Poland-Busko-Zdroj: Electricity, heating, solar and nuclear energy

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 45 - Plumbing, Heating, and Sanitation Equipment
Opps ID: NBD00003512741717990
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Nov 14, 2017
Solicitation No: 395594-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Busko-Zdroj: Electricity, heating, solar and nuclear energy

2017/S 193-395594

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gmina Busko-Zdroj
ul. Mickiewicza 10
Busko-Zdroj
28-100
Poland
Contact person: Jerzy Kaleta
Telephone: +48 413705214
E-mail: zp@umig.busko.pl
Fax: +48 413705290
NUTS code: PL72

Internet address(es):

Main address: www.bip.umig.busko.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.bip.umig.busko.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla obiektow znajduj?cych si? na terenie gminy Busko-Zdroj na potrzeby o?wietlenia ulicznego, obiektow b?d?cych wlasno?ci? Gminy oraz jednostek organizacyjnych.

Reference number: RSID.271.38.2017.ZP
II.1.2) Main CPV code
09300000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest zakup energii elektrycznej wraz z zakupem uslugi przesylu i dystrybucji energii elektrycznej dla obiektow znajduj?cych si? na terenie gminy Busko-Zdroj na potrzeby o?wietlenia ulicznego, obiektow b?d?cych wlasno?ci? Gminy oraz jednostek organizacyjnych i Spolki gminy Busko-Zdroj w okresie 24 miesi?cy, z terminem pocz?tkowym od dnia 01.01.2018 i zako?czenia w dniu 31.12.2019.

Szczegolowy zakres zamowienia zostal okre?lony w zal?cznikach nr 1 oznaczonych od a) do d) SIWZ, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Pozostale warunki dotycz?ce realizacji zamowienia okre?lone w istotnych postanowieniach umowy ? zal?cznik nr 2 do SIWZ.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
09310000
65310000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL72
Main site or place of performance:

Gmina Busko-Zdroj.

II.2.4) Description of the procurement:

3.2. Na przedmiot zamowienia sklada si? kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmuj?ca sprzeda? energii elektrycznej oraz ?wiadczenie uslugi dystrybucji energii elektrycznej przez okres 24 miesi?cy, wg poni?szego zaszeregowania:

1) o?wietlenie uliczne na terenie gminy Busko-Zdroj, Zal?cznik nr 1 (a),

2) obiekty b?d?ce wlasno?ci? gminy Busko-Zdroj, Zal?cznik nr 1 (b),

3) jednostek organizacyjne gminy Busko-Zdroj, Zal?cznik nr 1 (c),

4) Spolka gminy Busko-Zdroj, Zal?cznik nr 1 (d),

Szacowany wolumen zu?ycia energii elektrycznej zostal okre?lony na podstawie zu?ycia energii elektrycznej w okresie 2016 roku oraz szacowanej energii elektrycznej jaka b?dzie wyprodukowana przez OZE (systemy ogniw fotowoltaicznych) i ma charakter jedynie orientacyjny slu??cy do porownania ofert. W ?adnym wypadku nie stanowi on zobowi?zania do zakupu energii w podanej ilo?ci. Nie b?dzie przyslugiwalo jakiekolwiek roszczenie z tytulu nie pobrania przewidywanej ilo?ci energii. Zaplata b?dzie dokonana za faktycznie pobrane ilo?ci.

Dla grupy taryfowej B22 do oblicze? przyj?to, ?e 30 % energii elektrycznej zu?ywane jest w porze dziennej, pozostale 70 % w porze nocnej.

Dla grupy taryfowej C22A do oblicze? przyj?to, ?e 25 % energii elektrycznej zu?ywane jest w porze dziennej, pozostale 75 % w porze nocnej.

Dla grupy taryfowej C22B do oblicze? przyj?to, ?e 70 % energii elektrycznej zu?ywane jest w porze dziennej, pozostale 30 % w porze nocnej.

Dla grupy taryfowej G12 do oblicze? przyj?to, ?e 45 % energii elektrycznej zu?ywane jest w porze dziennej, pozostale 55 % w porze nocnej.

Dla grupy taryfowej G12A zaklada si?, ?e 100 % energii elektrycznej zu?ywane jest na potrzeby o?wietlenia ulicznego. Do oblicze? przyj?to, ?e 30 % energii elektrycznej zu?ywane jest w porze dziennej, pozostale 70 % w porze nocnej.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Na potwierdzenie nale?y zlo?y?: o?wiadczenie o posiadaniu uprawnienia do wykonywania dzialalno?ci w zakresie obrotu energi? elektryczn?, na podstawie aktualnej koncesji wydanej przez Prezesa Urz?du Regulacji Energetyki, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. ? Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2012, poz. 1059 z po?n. zm.).

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Na potwierdzenie nale?y zlo?y?: o?wiadczenie zgodnie z zalo?eniami w pkt. 9.3. ? Zamawiaj?cy w tym zakresie nie stawia ?adnych wymaga?.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Na potwierdzenie nale?y zlo?y?: o?wiadczenie zgodnie z zalo?eniami w pkt. 9.3. ? Zamawiaj?cy w tym zakresie nie stawia ?adnych wymaga?.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

Istotne warunki umowy ? zostaly okre?lone w zal?czniku nr 2 do SIWZ.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 14/11/2017
Local time: 10:15
Place:

Oferty zostan? otwarte w siedzibie zamawiaj?cego ? w Urz?dzie Miasta i Gminy w Busku ? Zdroju, ul. Mickiewicza 10, pok. Nr 25.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

1. Post?powanie prowadzone jest w oparciu o zapisy art. 24aa ust. 1 ustawy Zamawiaj?cy najpierw dokona oceny ofert, a nast?pnie zbada, czy wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z post?powania o udzielenie zamowienia, wykonawca zlo?y o?wiadczenie o braku podstaw wykluczenia (jednolity dokument) oraz przedlo?y na wezwanie Zamawiaj?cego nast?puj?ce dokumenty i o?wiadczenia;

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawionej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert

b) za?wiadczenie wla?ciwego urz?du skarbowego potwierdzaj?ce, ?e wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow, wystawione nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert

c) za?wiadczenie Zakladu Ubezpiecze? Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego wystawione nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert

d) odpis z wla?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy

e) e) o?wiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne

f) o?wiadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamowienia publiczne;

g) o?wiadczenia wykonawcy o niezaleganiu z oplacaniem podatkow i oplat lokalnych,

o ktorych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i oplatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716);

h) o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej.

3. Je?eli wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentow, o ktorych mowa powy?ej w pkt. 9.4.4, sklada odpowiednio, ?e:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlo?ci,

b) sklada informacj? z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny rownowa?ny dokument wydany przez wla?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w ktorym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dotyczy informacja albo dokument, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy

c) nie zalega z oplacaniem podatkow, oplat, skladek na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne albo ?e zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu

4. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z post?powania, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej ktorej udost?pniono SIWZ informacji o ofertach zlo?onych w post?powaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, sklada stosownie do tre?ci art. 24 ust. 11 ustawy, o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej oraz, w przypadku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej, dowody potwierdzaj?ce, ?e powi?zania z innym wykonawc? nie prowadz? do zaklocenia konkurencji w post?powaniu. Dol?czenie druku do oferty nie zwalnia od zlo?enia o?wiadczenia w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o ofertach zlo?onych w post?powaniu

5. Wymagania dotycz?ce wniesienia wadium ? Wadium w wysoko?ci 30 000,00 PLN nale?y wnie?? przed uplywem terminu skladania ofert.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

26.1. Odwolanie przysluguje wyl?cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno?ci, do ktorej zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy.

26.2. Odwolanie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci zamawiaj?cego, ktorej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy, zawiera? zwi?zle przedstawienie zarzutow, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwolania.

26.3. Odwolanie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub rownowa?nego ?rodka, spelniaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

26.4. Odwoluj?cy przesyla kopi? odwolania zamawiaj?cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposob, aby mogl on zapozna? si? z jego tre?ci? przed uplywem tego terminu. Domniemywa si?, i? zamawiaj?cy mogl zapozna? si? z tre?ci? odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, je?eli przeslanie jego kopii nast?pilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkow komunikacji elektronicznej.

26.5. Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob.

26.6. Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu, a je?eli post?powanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, tak?e wobec postanowie? specyfikacji istotnych warunkow zamowienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunkow zamowienia na stronie internetowej.

26.7. Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w pkt 26.5 i 26.6. SIWZ wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.

26.8. Je?eli zamawiaj?cy mimo takiego obowi?zku nie przeslal wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwolanie wnosi si? nie po?niej ni? w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamowienia.

b) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli zamawiaj?cy nie opublikowal w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamowienia.

26.9. W przypadku wniesienia odwolania po uplywie terminu skladania ofert bieg terminu zwi?zania ofert? ulega zawieszeniu do czasu ogloszenia przez Krajow? Izb? Odwolawcz? orzeczenia.

26.10. Wykonawca mo?e zglosi? przyst?pienie do post?powania odwolawczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwolania, wskazuj?c stron?, do ktorej przyst?puje, i interes w uzyskaniu rozstrzygni?cia na korzy?? strony, do ktorej przyst?puje. Zgloszenie przyst?pienia dor?cza si? Prezesowi Krajowej Izby Odwolawczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc? wa?nego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopi? przesyla si? zamawiaj?cemu oraz wykonawcy wnosz?cemu odwolanie.

26.11. Wykonawcy, ktorzy przyst?pili do post?powania odwolawczego, staj? si? uczestnikami post?powania odwolawczego, je?eli maj? interes w tym, aby odwolanie zostalo rozstrzygni?te na korzy?? jednej ze stron.

26.12. Zamawiaj?cy lub odwoluj?cy mo?e zglosi? opozycj? przeciw przyst?pieniu innego wykonawcy nie po?niej ni? do czasu otwarcia rozprawy.

26.13. Je?eli koniec terminu do wykonania czynno?ci przypada na sobot? lub dzie? ustawowo wolny od pracy, termin uplywa dnia nast?pnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

26.14. W sprawach nie uregulowanych w pkt 26 w zakresie wniesienia odwolania i skargi maj? zastosowanie przepisy art. 179 ? 198g ustawy.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Busko-Zdroj: Electricity, heating, solar and nuclear energy

2017/S 193-395594

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gmina Busko-Zdroj
ul. Mickiewicza 10
Busko-Zdroj
28-100
Poland
Contact person: Jerzy Kaleta
Telephone: +48 413705214
E-mail: zp@umig.busko.pl
Fax: +48 413705290
NUTS code: PL72

Internet address(es):

Main address: www.bip.umig.busko.pl

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla obiektow znajduj?cych si? na terenie gminy Busko-Zdroj na potrzeby o?wietlenia ulicznego, obiektow b?d?cych wlasno?ci? Gminy oraz jednostek organizacyjnych.

Reference number: RSID.271.38.2017.ZP
II.1.2) Main CPV code
09300000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
09310000
65310000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL72
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2019
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
TI Title Poland-Busko-Zdroj: Electricity, heating, solar and nuclear energy
ND Document number 395594-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place BUSKO-ZDROJ
AU Authority name Gmina Busko-Zdroj
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 03/10/2017
DT Deadline 14/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 09300000 - Electricity, heating, solar and nuclear energy
09310000 - Electricity
65310000 - Electricity distribution
OC Original CPV code 09300000 - Electricity, heating, solar and nuclear energy
09310000 - Electricity
65310000 - Electricity distribution
RC NUTS code PL72
IA Internet address (URL) www.bip.umig.busko.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >