Romania-Bucuresti: Repair and maintenance services of rolling stock

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • J - Maintenance, Repair, and Rebuilding of Equipment
Opps ID: NBD00003513086717554
Posted Date: Oct 6, 2017
Due Date: Nov 7, 2017
Solicitation No: 395041-2017
Source: Members Only
06/10/2017 S192 - - Services - Contract notice - Open procedure

Romania-Bucuresti: Repair and maintenance services of rolling stock

2017/S 192-395041

Contract notice ? utilities

Services

Directive 2004/17/EC

Section I: Contracting entity

I.1) Name, addresses and contact point(s)

SNTFC ?CFR CalatorI SA
B-dul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1
For the attention of: Georgeta Manole
010867 Bucuresti
Romania
Telephone: +40 732671661
E-mail: cristina.pecingine@cfrcalatori.ro
Fax: +40 213192428

Internet address(es):

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

50222000

Description
Repair and maintenance services of rolling stock.

Section IV: Procedure

IV.3) Administrative information
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents (except for a DPS)
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 6.11.2017 - 16:00
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
7.11.2017 - 16:00
IV.3.5) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Romanian.
06/10/2017 S192 - - Services - Contract notice - Open procedure

Romania-Bucuresti: Repair and maintenance services of rolling stock

2017/S 192-395041

Contract notice ? utilities

Services

Directive 2004/17/EC

Section I: Contracting entity

I.1) Name, addresses and contact point(s)

SNTFC ?CFR CalatorI SA
B-dul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1
For the attention of: Georgeta Manole
010867 Bucuresti
Romania
Telephone: +40 732671661
E-mail: cristina.pecingine@cfrcalatori.ro
Fax: +40 213192428

Internet address(es):

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

I.2) Main activity
Railway services
I.3) Contract award on behalf of other contracting entities

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting entity:
Reparatie planificata tip RR la locomotivele electrice de 5100 KW TSAM si alte servicii de reparatii constatate in prezenta Receptiei CFR pe fluxul de reparatie tip RR la locomotivele electrice de 5100 KW TSAM.
II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Services
Main site or location of works, place of delivery or of performance: La sediul societatii reparatoare.

NUTS code RO321

II.1.3) Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves the establishment of a framework agreement
II.1.4) Information on framework agreement
Framework agreement with a single operator

Duration of the framework agreement

Duration in months: 48

Estimated total value of purchases for the entire duration of the framework agreement

Estimated value excluding VAT
Range: between 1 969 400 and 43 802 170 RON
Frequency and value of the contracts to be awarded: Primul contract sectorial subsecvent va avea o durata de 6 luni, urmand ca urmatoarele contracte sectoriale subsecvente sa se incheie cu o periodicitate de 6 luni.
Valoarea estimata a contractului subsecvent este cuprinsa intre 1 969 400 RON si 2 954 100 RON.
II.1.5) Short description of the contract or purchase(s):
Servicii de reparatie planificata tip RR la locomotivele electrice de 5100 KW TSAM si alte servicii de reparatii constatate in prezenta Receptiei CFR pe fluxul de reparatie tip RR la locomotivele electrice de 5100 KW TSAM.
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

50222000

II.1.7) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
II.1.8) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.9) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2) Quantity or scope of the contract
II.2.1) Total quantity or scope:
Conform Anexei C atasata la Documentatia de atribuire ? din cauza caracterelor limitate.
Estimated value excluding VAT
Range: between 1 969 400 and 43 802 170 RON
II.2.2) Information about options
Options: no
II.2.3) Information about renewals
II.3) Duration of the contract or time limit for completion
Duration in months: 48 (from the award of the contract)

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions relating to the contract
III.1.1) Deposits and guarantees required:
In cuantum de 438 021 RON (conform art. 41, alin. 4, din HG nr. 394/2016, cu modif. si compl. ulter.), in RON sau echivalent RON/valuta la cursul stabilit de BNR inainte cu 6 zile de data lim. stab. pt depunerea of., valabila 90 de zile de la termenul limita de depunere a ofertelor.
Va fi constituita prin:
? virament bancar sau OP in cont RO15 BPOS 70402775785ROL01, deschis la BancPost ? Filiala Palat CFR sau
? orice alt Instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, in conditiile legii.
Prin exceptie, garantia de participare se poate constitui prin depunerea la casieria entitatii contractante, in numerar, in cazul in care valoarea garantiei de participare este mai mica de 5 000 RON.
Avand in vedere dispozitiile art. 138 (3) din HG 394/2016, eventualele neconcordante cu privire la indeplinirea conditiilor de forma a garantiei de participare, inclusiv cele privind cuantumul si valabilitatea, se vor clarifica de catre comisia de evaluare cu ofertantii in maximum 3 zile lucratoare de la data-limita de depunere a ofertelor.
Tinand seama de disp. art. 42 (7) din HG 394/2016, dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora-limita de depunere a ofertelor.
Garantia de participare este irevocabila.
Entitatea contractanta are dreptul de a retine garantia, ofertantul pierzand astfel suma constituita, atunci cand acesta din urma se afla in oricare dintre urmatoarele situatii:
a) isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia;
b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze acordul-cadru in perioada de valabilitate a ofertei
Restituirea garantiei se realizeaza potrivit art. 44 din HG nr. 394/2016, in baza cererii depuse, intocmita conform Formularului nr. 20 din Sectiunea Formulare, transmisa entitatii contractante in original sau copie. Cuantumul garantiei de buna executie a contractelor subsecvente de achizitie publica: 5 % din pretul fara TVA a contractului subsecvent sectorial.
Mod de constituire a garantiei de buna executie a contractului subsecvent sectorial de achizitie publica:
? scrisoare de garantie (Formularul corespunzator din Sectiunea Formulare)
? instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari
? retineri succesive conform prevederilor legale in vigoare, contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia entitatii contractante. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5 % din pretul contractului sectorial fara TVA, conform art. 46, alin. 6 din HG 394/2016.
III.1.2) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
Surse proprii.
III.1.3) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
Asociere conform art. 66 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016.
III.1.4) Other particular conditions:
The performance of the contract is subject to particular conditions: no
III.2) Conditions for participation
III.2.1) Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: 1. Ofertantii, terti sustinatori, subcontractantii propusi nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 177, 178 si 180 din Legea nr. 99/2016.
2. Ofertantii, terti sustinatori, subcontractantii propusi nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 73 din Legea nr. 99/2016.
Persoanele cu functii de decizie din cadrul entitatii contractante sunt: Iosif Szentes ? director general, Elena MIU ? director financiar contabil, Adrian Vlaicu ? director general adj. Mentenanta Carmen Popescu ? director logistica si achizitii publice, Dorel Coconasu ? director modernizare material rulant, Georgeta Manole ? sef Serviciul Achizitii Publice si Asigurarea Transparentei, Bogdan TIMIS ? Sef Serviciu Modernizare Tractiune; Cristina PECINGINE ? expert achizitii publice Serviciul Achizitii Publice si Asigurarea Transparentei
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor: Ofertantii, terti sustinatori, subcontractantii propusi vor completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire.
Conform art. 205 (1) din Legea nr. 99/2016, entitatea contractanta poate solicita ofertantilor sa depuna documente justificative ca dovada a informatiilor cuprinse in DUAE, in orice moment pe durata desfasurarii procedurii de atribuire, daca acest lucru este necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii.
Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada indeplinirii cerintei de calificare, prin prezentarea, la solicitarea entitatii contractante, de regula a documentelor solicitate.
Aceste documente pot fi:
1.? certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;
2.? cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv ? pentru toate persoanele mentionate in acesta;
3.? dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achizitiile publice;
4.? alte documente edificatoare, dupa caz 1) Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul acordului cadru. Informatiile cuprinse in Certificatul Constatator trebuie sa fie valabile la data prezentarii documentului.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Conform art. 205 (1) din Legea nr. 99/2016, entitatea contractanta poate solicita ofertantilor sa depuna documente justificative ca dovada a informatiilor cuprinse in DUAE, in orice moment pe durata desfasurarii procedurii de atribuire, daca acest lucru este necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor
2) Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa detina autorizatie/certificat ori apartenenta din punct de vedere profesional, respectiv sa detina:
Pentru persoane juridice romane:
a) Certificat pentru functia de efectuare a intretinerii conform OMT nr. 635/2015, art. 3 coroborat cu pct.2, pct. 3 si pct. 4 din ?Metodologia pentru acordarea certificatului de entitate responsabila cu intretinerea/certificatului pentru functii de intretinere vehicule feroviare altele decat vagoanele de marfa acordat pentru serviciul de reparatie planificata tip RR/RG la locomotiva electrica 5100 kW ? valabil la momentul prezentarii
Certificatul pentru functia de efectuare a intretinerii va fi insotit de specificatia tehnica in baza careia a fost obtinut, specificatie din care sa reiasa capabilitatea ofertantului de efectuare a serviciului de reparatie tip RR la locomotiva electrica 5100 kW TSAM.
sau
b) Certificat pentru functia de efectuare a intretinerii conform OMT nr. 635/2015, art.3 coroborat cu pct. 2, pct. 3 si pct. 4 din ?Metodologia pentru acordarea certificatului de entitate responsabila cu intretinerea/certificatului pentru functii de intretinere vehicule feroviare altele decat vagoanele de marfa acordat pentru serviciul de reparatie planificata RR/ RG la locomotiva electrica 5100 kW insotit de Agrement Tehnic Feroviar / Certificat de Omologare Tehnica pentru repararea componentelor electronice TSAM (tractiune servicii auxiliare modernizate) ? valabile la momentul prezentarii, care includ:
? CET-I ? convertizoare electronice de tractiune pentru indusul motoarelor de tractiune;
? CET-E ? convertizorul electronic de tractiune pentru excitatia motoarelor de tractiune;
? ICSA LE 5 ? instalatie convertizor static pentru alimentarea serviciilor auxiliare;
? ICOL ? instalatie comanda locomotiva.
Pentru persoane juridice straine:
Certificat pentru functia de intretinere material rulant eliberat de un organism notificat de pe teritoriul Comunitatii Europene care sa ateste capabilitatea prestatorului de a efectua serviciul de reparatie planificata care face obiectul caietului de sarcini intocmit de SNTFC CFR Calatori SA nr. D33/1/205/2017. Regulament UE 1078/2012, pct. 3 si pct. 7 ? valabil la momentul prezentarii
Certificatul pentru functia de efectuare a intretinerii va fi insotit de specificatia tehnica (tradusa in limba romana) in baza careia a fost obtinut, specificatie din care sa reiasa capabilitatea ofertantului de efectuare a serviciului de reparatie tip RR la locomotiva electrica 5100 kW TSAM.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Conform art. 205 (1) din Legea nr. 99/2016, entitatea contractanta poate solicita ofertantilor sa depuna documente justificative ca dovada a informatiilor cuprinse in DUAE, in orice moment pe durata desfasurarii procedurii de atribuire, daca acest lucru este necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
III.2.2) Economic and financial ability
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: A) Informatii generale privind cifra medie de afaceri globala pe ultimii 3 ani (2014, 2015 si 2016).
Modalitatea de indeplinire
Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Conform art. 205 (1) din Legea nr. 99/2016, entitatea contractanta poate solicita ofertantilor sa depuna documente justificative ca dovada a informatiilor cuprinse in DUAE, in orice moment pe durata desfasurarii procedurii de atribuire, daca acest lucru este necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii.
Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada indeplinirii cerintei de calificare, prin prezentarea, la solicitarea entitatii contractante, de regula a documentelor solicitate..
Documentele justificative pot fi Formularul 20 ? Contul de profit si pierdere pe ultimii 3 ani (2014, 2015 si 2016) rapoarte de audit financiar intocmite de entitati specializate sau alte documente justificative.
III.2.3) Technical capacity
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Se va face dovada implementarii unui sistem de management al calitatii in conformitate cu SR EN ISO 9001:2015 sau echivalent.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Conform art. 205 (1) din Legea nr. 99/2016, entitatea contractanta poate solicita ofertantilor sa depuna documente justificative ca dovada a informatiilor cuprinse in DUAE, in orice moment pe durata desfasurarii procedurii de atribuire, daca acest lucru este necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii.
Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada indeplinirii cerintei de calificare, prin prezentarea, la solicitarea entitatii contractante, de regula a documentelor solicitate.
Documentele justificative pot fi: un certificat emis de un organism de certificare sau alte documente care probeaza in mod concludent indeplinirea cerintei (spre exemplu, proceduri/manuale de calitate, activitate procedurata, etc. similare cu cele prevazute drept conditie pentru obtinerea unei certificari SR EN ISO 9001).
III.2.4) Information about reserved contracts
III.3) Conditions specific to services contracts
III.3.1) Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession: no
III.3.2) Staff responsible for the execution of the service
Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service: no

Section IV: Procedure

IV.1) Type of procedure
IV.1.1) Type of procedure
Open
IV.2) Award criteria
IV.2.1) Award criteria
Lowest price
IV.2.2) Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3) Administrative information
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting entity:
SNTFC 123/2017
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract
no
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents (except for a DPS)
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 6.11.2017 - 16:00
Payable documents: no
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
7.11.2017 - 16:00
IV.3.5) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Romanian.
IV.3.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
in days: 90 (from the date stated for receipt of tender)
IV.3.7) Conditions for opening of tenders
Date: 29.11.2017 - 18:00

Place

In SEAP

Persons authorised to be present at the opening of tenders: no

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.3) Additional information:
Note: a) EC are dreptul de a solicita ofertantilor, in circumstante exceptionale, inainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade.
b) Ofertantul are obligatia de a comunica EC daca este sau nu este de acord cu prel. per. de valab. a of.
c) Ofertantul care nu este de acord cu prel. per. de valab. a of. se considera ca si-a retras oferta, fara ca acest fapt sa atraga pierderea gar. de particip.
? Limba de redactare a ofertei ? Romana.
Toate certificatele si documentele emise in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.
Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la Sectiunea ?Intrebari din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP, la Sectiunea ?Documentatie si Clarificari din cadrul anuntului de participare, entitatea contractanta urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita in conformitate cu prevederile art. 78 alin. (1) din Legea nr. 99/2016 pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor. Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SEAP la Sectiunea ?Intrebari.
Op. ec. vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele docum. solicitate pe parcursul evaluarii of. prin interm. SEAP (Sectiunea ?Intrebari), integral in sectiunea coresp. respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica.
In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, in vederea departajarii ofertelor, entitatea contractanta (prin intermediul SEAP la Sectiunea ?Intrebari) va solicita reofertarea, prin prezentarea unei noi propuneri financiare. Noua propunere financiara va fi depusa doar si numai in urma solicitarii entitatii contractante. in vederea completarii de catre operatorii economici interesati.
Conform art. 205 (1) din Legea nr. 99/2016, entitatea contractanta poate solicita ofertantilor sa depuna toate sau o parte dintre documentele justificative ca dovada a informatiilor cuprinse in DUAE, in orice moment pe durata desfasurarii unei proceduri de atribuire, daca acest lucru este necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii.
Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada neincadrarii in situatiile de excludere, prin prezentarea, la solicitarea entitatii contractante, de regula a documentelor solicitate.

DUAE poate fi accesat la linkul: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter .

VI.4) Procedures for appeal
VI.4.1) Body responsible for appeal procedures

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
030084 Bucuresti
Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Internet address: http://www.cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

VI.4.2) Lodging of appeals
Precise information on deadline(s) for lodging appeals: In cazul in care se depune notificare sau contestatie, dupa caz se vor aplica prevederile Legii nr. 101/2016.
VI.4.3) Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

Oficiul Juridic al SNTFC CFR Calatori SA
B-dul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1
010867 Bucuresti
Romania
Telephone: +40 213199528/122961

VI.5) Date of dispatch of this notice:
2.10.2017
TI Title Romania-Bucuresti: Repair and maintenance services of rolling stock
ND Document number 395041-2017
PD Publication date 06/10/2017
OJ OJ S 192
TW Place BUCURESTI
AU Authority name SNTFC ?CFR CalatorI SA
OL Original language RO
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country RO
AA Type of authority 4 - Utilities entity
HA EU Institution -
DS Document sent 02/10/2017
DD Deadline for the request of documents 06/11/2017
DT Deadline 07/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
TY Type of bid 1 - Submission for all lots
AC Award criteria 1 - Lowest price
PC CPV code 50222000 - Repair and maintenance services of rolling stock
OC Original CPV code 50222000 - Repair and maintenance services of rolling stock
RC NUTS code RO321
DI Directive Utilities Directive 2004/17/EC

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >