Poland-Rybnik: Construction work

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • Y - Construction of Structures and Facilities
Opps ID: NBD00003510172943893
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Nov 13, 2017
Solicitation No: 395225-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Works - Contract notice - Open procedure

Poland-Rybnik: Construction work

2017/S 193-395225

Contract notice

Works

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Miasto Rybnik
276255430
ul. Boleslawa Chrobrego 2
Rybnik
44-200
Poland
Contact person: Lukasz Kobeszko
Telephone: +48 324392302
E-mail: zam_pub@um.rybnik.pl
Fax: +48 324224124
NUTS code: PL227

Internet address(es):

Main address: www.rybnik.eu

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://bip.um.rybnik.eu
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

?Utworzenie Centrum Uslug Wsparcia Rodziny w Rybniku ? adaptacja zabytkowego pawilonu oddzialu dermatologii dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku przy ulicy Miejskiej 13b w dzielnicy ?rodmie?cie.

Reference number: ZP.271.131.2017
II.1.2) Main CPV code
45000000
II.1.3) Type of contract
Works
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest przebudowa budynku po oddziale dermatologii bylego Szpitala Miejskiego im. Juliusza Rogera wraz ze zmian? sposobu u?ytkowania.

Zasady realizacji zamowienia:

1. zmiana sposobu u?ytkowania obiektu z funkcji szpitalnej na budynek biurowo ? administracyjny;

2. zmiana sposobu u?ytkowania cz??ci poddasza nad skrzydlem polnocnym z nieu?ytkowego na u?ytkowe;

3. przebudowa poszczegolnych pomieszcze? zwi?zanych z dostosowaniem do nowej funkcji;

4. remont konserwatorski elewacji wraz z programem post?powania konserwatorskiego;

5. przebudowa schodow zewn?trznych do budynku wraz z budow? podjazdu dla osob niepelnosprawnych;

6. przebudowa elewacji frontowej zachodniej, a w szczegolno?ci odtworzenie wyj?cia na zewn?trz z ewakuacyjnej klatki schodowej;

7. przebudowa wewn?trznych instalacji tj. elektrycznej, wodoci?gowej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania oraz gazowej.

II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 2 932 175.00 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
45100000
45200000
45210000
45220000
45320000
45400000
45231300
45330000
45331100
45331210
45331220
45333000
45300000
45311100
45311200
79342200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL227
Main site or place of performance:

Miasto Rybnik.

II.2.4) Description of the procurement:

Budynek b?d?cy przedmiotem post?powania zlokalizowany jest na terenie bylego zespolu szpitalnego ?Juliusz przy ul. Miejskiej 13b w Rybniku ? ?rodmie?ciu. Teren uzbrojony jest w sie? wodoci?gow?, kanalizacyjn?, sanitarn? i deszczow?, gazow?, elektroenergetyczn? i teletechniczn?. W celu przygotowania terenu pod przyszl? inwestycj? nale?y uporz?dkowa? teren poprzez:

1) rozbiork? istniej?cych schodow zewn?trznych przeznaczonych do przebudowy na kondygnacj? parterow? oraz z piwnicy;

2) wycink? zieleni wysokiej ? wg odr?bnej procedury administracyjnej. W najbli?szym s?siedztwie budynku, w naro?u poludniowo ? wschodnim przy zej?ciu do piwnicy znajduje si? drzewo, ktore nale?y usun?? ze wzgl?du na bezpo?rednie zagro?enie dla fundamentow obiektu i jego konstrukcji oraz bezpiecze?stwo u?ytkowania obiektu.

3) niwelacj? terenu w najbli?szym otoczeniu obiektu wraz z cz??ciow? rozbiork? istniej?cych nawierzchni utwardzonych oraz zsypow piwnicznych.

Przedmiotowe zadanie obejmuje zmiany zwi?zane ?ci?le z przebudow? budynku i jego dostosowaniem do obowi?zuj?cych warunkow technicznych, a w szczegolno?ci:

? przebudow? schodow zewn?trznych elewacji zachodniej i polnocnej wraz z budow? podjazdu dla osob niepelnosprawnych;

? przebudow? schodow prowadz?cych do kondygnacji piwnicznej;

? przebudow? instalacji zewn?trznej wodoci?gowej;

? przebudow? instalacji zewn?trznej sanitarnej;

? przebudow? instalacji zewn?trznej kanalizacyjnej.

Sieci i urz?dzenia uzbrojenia terenu

Instalacja zewn?trzna wodoci?gowa

W celu zapewnienia dostawy wymaganych mediow do budynku nale?y rozbudowa? zewn?trzn? instalacj? wody w calo?ci nale??cej do Zamawiaj?cego.

Za glownym zestawem wodomierzowym w studni wodomierzowej nale?y wykona? dodatkowe odej?cie wody do modernizowanego budynku 40 PE oraz zabudowa? pod wodomierz.

Podl?czenie budynku wykona? zgodnie z warunkami technicznymi podl?czenia do sieci wodoci?gowej oraz do sieci kanalizacji sanitarnej z dnia 27.9.2016 r. wydanymi przez PWiK Sp. z. o.o. w Rybniku (pismo IRT/99996/1752/2016).

Instalacja zewn?trzna kanalizacji sanitarnej

Odprowadzenie ?ciekow sanitarnych b?dzie nast?powa? do istniej?cej zewn?trznej sieci instalacji sanitarnej. Wyj?cia kanalizacji sanitarnej z budynku ? zgodnie z cz??ci? rysunkow?.

Podl?czenie budynku wykona? z zgodnie z warunkami technicznymi przyl?czenia do sieci wodoci?gowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej z dnia 27.9.2016 wydanymi przez PWiK Sp. z. o.o.

w Rybniku (pismo IRT/99996/1752/2016).

Instalacja zewn?trzna kanalizacji deszczowej

Odprowadzenie wod deszczowych nast?puje poprzez rozbudow? istniej?cej zewn?trznej instalacji kanalizacji deszczowej poprzez 3 nowe studnie DN 600 PE oraz przewody 160 PVC-U. Studni? oznaczona jako D1 nale?y posadowi? na istniej?cym ci?gu kanalizacji deszczowej.

Podl?czenie budynku wykona? z zgodnie z warunkami technicznymi przyl?czenia do sieci kanalizacji deszczowej z dnia 27.9.2016 wydanymi przez Zast?pc? Prezydenta Miasta Rybnika (Pismo nr GK.7012.84.2016).

Instalacja gazowa

Przebudowany budynek b?dzie ogrzewany przez kociol gazowy jednofunkcyjny z zamkni?ta komor? spalania zlokalizowany na 1-szym pi?trze obiektu.

Przyl?czenie obiektu do sieci gazowej b?dzie wykonane wg odr?bnej procedury administracyjnej

(nie dotyczy przedmiotowego post?powania przetargowego).

Instalacja elektroenergetyczna

Przebudowany budynek b?dzie zasilony z istniej?cego zl?cza kablowego zainstalowanego na budynku ZK 172048 b?d?cego wlasno?ci? Tauron Dystrybucja S.A. wykonanego zgodnie z warunkami przyl?czenia do sieci elektroenergetycznej z dnia 10.10.2016 wydanymi przez Tauron Dystrybucja S.A. (Pismo nr R/UBO/11284/2016).

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 2 932 175.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 300
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: WND-RPSL.10.02.02-24-005F-17-002.
II.2.14) Additional information

Zamowienie to jest dofinansowane ze ?rodkow Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa ?l?skiego na lata 2014-2020 (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego).

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. Zamawiaj?cy wykluczy z post?powania Wykonawc?/ow w przypadkach, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

2. Zamawiaj?cy, zgodnie z art. 24 aa ustawy Prawo zamowie? publicznych, dokona w pierwszej kolejno?ci oceny ofert, a nast?pnie zbada, czy Wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

3. Wykonawca, ktorego oferta zostanie najwy?ej oceniona, zostanie wezwany do zlo?enia w wyznaczonym, nie krotszym ni? 10 dni, terminie aktualnych na dzie? zlo?enia o?wiadcze? lub dokumentow potwierdzaj?cych:

1) okoliczno?ci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 (aktualnych na dzie? zlo?enia o?wiadcze? i dokumentow):

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert;

b) o?wiadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo ? w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ? dokumentow potwierdzaj?cych dokonanie platno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie splat tych nale?no?ci;

c) o?wiadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamowienia publiczne,

d) o?wiadczenia Wykonawcy o przynale?no?ci albo braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej; w przypadku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej Wykonawca mo?e zlo?y? wraz z o?wiadczeniem dokumenty b?d? informacje potwierdzaj?ce, ?e powi?zania z innym wykonawc? nie prowadz? do zaklocenia konkurencji w post?powaniu.

4. Je?eli Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: RP), zamiast dokumentow, o ktorych mowa w pkt 3 pkt 1 lit. a ? sklada informacj? z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny rownowa?ny dokument wydany przez wla?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dotyczy informacja albo dokument, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21;

5. Dokumenty, o ktorych mowa w pkt 4, powinny by? wystawione nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert.

6. Je?eli w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, nie wydaje si? dokumentow, o ktorych mowa w pkt 4, zast?puje si? je dokumentem zawieraj?cym odpowiednio o?wiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osob

uprawnionych do jego reprezentacji, lub o?wiadczenie osoby, ktorej dokument mial dotyczy?, zlo?one przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego wla?ciwym ze wzgl?du na siedzib? lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce

zamieszkania tej osoby. Postanowienia pkt 5 stosuje si?.

7. Wykonawca maj?cy siedzib? na terytorium RP, w odniesieniu do osoby maj?cej miejsce zamieszkania poza terytorium RP, ktorej dotyczy dokument wskazany w pkt 3 ppkt 1 lit. a, sklada dokument, o ktorym mowa w pkt 4, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Je?eli w kraju, w ktorym miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument mial dotyczy?, nie wydaje si? takich dokumentow, zast?puje si? go dokumentem zawieraj?cym o?wiadczenie tej osoby zlo?onym przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego wla?ciwym ze wzgl?du na miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia pkt 5 stosuje si?.

III.1.2) Economic and financial standing
III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Wykonawca spelni warunek, je?eli wyka?e, ?e wykonal w okresie ostatnich pi?ciu lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy to w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane w sklad ktorych wchodzil zakres budowy lub przebudowy (zgodnie z definicjami ustawy Prawo budowlane) innych terenow zabudowanych o warto?ci powy?szego zakresu minimum 500 000 PLN (pi??set tysi?cy PLN) brutto ka?dy. Pod poj?ciem ?inne tereny zabudowane nale?y rozumie? teren zdefiniowany w Rozporz?dzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.3.2001 r., w sprawie ewidencji gruntow i budynkow (Dz.U.2016.1034 j.t. ze zmianami), w zal?czniku nr 6, rozdziale nr 3, pkt 3.

W przypadku wskazania przez Wykonawc?, w celu wykazania spelniania kryteriow kwalifikacji dla warto?ci inwestycji, waluty innej ni? polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany b?dzie:

? ?redni kurs NBP na dzie? publikacji ogloszenia o zamowieniu w DUUE,

? ?redni kurs NBP z pierwszego dnia roboczego poprzedzaj?cego dzie? opublikowania ogloszenia w DUUE, je?eli dniem opublikowania ogloszenia jest sobota.

Wykonawca spelni warunek je?eli skieruje do realizacji zamowienia publicznego:

a) osob?, ktora b?dzie pelnila funkcj? kierownika budowy, posiadaj?c? uprawnienia o specjalno?ci konstrukcyjno-budowlanej oraz minimum 5 letni sta? pracy, licz?c czas od daty decyzji o uzyskaniu uprawnie?,

b) osob?, ktora b?dzie pelnila funkcj? kierownika robot posiadaj?c? uprawnienia w specjalno?ci instalacyjnej w zakresie: sieci, instalacji i urz?dze? cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci?gowych i kanalizacyjnych posiadaj?c? minimum 5 letni sta? pracy, licz?c czas od daty decyzji o uzyskaniu uprawnie?;

c) osob?, ktora b?dzie pelnila funkcj? kierownika robot posiadaj?c? uprawnienia w specjalno?ci instalacyjnej w zakresie: sieci, instalacji i urz?dze? elektrycznych i energetycznych, posiadaj?c? minimum 5 letni sta? pracy, licz?c czas od daty decyzji o uzyskaniu uprawnie?,

d) osob?, ktora b?dzie pelnila funkcj? kierownika robot posiadaj?c? kwalifikacje o ktorych mowa w art. 37c ustawy ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.

W przypadku specjalistow zagranicznych posiadaj?cych uprawnienia wydane poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wymaga si? od Wykonawcy, aby osoby te spelnialy odpowiednie warunki opisane, w art. 12a ustawy Prawo budowlane.

Zamawiaj?cy uzna uprawnienia zdobyte na podstawie przepisow obowi?zuj?cych przed wej?ciem w ?ycie ustawy Prawo budowlane oraz wla?ciwych aktow wykonawczych do niniejszej ustawy ? w oparciu o Art. 104 ustawy z dnia 7.7.1994 r. ? Prawo budowlane.

Wykonawca, ktorego oferta zostanie najwy?ej oceniona, w celu wykazania spelniania ww. warunkow udzialu w post?powaniu zostanie wezwany do przedlo?enia nast?puj?cych o?wiadcze? i dokumentow (aktualnych na dzie? zlo?enia o?wiadcze? lub dokumentow):

? wykazu robot budowlanych,

? wykazu osob, skierowanych przez Wykonawc? do realizacji zamowienia publicznego.

Wykonawca mo?e w celu potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w post?powaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamowienia, lub jego cz??ci, polega? na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow, niezale?nie od charakteru prawnego l?cz?cych go z nim stosunkow prawnych. W odniesieniu do warunkow dotycz?cych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub do?wiadczenia, Wykonawcy mog? polega? na zdolno?ciach innych podmiotow, je?li podmioty te zrealizuj? roboty budowlane lub uslugi, do realizacji ktorych te zdolno?ci s? wymagane

Zamawiaj?cy ocenia, czy udost?pniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolno?ci techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalaj? na wykazanie przez wykonawc? spelniania warunkow udzialu w post?powaniu oraz bada, czy nie zachodz? wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

1. Istotne dla Zamawiaj?cego postanowienia umowy, zawiera zal?czony do SIWZ wzor umowy (zal?cznik nr 5).

2. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? zmian postanowie? zawartej umowy, w stosunku do tre?ci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami podanymi we wzorze umowy,stanowi?cym zal?cznik nr 5 do SIWZ.

3. Zmiana umowy mo?e tak?e nast?pi? w przypadkach, o ktorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 13/11/2017
Local time: 09:30
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 13/11/2017
Local time: 10:00
Place:

Urz?d Miasta Rybnika, ul. Boleslawa Chrobrego 2, sala nr 257.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

1. Wymagane dokumenty powinny by? przedstawione w formie oryginalu lub kserokopii potwierdzonej za zgodno?? z oryginalem przez osob? lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, z wyj?tkiem o?wiadcze? dotycz?cych Wykonawcy i innych podmiotow, na ktorych zdolno?ciach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach okre?lonych w art. 22a ustawy oraz dotycz?ce podwykonawcow, ktore powinny by? zlo?one w oryginale.

2. Po?wiadczenia za zgodno?? z oryginalem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na ktorego zdolno?ciach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspolnie ubiegaj?cy si? o udzielenie zamowienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentow, ktore ka?dego z nich dotycz?.

3. W odniesieniu do warunkow dotycz?cych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub do?wiadczenia, Wykonawcy mog? polega? na zdolno?ciach innych podmiotow, je?li podmioty te zrealizuj? roboty budowlane lub uslugi, do realizacji ktorych te zdolno?ci s? wymagane.

4. Dotyczy sekcji IV.2.6) Minimalny okres, w ktorym oferent b?dzie zwi?zany ofert? ? termin zwi?zania ofert? wynosi: 60 dni.

5. Wykonawca, ktory polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiotow, musi udowodni? Zamawiaj?cemu, ?e realizuj?c zamowienie, b?dzie dysponowal niezb?dnymi zasobami tych podmiotow, w szczegolno?ci przedstawiaj?c zobowi?zanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia ? dokument ten (np. zobowi?zanie) nale?y dol?czy? do oferty.

6. W przypadku wskazania przez Wykonawc?, w celu wykazania spelniania kryteriow kwalifikacji dla warto?ci inwestycji, waluty innej ni? polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany b?dzie: ? ?redni kurs NBP na dzie? publikacji ogloszenia o zamowieniu w DUUE, ? ?redni kurs NBP z pierwszego dnia roboczego poprzedzaj?cego dzie? opublikowania ogloszenia w DUUE, je?eli dniem opublikowania ogloszenia jest sobota.

7. Zamawiaj?cy ??da od Wykonawcy zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy w wysoko?ci 10 % ceny calkowitej (brutto) podanej w ofercie.

8. Wszelkie rozliczenia zwi?zane z realizacj? zamowienia, dokonywane b?d? w PLN.

9. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiaj?cy b?dzie si? kierowal nast?puj?cymi kryteriami: cena 60 %, termin wykonania zamowienia 20 %, gwarancja 20 %.

10. Ofert? sklada si? w formie pisemnej. Na ofert? skladaj? si? nast?puj?ce dokumenty:

? ?Formularz oferty

? zal?cznik nr 1 do SIWZ. ? Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamowienia. Dokument ten stanowi wst?pne potwierdzenie braku podstaw wykluczenia oraz spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu.

? pelnomocnictwo zlo?one w formie oryginalu lub notarialnie po?wiadczonej kopii w sytuacji:

1) Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia w rozumieniu art. 23 ustawy Pzp (spolki cywilne/ konsorcja) ? pelnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia. Pelnomocnik mo?e by? ustanowiony do reprezentowania Wykonawcow w post?powaniu albo do reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy,

2) podpisania oferty wzgl?dnie innych dokumentow skladanych wraz z ofert? przez osob?, dla ktorej prawo do ich podpisania nie wynika wprost z dokumentu stwierdzaj?cego status prawny Wykonawcy (np. wypisu z Krajowego rejestru s?dowego) ? pelnomocnictwo do podpisania oferty,

? dokument (np. zobowi?zanie) innych podmiotow do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezb?dnych zasobow na potrzeby realizacji, o ile Wykonawca korzysta ze zdolno?ci lub sytuacji innych podmiotow na zasadach okre?lonych w art. 22a ustawy,

? dowod wniesienia wadium,

? kosztorys ofertowy.

11. Ka?da oferta musi by? zabezpieczona wadium w wysoko?ci: 80 000 PLN (osiemdziesi?t tysi?cy PLN). Wadium musi by? wniesione najpo?niej przed terminem skladania ofert.

12. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiaj?cemu o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Urz?d Zamowie? Publicznych Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcom, a tak?e innym podmiotom, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow ustawy Pzp, przysluguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale VI ustawy Prawo zamowie? publicznych.

2. Odwolanie przysluguje wyl?cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno?ci, do ktorej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy.

3. Odwolanie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie Zamawiaj?cego, ktorej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy, zawiera? zwi?zle przedstawienie zarzutow, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwolania.

4. Odwolanie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub rownowa?nego ?rodka, spelniaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5. Odwoluj?cy przesyla kopie odwolania Zamawiaj?cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposob, aby mogl on zapozna? si? z jego tre?ci? przed uplywem tego terminu.

6. Domniemywa si?, i? Zamawiaj?cy mogl zapozna? si? z tre?ci? odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, je?eli przeslanie jego kopii nast?pilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkow komunikacji elektronicznej.

7. Je?eli koniec terminu do wykonania czynno?ci przypada na sobot? lub dzie? ustawowo wolny od pracy, termin uplywa dnia nast?pnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

8. Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie (zgodnie z pkt 6 niniejszego rozdzialu) albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob.

9. Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu, a tak?e wobec postanowie? Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia na stronie internetowej.

10. Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w pkt 8 i 9 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.

11. Je?eli Zamawiaj?cy nie przeslal Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwolanie wnosi si? nie po?niej ni? w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamowienia, 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowal w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamowienia.

12. W przypadku wniesienia odwolania po uplywie terminu skladania ofert bieg terminu zwi?zania ofert? ulega zawieszeniu do czasu ogloszenia przez Izb? orzeczenia.

13. Odwolanie podlega rozpoznaniu, je?eli: 1) nie zawiera brakow formalnych, 2) uiszczono wpis.

14. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom post?powania odwolawczego przysluguje skarga do s?du wla?ciwego dla siedziby, b?d? miejsca zamieszkania Zamawiaj?cego, wnoszona za po?rednictwem Prezesa Izby.

15. Skarg? wnosi si? w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby, przesylaj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Zlo?enie skargi w placowce operatora publicznego jest rownoznaczne z jej wniesieniem.

16. Prawo wniesienia skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwolawczej przysluguje rownie? Prezesowi Urz?du w terminie 21 dni od daty wydania orzeczenia.

17. Pozostale postanowienia dotycz?ce ?rodkow ochrony prawnej reguluj? przepisy Dzialu VI ustawy.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
07/10/2017 S193 - - Works - Contract notice - Open procedure

Poland-Rybnik: Construction work

2017/S 193-395225

Contract notice

Works

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Miasto Rybnik
276255430
ul. Boleslawa Chrobrego 2
Rybnik
44-200
Poland
Contact person: Lukasz Kobeszko
Telephone: +48 324392302
E-mail: zam_pub@um.rybnik.pl
Fax: +48 324224124
NUTS code: PL227

Internet address(es):

Main address: www.rybnik.eu

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

?Utworzenie Centrum Uslug Wsparcia Rodziny w Rybniku ? adaptacja zabytkowego pawilonu oddzialu dermatologii dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku przy ulicy Miejskiej 13b w dzielnicy ?rodmie?cie.

Reference number: ZP.271.131.2017
II.1.2) Main CPV code
45000000
II.1.3) Type of contract
Works
II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 2 932 175.00 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
45100000
45200000
45210000
45220000
45320000
45400000
45231300
45330000
45331100
45331210
45331220
45333000
45300000
45311100
45311200
79342200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL227
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 2 932 175.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 300
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 13/11/2017
Local time: 09:30
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
TI Title Poland-Rybnik: Construction work
ND Document number 395225-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place RYBNIK
AU Authority name Miasto Rybnik (276255430)
OL Original language PL
HD Heading - - Works - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 02/10/2017
DT Deadline 13/11/2017
NC Contract 1 - Works
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 45000000 - Construction work
45100000 - Site preparation work
45200000 - Works for complete or part construction and civil engineering work
45210000 - Building construction work
45220000 - Engineering works and construction works
45231300 - Construction work for water and sewage pipelines
45300000 - Building installation work
45311100 - Electrical wiring work
45311200 - Electrical fitting work
45320000 - Insulation work
45330000 - Plumbing and sanitary works
45331100 - Central-heating installation work
45331210 - Ventilation installation work
45331220 - Air-conditioning installation work
45333000 - Gas-fitting installation work
45400000 - Building completion work
79342200 - Promotional services
OC Original CPV code 45000000 - Construction work
45100000 - Site preparation work
45200000 - Works for complete or part construction and civil engineering work
45210000 - Building construction work
45220000 - Engineering works and construction works
45231300 - Construction work for water and sewage pipelines
45300000 - Building installation work
45311100 - Electrical wiring work
45311200 - Electrical fitting work
45320000 - Insulation work
45330000 - Plumbing and sanitary works
45331100 - Central-heating installation work
45331210 - Ventilation installation work
45331220 - Air-conditioning installation work
45333000 - Gas-fitting installation work
45400000 - Building completion work
79342200 - Promotional services
RC NUTS code PL227
IA Internet address (URL) www.rybnik.eu
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >