Poland-Lublin: Laboratory reagents

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 65 - Medical, Dental, and Veterinary Equipment and Supplies
Opps ID: NBD00003510914423415
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Oct 19, 2017
Solicitation No: 395529-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Lublin: Laboratory reagents

2017/S 193-395529

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Al. Raclawickie 1
Lublin
20-059
Poland
Contact person: Marta ?ali?ska-Kowalczyk
Telephone: +48 814485270
E-mail: marta.kowalczyk@umlub.pl
Fax: +48 814485271
NUTS code: PL814

Internet address(es):

Main address: www.umlub.pl

Address of the buyer profile: http://www.umlub.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.umlub.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Other type: uczelnia publiczna
I.5) Main activity
Education

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa odczynnikow oraz zu?ywalnego sprz?tu laboratoryjnego.

Reference number: Um-ZP-262-56/17
II.1.2) Main CPV code
33696500
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

1.Przedmiotem zamowienia jest dostawa odczynnikow oraz zu?ywalnego sprz?tu laboratoryjnego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie slu??cych realizacji dzialalno?ci naukowo-badawczej. Zakres zamowienia obejmuje 8 zada?(ofert cz??ciowych).2.Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawarty jest we wzorze Formularza cenowego/Opis przedmiotu zamowienia, stanowi?cym Zal?czniku nr 1 do SIWZ.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie 1 Odczynniki wedlug katalogu producenta lub rownowa?ne

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
33696500
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL814
Main site or place of performance:

Lublin.

II.2.4) Description of the procurement:

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawarty jest we wzorze Formularza cenowego/Opis przedmiotu zamowienia, stanowi?cym Zal?czniku nr 1 do SIWZ.

Wymagania dotycz?ce przedmiotu zamowienia:

Zamawiaj?cy wymaga zaoferowania produktow o tych samych lub nie gorszych parametrach i standardach jako?ciowych jak wskazane w Zal?czniku nr 1 do SIWZ Formularz cenowy/Opis przedmiotu zamowienia.

Zamawiaj?cy wymaga zaoferowania produktow pelnowarto?ciowych, nieb?d?cych probkami, ktore pochodz? z bie??cej produkcji, posiadaj?cych wymagane prawem atesty i certyfikaty dopuszczaj?ce do obrotu na terenie Unii Europejskiej.

Gwarancja na przedmiot zamowienia musi by? zgodna z gwarancj? producenta.Produkty obj?te zamowieniem w dniu dostawy winny mie? nie mniej ni? 80 % okresu przydatno?ci okre?lonego przez producenta, o ile dotyczy.Podstaw? ustalenia cen produktow, nie wymienionych w zal?czniku nr 1, b?d? ceny wyszczegolnione w ogolnodost?pnym katalogu produktow.Zamawiaj?cy dopuszcza mniejsze opakowania, jednak?e pod warunkiem przeliczenia i zaokr?glenia zawarto?ci do pelnych opakowa? (w gor?), w taki sposob, aby zostalo zrealizowane zapotrzebowanie Zamawiaj?cego.Ilekro? w opisie przedmiotu zamowienia zawartym w SIWZ wskazane zostaly normy, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiaj?cy dopuszcza rozwi?zania rownowa?ne.U?yte symbole i nazwy maj? na celu okre?lenie klasy i jako?ci produktu b?d?cego przedmiotem zamowienia oraz slu?? ustaleniu standardu produktu, nie wskazuj? natomiast na konkretny wyrob lub konkretnego producenta.Zamawiaj?cy u?ywaj?c nazw wlasnych jak i nr kat. poszczegolnych producentow okre?la jako?? standard, wla?ciwo?ci fizykochemiczne, wla?ciwo?ci eksploatacyjne i u?ytkowe, parametry techniczne jakie powinien spelnia? zaoferowany produkt rownowa?ny.Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo?? zaoferowania rozwi?za? rownowa?nych zarowno do odczynnikow jak i drobnego zu?ywalnego sprz?tu laboratoryjnego okre?lonych w Zal?czniku nr 1 do SIWZ Formularz cenowy/Opis przedmiotu zamowienia. Pod u?ytym poj?ciem ?rownowa?ne rozumie si?:a) w przypadku odczynnikow:produkty o skladzie chemicznym i cechach u?ytkowych oraz jako?ciowych identycznych lub nie gorszych jak te wskazane w Zal?czniku nr 1 do SIWZ.b)w przypadku sprz?tu laboratoryjnego:produkty o parametrach technicznych (np.: skalowanie, pojemno?ci, wymiary i zakresy itp.) u?ytkowych, jako?ciowych wykonane z materialow identycznych lub nie gorszych jak wskazane w Zal?czniku nr 1 do SIWZ.W celu zapewnienia jako?ci bada? laboratoryjnych prowadzonych w ramach dzialalno?ci naukowo-badawczej, rzetelno?ci tych?e bada? i ich wiarygodno?ci oraz ze wzgl?du na unikalno??, niepowtarzalno??, ?ci?le okre?lon? metodyk? prowadzonych bada?, Wykonawca oferuj?cy produkty rownowa?ne w stosunku do produktow opisanych w Zal?czniku nr 1 do SIWZ ? ?Formularz cenowy/Opis przedmiotu zamowienia, zobowi?zany jest:wykaza?, ?e oferowane przez niego produkty (ka?dy z osobna) spelniaj? wymagania opisane przez Zamawiaj?cego, w szczegolno?ci s? identyczne lub nie gorsze jak produkty wskazane w Zal?czniku nr 1 do SIWZ;wykaza?, ?e oferowane przez niego produkty (ka?dy z osobna) spelniaj? wymagania pozwalaj?ce na kontynuacj? bada?, bez konieczno?ci wykonania dodatkowych czynno?ci (procedur), w tym np. kalibracji urz?dze?, nabycia dodatkowych odczynnikow i/lub innych materialow zu?ywalnych;przyj?? na siebie dpowiedzialno?? za utrat? materialu do bada?, powstal? w wyniku u?ywania zaoferowanego produktu/asortymentu;przyj?? na siebie odpowiedzialno?? za uszkodzenie urz?dze? powstale w wyniku u?ywania zaoferowanych i dostarczonych produktow rownowa?nych, na podstawie opinii wydanej przez autoryzowany serwis producenta aparatury.Wykonawca, ktory powoluje si? na rozwi?zania rownowa?ne w stosunku do produktow opisywanych przez Zamawiaj?cego, jest obowi?zany wykaza? w sposob nie budz?cy w?tpliwo?ci, ?e oferowane przez niego produkty spelniaj? wymagania okre?lone przez Zamawiaj?cego (zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp).

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin realizacji reklamacji(R) / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin realizacji dostaw cz?stkowych(T) / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 18
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie 2 Sprz?t laboratoryjny wedlug katalogu producenta lub rownowa?ne

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
33192500
38437110
38437000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL814
Main site or place of performance:

Lublin.

II.2.4) Description of the procurement:

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawarty jest we wzorze Formularza cenowego/Opis przedmiotu zamowienia, stanowi?cym Zal?czniku nr 1 do SIWZ.

Wymagania dotycz?ce przedmiotu zamowienia:

Zamawiaj?cy wymaga zaoferowania produktow o tych samych lub nie gorszych parametrach i standardach jako?ciowych jak wskazane w Zal?czniku nr 1 do SIWZ Formularz cenowy/Opis przedmiotu zamowienia.

Zamawiaj?cy wymaga zaoferowania produktow pelnowarto?ciowych, nieb?d?cych probkami, ktore pochodz? z bie??cej produkcji, posiadaj?cych wymagane prawem atesty i certyfikaty dopuszczaj?ce do obrotu na terenie Unii Europejskiej.

Gwarancja na przedmiot zamowienia musi by? zgodna z gwarancj? producenta.Produkty obj?te zamowieniem w dniu dostawy winny mie? nie mniej ni? 80 % okresu przydatno?ci okre?lonego przez producenta, o ile dotyczy.Podstaw? ustalenia cen produktow, nie wymienionych w zal?czniku nr 1, b?d? ceny wyszczegolnione w ogolnodost?pnym katalogu produktow.Zamawiaj?cy dopuszcza mniejsze opakowania, jednak?e pod warunkiem przeliczenia i zaokr?glenia zawarto?ci do pelnych opakowa? (w gor?), w taki sposob, aby zostalo zrealizowane zapotrzebowanie Zamawiaj?cego.Ilekro? w opisie przedmiotu zamowienia zawartym w SIWZ wskazane zostaly normy, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiaj?cy dopuszcza rozwi?zania rownowa?ne.U?yte symbole i nazwy maj? na celu okre?lenie klasy i jako?ci produktu b?d?cego przedmiotem zamowienia oraz slu?? ustaleniu standardu produktu, nie wskazuj? natomiast na konkretny wyrob lub konkretnego producenta.Zamawiaj?cy u?ywaj?c nazw wlasnych jak i nr kat. poszczegolnych producentow okre?la jako?? standard, wla?ciwo?ci fizykochemiczne, wla?ciwo?ci eksploatacyjne i u?ytkowe, parametry techniczne jakie powinien spelnia? zaoferowany produkt rownowa?ny.Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo?? zaoferowania rozwi?za? rownowa?nych zarowno do odczynnikow jak i drobnego zu?ywalnego sprz?tu laboratoryjnego okre?lonych w Zal?czniku nr 1 do SIWZ Formularz cenowy/Opis przedmiotu zamowienia. Pod u?ytym poj?ciem ?rownowa?ne rozumie si?:a) w przypadku odczynnikow:produkty o skladzie chemicznym i cechach u?ytkowych oraz jako?ciowych identycznych lub nie gorszych jak te wskazane w Zal?czniku nr 1 do SIWZ.b)w przypadku sprz?tu laboratoryjnego:produkty o parametrach technicznych (np.: skalowanie, pojemno?ci, wymiary i zakresy itp.) u?ytkowych, jako?ciowych wykonane z materialow identycznych lub nie gorszych jak wskazane w Zal?czniku nr 1 do SIWZ.W celu zapewnienia jako?ci bada? laboratoryjnych prowadzonych w ramach dzialalno?ci naukowo-badawczej, rzetelno?ci tych?e bada? i ich wiarygodno?ci oraz ze wzgl?du na unikalno??, niepowtarzalno??, ?ci?le okre?lon? metodyk? prowadzonych bada?, Wykonawca oferuj?cy produkty rownowa?ne w stosunku do produktow opisanych w Zal?czniku nr 1 do SIWZ ? ?Formularz cenowy/Opis przedmiotu zamowienia, zobowi?zany jest:wykaza?, ?e oferowane przez niego produkty (ka?dy z osobna) spelniaj? wymagania opisane przez Zamawiaj?cego, w szczegolno?ci s? identyczne lub nie gorsze jak produkty wskazane w Zal?czniku nr 1 do SIWZ;wykaza?, ?e oferowane przez niego produkty (ka?dy z osobna) spelniaj? wymagania pozwalaj?ce na kontynuacj? bada?, bez konieczno?ci wykonania dodatkowych czynno?ci (procedur), w tym np. kalibracji urz?dze?, nabycia dodatkowych odczynnikow i/lub innych materialow zu?ywalnych;przyj?? na siebie dpowiedzialno?? za utrat? materialu do bada?, powstal? w wyniku u?ywania zaoferowanego produktu/asortymentu;przyj?? na siebie odpowiedzialno?? za uszkodzenie urz?dze? powstale w wyniku u?ywania zaoferowanych i dostarczonych produktow rownowa?nych, na podstawie opinii wydanej przez autoryzowany serwis producenta aparatury.Wykonawca, ktory powoluje si? na rozwi?zania rownowa?ne w stosunku do produktow opisywanych przez Zamawiaj?cego, jest obowi?zany wykaza? w sposob nie budz?cy w?tpliwo?ci, ?e oferowane przez niego produkty spelniaj? wymagania okre?lone przez Zamawiaj?cego (zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp).

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin realizacji reklamacji(R) / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin realizacji dostaw cz?stkowych(T) / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie 3 Sprz?t laboratoryjny wedlug katalogu producenta lub rownowa?ne

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
33192500
38437110
38437000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL814
Main site or place of performance:

Lublin.

II.2.4) Description of the procurement:

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawarty jest we wzorze Formularza cenowego/Opis przedmiotu zamowienia, stanowi?cym Zal?czniku nr 1 do SIWZ.

Wymagania dotycz?ce przedmiotu zamowienia:

Zamawiaj?cy wymaga zaoferowania produktow o tych samych lub nie gorszych parametrach i standardach jako?ciowych jak wskazane w Zal?czniku nr 1 do SIWZ Formularz cenowy/Opis przedmiotu zamowienia.

Zamawiaj?cy wymaga zaoferowania produktow pelnowarto?ciowych, nieb?d?cych probkami, ktore pochodz? z bie??cej produkcji, posiadaj?cych wymagane prawem atesty i certyfikaty dopuszczaj?ce do obrotu na terenie Unii Europejskiej.

Gwarancja na przedmiot zamowienia musi by? zgodna z gwarancj? producenta.Produkty obj?te zamowieniem w dniu dostawy winny mie? nie mniej ni? 80 % okresu przydatno?ci okre?lonego przez producenta, o ile dotyczy.Podstaw? ustalenia cen produktow, nie wymienionych w zal?czniku nr 1, b?d? ceny wyszczegolnione w ogolnodost?pnym katalogu produktow.Zamawiaj?cy dopuszcza mniejsze opakowania, jednak?e pod warunkiem przeliczenia i zaokr?glenia zawarto?ci do pelnych opakowa? (w gor?), w taki sposob, aby zostalo zrealizowane zapotrzebowanie Zamawiaj?cego.Ilekro? w opisie przedmiotu zamowienia zawartym w SIWZ wskazane zostaly normy, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiaj?cy dopuszcza rozwi?zania rownowa?ne.U?yte symbole i nazwy maj? na celu okre?lenie klasy i jako?ci produktu b?d?cego przedmiotem zamowienia oraz slu?? ustaleniu standardu produktu, nie wskazuj? natomiast na konkretny wyrob lub konkretnego producenta.Zamawiaj?cy u?ywaj?c nazw wlasnych jak i nr kat. poszczegolnych producentow okre?la jako?? standard, wla?ciwo?ci fizykochemiczne, wla?ciwo?ci eksploatacyjne i u?ytkowe, parametry techniczne jakie powinien spelnia? zaoferowany produkt rownowa?ny.Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo?? zaoferowania rozwi?za? rownowa?nych zarowno do odczynnikow jak i drobnego zu?ywalnego sprz?tu laboratoryjnego okre?lonych w Zal?czniku nr 1 do SIWZ Formularz cenowy/Opis przedmiotu zamowienia. Pod u?ytym poj?ciem ?rownowa?ne rozumie si?:a) w przypadku odczynnikow:produkty o skladzie chemicznym i cechach u?ytkowych oraz jako?ciowych identycznych lub nie gorszych jak te wskazane w Zal?czniku nr 1 do SIWZ.b)w przypadku sprz?tu laboratoryjnego:produkty o parametrach technicznych (np.: skalowanie, pojemno?ci, wymiary i zakresy itp.) u?ytkowych, jako?ciowych wykonane z materialow identycznych lub nie gorszych jak wskazane w Zal?czniku nr 1 do SIWZ.W celu zapewnienia jako?ci bada? laboratoryjnych prowadzonych w ramach dzialalno?ci naukowo-badawczej, rzetelno?ci tych?e bada? i ich wiarygodno?ci oraz ze wzgl?du na unikalno??, niepowtarzalno??, ?ci?le okre?lon? metodyk? prowadzonych bada?, Wykonawca oferuj?cy produkty rownowa?ne w stosunku do produktow opisanych w Zal?czniku nr 1 do SIWZ ? ?Formularz cenowy/Opis przedmiotu zamowienia, zobowi?zany jest:wykaza?, ?e oferowane przez niego produkty (ka?dy z osobna) spelniaj? wymagania opisane przez Zamawiaj?cego, w szczegolno?ci s? identyczne lub nie gorsze jak produkty wskazane w Zal?czniku nr 1 do SIWZ;wykaza?, ?e oferowane przez niego produkty (ka?dy z osobna) spelniaj? wymagania pozwalaj?ce na kontynuacj? bada?, bez konieczno?ci wykonania dodatkowych czynno?ci (procedur), w tym np. kalibracji urz?dze?, nabycia dodatkowych odczynnikow i/lub innych materialow zu?ywalnych;przyj?? na siebie dpowiedzialno?? za utrat? materialu do bada?, powstal? w wyniku u?ywania zaoferowanego produktu/asortymentu;przyj?? na siebie odpowiedzialno?? za uszkodzenie urz?dze? powstale w wyniku u?ywania zaoferowanych i dostarczonych produktow rownowa?nych, na podstawie opinii wydanej przez autoryzowany serwis producenta aparatury.Wykonawca, ktory powoluje si? na rozwi?zania rownowa?ne w stosunku do produktow opisywanych przez Zamawiaj?cego, jest obowi?zany wykaza? w sposob nie budz?cy w?tpliwo?ci, ?e oferowane przez niego produkty spelniaj? wymagania okre?lone przez Zamawiaj?cego (zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp).

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin realizacji reklamacji(R) / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin realizacji dostaw cz?stkowych(T) / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie 4 Sprz?t laboratoryjny wedlug katalogu producenta lub rownowa?ne

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
33192500
38437110
38437000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL814
Main site or place of performance:

Lublin.

II.2.4) Description of the procurement:

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawarty jest we wzorze Formularza cenowego/Opis przedmiotu zamowienia, stanowi?cym Zal?czniku nr 1 do SIWZ.

Wymagania dotycz?ce przedmiotu zamowienia:

Zamawiaj?cy wymaga zaoferowania produktow o tych samych lub nie gorszych parametrach i standardach jako?ciowych jak wskazane w Zal?czniku nr 1 do SIWZ Formularz cenowy/Opis przedmiotu zamowienia.

Zamawiaj?cy wymaga zaoferowania produktow pelnowarto?ciowych, nieb?d?cych probkami, ktore pochodz? z bie??cej produkcji, posiadaj?cych wymagane prawem atesty i certyfikaty dopuszczaj?ce do obrotu na terenie Unii Europejskiej.

Gwarancja na przedmiot zamowienia musi by? zgodna z gwarancj? producenta.Produkty obj?te zamowieniem w dniu dostawy winny mie? nie mniej ni? 80 % okresu przydatno?ci okre?lonego przez producenta, o ile dotyczy.Podstaw? ustalenia cen produktow, nie wymienionych w zal?czniku nr 1, b?d? ceny wyszczegolnione w ogolnodost?pnym katalogu produktow.Zamawiaj?cy dopuszcza mniejsze opakowania, jednak?e pod warunkiem przeliczenia i zaokr?glenia zawarto?ci do pelnych opakowa? (w gor?), w taki sposob, aby zostalo zrealizowane zapotrzebowanie Zamawiaj?cego.Ilekro? w opisie przedmiotu zamowienia zawartym w SIWZ wskazane zostaly normy, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiaj?cy dopuszcza rozwi?zania rownowa?ne.U?yte symbole i nazwy maj? na celu okre?lenie klasy i jako?ci produktu b?d?cego przedmiotem zamowienia oraz slu?? ustaleniu standardu produktu, nie wskazuj? natomiast na konkretny wyrob lub konkretnego producenta.Zamawiaj?cy u?ywaj?c nazw wlasnych jak i nr kat. poszczegolnych producentow okre?la jako?? standard, wla?ciwo?ci fizykochemiczne, wla?ciwo?ci eksploatacyjne i u?ytkowe, parametry techniczne jakie powinien spelnia? zaoferowany produkt rownowa?ny.Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo?? zaoferowania rozwi?za? rownowa?nych zarowno do odczynnikow jak i drobnego zu?ywalnego sprz?tu laboratoryjnego okre?lonych w Zal?czniku nr 1 do SIWZ Formularz cenowy/Opis przedmiotu zamowienia. Pod u?ytym poj?ciem ?rownowa?ne rozumie si?:a) w przypadku odczynnikow:produkty o skladzie chemicznym i cechach u?ytkowych oraz jako?ciowych identycznych lub nie gorszych jak te wskazane w Zal?czniku nr 1 do SIWZ.b)w przypadku sprz?tu laboratoryjnego:produkty o parametrach technicznych (np.: skalowanie, pojemno?ci, wymiary i zakresy itp.) u?ytkowych, jako?ciowych wykonane z materialow identycznych lub nie gorszych jak wskazane w Zal?czniku nr 1 do SIWZ.W celu zapewnienia jako?ci bada? laboratoryjnych prowadzonych w ramach dzialalno?ci naukowo-badawczej, rzetelno?ci tych?e bada? i ich wiarygodno?ci oraz ze wzgl?du na unikalno??, niepowtarzalno??, ?ci?le okre?lon? metodyk? prowadzonych bada?, Wykonawca oferuj?cy produkty rownowa?ne w stosunku do produktow opisanych w Zal?czniku nr 1 do SIWZ ? ?Formularz cenowy/Opis przedmiotu zamowienia, zobowi?zany jest:wykaza?, ?e oferowane przez niego produkty (ka?dy z osobna) spelniaj? wymagania opisane przez Zamawiaj?cego, w szczegolno?ci s? identyczne lub nie gorsze jak produkty wskazane w Zal?czniku nr 1 do SIWZ;wykaza?, ?e oferowane przez niego produkty (ka?dy z osobna) spelniaj? wymagania pozwalaj?ce na kontynuacj? bada?, bez konieczno?ci wykonania dodatkowych czynno?ci (procedur), w tym np. kalibracji urz?dze?, nabycia dodatkowych odczynnikow i/lub innych materialow zu?ywalnych;przyj?? na siebie dpowiedzialno?? za utrat? materialu do bada?, powstal? w wyniku u?ywania zaoferowanego produktu/asortymentu;przyj?? na siebie odpowiedzialno?? za uszkodzenie urz?dze? powstale w wyniku u?ywania zaoferowanych i dostarczonych produktow rownowa?nych, na podstawie opinii wydanej przez autoryzowany serwis producenta aparatury.Wykonawca, ktory powoluje si? na rozwi?zania rownowa?ne w stosunku do produktow opisywanych przez Zamawiaj?cego, jest obowi?zany wykaza? w sposob nie budz?cy w?tpliwo?ci, ?e oferowane przez niego produkty spelniaj? wymagania okre?lone przez Zamawiaj?cego (zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp).

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin realizacji reklamacji(R) / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin realizacji dostaw cz?stkowych(T) / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie 5 Sprz?t laboratoryjny wedlug katalogu producenta lub rownowa?ne

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
33192500
38437110
38437000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL814
Main site or place of performance:

Lublin.

II.2.4) Description of the procurement:

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawarty jest we wzorze Formularza cenowego/Opis przedmiotu zamowienia, stanowi?cym Zal?czniku nr 1 do SIWZ.

Wymagania dotycz?ce przedmiotu zamowienia:

Zamawiaj?cy wymaga zaoferowania produktow o tych samych lub nie gorszych parametrach i standardach jako?ciowych jak wskazane w Zal?czniku nr 1 do SIWZ Formularz cenowy/Opis przedmiotu zamowienia.

Zamawiaj?cy wymaga zaoferowania produktow pelnowarto?ciowych, nieb?d?cych probkami, ktore pochodz? z bie??cej produkcji, posiadaj?cych wymagane prawem atesty i certyfikaty dopuszczaj?ce do obrotu na terenie Unii Europejskiej.

Gwarancja na przedmiot zamowienia musi by? zgodna z gwarancj? producenta.Produkty obj?te zamowieniem w dniu dostawy winny mie? nie mniej ni? 80 % okresu przydatno?ci okre?lonego przez producenta, o ile dotyczy.Podstaw? ustalenia cen produktow, nie wymienionych w zal?czniku nr 1, b?d? ceny wyszczegolnione w ogolnodost?pnym katalogu produktow.Zamawiaj?cy dopuszcza mniejsze opakowania, jednak?e pod warunkiem przeliczenia i zaokr?glenia zawarto?ci do pelnych opakowa? (w gor?), w taki sposob, aby zostalo zrealizowane zapotrzebowanie Zamawiaj?cego.Ilekro? w opisie przedmiotu zamowienia zawartym w SIWZ wskazane zostaly normy, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiaj?cy dopuszcza rozwi?zania rownowa?ne.U?yte symbole i nazwy maj? na celu okre?lenie klasy i jako?ci produktu b?d?cego przedmiotem zamowienia oraz slu?? ustaleniu standardu produktu, nie wskazuj? natomiast na konkretny wyrob lub konkretnego producenta.Zamawiaj?cy u?ywaj?c nazw wlasnych jak i nr kat. poszczegolnych producentow okre?la jako?? standard, wla?ciwo?ci fizykochemiczne, wla?ciwo?ci eksploatacyjne i u?ytkowe, parametry techniczne jakie powinien spelnia? zaoferowany produkt rownowa?ny.Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo?? zaoferowania rozwi?za? rownowa?nych zarowno do odczynnikow jak i drobnego zu?ywalnego sprz?tu laboratoryjnego okre?lonych w Zal?czniku nr 1 do SIWZ Formularz cenowy/Opis przedmiotu zamowienia. Pod u?ytym poj?ciem ?rownowa?ne rozumie si?:a) w przypadku odczynnikow:produkty o skladzie chemicznym i cechach u?ytkowych oraz jako?ciowych identycznych lub nie gorszych jak te wskazane w Zal?czniku nr 1 do SIWZ.b)w przypadku sprz?tu laboratoryjnego:produkty o parametrach technicznych (np.: skalowanie, pojemno?ci, wymiary i zakresy itp.) u?ytkowych, jako?ciowych wykonane z materialow identycznych lub nie gorszych jak wskazane w Zal?czniku nr 1 do SIWZ.W celu zapewnienia jako?ci bada? laboratoryjnych prowadzonych w ramach dzialalno?ci naukowo-badawczej, rzetelno?ci tych?e bada? i ich wiarygodno?ci oraz ze wzgl?du na unikalno??, niepowtarzalno??, ?ci?le okre?lon? metodyk? prowadzonych bada?, Wykonawca oferuj?cy produkty rownowa?ne w stosunku do produktow opisanych w Zal?czniku nr 1 do SIWZ ? ?Formularz cenowy/Opis przedmiotu zamowienia, zobowi?zany jest:wykaza?, ?e oferowane przez niego produkty (ka?dy z osobna) spelniaj? wymagania opisane przez Zamawiaj?cego, w szczegolno?ci s? identyczne lub nie gorsze jak produkty wskazane w Zal?czniku nr 1 do SIWZ;wykaza?, ?e oferowane przez niego produkty (ka?dy z osobna) spelniaj? wymagania pozwalaj?ce na kontynuacj? bada?, bez konieczno?ci wykonania dodatkowych czynno?ci (procedur), w tym np. kalibracji urz?dze?, nabycia dodatkowych odczynnikow i/lub innych materialow zu?ywalnych;przyj?? na siebie dpowiedzialno?? za utrat? materialu do bada?, powstal? w wyniku u?ywania zaoferowanego produktu/asortymentu;przyj?? na siebie odpowiedzialno?? za uszkodzenie urz?dze? powstale w wyniku u?ywania zaoferowanych i dostarczonych produktow rownowa?nych, na podstawie opinii wydanej przez autoryzowany serwis producenta aparatury.Wykonawca, ktory powoluje si? na rozwi?zania rownowa?ne w stosunku do produktow opisywanych przez Zamawiaj?cego, jest obowi?zany wykaza? w sposob nie budz?cy w?tpliwo?ci, ?e oferowane przez niego produkty spelniaj? wymagania okre?lone przez Zamawiaj?cego (zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp).

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin realizacji reklamacji(R) / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin realizacji dostaw cz?stkowych(T) / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie 6 Odczynniki i sprz?t laboratoryjny wedlug katalogu producenta lub rownowa?ne

Lot No: 6
II.2.2) Additional CPV code(s)
33192500
38437110
38437000
33696500
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL814
Main site or place of performance:

Lublin.

II.2.4) Description of the procurement:

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawarty jest we wzorze Formularza cenowego/Opis przedmiotu zamowienia, stanowi?cym Zal?czniku nr 1 do SIWZ.

Wymagania dotycz?ce przedmiotu zamowienia:

Zamawiaj?cy wymaga zaoferowania produktow o tych samych lub nie gorszych parametrach i standardach jako?ciowych jak wskazane w Zal?czniku nr 1 do SIWZ Formularz cenowy/Opis przedmiotu zamowienia.

Zamawiaj?cy wymaga zaoferowania produktow pelnowarto?ciowych, nieb?d?cych probkami, ktore pochodz? z bie??cej produkcji, posiadaj?cych wymagane prawem atesty i certyfikaty dopuszczaj?ce do obrotu na terenie Unii Europejskiej.

Gwarancja na przedmiot zamowienia musi by? zgodna z gwarancj? producenta.Produkty obj?te zamowieniem w dniu dostawy winny mie? nie mniej ni? 80 % okresu przydatno?ci okre?lonego przez producenta, o ile dotyczy.Podstaw? ustalenia cen produktow, nie wymienionych w zal?czniku nr 1, b?d? ceny wyszczegolnione w ogolnodost?pnym katalogu produktow.Zamawiaj?cy dopuszcza mniejsze opakowania, jednak?e pod warunkiem przeliczenia i zaokr?glenia zawarto?ci do pelnych opakowa? (w gor?), w taki sposob, aby zostalo zrealizowane zapotrzebowanie Zamawiaj?cego.Ilekro? w opisie przedmiotu zamowienia zawartym w SIWZ wskazane zostaly normy, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiaj?cy dopuszcza rozwi?zania rownowa?ne.U?yte symbole i nazwy maj? na celu okre?lenie klasy i jako?ci produktu b?d?cego przedmiotem zamowienia oraz slu?? ustaleniu standardu produktu, nie wskazuj? natomiast na konkretny wyrob lub konkretnego producenta.Zamawiaj?cy u?ywaj?c nazw wlasnych jak i nr kat. poszczegolnych producentow okre?la jako?? standard, wla?ciwo?ci fizykochemiczne, wla?ciwo?ci eksploatacyjne i u?ytkowe, parametry techniczne jakie powinien spelnia? zaoferowany produkt rownowa?ny.Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo?? zaoferowania rozwi?za? rownowa?nych zarowno do odczynnikow jak i drobnego zu?ywalnego sprz?tu laboratoryjnego okre?lonych w Zal?czniku nr 1 do SIWZ Formularz cenowy/Opis przedmiotu zamowienia. Pod u?ytym poj?ciem ?rownowa?ne rozumie si?:a) w przypadku odczynnikow:produkty o skladzie chemicznym i cechach u?ytkowych oraz jako?ciowych identycznych lub nie gorszych jak te wskazane w Zal?czniku nr 1 do SIWZ.b)w przypadku sprz?tu laboratoryjnego:produkty o parametrach technicznych (np.: skalowanie, pojemno?ci, wymiary i zakresy itp.) u?ytkowych, jako?ciowych wykonane z materialow identycznych lub nie gorszych jak wskazane w Zal?czniku nr 1 do SIWZ.W celu zapewnienia jako?ci bada? laboratoryjnych prowadzonych w ramach dzialalno?ci naukowo-badawczej, rzetelno?ci tych?e bada? i ich wiarygodno?ci oraz ze wzgl?du na unikalno??, niepowtarzalno??, ?ci?le okre?lon? metodyk? prowadzonych bada?, Wykonawca oferuj?cy produkty rownowa?ne w stosunku do produktow opisanych w Zal?czniku nr 1 do SIWZ ? ?Formularz cenowy/Opis przedmiotu zamowienia, zobowi?zany jest:wykaza?, ?e oferowane przez niego produkty (ka?dy z osobna) spelniaj? wymagania opisane przez Zamawiaj?cego, w szczegolno?ci s? identyczne lub nie gorsze jak produkty wskazane w Zal?czniku nr 1 do SIWZ;wykaza?, ?e oferowane przez niego produkty (ka?dy z osobna) spelniaj? wymagania pozwalaj?ce na kontynuacj? bada?, bez konieczno?ci wykonania dodatkowych czynno?ci (procedur), w tym np. kalibracji urz?dze?, nabycia dodatkowych odczynnikow i/lub innych materialow zu?ywalnych;przyj?? na siebie dpowiedzialno?? za utrat? materialu do bada?, powstal? w wyniku u?ywania zaoferowanego produktu/asortymentu;przyj?? na siebie odpowiedzialno?? za uszkodzenie urz?dze? powstale w wyniku u?ywania zaoferowanych i dostarczonych produktow rownowa?nych, na podstawie opinii wydanej przez autoryzowany serwis producenta aparatury.Wykonawca, ktory powoluje si? na rozwi?zania rownowa?ne w stosunku do produktow opisywanych przez Zamawiaj?cego, jest obowi?zany wykaza? w sposob nie budz?cy w?tpliwo?ci, ?e oferowane przez niego produkty spelniaj? wymagania okre?lone przez Zamawiaj?cego (zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp).

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin realizacji reklamacji(R) / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin realizacji dostaw cz?stkowych(T) / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 18
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie 7 Odczynniki i sprz?t laboratoryjny wedlug katalogu producenta lub rownowa?ne

Lot No: 7
II.2.2) Additional CPV code(s)
33192500
38437110
38437000
33696500
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL814
Main site or place of performance:

Lublin.

II.2.4) Description of the procurement:

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawarty jest we wzorze Formularza cenowego/Opis przedmiotu zamowienia, stanowi?cym Zal?czniku nr 1 do SIWZ.

Wymagania dotycz?ce przedmiotu zamowienia:

Zamawiaj?cy wymaga zaoferowania produktow o tych samych lub nie gorszych parametrach i standardach jako?ciowych jak wskazane w Zal?czniku nr 1 do SIWZ Formularz cenowy/Opis przedmiotu zamowienia.

Zamawiaj?cy wymaga zaoferowania produktow pelnowarto?ciowych, nieb?d?cych probkami, ktore pochodz? z bie??cej produkcji, posiadaj?cych wymagane prawem atesty i certyfikaty dopuszczaj?ce do obrotu na terenie Unii Europejskiej.

Gwarancja na przedmiot zamowienia musi by? zgodna z gwarancj? producenta.Produkty obj?te zamowieniem w dniu dostawy winny mie? nie mniej ni? 80 % okresu przydatno?ci okre?lonego przez producenta, o ile dotyczy.Podstaw? ustalenia cen produktow, nie wymienionych w zal?czniku nr 1, b?d? ceny wyszczegolnione w ogolnodost?pnym katalogu produktow.Zamawiaj?cy dopuszcza mniejsze opakowania, jednak?e pod warunkiem przeliczenia i zaokr?glenia zawarto?ci do pelnych opakowa? (w gor?), w taki sposob, aby zostalo zrealizowane zapotrzebowanie Zamawiaj?cego.Ilekro? w opisie przedmiotu zamowienia zawartym w SIWZ wskazane zostaly normy, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiaj?cy dopuszcza rozwi?zania rownowa?ne.U?yte symbole i nazwy maj? na celu okre?lenie klasy i jako?ci produktu b?d?cego przedmiotem zamowienia oraz slu?? ustaleniu standardu produktu, nie wskazuj? natomiast na konkretny wyrob lub konkretnego producenta.Zamawiaj?cy u?ywaj?c nazw wlasnych jak i nr kat. poszczegolnych producentow okre?la jako?? standard, wla?ciwo?ci fizykochemiczne, wla?ciwo?ci eksploatacyjne i u?ytkowe, parametry techniczne jakie powinien spelnia? zaoferowany produkt rownowa?ny.Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo?? zaoferowania rozwi?za? rownowa?nych zarowno do odczynnikow jak i drobnego zu?ywalnego sprz?tu laboratoryjnego okre?lonych w Zal?czniku nr 1 do SIWZ Formularz cenowy/Opis przedmiotu zamowienia. Pod u?ytym poj?ciem ?rownowa?ne rozumie si?:a) w przypadku odczynnikow:produkty o skladzie chemicznym i cechach u?ytkowych oraz jako?ciowych identycznych lub nie gorszych jak te wskazane w Zal?czniku nr 1 do SIWZ.b)w przypadku sprz?tu laboratoryjnego:produkty o parametrach technicznych (np.: skalowanie, pojemno?ci, wymiary i zakresy itp.) u?ytkowych, jako?ciowych wykonane z materialow identycznych lub nie gorszych jak wskazane w Zal?czniku nr 1 do SIWZ.W celu zapewnienia jako?ci bada? laboratoryjnych prowadzonych w ramach dzialalno?ci naukowo-badawczej, rzetelno?ci tych?e bada? i ich wiarygodno?ci oraz ze wzgl?du na unikalno??, niepowtarzalno??, ?ci?le okre?lon? metodyk? prowadzonych bada?, Wykonawca oferuj?cy produkty rownowa?ne w stosunku do produktow opisanych w Zal?czniku nr 1 do SIWZ ? ?Formularz cenowy/Opis przedmiotu zamowienia, zobowi?zany jest:wykaza?, ?e oferowane przez niego produkty (ka?dy z osobna) spelniaj? wymagania opisane przez Zamawiaj?cego, w szczegolno?ci s? identyczne lub nie gorsze jak produkty wskazane w Zal?czniku nr 1 do SIWZ;wykaza?, ?e oferowane przez niego produkty (ka?dy z osobna) spelniaj? wymagania pozwalaj?ce na kontynuacj? bada?, bez konieczno?ci wykonania dodatkowych czynno?ci (procedur), w tym np. kalibracji urz?dze?, nabycia dodatkowych odczynnikow i/lub innych materialow zu?ywalnych;przyj?? na siebie dpowiedzialno?? za utrat? materialu do bada?, powstal? w wyniku u?ywania zaoferowanego produktu/asortymentu;przyj?? na siebie odpowiedzialno?? za uszkodzenie urz?dze? powstale w wyniku u?ywania zaoferowanych i dostarczonych produktow rownowa?nych, na podstawie opinii wydanej przez autoryzowany serwis producenta aparatury.Wykonawca, ktory powoluje si? na rozwi?zania rownowa?ne w stosunku do produktow opisywanych przez Zamawiaj?cego, jest obowi?zany wykaza? w sposob nie budz?cy w?tpliwo?ci, ?e oferowane przez niego produkty spelniaj? wymagania okre?lone przez Zamawiaj?cego (zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp).

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin realizacji reklamacji(R) / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin realizacji dostaw cz?stkowych(T) / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 18
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie 7 Odczynniki i sprz?t laboratoryjny wedlug katalogu producenta lub rownowa?ne

Lot No: 8
II.2.2) Additional CPV code(s)
33192500
38437110
38437000
33696500
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL814
Main site or place of performance:

Lublin.

II.2.4) Description of the procurement:

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawarty jest we wzorze Formularza cenowego/Opis przedmiotu zamowienia, stanowi?cym Zal?czniku nr 1 do SIWZ.

Wymagania dotycz?ce przedmiotu zamowienia:

Zamawiaj?cy wymaga zaoferowania produktow o tych samych lub nie gorszych parametrach i standardach jako?ciowych jak wskazane w Zal?czniku nr 1 do SIWZ Formularz cenowy/Opis przedmiotu zamowienia.

Zamawiaj?cy wymaga zaoferowania produktow pelnowarto?ciowych, nieb?d?cych probkami, ktore pochodz? z bie??cej produkcji, posiadaj?cych wymagane prawem atesty i certyfikaty dopuszczaj?ce do obrotu na terenie Unii Europejskiej.

Gwarancja na przedmiot zamowienia musi by? zgodna z gwarancj? producenta.Produkty obj?te zamowieniem w dniu dostawy winny mie? nie mniej ni? 80 % okresu przydatno?ci okre?lonego przez producenta, o ile dotyczy.Podstaw? ustalenia cen produktow, nie wymienionych w zal?czniku nr 1, b?d? ceny wyszczegolnione w ogolnodost?pnym katalogu produktow.Zamawiaj?cy dopuszcza mniejsze opakowania, jednak?e pod warunkiem przeliczenia i zaokr?glenia zawarto?ci do pelnych opakowa? (w gor?), w taki sposob, aby zostalo zrealizowane zapotrzebowanie Zamawiaj?cego.Ilekro? w opisie przedmiotu zamowienia zawartym w SIWZ wskazane zostaly normy, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiaj?cy dopuszcza rozwi?zania rownowa?ne.U?yte symbole i nazwy maj? na celu okre?lenie klasy i jako?ci produktu b?d?cego przedmiotem zamowienia oraz slu?? ustaleniu standardu produktu, nie wskazuj? natomiast na konkretny wyrob lub konkretnego producenta.Zamawiaj?cy u?ywaj?c nazw wlasnych jak i nr kat. poszczegolnych producentow okre?la jako?? standard, wla?ciwo?ci fizykochemiczne, wla?ciwo?ci eksploatacyjne i u?ytkowe, parametry techniczne jakie powinien spelnia? zaoferowany produkt rownowa?ny.Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo?? zaoferowania rozwi?za? rownowa?nych zarowno do odczynnikow jak i drobnego zu?ywalnego sprz?tu laboratoryjnego okre?lonych w Zal?czniku nr 1 do SIWZ Formularz cenowy/Opis przedmiotu zamowienia. Pod u?ytym poj?ciem ?rownowa?ne rozumie si?:a) w przypadku odczynnikow:produkty o skladzie chemicznym i cechach u?ytkowych oraz jako?ciowych identycznych lub nie gorszych jak te wskazane w Zal?czniku nr 1 do SIWZ.b)w przypadku sprz?tu laboratoryjnego:produkty o parametrach technicznych (np.: skalowanie, pojemno?ci, wymiary i zakresy itp.) u?ytkowych, jako?ciowych wykonane z materialow identycznych lub nie gorszych jak wskazane w Zal?czniku nr 1 do SIWZ.W celu zapewnienia jako?ci bada? laboratoryjnych prowadzonych w ramach dzialalno?ci naukowo-badawczej, rzetelno?ci tych?e bada? i ich wiarygodno?ci oraz ze wzgl?du na unikalno??, niepowtarzalno??, ?ci?le okre?lon? metodyk? prowadzonych bada?, Wykonawca oferuj?cy produkty rownowa?ne w stosunku do produktow opisanych w Zal?czniku nr 1 do SIWZ ? ?Formularz cenowy/Opis przedmiotu zamowienia, zobowi?zany jest:wykaza?, ?e oferowane przez niego produkty (ka?dy z osobna) spelniaj? wymagania opisane przez Zamawiaj?cego, w szczegolno?ci s? identyczne lub nie gorsze jak produkty wskazane w Zal?czniku nr 1 do SIWZ;wykaza?, ?e oferowane przez niego produkty (ka?dy z osobna) spelniaj? wymagania pozwalaj?ce na kontynuacj? bada?, bez konieczno?ci wykonania dodatkowych czynno?ci (procedur), w tym np. kalibracji urz?dze?, nabycia dodatkowych odczynnikow i/lub innych materialow zu?ywalnych;przyj?? na siebie dpowiedzialno?? za utrat? materialu do bada?, powstal? w wyniku u?ywania zaoferowanego produktu/asortymentu;przyj?? na siebie odpowiedzialno?? za uszkodzenie urz?dze? powstale w wyniku u?ywania zaoferowanych i dostarczonych produktow rownowa?nych, na podstawie opinii wydanej przez autoryzowany serwis producenta aparatury.Wykonawca, ktory powoluje si? na rozwi?zania rownowa?ne w stosunku do produktow opisywanych przez Zamawiaj?cego, jest obowi?zany wykaza? w sposob nie budz?cy w?tpliwo?ci, ?e oferowane przez niego produkty spelniaj? wymagania okre?lone przez Zamawiaj?cego (zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp).

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin realizacji reklamacji(R) / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin realizacji dostaw cz?stkowych(T) / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 18
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

V. WARUNKI UDZIALU W POST?POWANIU

1. O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy:

1.1. nie podlegaj? wykluczeniu w okoliczno?ciach, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 Pzp;

1.2. spelniaj? warunki udzialu w post?powaniu dotycz?ce:

1.2.1. kompetencji lub uprawnie? do prowadzenia okre?lonej dzialalno?ci zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepisow

? Zamawiaj?cy nie wyznacza szczegolowego warunku w tym zakresie.

1.2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej

? Zamawiaj?cy nie wyznacza szczegolowego warunku w tym zakresie.

1.2.3. zdolno?ci technicznej lub zawodowej:

? Zamawiaj?cy nie wyznacza szczegolowego warunku w tym zakresie.

2. Zamawiaj?cy mo?e, na ka?dym etapie post?powania, uzna?, ?e Wykonawca nie posiada wymaganych zdolno?ci, je?eli zaanga?owanie zasobow technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsi?wzi?cia gospodarcze Wykonawcy mo?e mie? negatywny wplyw na realizacj? zamowienia.

3. W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia w zakresie:

3.1. braku podstaw do wykluczenia z post?powania o udzielenie zamowienia Wykonawcy

w okoliczno?ciach, o ktorych mowa powy?ej w punkcie 1 podpunkt 1.1 oraz w rozdziale Va pkt 1 ppkt 1.1 i 1.2, tj. o ktorych mowa w art. 24 ust.1 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp, musi zosta? wykazany przez ka?dego z Wykonawcow.

Va. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTORYCH MOWA W ART. 24 UST.5 USTAWY PZP

1. Zamawiaj?cy przewiduje, dodatkowo, w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1) i 8) ustawy Pzp, wykluczenie Wykonawcy:

1.1. w stosunku, do ktorego otwarto likwidacj?, w zatwierdzonym przez s?d ukladzie w post?powaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacj? jego maj?tku lub s?d zarz?dzil likwidacj? jego maj?tku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. ? Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844) lub ktorego upadlo?? ogloszono, z wyj?tkiem wykonawcy, ktory po ogloszeniu upadlo?ci zawarl uklad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem s?du, je?eli uklad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacj? maj?tku upadlego chyba, ?e s?d zarz?dzil likwidacj? jego maj?tku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. ? Prawo upadlo?ciowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844);

1.2. ktory naruszyl obowi?zki dotycz?ce platno?ci podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, co Zamawiaj?cy jest w stanie wykaza? za pomoc? stosownych ?rodkow dowodowych, z wyj?tkiem przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 15 chyba, ?e Wykonawca dokonal platno?ci nale?nych podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarl wi???ce porozumienie w sprawie splaty tych nale?no?ci.

VI. WYKAZ O?WIADCZE? LUB DOKUMENTOW, POTWIERDZAJ?CYCH SPELNIENIE WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA, ORAZ INNE

A) Dokumenty i o?wiadczenia skladane wraz z ofert?:

1. Do oferty ka?dy Wykonawca musi dol?czy? aktualne na dzie? skladania ofert o?wiadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamowienia (JEDZ). Informacje zawarte w o?wiadczeniu b?d? stanowi? wst?pne potwierdzenie, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

W celu zlo?enia JEDZ Wykonawca powinien:

1.1. pobra? ze strony internetowej Zamawiaj?cego plik w formacie XML o nazwie ?JEDZ (zapisa? na swoim komputerze);

1.2. wej?? na stron? https://ec.europa.eu/growth/espd/ ;

1.3. wybra? j?zyk polski klikaj?c Polski;

1.4. wybra? opcj? ?Jestem wykonawc?;

1.5. wybra? opcj? ?zaimportowa? ESPD;

1.6. zaladowa? (zaimportowa?) dokument ? plik JEDZ wcze?niej pobrany ze strony Zamawiaj?cego i zapisany na swoim komputerze ? klikaj?c

Z uwagi na ograniczon? ilo?? miejsca w niniejszej sekcji pozostale dokumenty wskazano w sekcji III.1.2) Ogloszenia.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Ci?g dalszy dokumentow wymienionych w sekcji III.1.1)

1.7. post?powa? zgodnie z instrukcjami w narz?dziu;

1.8. Przy wypelnianiu formularza JEDZ Wykonawca mo?e skorzysta? z instrukcji jego wypelniania zamieszczonej przez Urz?d Zamowie? Publicznych na stronie internetowej pod adresem:

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja.pdf

1.9. O?wiadczenie JEDZ Wykonawca wypelnia, a nast?pnie wydrukowane, podpisane sklada w ofercie, zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej SIWZ.

UWAGA: Zamawiaj?cy dopuszcza, aby Wykonawca wypelniaj?c JEDZ ograniczyl si? do wypelnienia w cz??ci IV: ?Kryteria kwalifikacji jedynie punktu a: ?Ogolne o?wiadczenie dotycz?ce wszystkich kryteriow kwalifikacji i nie musi wypelnia? sekcji A, B, C i D.

2. Dokument (lub dokumenty), z ktorego wynika? b?dzie, ?e osoba podpisuj?ca ofert? jest upowa?niona do reprezentowania Wykonawcy w post?powaniu (na zewn?trz) i zaci?gania zobowi?za? w wysoko?ci odpowiadaj?cej cenie oferty.

3. W przypadku wspolnego ubiegania si? o zamowienie przez Wykonawcow o?wiadczenie, o ktorym mowa w punkcie 1, sklada ka?dy z wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o zamowienie. O?wiadczenie ma potwierdza? spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktorym ka?dy z wykonawcow wykazuje spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu, oraz brak podstaw wykluczenia.

4. W odniesieniu do Wykonawcy, ktory zamierza powierzy? wykonanie cz??ci zamowienia podwykonawcom, Zamawiaj?cy nie wymaga zlo?enia o?wiadczenia (JEDZ), o ktorym mowa w pkt. 1 dotycz?cego podwykonawcow.

B) O?wiadczenie skladane po otwarciu ofert, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp:

5. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiaj?cemu o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp (wzor o?wiadczenia w Zal?czniku nr 3 do SIWZ). Wraz ze zlo?eniem o?wiadczenia, Wykonawca mo?e przedstawi? dowody, ?e powi?zania z innym Wykonawc? nie prowadz? do zaklocenia konkurencji w post?powaniu o udzielenie zamowienia.

C) Dokumenty i o?wiadczenia skladane na wezwanie Zamawiaj?cego:

6. Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamowienia, wezwie wykonawc?, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona, do zlo?enia w wyznaczonym, nie krotszym ni? 10 dni, terminie aktualnych na dzie? zlo?enia nast?puj?cych o?wiadcze? lub dokumentow (zgodnie z rozporz?dzeniem MR w sprawie rodzajow dokumentow, jakich mo?e ??da? Zamawiaj?cy od Wykonawcy w post?powaniu o udzielenie zamowienia):

6.1. W zakresie wykazania braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca zlo?y:

6.1.1. informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawionej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert;

6.1.2.za?wiadczenia wla?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem podatkowym w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu;

Minimum level(s) of standards possibly required:

6.1.3. za?wiadczenia wla?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu Ubezpiecze? Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu;

6.1.4. odpis z wla?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp,

6.1.5. o?wiadczenia Wykonawcy (wzor o?wiadczenia w Zal?czniku nr 5 do SIWZ):

a)braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ? dokumentow potwierdzaj?cych dokonanie platno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie splat tych nale?no?ci;

b)braku orzeczenia wobec niego tytulem ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamowienia publiczne;

c)niezaleganiu z oplacaniem podatkow i oplat lokalnych, o ktorych mowa

w ustawie z dnia 12.01.1991 r o podatkach i oplatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r poz. 716)

6.2. Je?eli Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentow, o ktorych mowa w pkt. 6.1 sklada odpowiednio:

6.2.1.w pkt 6.1.1. sklada informacj? z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny rownowa?ny dokument wydany przez wla?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dotyczy informacja albo dokument, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21. Dokument powinien by? wystawiony nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert; 6.2.2.w pkt. 6.1.2. ? 6.1.4. sklada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?ce odpowiednio, ?e:

a) nie zalega z oplacaniem podatkow, oplat, skladek na ubezpieczenie spoleczne lub z zdrowotne albo, ?e zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu;

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlo?ci. 6.3.Dokumenty, o ktorych mowa powy?ej w pkt 6.2.2 lit. a) powinny by? wystawione nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert. Dokumenty, o ktorych mowa w pkt 6.2.2 lit. b) powinny by? wystawione nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert.

Z uwagi na ograniczon? ilo?? miejsca w niniejszej sekcji pozostale dokumenty wskazano w sekcji III.1.3)Ogloszenia.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Ci?g dalszy dokumentow wymienionych w sekcji III.1.2)

6.4.Je?eli w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, nie wydaje si? dokumentow, o ktorych mowa powy?ej w pkt 6.2., zast?puje si? je dokumentem zawieraj?cym odpowiednio o?wiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osob uprawnionych do jego reprezentacji lub o?wiadczenie osoby, ktorej dokument mial dotyczy?, zlo?one przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego wla?ciwym ze wzgl?du na siedzib? lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 6.3. stosuje si? odpowiednio.

6.5. Wykonawca maj?cy siedzib? na terytorium RP w odniesieniu do osoby, maj?cej miejsce zamieszkania poza terytorium RP, ktorej dotyczy dokument wskazany w pkt. 6.1.1. sklada si? ten dokument w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt. 14 i 21 Pzp. Je?eli w kraju, w ktorym miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument mial dotyczy?, nie wydaje si? takich dokumentow zast?puje si? go dokumentem zawieraj?cym o?wiadczenie tej osoby zlo?onym przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego wla?ciwym ze wzgl?du na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien by? wystawiony nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert.

6.6. W przypadku w?tpliwo?ci, co do tre?ci dokumentu zlo?onego przez Wykonawc?, zamawiaj?cy mo?e zwroci? si? do wla?ciwych organow odpowiednio kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, o udzielnie niezb?dnych informacji dotycz?cych tego dokumentu.

6.7. Je?eli jest to niezb?dne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu post?powania o udzielenie zamowienia, zamawiaj?cy mo?e na ka?dym etapie post?powania wezwa? Wykonawcow do zlo?enia wszystkich lub niektorych o?wiadcze? lub dokumentow potwierdzaj?cych, ?e nie podlegaj? wykluczeniu, spelniaj? warunki udzialu w post?powaniu, a je?eli zachodz? uzasadnione podstawy do uznania, ?e zlo?one uprzednio o?wiadczenia lub dokumenty nie s? ju? aktualne, do zlo?enia aktualnych o?wiadcze? lub dokumentow (art. 26 ust. 2f ustawy Pzp).

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

Wzor umowy stanowi zal?cznik nr 4 do SiWZ.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
Accelerated procedure
Justification:

Termin skladania ofert skrocono w trybie art. 43 ust. 2b pkt. 1 Prawo zamowie? publicznych. Wst?pne ogloszenie informacyjne z dnia 24.3.2017 r. opublikowano w Dz. U.: 2017/S 059-110443 , ktore od 5.4.2017 r. zamieszczono w profilu

nabywcy, tj. na stronie internetowej Zamawiajacego http://bip.umlub.pl/zamowienia-publiczne/informacje-o-planach .

IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 059-110443
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 19/10/2017
Local time: 11:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 17/12/2017
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 19/10/2017
Local time: 11:30
Place:

Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Al. Raclawickie 1, pokoj 030.

Information about authorised persons and opening procedure:

Os.upowa?nione: Komisja przetargowa, Os. zainteresowane. Otwarcie ofert jest jawne.Przed otwarciem ofert podana zostanie kwota, jak? Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamowienia.Do

wiadomo?ci zebranych odczytane zostan? co najmniej: nazwa (firma), adres Wykonawcy, ktorego oferta jest otwierana; informacje dotycz?ce ceny, terminu wykonania zam., okresu gwarancji, warunkow platno?ci.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

1. Zamawiaj?cy ??da od Wykonawcow wniesienia wadium.

2. Wykonawcy przyst?puj?cy do przetargu obowi?zani s? wnie?? wadium w zakresie poszczegolnych zada? w nast?puj?cych wysoko?ciach:

1) w Zadaniu nr 1 ? 21.380,00 PLN (slownie: dwadzie?cia jeden tysi?cy trzysta osiemdziesi?t PLN)

2) w Zadaniu nr 2 ? 1.260,00 PLN (slownie: jeden tysi?c dwie?cie sze??dziesi?t PLN)

3) w Zadaniu nr 3 ? 890,00 PLN (slownie: osiemset dziewi??dziesi?t PLN)

4) w Zadaniu nr 4 ? 670,00 PLN (slownie: sze??set siedemdziesi?t PLN)

5) w Zadaniu nr 5 ? 250,00 PLN (slownie: dwie?cie pi??dziesi?t PLN)

6) w Zadaniu nr 6 ? 10.000,00 PLN (slownie: dziesi?? tysi?cy PLN)

7) w Zadaniu nr 7 ? 4.900,00 PLN (slownie: cztery tysi?ce dziewi??set PLN)

8) w Zadaniu nr 8 ? 20.000,00 PLN (slownie: dwadzie?cia tysi?cy PLN)

3. Wadium mo?e by? wniesione w nast?puj?cych formach:

3.1. pieni?dzu;

3.2. por?czeniach bankowych lub por?czeniach spoldzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej,

z tym ?e por?czenie kasy jest zawsze zobowi?zaniem pieni??nym;

3.3. gwarancjach bankowych;

3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych;

3.5. por?czeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci (j.t.: Dz.U. z 2016 poz.359 ze zm.);

4. Niniejsze post?powanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamowie? Publicznych zwanej dalej ?ustaw? Pzp o warto?ci szacunkowej powy?ej kwot okre?lonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

5. W niniejszym post?powaniu Zamawiaj?cy zastosuje tzw. PROCEDUR? ODWROCON?, tj. procedur? okre?lon? w art. 24aa ustawy Pzp.

Adres strony internetowej na ktorej zamieszczona b?dzie specyfikacja istotnych warunkow zamowienia:

http://www.umlub.pl ; http://www.bip.umlub.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-pow-30000/dostawy/

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Ka?demu Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow ustawy PZP przysluguj? ?rodki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP.

2. Zgodnie z art. 180 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawcy przysluguje odwolanie wyl?cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno?ci, do ktorej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy.

3. Odwolanie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w terminach okre?lonych w art. 182 ustawy Pzp. Odwoluj?cy przesyla kopi? odwolania Zamawiaj?cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposob, aby mogl on zapozna? si? z jego tre?ci? przed uplywem tego terminu.

4. Odwolanie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, ktorej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy, zawiera? zwi?zle przedstawienie zarzutow, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwolania.

5. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwolawczej stronom oraz uczestnikom post?powania przysluguje skarga do s?du. Skarg? wnosi si? do s?du okr?gowego wla?ciwego dla siedziby Zamawiaj?cego za po?rednictwem Prezesa Izby, w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby, przesylaj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi.

6. ?rodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamowieniu oraz SIWZ przysluguj? rownie? organizacjom wpisanym na list?, o ktorej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza ? Departament Odwola?
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Lublin: Laboratory reagents

2017/S 193-395529

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Al. Raclawickie 1
Lublin
20-059
Poland
Contact person: Marta ?ali?ska-Kowalczyk
Telephone: +48 814485270
E-mail: marta.kowalczyk@umlub.pl
Fax: +48 814485271
NUTS code: PL814

Internet address(es):

Main address: www.umlub.pl

Address of the buyer profile: http://www.umlub.pl

I.5) Main activity
Education

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa odczynnikow oraz zu?ywalnego sprz?tu laboratoryjnego.

Reference number: Um-ZP-262-56/17
II.1.2) Main CPV code
33696500
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie 1 Odczynniki wedlug katalogu producenta lub rownowa?ne

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
33696500
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL814
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 18
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie 2 Sprz?t laboratoryjny wedlug katalogu producenta lub rownowa?ne

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
33192500
38437110
38437000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL814
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie 3 Sprz?t laboratoryjny wedlug katalogu producenta lub rownowa?ne

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
33192500
38437110
38437000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL814
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie 4 Sprz?t laboratoryjny wedlug katalogu producenta lub rownowa?ne

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
33192500
38437110
38437000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL814
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie 5 Sprz?t laboratoryjny wedlug katalogu producenta lub rownowa?ne

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
33192500
38437110
38437000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL814
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie 6 Odczynniki i sprz?t laboratoryjny wedlug katalogu producenta lub rownowa?ne

Lot No: 6
II.2.2) Additional CPV code(s)
33192500
38437110
38437000
33696500
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL814
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 18
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie 7 Odczynniki i sprz?t laboratoryjny wedlug katalogu producenta lub rownowa?ne

Lot No: 7
II.2.2) Additional CPV code(s)
33192500
38437110
38437000
33696500
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL814
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 18
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie 7 Odczynniki i sprz?t laboratoryjny wedlug katalogu producenta lub rownowa?ne

Lot No: 8
II.2.2) Additional CPV code(s)
33192500
38437110
38437000
33696500
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL814
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 18
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 059-110443
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 19/10/2017
Local time: 11:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
TI Title Poland-Lublin: Laboratory reagents
ND Document number 395529-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place LUBLIN
AU Authority name Uniwersytet Medyczny w Lublinie
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 03/10/2017
DT Deadline 19/10/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 33192500 - Test tubes
33696500 - Laboratory reagents
38437000 - Laboratory pipettes and accessories
38437110 - Pipette tips
OC Original CPV code 33192500 - Test tubes
33696500 - Laboratory reagents
38437000 - Laboratory pipettes and accessories
38437110 - Pipette tips
RC NUTS code PL814
IA Internet address (URL) www.umlub.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >