warunkiem udzialu w post?powaniu o udzielenie zamowienia publicznego jest zlo?enie, wadium w wysoko?ci 130 000 PLN.
III.1.2) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
Termin platno?ci za przedlo?on? faktur? wynosi 30 dni, od daty zlo?enia na dzienniku podawczym Zamawiaj?cego prawidlowo wystawionej faktury, po pisemnym zatwierdzeniu raportu.
III.1.3) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
III.1.4) Other particular conditions
III.2) Conditions for participation
III.2.1) Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Wykonawca spelni warunek, je?eli wyka?e, ?e:
1) posiada aktualny wpis do Rejestru Dzialalno?ci Regulowanej prowadzonego przez Wojta Gminy Zgierz zgodnie z art. 9c ust. 1 ustawy o otrzymaniu czysto?ci i porz?dku w gminach (t.j Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 ze zm. ) lub o ktorym mowa w art. 51 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 ze zm.).
2) posiada aktualny wpis do rejestru Glownego Inspektora Ochrony ?rodowiska dotycz?cego zbierania zu?ytego sprz?tu elektrycznego i elektronicznego, zgodnie z ustaw? z dnia 29 lipca 2005 r. o zu?ytym sprz?cie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1688),
3) posiada aktualne zezwolenie na transport odpadow, o ktorym mowa w art. 233 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 ze zm.) w zakresie obj?tym przedmiotem zamowienia lub wpis do rejestru, o ktorym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 1987 ze zm.), w zakresie transportu odpadow obj?tych przedmiotem zamowienia,
4) posiada aktualne zezwolenie na zbieranie odpadow zgodnie z ustaw? z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 ze zm.) wydan? dla nieruchomo?ci, na ktorej b?dzie prowadzony Punkt Selektywnej Zbiorki Odpadow Komunalnych.
III.2.2) Economic and financial ability
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Wykonawca spelni warunek je?eli wyka?e, ?e jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno?ci na kwot?, co najmniej 1 000 000 PLN.
III.2.3) Technical capacity
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:
Wykonawca spelni warunek, je?eli wyka?e, ?e:
1) w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wykonal co najmniej 2 zamowienia polegaj?ce na odbiorze odpadow komunalnych od wla?cicieli nieruchomo?ci w sposob ci?gly przez okres minimum roku, o masie l?cznej minimum ? 2 000 Mg.
2) b?dzie dysponowal specjalistycznym sprz?tem, w tym, co najmniej pi?cioma pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadow komunalnych oraz co najmniej czterema pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zbieranych odpadow komunalnych, a tak?e co najmniej jednym pojazdem bez funkcji kompaktuj?cej umo?liwiaj?cym odbior odpadow komunalnych z trudno dost?pnych terenow,
3) b?dzie dysponowal baz? magazynowo ? transportow? usytuowan? na terenie gminy Zgierz lub w odleglo?ci nie wi?kszej ni? 60 km od jej granicy, na terenie, do ktorego Wykonawca posiada tytul prawny.
III.2.4) Information about reserved contracts
III.3) Conditions specific to services contracts
III.3.1) Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession: no
III.3.2) Staff responsible for the execution of the service
Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service: no

Section IV: Procedure

IV.1) Type of procedure
IV.1.1) Type of procedure
Open
IV.1.2) Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
IV.1.3) Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
IV.2) Award criteria
IV.2.1) Award criteria

The most economically advantageous tender in terms of the criteria stated below

1. Cena. Weighting 60

2. Odleglo?? bazy transportowo-magazynowej od granic gminy Zgierz. Weighting 30

3. Odleglo?? PSZOK od granic gminy Zgierz. Weighting 10

IV.2.2) Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3) Administrative information
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting authority:
Z?.271.1.2017
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract
no
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
8.11.2017 - 09:30
IV.3.5) Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Polish.
IV.3.7) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
in days: 60 (from the date stated for receipt of tender)
IV.3.8) Conditions for opening of tenders
Date: 8.11.2017 - 10:00

Place:

Urz?d Gminy w Zgierzu, ul. L?czycka 4, (pok. 18).

Persons authorised to be present at the opening of tenders: no

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.3) Additional information
VI.4) Procedures for appeal
VI.4.1) Body responsible for appeal procedures

Krajowa Izba Odwolawcza
Warszawa
Poland

VI.4.2) Lodging of appeals
VI.4.3) Service from which information about the lodging of appeals may be obtained
VI.5) Date of dispatch of this notice:
2.10.2017
TI Title Poland-Zgierz: Sewage, refuse, cleaning and environmental services
ND Document number 394861-2017
PD Publication date 06/10/2017
OJ OJ S 192
TW Place ZGIERZ
AU Authority name Gmina Zgierz
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 02/10/2017
DT Deadline 08/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
TY Type of bid 1 - Submission for all lots
AC Award criteria 2 - The most economic tender
PC CPV code 90000000 - Sewage, refuse, cleaning and environmental services
90500000 - Refuse and waste related services
90512000 - Refuse transport services
90513200 - Urban solid-refuse disposal services
90514000 - Refuse recycling services
90533000 - Waste-tip management services
OC Original CPV code 90000000 - Sewage, refuse, cleaning and environmental services
90500000 - Refuse and waste related services
90512000 - Refuse transport services
90513200 - Urban solid-refuse disposal services
90514000 - Refuse recycling services
90533000 - Waste-tip management services
RC NUTS code PL712
IA Internet address (URL) http://www.gminazgierz.pl
DI Directive Classical Directive 2004/18/EC

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >