Poland-Gdansk: Electricity

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 69 - Training Aids and Devices
Opps ID: NBD00003513256741818
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Nov 13, 2017
Solicitation No: 396797-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Gdansk: Electricity

2017/S 193-396797

Contract notice ? utilities

Supplies

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
Gda?skie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o.
ul. Ja?kowa Dolina 2
Gda?sk
80-252
Poland
Contact person: Dariusz Gladykowski
Telephone: +48 583412963
E-mail: przetargi@gait.pl
Fax: +48 583412963
NUTS code: PL634

Internet address(es):

Main address: www.gait.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.gait.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Gda?skie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o.
ul. Ja?kowa Dolina 2
Gda?sk
80-252
Poland
Contact person: Dariusz Gladykowski
Telephone: +48 583412963
E-mail: przetargi@zkm.pl
Fax: +48 583412963
NUTS code: PL634

Internet address(es):

Main address: https://www.gait.pl

I.6) Main activity
Urban railway, tramway, trolleybus or bus services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa energii elektrycznej dla 8 stacji prostownikowych oraz trzech zajezdni Gda?skich Autobusow i Tramwajow Sp. z o.o.

Reference number: 124/520/DM/2017
II.1.2) Main CPV code
09310000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

1) Przedmiotem zamowienia jest zakup energii elektrycznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne dla jedenastu punktow odbioru:

a) o?miu stacji prostownikowych, dzier?awionych przez Gda?skie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o. od Zarz?du Drog i Zieleni w Gda?sku, na podstawie Umowy dzier?awy nr 1/UT/2008 infrastruktury tramwajowej na terenie Miasta Gda?ska zawartej w dniu 31.12.2008 r.

b) trzech zajezdni b?d?cych wlasno?ci? Gda?skich Autobusow i Tramwajow Sp. z o.o.

2) Osiem stacji prostownikowych rozliczanych jest w grupie taryfowej B23, trzy zajezdnie (dwie tramwajowe i jedna autobusowa) ? w grupie taryfowej B22.

3) Wielko?? zapotrzebowania na energi? ? szacunkowa l?czna ilo??: 22 305 MWh, w tym:

a) wedlug taryfy B23 ? 19 870 MWh

b) ? wedlug taryfy B22 ? 2 435 MWh.

II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 4 983 000.00 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL634
Main site or place of performance:

Gda?sk.

II.2.4) Description of the procurement:

1) Przedmiotem zamowienia jest zakup energii elektrycznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne dla jedenastu punktow odbioru:

a) o?miu stacji prostownikowych, dzier?awionych przez Gda?skie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o. od Zarz?du Drog i Zieleni w Gda?sku, na podstawie Umowy dzier?awy nr 1/UT/2008 infrastruktury tramwajowej na terenie Miasta Gda?ska zawartej w dniu 31.12.2008 r.

b) trzech zajezdni b?d?cych wlasno?ci? Gda?skich Autobusow i Tramwajow Sp. z o.o.

2) Osiem stacji prostownikowych rozliczanych jest w grupie taryfowej B23, trzy zajezdnie (dwie tramwajowe i jedna autobusowa) ? w grupie taryfowej B22.

3) Wielko?? zapotrzebowania na energi? ? szacunkowa l?czna ilo??: 22 305 MWh, w tym:

a) wedlug taryfy B23 ? 19 870 MWh

w tym:

Szczyt przedpoludniowy 4 820 MWh

Szczyt popoludniowy 2 895 MWh

Reszta doby 12 155 MWh

b) ? wedlug taryfy B22 ? 2 435 MWh

w tym:

Szczyt 715 MWh

Reszta doby 1 720 MWh

c) Moc umowna w poszczegolnych miesi?cach dla wszystkich punktow odbioru wynosi l?cznie:

Dla grupy taryfowej B 23 ? maks. ? 8750 kW, min. ? 5 550 kW;

Dla grupy taryfowej B 22 ? maks. ? 885 kW, min. ? 500 kW;

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 4 983 000.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy spelniaj? warunki udzialu w post?powaniu dotycz?ce:

1. uprawnie? do prowadzenia okre?lonej dzialalno?ci zawodowej o ile wynika to z odr?bnych przepisow;

2. zdolno?ci technicznej lub zawodowej;

? opisane przez Zamawiaj?cego, oraz nie podlegaj? wykluczeniu z post?powania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 i pkt 8 ustawy Pzp.

3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia oraz spelnienia warunkow udzialu w post?powaniu,

Wykonawca jest zobowi?zany do przedlo?enia nast?puj?cych o?wiadcze? i dokumentow:

1.Jednolity Europejski Dokument Zamowienia (JEDZ) ? wraz z ofert?,

2. odpis z wla?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do takiego rejestru w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia okre?lonych w art. 24 ust 5 pkt 1) ustawy

3.informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt. 21 ustawy Pzp, wystawiona nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert;

4.koncesja wymagana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. ? Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z po?n. zm.), w zakresie obrotu energi? elektryczn?;

5.o?wiadczenie o posiadaniu generalnej umowy dystrybucyjnej zawartej na okres realizacji zamowienia z Energa Operator S.A.

6.informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13 lit a)-c) oraz 14, wystawiona nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert, dla ka?dej z osob dla ktorej zgodnie z ustaw? Pzp informacja taka jest skladana;

7.o?wiadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamowienie publiczne

8.o?wiadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo ? w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ? dokumentow potwierdzaj?cych dokonanie platno?ci tych nale?no?ci lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie splat tych nale?no?ci

9.o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy nie stawia warunku udzialu w post?powaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, Wykonawca wykonal dostawy energii elektrycznej dla odbiorcy ko?cowego w ilo?ci nie mniejszej ni? 20 GWh/rok; W przypadku wykazania umow wykonywanych Zamawiaj?cy uzna warunek za spelniony je?eli Wykonawca wyka?e, ?e dokonal sprzeda?y energii elektrycznej w ilo?ci nie mniejszej ni? wskazana powy?ej.

2.W celu wykazania spelnienia warunkow udzialu w post?powaniu, Wykonawca jest zobowi?zany do przedlo?enia wykazu dostaw odpowiadaj?cych opisowi warunku w zakresie zdolno?ci technicznej i zawodowej wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, dostaw energii elektrycznej dla odbiorcy ko?cowego w ilo?ci nie mniejszej ni? 20 GWh/rok; wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych uslugi zostaly wykonane, oraz zal?czeniem dowodow okre?laj?cych czy te uslugi zostaly wykonane nale?ycie. Wzor wykazu stanowi zal?cznik nr 4 do siwz;

III.1.4) Objective rules and criteria for participation
III.1.5) Information about reserved contracts
III.1.6) Deposits and guarantees required:

Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium w wysoko?ci 100 000 PLN, slownie: sto tysi?cy zlotych.

III.1.7) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

Platno?ci za zu?yt? energi? elektryczn? dokonywane b?d? na podstawie prawidlowo wystawionych przez Wykonawc? faktur VAT, dla wszystkich punktow poboru l?cznie. Faktury rozliczeniowe wystawiane b?d? na koniec okresu rozliczeniowego, w terminie do 5 dni od dnia otrzymania przez Wykonawc? odczytow licznikow pomiarowych od OSD.

2. Do ka?dej faktury Wykonawca dol?czy specyfikacj? okre?laj?c? ilo?? energii elektrycznej pobranej w poszczegolnych strefach doby, indywidualnie dla ka?dego punktu poboru.

3. Zaplata nast?pi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany na fakturze VAT, w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiaj?cego prawidlowo wystawionej faktury VAT.

4. Za dzie? zaplaty uznaje si? dat? obci??enia rachunku Zamawiaj?cego.

Pelny zapis warunkow platno?ci w Zal?czniku nr 8 do SIWZ.

III.1.8) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

1. Wykonawcy wspolnie ubiegaj?cy si? o udzielenie niniejszego zamowienia ustanawiaj? Pelnomocnika, do reprezentowania ich w post?powaniu albo reprezentowania ich w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego. W takim przypadku, do oferty nale?y zal?czy? pelnomocnictwo w oryginale lub notarialnie po?wiadczonej kopii.

2. W przypadku wspolnego ubiegania si? Wykonawcow o udzielenie zamowienia spelnianie przez nich warunkow udzialu w post?powaniu oceniane b?dzie l?cznie, badanie braku podstaw do wykluczenia przeprowadzane b?dzie w odniesieniu do ka?dego z Wykonawcow.

3. Wszelka korespondencja prowadzona b?dzie wyl?cznie z Pelnomocnikiem.

4. Wykonawcy wspolnie ubiegaj?cy si? o niniejsze zamowienie, ktorych oferta zostanie uznana za najkorzystniejsz?, przed podpisaniem umowy w sprawie zamowienia, s? zobowi?zani przedstawi? Zamawiaj?cemu umow? reguluj?c? ich wspolprac?.

III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

Warunki realizacji umowy zostaly okre?lone w SIWZ.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 13/11/2017
Local time: 09:30
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 13/11/2017
Local time: 10:00
Place:

Gda?skie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o., 80-252 Gda?sk, ul. Ja?kowa Dolina 2, pok. nr 17.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

Co roku.

VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

Zamawiaj?cy przewiduje udzielenie zamowie? uzupelniaj?cych, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
00-676
Poland
Telephone: +48 224587702
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Odwolanie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc? wa?nego, kwalifikowanego certyfikatu.

2. Odwoluj?cy przesyla kopi? odwolania Zamawiaj?cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposob, aby mogl on zapozna? si? z jego tre?ci? przed uplywem tego terminu. Domniemywa si?, i? Zamawiaj?cy mogl zapozna? si? z tre?ci? odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, je?eli przeslanie jego kopii nast?pilo przed uplywem terminu do jego wniesienia za pomoc? faksu.

3. Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane faksem, albo w terminie 15 dni je?eli zostaly przeslane w formie pisemnej.

4. Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu oraz postanowie? Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia wnosi si? w terminie okre?lonym w art. 182 ustawy Pzp.

5. Odwolanie wobec innych czynno?ci ni? okre?lone w ust. 3 i 4 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
00-676
Poland
Telephone: +48 224587702
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Gdansk: Electricity

2017/S 193-396797

Contract notice ? utilities

Supplies

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
Gda?skie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o.
ul. Ja?kowa Dolina 2
Gda?sk
80-252
Poland
Contact person: Dariusz Gladykowski
Telephone: +48 583412963
E-mail: przetargi@gait.pl
Fax: +48 583412963
NUTS code: PL634

Internet address(es):

Main address: www.gait.pl

I.6) Main activity
Urban railway, tramway, trolleybus or bus services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa energii elektrycznej dla 8 stacji prostownikowych oraz trzech zajezdni Gda?skich Autobusow i Tramwajow Sp. z o.o.

Reference number: 124/520/DM/2017
II.1.2) Main CPV code
09310000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 4 983 000.00 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL634
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 4 983 000.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 13/11/2017
Local time: 09:30
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
TI Title Poland-Gdansk: Electricity
ND Document number 396797-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place GDANSK
AU Authority name Gda?skie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o.
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 4 - Utilities entity
HA EU Institution -
DS Document sent 03/10/2017
DT Deadline 13/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 09310000 - Electricity
OC Original CPV code 09310000 - Electricity
RC NUTS code PL634
IA Internet address (URL) www.gait.pl
DI Directive Utilities (water, energy, transport and postal services) Directive 2014/25/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >