Slovakia-?ilina: Design and execution of research and development

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • A - Research and development
Opps ID: NBD00003511954183949
Posted Date: Oct 6, 2017
Due Date: Nov 15, 2017
Solicitation No: 393777-2017
Source: Members Only
06/10/2017 S192 - - Services - Contract notice - Open procedure

Slovakia-?ilina: Design and execution of research and development

2017/S 192-393777

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
?ilinsky samospravny kraj
37808427
Komenskeho 48
?ilina
011 09
Slovakia
Contact person: Ing. Zuzana Igondova
Telephone: +421 415032413
E-mail: obstaravanie@zilinskazupa.sk
Fax: +421 415032431
NUTS code: SK

Internet address(es):

Main address: http://www.regionzilina.sk/

Address of the buyer profile: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/8276

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.evoservis.sk/zsk/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.evoservis.sk/zsk/
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local agency/office
I.5) Main activity
Other activity: regionalna samosprava

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Strategia udr?ate?neho rozvoja dopravy a mobility ?ilinskeho samospravneho kraja.

Reference number: 04428/2017/OPaVO
II.1.2) Main CPV code
73300000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Predmetom zakazky je Strategia udr?ate?neho rozvoja dopravy a mobility ?ilinskeho samospravneho kraja (?alej len Strategia alebo Strategia ?SK) pre ?ilinsky samospravny kraj (?SK). Strategia bude spracovana v rozsahu administrativneho uzemia ?SK na zaklade dopravnych prieskumov, prepravnych charakteristik osobnej, verejnej a nakladnej dopravy, analyzy dopravnej infra?truktury a zlo?iek sidelnej ?truktury ?SK, v sulade s Metodickym usmernenim Riadiaceho organu pre IROP ?. 2 k vypracovaniu planov udr?ate?nej mobility vydanom Ministerstvom podohospodarstva a rozvoja vidieka SR (?alej len MPaRV SR) d?a 25.9.2015 a jeho prilohy ? Metodicke pokyny k tvorbe planov udr?ate?nej mobility vydanej Ministerstvom dopravy a vystavby SR, 2015, v zneni neskor?ich aktualizacii primerane ako podklad pre ?erpanie finan?nych prostriedkov europskych investi?nych a ?trukturalnych fondov. Podrobnej?ie vymedzenie predmetu obstaravania je uvedene v ?asti B.1 Opis predmetu zakazky su?a?nych podkladov na predmet zakazky.

II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 446 450.00 EUR
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
75112100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SK031
Main site or place of performance:

Miestom plnenia je Slovenska republika, ?ilinsky samospravny kraj, Komenskeho 48, 011 09 ?ilina.

II.2.4) Description of the procurement:

Strategia udr?ate?neho rozvoja dopravy a mobility ?ilinskeho samospravneho kraja bude spracovana v troch na seba nadvazujucich etapach:

I. etapa diela analyza,

II. etapa diela navrh Strategie ?SK,

III. etapa diela ? ?istopis Strategie ?SK.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 446 450.00 EUR
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 19
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: ITMS302011D443.
II.2.14) Additional information

Projekt: Strategia udr?ate?neho rozvoja dopravy a mobility ?ilinskeho samospravneho kraja,

ITMS302011D443,

Integrovany regionalny opera?ny program 2014?2020,

Prioritna os 1. Bezpe?na a ekologicka doprava v regionoch,

?pecificky cie? 1.2.1 Zvy?ovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Uchadza? preukazuje splnenie podmienok u?asti vo verejnom obstaravani pod?a 32 zakona ?. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor?ich predpisov. (?alej len zakon o VO).

1.1 Uchadza? musi sp??a? podmienky u?asti uvedene v ustanoveni 32 ods. 1 zakona o VO a ich splnenie preuka?e predlo?enim dokladov pod?a ustanovenia 32 ods. 2, 4 a 5 zakona o VO.

1.2 Podnikate? zapisany v zozname hospodarskych subjektov pod?a ustanovenia 152 zakona o VO nie je povinny v procesoch verejneho obstaravania predklada? doklady na preukazanie splnenia podmienok u?asti tykajucich sa osobneho postavenia pod?a ustanovenia 32 ods. 1 zakona o VO, ak su doklady pod?a ustanovenia 32 ods. 2 zapisane v zozname hospodarskych subjektov.

III.1.2) Economic and financial standing
III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zoznam a kratky opis kriterii vyberu: Doklady po?adovane verejnym obstaravate?om za u?elom vyhodnotenia splnenia podmienok u?asti:

2.1 Uchadza? preuka?e technicku alebo odbornu sposobilos? pod?a 34 ods.1 pism. a) zoznamom poskytnutych slu?ieb za predchadzajuce tri roky od vyhlasenia verejneho obstaravania s uvedenim cien, lehot dodania a odberate?ov; dokladom je referencia, ak odberate?om bol verejny obstaravate? alebo obstaravate? pod?a zakona o verejnom obstaravani.

2.2 Uchadza? preuka?e technicku alebo odbornu sposobilos? pod?a 34 ods. 1 pism. g) udajmi o vzdelani a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikacii osob ur?enych na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov.

2.3.Ak bude v predlo?enych dokladoch na preukazanie splnenia podmienok u?asti uvedena cena plnenia v inej mene ako euro, pou?ije sa na prepo?et z inej meny na euro kurz Europskej centralnej banky platny v de? odoslania oznamenia o vyhlaseni verejneho obstaravania na zverejnenie v Uradnom vestniku EU.

2.4.Uchadza? mo?e na preukazanie technickej sposobilosti alebo odbornej sposobilosti vyu?i? technicke a odborne kapacity inej osoby, bez oh?adu na ich pravny vz?ah. V takomto pripade musi uchadza? preukaza?, ?e pri plneni zmluvy bude skuto?ne pou?iva? kapacity osoby, ktorej sposobilos? vyu?iva na preukazanie technickej sposobilosti alebo odbornej sposobilosti.

Tuto skuto?nos? preukazuje uchadza? pisomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujucou zavazok osoby, ktorej technickymi a odbornymi kapacitami mieni preukaza? svoju technicku sposobilos? alebo odbornu sposobilos?, ?e tato osoba poskytne svoje kapacity po?as celeho trvania zmluvneho vz?ahu. Osoba, ktorej kapacity maju by? pou?ite na preukazanie technickej sposobilosti alebo odbornej sposobilosti, musi preukaza? splnenie podmienok u?asti tykajuce sa osobneho postavenia a nesmu u nej existova? dovody na vylu?enie pod?a 40 ods. 6 pism. a) a? h) a ods. 7 zakona o verejnom obstaravani; opravnenie poskytova? slu?by preukazuje vo vz?ahu k tej ?asti predmetu zakazky, na ktoru boli kapacity uchadza?ovi poskytnute. Ak ide o po?iadavku pod?a 34 ods. 1 pism. g), uchadza? mo?e vyu?i? kapacity inej osoby, len ak tato bude realne vykonava? slu?by, na ktore sa kapacity vy?aduju.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Minimalna po?adovana urove? ?tandardov je uvedena v ?asti A.2 su?a?nych podkladov na predmet zakazky.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:
III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 15/11/2017
Local time: 09:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Slovak, Czech
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 31/05/2018
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 15/11/2017
Local time: 10:00
Place:

?ilinsky samospravny kraj, Komenskeho 48, 011 09 ?ilina.

Information about authorised persons and opening procedure:

Otvaranie ?asti ponuk Ostatne je neverejne. Otvaranie ?asti ponuk Kriteria, t. j. spristupnenie elektronickych ?asti ponuk Kriteria v elektronickom nastroji Evoservis vo vz?ahu k tym ponukam, ktore neboli vylu?ene, sa uskuto?ni v zmysle 52 zakona o verejnom obstaravani.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
Electronic payment will be used
VI.3) Additional information:

Predmetne verejne obstaravanie je d) ?iadne z uvedenych.

?ilinsky samospravny kraj vykonava verejne obstaravanie elektronicky v elektronickom nastroji Evoservis na adrese https://www.evoservis.sk/zsk/ . Zaujemca/uchadza?, ktory nie je v elektronickom nastroji Evoservis zaregistrovany, sa zaregistruje a po korektnom zaregistrovani mu bude na nim zadany kontaktny e-mail zaslany pristupovy kod (meno a heslo) pre ?al?iu komunikaciu v elektronickom nastroji Evoservis. Pokyny k registracii a fungovaniu elektronickeho nastroja su na hlavnej stranke pod nazvom Sprievodca nastrojom.

Po zaregistrovani ma zaujemca/uchadza? pristup ku v?etkym udajom a pokynom, vratane su?a?nych podkladov a prislu?nych priloh k zakazke v sekcii Preh?ad ? EA / zakaziek / zakaziek s EA.

Pre pou?itie funkcionality elektronickeho podpisu v elektronickom nastroji Evoservis zaujemca/uchadza? vyplni ?iados? o vystavenie e-podpisu/UEZ, podpi?e ju a za?le na emailovu adresu: info@evoservis.sk . Nasledne mu na nim zadany email bude zaslany subor s e-podpisom/UEZ pre pou?itie na elektronicky podpis v elektronickom nastroji Evoservis.

Registrovani uchadza?i v elektronickom nastroji EVOSERVIS pou?iju svoj pristupovy kod a subor s e-odpisom/UEZ.

Komunikacia medzi verejnym obstaravate?om a zaujemcami/uchadza?mi sa bude uskuto??ova? v zmysle ?asti A.1. bodu 12. su?a?nych podkladov na predmet zakazky.

Uchadza? bude svoju ponuku predklada? elektronicky, vratane v?etkych priloh po?adovanych verejnym obstaravate?om, podpisanu elektronickym podpisom/UEZ, v zmysle su?a?nych podkladov na predmet zakazky.

Neobmedzeny pristup k su?a?nym podkladom ziska ka?dy zaujemca v elektronickom nastroji Evoservis bezplatne na stranke: https://www.evoservis.sk/zsk/ , resp. z profilu verejneho obstaravate?a (kupujuceho) na stranke: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/8276 , verejny obstaravate? neposkytne zaujemcom su?a?ne podklady v listinnej podobe.

Doru?ovanie listinnych pisomnosti, sa uskuto?ni po?tou Doporu?enou zasielkou + 1. trieda /Doporu?eny list 1.triedy. Ak nebol zaujemca alebo uchadza? v postaveni adresata pisomnosti zastihnuty na adrese sidla/miesta podnikania zapisaneho v obchodnom registri, ?ivnostenskom registri alebo inom verejnom registri, doru?ovate? ho upovedomi, ?e ma zasielku ulo?enu na po?te s uvedenim odbernej lehoty 5 dni. Ak si adresat zasielku v odbernej lehote do piatich dni od ulo?enia nevyzdvihne, pova?uje sa posledny de? tejto lehoty za de? doru?enia, a to aj vtedy, ak sa adresat o tom nedozvie. Ak sa pisomnos? vrati ako zasielka nedoru?ena z inych dovodov, pova?uje sa d?om vratenia verejnemu obstaravate?ovi za doru?enu, a to aj vtedy, ak sa adresat o tom nedozvie.

Skuto?nosti, tykajuce sa postupu zadavania zakazky, neupravene vo vyzve na predkladanie ponuk a v su?a?nych podkladoch sa riadia prislu?nymi ustanoveniami zakona ?. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor?ich predpisov (?alej aj len zakon o verejnom obstaravani). Verejny obstaravate? vylu?i z verejneho obstaravania uchadza?a, ak budu naplnene skuto?nosti pod?a 40 ods. 6 alebo 7 zakona o verejnom obstaravani.

Odovodnenie nerozdelenia zakazky na ?asti: Verejny obstaravate? nerozdelil zakazku na ?asti z dovodu uspory ?asu, zjednodu?enia koordinacie prac a plynulej nadvaznosti a prelinania sa jednotlivych aktivit v etapach dokumentu (plynula nadvaznos? realizacie a vyhodnotenia vystupov dopravnych prieskumov, kalibracie dopravneho modelu v I. aj II. etape, vyhodnocovanie ziskanych udajov). Neoddelite?nou su?as?ou II. etapy bude aj tvorba Planu implementacie opatreni a projektov, ktory musi by? spracovavany paralelne so spracovanim Strategie ?SK. V pripade, ?e by sa na predmete zakazky podie?alo viacero dodavate?ov, mo?e dojs? z vy??ie uvedenych dovodov k riziku ohrozenia riadneho plnenia zakazky v stanovenom termine.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Urad pre verejne obstaravanie
Ru?ova dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet address: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urad pre verejne obstaravanie
Ru?ova dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet address: http://www.uvo.gov.sk

VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
06/10/2017 S192 - - Services - Contract notice - Open procedure

Slovakia-?ilina: Design and execution of research and development

2017/S 192-393777

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
?ilinsky samospravny kraj
37808427
Komenskeho 48
?ilina
011 09
Slovakia
Contact person: Ing. Zuzana Igondova
Telephone: +421 415032413
E-mail: obstaravanie@zilinskazupa.sk
Fax: +421 415032431
NUTS code: SK

Internet address(es):

Main address: http://www.regionzilina.sk/

Address of the buyer profile: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/8276

I.5) Main activity
Other activity: regionalna samosprava

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Strategia udr?ate?neho rozvoja dopravy a mobility ?ilinskeho samospravneho kraja.

Reference number: 04428/2017/OPaVO
II.1.2) Main CPV code
73300000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 446 450.00 EUR
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
75112100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SK031
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 446 450.00 EUR
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 19
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 15/11/2017
Local time: 09:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Slovak, Czech

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
TI Title Slovakia-?ilina: Design and execution of research and development
ND Document number 393777-2017
PD Publication date 06/10/2017
OJ OJ S 192
TW Place ?ILINA
AU Authority name ?ilinsky samospravny kraj (37808427)
OL Original language SK
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country SK
AA Type of authority R - Regional or local Agency/Office
HA EU Institution -
DS Document sent 04/10/2017
DT Deadline 15/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 73300000 - Design and execution of research and development
75112100 - Administrative development project services
OC Original CPV code 73300000 - Design and execution of research and development
75112100 - Administrative development project services
RC NUTS code SK031
IA Internet address (URL) http://www.regionzilina.sk/
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >