Czech Republic-Kladno: Legal services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • R - Professional, Administrative and Management Support Services
Opps ID: NBD00003511992572138
Posted Date: Oct 6, 2017
Due Date: Nov 10, 2017
Solicitation No: 393569-2017
Source: Members Only
06/10/2017 S192 - - Services - Contract notice - Open procedure

Czech Republic-Kladno: Legal services

2017/S 192-393569

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
?eske vysoke u?eni technicke v Praze, Fakulta biomedicinskeho in?enyrstvi
68407700
Nam. Sitna 3105
Kladno 2
271 02
Czech Republic
Contact person: Mgr. Michal Trkal, advokat, Plze?ska 168/27, Praha 5
Telephone: +420 606678575
E-mail: michal.trkal@akmt.cz
NUTS code: CZ02

Internet address(es):

Main address: http://www.fbmi.cvut.cz/

Address of the buyer profile: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilCVUT

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilCVUT
Additional information can be obtained from another address:
Mgr. Michal Trkal, advokat
71463623
Plze?ska 168/27
Praha 5
150 00
Czech Republic
Contact person: Mgr. Michal Trkal
Telephone: +420 606678575
E-mail: michal.trkal@akmt.cz
NUTS code: CZ01

Internet address(es):

Main address: http://www.fbmi.cvut.cz/

Address of the buyer profile: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilCVUT

Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Mgr. Michal Trkal, advokat
71463623
Plze?ska 168/27
Praha 5
150 00
Czech Republic
Contact person: Mgr. Michal Trkal
Telephone: +420 606678575
E-mail: michal.trkal@akmt.cz
NUTS code: CZ01

Internet address(es):

Main address: http://www.fbmi.cvut.cz/

Address of the buyer profile: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilCVUT

I.4) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5) Main activity
Education

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Vyb?r mandata?e FBMI ? Ramcova dohoda.

II.1.2) Main CPV code
79100000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

P?edm?tem ve?ejne zakazky jsou pravni slu?by ve dvou zakladnich oblastech, jednak v oblasti ve?ejnych zakazek, a to jak ve form? konzultaci, tak administrace zadavacich ?izeni, jednak v oblasti generalniho poradenstvi se zam??enim na otazky smluvniho, pracovniho, spravniho prava a prava du?evniho vlastnictvi. Ve?ejna zakazka je ?len?na na 2 samostatne ?asti:

?ast A ? Pravni slu?by v oblasti ve?ejnych zakazek,

?ast B ? Pravni slu?by generalniho poradenstvi dle pot?eb zadavatele

p?i?em? ka?dy u?astnik zadavaciho ?izeni je opravn?n podat nabidku dle sveho uva?eni na jednu ?ast ve?ejne zakazky nebo na ?asti ob?.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2) Description
II.2.1) Title:

?ast A ? Pravni slu?by v oblasti ve?ejnych zakazek

Lot No: A
II.2.2) Additional CPV code(s)
79100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: CZ02
Main site or place of performance:

Kladno.

II.2.4) Description of the procurement:

P?edm?tem ?asti A jsou pravni slu?by v oblasti prava ve?ejnych zakazek, v?etn? administrace zadavacich ?izeni jmenem zadavatele.

V ramci teto ?asti bude zadavatel vy?adovat poskytnuti nasledujicich pravnich slu?eb:

? Poskytovani konzultaci v oblasti ve?ejnych zakazek v otazkach souvisejicich s administraci ve?ejnych zakazek, a to v rozsahu celeho procesu, a? po p?ipadne ?e?eni namitek, nesrovnalosti, ?izeni p?ed UOHS;

? Komplexni administrace zadavacich ?izeni;

? Zastoupeni zadavatele v ramci ?izeni p?ed UOHS; zpracovani navrh? rozhodnuti, procesnich ukon?, stanovisek, vyjad?eni, opravnych prost?edk?;

? Zadavatel p?edpoklada administraci cca 35 podlimitnich zadavacich ?izeni, 20 nadlimitnich zadavacich ?izeni, cca 20 ?izeni na zakazky maleho rozsahu, 5 jednacich ?izeni bez uve?ejn?ni (k J?BU prozatim zadavatel nema p?esne informace o p?edpokladane hodnot?, v?t?inov? se v?ak bude jednat o podlimitni zakazky). Uvedene po?ty jsou indikativni, kdy? odpovidaji v?domostem zadavatele v okam?iku zahajeni tohoto ?izeni, s ohledem na zavislosti na vn?j?ich okolnostech a dobu trvani ramcove smlouva se v?ak velmi pravd?podobn? budou li?it.

? P?edm?t jednotlivych zadavacich ?izeni zadavanych na zaklad? ramcove dohody m??e byt d?len na ?asti.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Kvalita pravnich rozbor? / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Financovano z vlastnich zdroj? zadavatele a spolufinancovana ze zdroj? EU, p?edev?im prost?ednictvim OP VVV.
II.2.14) Additional information

Zadavatel nepo?aduje jistotu. Neorganizuje prohlidku mista pln?ni.

II.2) Description
II.2.1) Title:

?ast B ? Pravni slu?by generalniho poradenstvi dle pot?eb zadavatele

Lot No: B
II.2.2) Additional CPV code(s)
79100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: CZ02
Main site or place of performance:

Kladno.

II.2.4) Description of the procurement:

P?edm?tem ?asti B jsou pravni slu?by v oblasti generalni praxe.

P?edm?tem pravnich slu?eb bude zejmena:

? poskytovani konzultaci, zpracovani pravnich rozbor?, stanovisek a posudk?;

? zpracovani navrh? rozhodnuti, procesnich ukon?, stanovisek, vyjad?eni, opravnych prost?edk?;

? zpracovani navrh? smluv, dohod a dodatk?;

? zastoupeni p?i jednani se t?etimi subjekty, u?ast na jednanich se t?etimi subjekty, v ?izenich p?ed organy ve?ejne moci;

? sou?innost p?i kontrolach, v?etn? u?asti p?i kontrolach na mist?;

? kontrole ukon? a postup? zadavatele/zadavatel? i t?etich subjekt?;

Pravni slu?by se budou tykat zejmena t?chto oblasti:

? pracovni pravo;

? pravo du?evniho vlastnictvi;

? spravni pravo a interni legislativni ?innost zadavatele;

? zavazkove pravo.

Zadavatel p?edpoklada pot?ebu cca 150 hodin pravnich slu?eb ro?n?.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Kvalita pravnich rozbor? / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Financovano z vlastnich zdroj? zadavatele a spolufinancovana ze zdroj? EU, p?edev?im prost?ednictvim OP VVV.
II.2.14) Additional information

Zadavatel nepo?aduje jistotu. Neorganizuje prohlidku mista pln?ni.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Kriteria pro vyb?r jsou uvedena v zadavaci dokumentaci v kapitole 7.

Zadavatel po?aduje prokazani profesni zp?sobilosti dle 77 odst. 1 ZZVZ. Dodavatel prokazuje spln?ni profesni zp?sobilosti ve vztahu k ?eske republice p?edlo?enim vypisu z obchodniho rejst?iku nebo jine obdobne evidence, pokud jiny pravni p?edpis zapis do takove evidence vy?aduje.

Zadavatel po?aduje prokazani profesni kvalifikace dle 77 odst. 2 ZZVZ, a to dokladem prokazujicim:

a) dle 77 odst. 2 pism. b) ?lenstvi v profesni samospravne komo?e, ?eska advokatni komora a to:

doklad prokazujici zapis odpovidajiciho po?tu osob uchaze?em ur?enych k provad?ni pravnich slu?eb v ramci zakazky (nap?. ve form? zam?stnanych advokat?, spolupracujicich advokat? ?i subdodavatel?) do seznamu advokat?, resp. seznamu evropskych advokat? vydany ?eskou advokatni komorou v souladu se zakonem ?. 85/1996 Sb., o advokacii, ve zn?ni pozd?j?ich p?edpis?;

?estne prohla?eni o tom, ?e vykon advokacie ?adne z osob, ktere se budou podilet na pln?ni ve?ejne zakazky v pozici advokat nebo vedouci tymu, neni pozastaven, opravn?ni poskytovat pravni slu?by nezaniklo, ani mu nebylo ulo?eno karne opat?eni do?asneho zakazu vykonu advokacie ?i vy?krtnuti ze seznamu advokat?.

Profesni zp?sobilost prokazuje dodavatel pro ka?dou ?ast ve?ejne zakazky samostatn?.

III.1.2) Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3) Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession
Reference to the relevant law, regulation or administrative provision:

Zakon ?. 85/1996 Sb., o advokacii, v platnem zn?ni.

III.2.2) Contract performance conditions:
III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with several operators
Envisaged maximum number of participants to the framework agreement: 4
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 10/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Czech
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 120 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 10/11/2017
Local time: 10:00
Place:

Mgr. Michal Trkal, advokat, Plze?ska 168/27, Praha 5.

Information about authorised persons and opening procedure:

Po jedne osob? za uchaze?e, zastupce poskytovatele dotace.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
U?ad pro ochranu hospoda?ske sout??e
t?. Kpt. Jaro?e 7
Brno
604 55
Czech Republic
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internet address: http://www.compet.cz

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podminkou pro podani navrhu k UOHS je podani namitek k Zadavateli, ktere je nutne doru?it do 15 dn? ode dne, kdy se st??ovatel dozv?d?l o domn?lem poru?eni zakona Zadavatelem, nejpozd?ji v?ak do uzav?eni smlouvy nebo do chvile, kdy se sout?? o navrh pova?uje po vyb?ru navrhu za ukon?enou.

Namitky proti ukon?m oznamovanym v dokumentech, ktere je Zadavatel povinen podle zakona uve?ejnit ?i odeslat st??ovateli, musi byt doru?eny Zadavateli do 15 dn? od jejich uve?ejn?ni ?i doru?eni st??ovateli.

Pokud je v zadavacim ?izeni stanovena lh?ta pro podani ?adosti o u?ast, musi byt namitky proti podminkam vztahujicim se ke kvalifikaci dodavatele doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?eni teto lh?ty.

Pokud je v zadavacim ?izeni stanovena lh?ta pro podani nabidek, musi byt namitky proti zadavaci dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?eni teto lh?ty, v p?ipad? jednaciho ?izeni s uve?ejn?nim musi byt namitky proti zadavaci dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?eni lh?ty pro podani p?edb??nych nabidek.

Namitky proti dobrovolnemu oznameni o zam?ru uzav?it smlouvu podle 212 odst. 2 zakona musi byt doru?eny Zadavateli do 30 dn? od uve?ejn?ni tohoto oznameni.

Zadavatel je povinen namitky vy?idit do 15 dn?. Navrh je nutne doru?it UOHS i Zadavateli do 10 dn? ode dne, v n?m? st??ovatel obdr?el rozhodnuti, kterym Zadavatel namitky odmitnul nebo do 25 dn? od odeslani namitek, pokud Zadavatel o namitkach nerozhodl.

Po uzav?eni smlouvy na ve?ejnou zakazku ?i ramcove dohody lze podat pouze navrh na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy, a to i bez p?edchoziho podani namitek. Navrh na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy doru?i navrhovatel UOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?sice ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznameni o uzav?eni smlouvy zp?sobem podle 212 odst. 2 zakona s uvedenim d?vodu pro zadani ve?ejne zakazky bez uve?ejn?ni oznameni o zahajeni zadavaciho ?izeni, p?edb??neho oznameni nebo vyzvy k podani nabidek ve zjednodu?enem podlimitnim ?izeni, nejpozd?ji v?ak do 6 m?sic? od uzav?eni teto smlouvy. Navrh na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy podle 254 odstavce 1 pism. d) zakona doru?i navrhovatel UOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?sice ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznameni o uzav?eni smlouvy na zaklad? ramcove dohody podle 137 zakona nebo oznameni o uzav?eni smlouvy v dynamickem nakupnim systemu podle 142 zakona, nejpozd?ji v?ak do 6 m?sic? od uzav?eni teto smlouvy.

Ve lh?t? pro doru?eni navrhu je navrhovatel povinen slo?it na u?et UOHS kauci ve vy?i 1 % z nabidkove ceny navrhovatele za celou dobu pln?ni ve?ejne zakazky nebo za dobu prvnich 4 let pln?ni v p?ipad? smluv na dobu neur?itou, nejmen? v?ak ve vy?i 50 000 CZK, nejvy?e ve vy?i 10 000 000 CZK. V p?ipad?, ?e navrhovatel nem??e stanovit celkovou nabidkovou cenu, je povinen slo?it kauci ve vy?i 100 000 CZK. V p?ipad? navrhu na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy je navrhovatel povinen slo?it kauci ve vy?i 200 000 CZK. Jde-li o ?izeni o p?ezkoumani postupu pro zadavani koncesi, je navrhovatel povinen ve lh?t? pro doru?eni navrhu slo?it na u?et UOHS kauci ve vy?i 1 % z p?edpokladane hodnoty koncese uve?ejn?ne ve V?stniku ve?ejnych zakazek nebo na profilu Zadavatele, nejmen? v?ak ve vy?i 50 000 CZK, nejvy?e ve vy?i 10 000 000 CZK. V p?ipad?, ?e Zadavatel neuve?ejni ve V?stniku ve?ejnych zakazek nebo na profilu Zadavatele p?edpokladanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen slo?it kauci ve vy?i 100 000 CZK. V p?ipad? navrhu na ulo?eni zakazu pln?ni koncesni smlouvy je navrhovatel povinen slo?it kauci ve vy?i 200 000 CZK.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
U?ad pro ochranu hospoda?ske sout??e
t?. Kpt. Jaro?e 7
Brno
604 55
Czech Republic
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internet address: http://www.compet.cz

VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
06/10/2017 S192 - - Services - Contract notice - Open procedure

Czech Republic-Kladno: Legal services

2017/S 192-393569

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
?eske vysoke u?eni technicke v Praze, Fakulta biomedicinskeho in?enyrstvi
68407700
Nam. Sitna 3105
Kladno 2
271 02
Czech Republic
Contact person: Mgr. Michal Trkal, advokat, Plze?ska 168/27, Praha 5
Telephone: +420 606678575
E-mail: michal.trkal@akmt.cz
NUTS code: CZ02

Internet address(es):

Main address: http://www.fbmi.cvut.cz/

Address of the buyer profile: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilCVUT

I.5) Main activity
Education

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Vyb?r mandata?e FBMI ? Ramcova dohoda.

II.1.2) Main CPV code
79100000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

?ast A ? Pravni slu?by v oblasti ve?ejnych zakazek

Lot No: A
II.2.2) Additional CPV code(s)
79100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: CZ02
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

?ast B ? Pravni slu?by generalniho poradenstvi dle pot?eb zadavatele

Lot No: B
II.2.2) Additional CPV code(s)
79100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: CZ02
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 10/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Czech

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
TI Title Czech Republic-Kladno: Legal services
ND Document number 393569-2017
PD Publication date 06/10/2017
OJ OJ S 192
TW Place KLADNO
AU Authority name ?eske vysoke u?eni technicke v Praze, Fakulta biomedicinskeho in?enyrstvi (68407700)
OL Original language CS
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country CZ
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 03/10/2017
DT Deadline 10/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 79100000 - Legal services
OC Original CPV code 79100000 - Legal services
RC NUTS code CZ02
IA Internet address (URL) http://www.fbmi.cvut.cz/
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >