Poland-Malbork: Security services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • S - Utilities and Training Services
Opps ID: NBD00003513279278877
Posted Date: Oct 6, 2017
Due Date: Nov 6, 2017
Solicitation No: 394981-2017
Source: Members Only
06/10/2017 S192 - - Services - Contract notice - Restricted procedure

Poland-Malbork: Security services

2017/S 192-394981

Contract notice

Services

Directive 2009/81/EC

Section I: Contracting authority/entity

I.1) Name, addresses and contact point(s)

22 Baza Lotnictwa Taktycznego
ul. 17 Marca 20
Contact point(s): mjr Mariusz Miniszewski
82-200 Malbork
Poland
Telephone: +48 261536234
E-mail: 22blt.przetargi@ron.mil.pl
Fax: +48 261536713

Internet address(es):

General address of the contracting authority: http://www.22blot.wp.mil.pl

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

79710000 , 79711000 , 79715000

Description
Security services .
Alarm-monitoring services .
Patrol services .

Section IV: Procedure

IV.3) Administrative information
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
6.11.2017 - 10:00
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Polish.
06/10/2017 S192 - - Services - Contract notice - Restricted procedure

Poland-Malbork: Security services

2017/S 192-394981

Contract notice

Services

Directive 2009/81/EC

Section I: Contracting authority/entity

I.1) Name, addresses and contact point(s)

22 Baza Lotnictwa Taktycznego
ul. 17 Marca 20
Contact point(s): mjr Mariusz Miniszewski
82-200 Malbork
Poland
Telephone: +48 261536234
E-mail: 22blt.przetargi@ron.mil.pl
Fax: +48 261536713

Internet address(es):

General address of the contracting authority/entity: http://www.22blot.wp.mil.pl

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

I.2) Type of the contracting authority
Other: jednostka wojskowa
I.3) Main activity
Defence
I.4) Contract award on behalf of other contracting authorities/entities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority:
?wiadczenie calodobowej ochrony osob i mienia w systemie zmianowym realizowanym przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne (SUFO) w 2018 r. dla 22 Bazy Lotnictwa Taktycznego, JW 1300 w Pruszczu Gda?skim, JW 2031 w Lasowicach Wielkich, Zespolu Zarz?dzania Wsparciem Teleinformatycznym ? Punkt Obserwacyjny nr 30 Skowronki.
II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Services
Service category No 4: Investigation and security services
Main site or location of works, place of delivery or of performance: Jednostki i instytucje wojskowe zlokalizowane w miejscowo?ciach: Malbork, Pruszcz Gda?ski, Lasowice Wielkie, Skowronki.

NUTS code PL634

II.1.3) Information on framework agreement
II.1.4) Information on framework agreement
II.1.5) Short description of the contract or purchase(s):
Przedmiotem zamowienia s? uslugi w zakresie bezpo?redniej ochrony osob i mienia realizowane w formie:
bezpo?redniej stalej ochrony fizycznej, stalego dozoru sygnalow przesylania gromadzonych i przetwarzanych
w elektronicznych urz?dzeniach i systemach alarmowych okre?lone w szczegolowych opisach przedmiotu
zamowienia oraz w projektach umow.
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

79710000 , 79711000 , 79715000

II.1.7) Information about subcontracting
The tenderer has to indicate in the tender any share of the contract it may intend to subcontract to third parties and any proposed subcontractor, as well as the subject-matter of the subcontracts for which they are proposed
The tenderer has to indicate any change occurring at the level of subcontractors during the execution of the contract
II.1.8) Lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for one or more lots
II.1.9) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2) Quantity or scope of the contract
II.2.1) Total quantity or scope:
Powy?ej 418 000 euro.
II.2.2) Information about options
Options: no
II.2.3) Information about renewals
This contract is subject to renewal: no
II.3) Duration of the contract or time limit for completion
Duration in months: 12 (from the award of the contract)

Information about lots

Lot No: 1 Lot title: SUFO ? Malbork
1) Short description
Przedmiot zamowienia obejmuje calodobow? ochron? fizyczn? osob
i mienia na rzecz 22 Bazy Lotnictwa Taktycznego polegaj?c? na:
1. Stalej, bezpo?redniej ochronie fizycznej terenow, obszarow, obiektow, urz?dze? stanowi?cych ich wyposa?enie i innego mienia realizowanej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osob i mienia oraz Rozporz?dzeniem MON z dnia 19 czerwca 1999 r. w sprawie ochrony przez Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne SUFO terenow jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej oraz innymi aktami wykonawczymi obowi?zuj?cymi w tym zakresie przez uzbrojonych, umundurowanych i kwalifikowanych pracownikow ochrony fizycznej (w rozumieniu zamawiaj?cego ? osoba posiadaj?ca legitymacj? kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej) w ni?ej wymienionych obiektach:
1) Obiekt A ? Obiekty 22 Bazy Lotnictwa Taktycznego i W?zla Teleinformatycznego ? Malbork, ul. 17-go marca 20, Wojskowej Komendy Uzupelnie? ? Malbork plac 3-go maja 4, Placowki ?andarmerii Wojskowej ? Malbork, plac 3-go maja 1a (k- 1662 i 1663);
2) Obiekt B ? Obiekt 22 Bazy Lotnictwa Taktycznego ? Krolewo Malborskie (Krasnol?ka lotnisko);
3) Obiekt C ? Obiekt 22 Bazy Lotnictwa Taktycznego ? Nowa Wie? Malborska (obiekty magazynowe);
4) Obiekt D ? Klub 22 Bazy Lotnictwa Taktycznego ? Malbork, ul. Sikorskiego 33.
Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia stanowi zal?cznik nr 6A do Informacji.
2) Common procurement vocabulary (CPV)

79710000 , 79711000 , 79715000

3) Quantity or scope
4) Indication about different date for duration of contract or starting/completion
Duration in months: 12 (from the award of the contract)
5) Additional information about lots
Lot No: 2 Lot title: SUFO ? Pruszcz Gda?ski
1) Short description
Przedmiot zamowienia obejmuje calodobow? ochron? fizyczn? osob i mienia
na rzecz Jednostki Wojskowej 1300 polegaj?c? na:
1) Stalej, bezpo?redniej ochronie fizycznej obszarow, obiektow, urz?dze? stanowi?cych ich wyposa?enie i innego mienia znajduj?cego w granicach chronionych nast?puj?cych kompleksow wojskowych:
a) Kompleks nr 6034 ? Pruszcz Gda?ski, ul. Powsta?cow Warszawy 28B;
b) Kompleks nr 6034 ? Bli?szy punkt radiosygnalowy (BRL) w m. Roszkowo;
c) Kompleks nr 4088 ? Dalszy punkt radiosygnalowy (DRL) w m. Grabina
Zameczek.
Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia stanowi zal?cznik nr 6 B do Informacji.
2) Common procurement vocabulary (CPV)

79710000 , 79711000 , 79715000

3) Quantity or scope
4) Indication about different date for duration of contract or starting/completion
Duration in months: 12 (from the award of the contract)
5) Additional information about lots
Lot No: 3 Lot title: SUFO ? Lasowice Wielkie
1) Short description
Przedmiotem zamowienia jest: ochrona fizyczna osob i mienia realizowana przez Specjalistyczn? Uzbrojon? Formacj? Ochronn? zwan? dalej SUFO posiadaj?c? koncesj? na prowadzenie dzialalno?ci gospodarczej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osob i mienia oraz Rozporz?dzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 czerwca 1999 r. w sprawie ochrony przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne terenow komorek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej i innymi aktami wykonawczymi obowi?zuj?cymi w tym zakresie oraz ?instrukcj? o ochronie obiektow wojskowych sygn. Szt. Gen 1686/2017, a polegaj?ca na bezpo?redniej ochronie fizycznej, stalym dozorze sygnalow przesylanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych systemach i urz?dzeniach alarmowych, konwojowaniu mienia wojskowego, zapewnienie ochrony po ogloszeniu mobilizacji, wprowadzeniu stanu wojennego lub w czasie wojny na rzecz Jednostki Wojskowej nr 2031 Lasowice Wielkie.
Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia stanowi zal?cznik nr 6 C do Informacji.
2) Common procurement vocabulary (CPV)

79710000 , 79711000 , 79715000

3) Quantity or scope
4) Indication about different date for duration of contract or starting/completion
Duration in months: 12 (from the award of the contract)
5) Additional information about lots
Lot No: 4 Lot title: SUFO ? PO 30 Skowronki
1) Short description
Wykonanie uslug w zakresie ochrony osob i mienia ?wiadczone przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne (SUFO) na rzecz ZZWT Gdynia K-4045 PO-30 Skowronki 82-110 K?ty Rybackie.
Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia stanowi zal?cznik nr 6 D do Informacji.
2) Common procurement vocabulary (CPV)

79710000 , 79711000 , 79715000

3) Quantity or scope
4) Indication about different date for duration of contract or starting/completion
Duration in months: 12 (from the award of the contract)
5) Additional information about lots

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions relating to the contract
III.1.1) Deposits and guarantees required:
1. Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium przy skladaniu ofert.
2. Ustala si? wadium dla przedmiotu zamowienia w wysoko?ci:
a) dla cz??ci 1 ? 39.000,00 zl (slownie: trzydzie?ci dziewi?? tysi?cy zlotych 00/100)
b) dla cz??ci 2 ? 28.000,00 zl (slownie: dwadzie?cia osiem tysi?cy zlotych 00/100)
c) dla cz??ci 3 ? 7.000,00 zl (slownie: siedem tysi?cy zlotych 00/100)
d) dla cz??ci 4 ? 4.000,00 zl (slownie: cztery tysi?ce zlotych 00/100)
1. Zamawiaj?cy b?dzie zada? od Wykonawcy, ktorego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza do wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy w wysoko?ci 5 % ceny ofertowej brutto.- dotyczy ka?dej z cz??ci.
III.1.2) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
Rozliczenia dotycz?ce przedmiotu zamowienia dokonywane b?d? w walucie polskiej. Wynagrodzenie b?dzie platne w terminie trzydziestu (30) dni od dnia otrzymania prawidlowo wystawionej faktury. Faktury wystawiane b?d? w cyklu miesi?cznym ?z dolu ? po wykonanej usludze za dany miesi?c. Do faktury nale?y dol?czy? ?Protokol wykonania uslugi potwierdzaj?cy nale?yte wykonanie uslugi w danym miesi?cu na poszczegolnych obiektach.Zaplata b?dzie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze. Za dzie? spelnienia ?wiadczenia uwa?a si? dat? przyj?cia przez bank zlecenia z obci??enia rachunku Zamawiaj?cego.
III.1.3) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo?? wspolnego ubiegania si? Wykonawcow o udzielenie zamowienia publicznego zgodnie z art. 23 ustawy Pzp.
W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia warunki udzialu w post?powaniu zostan? spelnione, je?eli:
a) warunek dotycz?cy ? kompetencji lub uprawnie? do prowadzenia okre?lonej dzialalno?ci zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepisow ? spelni go ka?dy z wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si?
b) warunek dotycz?cy ? sytuacji ekonomicznej lub finansowej ? spelni go co najmniej jeden z wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? lub spelni? go l?cznie
c) warunek dotycz?cy ? zdolno?ci technicznej lub zawodowej ? spelni go co najmniej jeden z wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? lub spelni? go l?cznie.
III.1.4) Other particular conditions to which the performance of the contract is subject, in particular with regard to security of supply and security of information:
Zgodnie z brzmieniem art. 131d ustawy pzp o udzielenie zamowienia w dziedzinach obronno?ci i bezpiecze?stwa mog? ubiega? si? wykonawcy maj?cy siedzib? albo miejsce zamieszkania w jednym z pa?stw czlonkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub pa?stwie, z ktorym Unia Europejska lub Rzeczpospolita Polska zawarla umow? mi?dzynarodow? dotycz?c? tych zamowie?.
Zamawiaj?cy informuje wykonawc? o ci???cym na nim obowi?zku zapewnienia ochrony informacji niejawnych, ktore uzyskal w trakcie post?powania o udzielenie zamowienia w dziedzinach obronno?ci i bezpiecze?stwa oraz po jego zako?czeniu, w sposob okre?lony w przepisach o ochronie informacji niejawnych.
Zamawiaj?cy zobowi?zuje wykonawcow do poinformowania podwykonawcow o ci???cych na nich obowi?zku ochrony informacji niejawnych, zgodnie z art. 131f ust.3 ustawy.
III.1.5) Information about security clearance:
III.2) Conditions for participation
III.2.1) Personal situation

Criteria regarding the personal situation of economic operators (that may lead to their exclusion) including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy:
1. spelniaj? warunki udzialu w post?powaniu
2. nie podlegaj? wykluczeniu:
a) na podstawie art. 131e ust. 1 ustawy Pzp oraz
b) na podstawie art. 131e ust. 1b pkt. 1 lit. c w zwi?zku z art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Zamawiaj?cy uzna za warunek spelniony je?eli Wykonawca spelni dla ka?dego z zada? osobno jak rownie? na wszystkie zadania l?cznie je?eli wyka?e, ?e posiada aktualn? koncesj? wydan? przez Ministerstwo Spraw Wewn?trznych i Administracji na prowadzenie dzialalno?ci gospodarczej w zakresie ochrony osob i mienia realizowanej w formie bezpo?redniej ochrony fizycznej, wydan? na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osob i mienia (Dz. U. z poz. 1099 z po?n. zm.);
W celu potwierdzenia:
1. spelnienia warunkow udzialu w post?powaniu Wykonawca winien zlo?y? nast?puj?ce dokumenty i o?wiadczenia:
a) o?wiadczenie Wykonawcy o spelnieniu warunkow udzialu w post?powaniu o zamowienie publiczne zgodnie z art. 22 ust. 1pkt. 2 ustawy
b) aktualn? koncesj? na prowadzenie dzialalno?ci gospodarczej w zakresie uslug ochrony osob i mienia wydan? zgodnie z ustaw? z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osob i mienia
(Dz.U.2014.1099 ? j.t. z po?. zm.) z terminem wa?no?ci w calym okresie obowi?zywania umowy
W celu potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia Wykonawca winien zlo?y? nast?puj?ce dokumenty i o?wiadczenia:
a) o?wiadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z post?powania z art. 131e ust. 1 ustawy Pzp (zgodnie z zal?cznikiem nr 2 do Informacji)
b) o?wiadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z post?powania z art. 131e ust. 1b pkt. 1 lit. c w zw. z art. 24 ust. 5 ustawy Pzp (zgodnie z zal?cznikiem nr 11 do Informacji), ktore zawiera w swej tre?ci:
? o?wiadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ? dokumentow potwierdzaj?cych dokonanie platno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie splat tych nale?no?ci
? o?wiadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem ?rodka
zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamowienia publiczne.
? o?wiadczenie Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku s?du skazuj?cego za wykroczenie na kar? ograniczenia wolno?ci lub grzywny w zakresie okre?lonym przez Zamawiaj?cego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 p.z.p.;
? o?wiadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowi?zkow wynikaj?cych z przepisow prawa pracy, prawa ochrony ?rodowiska lub przepisow o zabezpieczeniu spolecznym w zakresie okre?lonym przez Zamawiaj?cego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 p.z.p.
? o?wiadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z oplacaniem podatkow i oplat lokalnych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i oplatach lokalnych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 716).
c) odpis z wla?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o dzialalno?ci gospodarczej je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24
ust. 5 pkt 1 Pzp;
d) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 ustawy Pzp wystawionej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania wniosku o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu
Wykonawca, ktory ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentow, o ktorych mowa w pkt. 1.2 lit.b-f rozdz. 6 Informacji, sklada:
1) informacj? z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny rownowa?ny dokument wydany przez wla?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w ktorym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dotyczy informacja albo dokument, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt.13,14 ustawy ? wystawion? nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania wniosku o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu
2) dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?ce odpowiednio, ?e:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlo?ci ? wystawiony nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania wniosku o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu
Je?eli w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, nie wydaje si? dokumentow, wskazanych w pkt. ?1), zast?puje si? je dokumentem zawieraj?cym odpowiednio o?wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub osob uprawnionych do jego reprezentacji, lub o?wiadczenie osoby, ktorej dokument mial dotyczy?, zlo?one przed notariuszem lub organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego wla?ciwego ze wzgl?du na siedzib? lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania rej osoby ? wystawione nie wcze?niej ni? w terminach wskazanych w pkt. ?(1).
W przypadku w?tpliwo?ci co do tre?ci dokumentu zlo?onego przez wykonawc?, zamawiaj?cy mo?e zwroci? si? do wla?ciwych organow odpowiedniego kraju, w ktorym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dotyczy dokument, o udzielenie niezb?dnych informacji dotycz?cych tego dokumentu.
Wykonawca maj?cy siedzib? na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby maj?cej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, ktorej dotyczy dokument wskazany pkt. 1.2.lit.d rozdz. 6 Informacji sklada dokument, o ktorym mowa w pkt. ?1. pkt. 1, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt. 14 ustawy. Je?eli w kraju, w ktorym miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument mial dotyczy?, nie wydaje si? takich dokumentow, zast?puje si? do dokumentem zawieraj?cym o?wiadczenie tej osoby zlo?onym przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego wla?ciwym ze wzgl?du na miejsce zamieszkania tej osoby ? wystawion? nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania wniosku o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu.
W przypadku w?tpliwo?ci co do tre?ci dokumentu zlo?onego przez wykonawc?, zamawiaj?cy mo?e zwroci? si? do wla?ciwych organow kraju, w ktorym miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, o udzielenie niezb?dnych informacji dotycz?cych tego dokumentu.

Criteria regarding the personal situation of subcontractors (that may lead to their rejection) including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Zamawiaj?cy ??da od wykonawcy przedstawienia dokumentow wymienionych jak wy?ej w dotycz?cych podwykonawcy, ktoremu wykonawca zamierza powierzy? wykonanie cz??ci zamowienia, a ktory nie jest podmiotem, na zdolno?ciach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach okre?lonych w art. 22a ustawy. ? nale?ycie wypelnionych i podpisanych przez te podmioty.
III.2.2) Economic and financial ability

Criteria regarding the economic and financial standing of economic operators (that may lead to their exclusion)

Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Zamawiaj?cy uzna, ?e warunek zostanie spelniony je?eli Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamowienia na sum? gwarancyjn? w wysoko?ci co najmniej:
Dla cz??ci 1 ? 2.500.000,00 zl
Dla cz??ci 2 ? 1.500.000,00 zl
Dla cz??ci 3 ? 450.000,00 zl
Dla cz??ci 4 ? 450.000,00 zl
W przypadku skladania oferty na wi?cej ni? jedno zadanie, Zamawiaj?cy uzna warunek za spelniony je?eli Wykonawca wyka?e, ?e posiada ubezpieczenie w wysoko?ci sum wymaganych warto?ci na wybrane zadania (np. cz.2 ? 1.500.000,00zl i cz.3 ? 450.000,00zl w sumie 1.950.000,00 zl
W celu potwierdzenia:
1. spelnienia warunkow udzialu w post?powaniu Wykonawca winien zlo?y? nast?puj?ce dokumenty i o?wiadczenia:
a) dokument potwierdzaj?cy, ?e wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamowienia na sum? gwarancyjn? okre?lon? przez zamawiaj?cego.
III.2.3) Technical and/or professional capacity

Criteria regarding the technical and/or professional ability of economic operators (that may lead to their exclusion)

Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:
Zamawiaj?cy uzna, ze warunek zostanie spelniony je?eli Wykonawca posiada wiedz? i do?wiadczenie, a w szczegolno?ci wyka?e, ?e wykonal, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych rownie? wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy, w tym okresie co najmniej Dla cz??ci 1 ? jedn? uslug? w zakresie stalej, bezpo?redniej ochrony fizycznej i monitorowania alarmow w oddalonym centrum nadzoru ?wiadczon? rocznie ( nieprzerwanie przez 12 miesi?cy) w minimalnych wymaganych kwotach brutto tj.: min. 2 500 000,00 zl brutto.
Dla cz??ci 2 ? co najmniej jedn? uslug? w zakresie stalej, bezpo?redniej ochrony fizycznej ?wiadczon? rocznie (nieprzerwanie przez 12 miesi?cy) w minimalnych wymaganych kwotach brutto tj.: min. 1 500 000,00 zl brutto
Dla cz??ci 3 ? co najmniej jedn? uslug? w zakresie stalej, bezpo?redniej ochrony fizycznej ?wiadczon? rocznie (nieprzerwanie przez 12 miesi?cy) w minimalnych wymaganych kwotach brutto tj.: min. 450 000,00 zl brutto
Dla cz??ci 4 ? co najmniej jedn? uslug? w zakresie stalej, bezpo?redniej ochrony fizycznej ?wiadczon? rocznie (nieprzerwanie przez 12 miesi?cy) w minimalnych wymaganych kwotach brutto tj.: min. 300 000,00 zl brutto
W przypadku skladania oferty na wi?cej ni? jedn? cz???, Zamawiaj?cy uzna warunek za spelniony, je?eli Wykonawca wyka?e, ?e wykonal:
a) w przypadku zlo?enia oferty na dwie cz??ci ? dwie uslugi dla ro?nych kontrahentow odpowiadaj?ce zakresowi oraz wskazanym kwotom dla danej cz??ci
(np. cz. 2 -1 szt. uslugi dla kontrahenta X na kwot? 1.500.000,00 zl ? i cz. 3 ? 1 szt. uslugi dla kontrahenta Y na kwot? 450.000,00zl), lub
b) w przypadku zlo?enia oferty na dwie cz??ci ? jedn? uslug? dla jednego kontrahenta odpowiadaj?c? zakresowi oraz sumie wskazanych kwot dla danych cz??ci
(np. cz. 2 i cz. 3 ? 1 szt. uslugi dla kontrahenta X na kwot? 1.950.000,00 zl),
(odpowiednio zastosowa? dla trzech lub czterech cz??ci)
Wykonawca mo?e okaza? si? tym samym do?wiadczeniem w zakresie ka?dego zadania o tym samym zakresie tematycznym, przy uwzgl?dnieniu wymaganej warto?ci brutto uslugi w danym zadaniu.
W przypadku uslug wykonywanych (tj. rozpocz?tych, a nie zako?czonych) na poczet wymaganej wiedzy i do?wiadczenia b?dzie zaliczona wyl?cznie jej zrealizowana cz??? na wymagan? warto?? po warunkiem, ?e umowa zostala zawarta na okres co najmniej 12 miesi?cy.
Wykonawca, mo?e wykaza? si? uslugami o wymaganych kwotach i okresem realizacji uslugi, ktore nie s? ?wiadczone na rzecz Ministerstwa Obrony Narodowej
Zamawiaj?cy nie uzna warunku, jako spelnionego je?eli Wykonawca wykazywa? b?dzie si? do?wiadczeniem w realizacji wymaganej uslugi na kwot? wymagan? lub wy?sz? ale zrealizowan? lub realizowan? w kontakcie zawartym na okres krotszy ni? 12 miesi?cy.
Zamawiaj?cy uzna, ?e warunek zostanie spelniony je?eli wykonawca dysponuje osobami zapewniaj?cymi realizacj? zamowienia oraz posiadaj?cymi kwalifikacje niezb?dne do wykonania zamowienia tj.:
? pracownicy realizuj?cy zamowienie zobowi?zani s? posiada? aktualne legitymacje kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej oraz aktualne badania lekarskie;
? pracownicy realizuj?cy zadania ochronne z broni? paln? zobowi?zani s? posiada? pozwolenia na poslugiwanie si? broni? paln? z celem posiadania broni ?B;
? pracownicy realizuj?cy zadania ochronne z broni? paln? na stanowiska dowodcow ochrony zobowi?zani s? posiada? pozwolenia na poslugiwanie si? broni? paln? z celem posiadania broni ?B i ?M;
? wszyscy pracownicy realizuj?cy zamowienie zobowi?zani s? posiada? aktualne po?wiadczenia bezpiecze?stwa osobowego upowa?niaj?ce do dost?pu do informacji niejawnych o klauzulach min. ZASTRZE?ONE, b?d? pisemne upowa?nienie kierownika jednostki organizacyjnej Wykonawcy do dost?pu do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZE?ONE wraz z za?wiadczeniem o przeszkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych;
w tym co najmniej:
Dla cz??ci 1:
Obiekt A: 46 pracownikow ochrony w tym: 32 pracownikow ochrony,
6 pracownikow ochrony (portierow), 4 pracownikow ochrony (obsluga LCN),
4 dowodcow ochrony;
Obiekt B: 54 pracownikow ochrony w tym: 40 pracownikow ochrony,
2 pracownikow ochrony (portierow), 8 pracownikow ochrony (obsluga LCN),
4 dowodcow ochrony;
Obiekt C: 26 pracownikow ochrony w tym: 16 pracownikow ochrony,
6 pracownikow ochrony realizuj?cych zadania w skladzie grupy interwencyjnej,
6 pracownikow ochrony realizuj?cych zadania w centrum monitorowania alarmow Wykonawcy, 4 dowodcow ochrony;
Obiekt D: 15 pracownikow ochrony w tym: 3 pracownikow ochrony(portierow),
6 pracownikow ochrony realizuj?cych zadania w skladzie grupy interwencyjnej,
6 pracownikow ochrony realizuj?cych zadania w centrum monitorowania alarmow Wykonawcy;
(pracownicy ochrony przewidziani do realizacji zada? ochronnych w skladzie grupy interwencyjnej i realizuj?cych zadania w centrum monitorowania alarmow Wykonawcy mog? by? tymi samymi osobami dla obiektu C i D)
Dla cz??ci 2: 66 pracownikow ochrony w tym: 42 pracownikow ochrony, 12 pracownikow ochrony (portierow), 3 pracownikow ochrony realizuj?cych zadania dowodcy patrolu, 6 pracownikow ochrony realizuj?cych zadania w skladzie grupy interwencyjnej, 3 dowodcow ochrony;
Dla cz??ci 3: 15 pracownikow ochrony w tym: 6 pracownikow ochrony, 6 pracownikow ochrony realizuj?cych zadania w skladzie grupy interwencyjnej, 3 dowodcow ochrony;
Dla cz??ci 4: 15 pracownikow ochrony w tym: 6 pracownikow ochrony, 6 pracownikow ochrony realizuj?cych zadania w skladzie grupy interwencyjnej, 3 dowodcow ochrony;
W przypadku skladania oferty na wi?cej ni? jedno zadanie, Zamawiaj?cy uzna warunek za spelniony je?eli Wykonawca wyka?e, ?e dysponuje sum? osob zapewniaj?cych realizacj? zadania na wybrane zadania.
W celu potwierdzenia:
1. spelnienia warunkow udzialu w post?powaniu Wykonawca winien zlo?y? nast?puj?ce dokumenty i o?wiadczenia:
a) wykaz uslug wykonanych, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych
rownie? wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu
skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych
dostawy lub uslugi zostaly wykonane, oraz zal?czeniem dowodow okre?laj?cych czy te
dostawy lub uslugi zostaly wykonane lub s? wykonywane nale?ycie, przy czym
dowodami, o ktorych mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz ktorego dostawy lub uslugi byly wykonywane, a w przypadku
?wiadcze? okresowych lub ci?glych s? wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentow ? o?wiadczenie wykonawcy; w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych nadal wykonywanych referencje b?d? inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by? wydane nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert
b) wykaz osob, skierowanych przez wykonawc? do realizacji zamowienia publicznego, w szczegolno?ci odpowiedzialnych za ?wiadczenie uslugi, kontrol? jako?ci lub kierowanie uslugami, wraz z informacj? na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie?, do?wiadczenia i wyksztalcenia niezb?dnych do wykonania zamowienia publicznego, a tak?e zakresu wykonywanych przez nie czynno?ci oraz informacj? o podstawie dysponowania tymi osobami.
III.2.4) Information about reserved contracts
III.3) Conditions specific to services contracts
III.3.1) Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession: no
III.3.2) Staff responsible for the execution of the service
Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service: no

Section IV: Procedure

IV.1) Type of procedure
IV.1.1) Type of procedure
Restricted
IV.1.2) Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
Envisaged minimum number 3 and maximum number 5
Objective criteria for choosing the limited number of candidates: W przypadku Zamawiaj?cy gdy liczba wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu jest mniejsza ni? przewidywalna minimalna to Zamawiaj?cy zaprasza do udzialu w post?powaniu wszystkich Wykonawcow, ktorzy odpowiedzieli na ogloszenie o zamowieniu i spelniaj? warunki udzialu w post?powaniu. Zamawiaj?cy w przedmiotowym post?powaniu przewiduje zaproszenie Wykonawcow do skladania ofert w liczbie 5. Zamawiaj?cy dokona oceny spelniania warunkow udzialu w post?powaniu na zasadzie spelnia/ nie spelnia na podstawie zlo?onych o?wiadcze? lub dokumentow. Nie spelnienie chocia?by jednego z postawionych warunkow udzialu w post?powaniu spowoduje wykluczenie Wykonawcy z post?powania. Wykonawc? niezaproszonego do skladania ofert traktuje si? jak wykluczonego z post?powania o udzielenie zamowienia. Zamawiaj?cy podczas oceny wnioskow w celu wyboru Wykonawcow, ktorzy zostan? zaproszeni do skladania ofert b?dzie bral pod uwag? ko?cow? liczb? punktow wyliczon? wg kryteriow selekcji: 1) posiadanie wa?nego certyfikatu AQAP 2110:2009 ? 10 pkt. , 2) do?wiadczenie ? 20 pkt. Sposob oceny:Do?wiadczenie dla cz??ci 1 Kryterium do?wiadczenie w realizacji umow w latach od 2010 r. do 2017 r. w zakresie uslug stalej, bezpo?redniej ochrony fizycznej i monitorowania alarmow w oddalonym centrum nadzoru wykonawcy obiektow wojskowych podleglych MON. Wymagane minimalne warto?ci kwotowe brutto zrealizowanych umow: min 2 500 000,00 zl brutto ka?da W zakresie tego kryterium Zamawiaj?cy przyzna: a) za realizacj? 5 umow ? 20 pkt; b) za realizacj? 4 umow ? 15 pkt; c) za realizacj? 3 umow ? 10 pkt; d) za realizacj? 2 umow ? 5 pkt; e) za realizacje 1 umowy ? 2 pkt f) za pozostawienie niewypelnionego pola ? 0 pkt. g) za poslu?enie si? do?wiadczeniem innego podmiotu ? 0 pkt. h) za poslu?enie si? do?wiadczeniem, ktore decydowalo o spelnieniu warunkow udzialu w post?powaniu ? 0 pkt. Do?wiadczenie dla cz??ci 2,3,4 Kryterium do?wiadczenie w realizacji umow w latach od 2010 r. do 2017 r. w zakresie uslug stalej ,bezpo?redniej ochrony fizycznej obiektow wojskowych podleglych MON. Wymagane minimalne warto?ci kwotowe brutto zrealizowanych umow dla poszczegolnych cz??ci: CZ??? nr 2 min. 1 500 000,00 zl brutto ka?da CZ??? nr 3 min. 450 000,00 zl brutto ka?da CZ??? nr 4 min. 450 000,00 zl brutto ka?da W zakresie tego kryterium Zamawiaj?cy przyzna: a) za realizacj? 5 umow ? 20 pkt; b) za realizacj? 4 umow ? 15 pkt; c) za realizacj? 3 umow ? 10 pkt; d) za realizacj? 2 umow ? 5 pkt; e) za realizacje 1 umowy ? 2 pkt f) za pozostawienie niewypelnionego pola ? 0 pkt. g) za poslu?enie si? do?wiadczeniem innego podmiotu ? 0 pkt. h) za poslu?enie si? do?wiadczeniem, ktore decydowalo o spelnieniu warunkow udzialu w post?powaniu ? 0 pkt. Wykonawca w celu uzyskania dodatkowych punktow w zakresie kryteriow selekcji nie mo?e powolywa? si? na zasoby podmiotu trzeciego. Wykonawca w zakresie kryteriow selekcji mo?e otrzyma? maksymalnie 30pkt. Wykonawca w ramach kryteriow selekcji sklada: a) o?wiadczenie Wykonawcy zlo?one w tre?ci wniosku o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu, b) kopia certyfikatu AQAP ? je?eli dotyczy c) kopie referencji b?d? innych dokumentow ? je?eli dotyczy.
IV.1.3) Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
IV.2) Award criteria
IV.2.1) Award criteria
Lowest price
IV.2.2) Information about electronic auction
An electronic auction has been used: no
IV.3) Administrative information
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting authority:
ZP/120/X/2017/NJ
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract
no
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
6.11.2017 - 10:00
IV.3.5) Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Polish.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.3) Additional information:
Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?ci udzielenia zamowie? z wolnej r?ki o ktorych mowa w art. 131h ust. 6 pkt. 5 Ustawy pzp stanowi?cych nie wi?cej ni? 10 % warto?ci zamowienia podstawowego i polegaj?cych na powtorzeniu tego samego rodzaju zamowienia.
U?ytkowanie ?rodkow l?czno?ci ? dotyczy ka?dej cz??ci
Wykonawca ma posiada? pozwolenie radiowe wydane przez uprawniony podmiot na u?ywanie radiowych urz?dze? nadawczych lub nadawczo-odbiorczych pracuj?cych w sieci monitorowania sygnalow alarmowych, obejmuj?cych swoim zasi?giem rejon realizacji przedmiotu zamowienia, wyszczegolnione w warunkach wykorzystania cz?stotliwo?ci wraz z pozwoleniem radiowym wydanym przez Prezesa Urz?du Komunikacji Elektronicznej oraz warunkami wykorzystania cz?stotliwo?ci ? co najmniej przed podpisaniem umowy. Na etapie skladania wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu wykonawca winien posiada? pozwolenie na obszar calego kraju.
Obowi?zki Wykonawcy wynikaj?ce z art. 29 ust. 3 a ustawy PZP ? dotyczy ka?dej cz??ci.
1) Zamawiaj?cy w przedmiotowym post?powaniu na podstawie art.29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga od Wykonawcy lub podwykonawcy zatrudnienia osob wykonuj?cych czynno?ci w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia na podstawie umowy o prac? w sposob okre?lony w art. 22 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy (Dz. U. z 2014r. poz. 1502, ze zm. )
2) powy?szy warunek zostanie spelniony poprzez zatrudnienie na umow? o prac? nowych pracownikow lub wyznaczenie do realizacji zamowienia zatrudnionych ju? u Wykonawcy z wyl?czeniem kadry kierowniczej oraz pracownikow administracji
3) rodzaj czynno?ci niezb?dnych do realizacji zamowienia przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac? to czynno?ci szczegolowo okre?lone w opisie przedmiotu zamowienia
4) dla dokumentowania zatrudnienia osob, o ktorych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Wykonawca przedlo?y Zamawiaj?cemu wykaz co najmniej
? dla cz??ci 1 ? 92 osob
? dla cz??ci 2 ? 43 osob
? dla cz??ci 3 ? 10 osob
? dla cz??ci 4 ? 10 osob
z okre?leniem czasookresu ich zatrudnienia oraz wymiaru czasu pracy, wykonuj?cej czynno?ci na podstawie umowy o prac?, zarowno przez Wykonawc? jak i podwykonawcow.
Wykaz zostanie zlo?ony po podpisaniu umowy w terminie na 7 dni przed rozpocz?ciem ?wiadczenia uslugi, w przypadku wyst?pienia zmian dot. zatrudnienia osob wykonuj?cych czynno?ci wskazane przez Zamawiaj?cego, Wykonawca ma obowi?zek w terminie 7 dni od ich zaistnienia zglosi? na pi?mie zamian? Zamawiaj?cemu,
5) uprawnieniem Zamawiaj?cego w zakresie kontroli spelniania przez Wykonawc? wymaga? o ktorych mowa w art. 29 ust. 3 ustawy Pzp oraz sankcji z tytulu niespelnienia tych wymaga? w okresie realizacji zamowienia Zamawiaj?cy b?dzie mial prawo do sprawdzenia to?samo?ci pracownika, wykonuj?cego czynno?ci wskazane w opisie przedmiotu zamowienia i sprawdzenie zgodno?ci z przedstawionym Zamawiaj?cemu wykazem osob, odebrania o?wiadczenia od pracownika, ?e jest zatrudniony na podstawie umowy o prac? w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy z uwzgl?dnieniem minimalnego wynagrodzenia za prac?. Niespelnienie wymaga? o ktorych mowa jak wy?ej skutkowa? b?dzie naliczeniem kar umownych.
Zamawiaj?cy ??da od wykonawcy, ktory polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiotow na zasadach okre?lonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotow dokumentow dotycz?cych braku podstaw do wykluczenia
Inne dokumenty, ktore wykonawca ubiegaj?cy si? o zamowienie publiczne zobowi?zany jest zlo?y?:
a) Wypelniony Wniosek o dopuszczenie do udzialu w przetargu ograniczonym (zgodnie z zal. nr 1 do Informacji).
b) Informacj? o cz??ci zamowienia, ktor? Wykonawca zamierza powierzy? podwykonawcom, zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy ? zgodnie ze wzorem zal?cznika nr 4 do Informacji.
c) Pelnomocnictwo osob podpisuj?cych ofert?, o ile fakt nie wynika z przedstawionych dokumentow rejestrowych (oryginal lub kopia po?wiadczona notarialnie);
d) Zobowi?zanie podmiotu trzeciego o udost?pnieniu zasobow ? je?eli dotyczy.
VI.4) Procedures for appeal
VI.4.1) Body responsible for appeal procedures

Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17a
02-676 Warszawa
Poland
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800

VI.4.2) Lodging of appeals
Precise information on deadline(s) for lodging appeals: ?rodki ochrony prawnej (Odwolanie, Skarga do S?du) w niniejszym post?powaniu przysluguj? wykonawcom, a tak?e innym podmiotom, je?eli maj? lub mialy interes w uzyskaniu niniejszego zamowienia lub poniosly lub mog? ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisow ustawy Prawo zamowie? publicznych.
2. Wobec ogloszenia o zamowieniu oraz Informacji ?rodki ochrony prawnej przysluguj? rownie? organizacjom wpisanym na list? organizacji uprawnionych do wnoszenia ?rodkow ochrony prawnej prowadzon? przez Prezesa Urz?du Zamowie? Publicznych.
3. Odwolanie przysluguje wyl?cznie od:
1) niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci podj?tej przez zamawiaj?cego w post?powaniu o udzielenie zamowienia, lub
2) zaniechania czynno?ci, do ktorej zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy.
4. Odwolanie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci zamawiaj?cego, ktorej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy, zawiera? zwi?zle przedstawienie zarzutow, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwolania.
5. Odwolanie wnosi si? w terminie:
1) 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie
2) 15 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli zostaly one przeslane w inny sposob,

6. Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu lub wobec postanowie? Informacji, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Informacji na stronie internetowej zamawiaj?cego ? www.22blot.wp.mil.pl

7. Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w pkt. 5, 6 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
8. Je?eli zamawiaj?cy mimo takiego obowi?zku nie przeslal wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwolanie wnosi si? nie po?niej ni? w terminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamowienia.
2) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli zamawiaj?cy nie opublikowal w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamowienia.
9. Odwolanie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo, za zgod? zamawiaj?cego w postaci elektronicznej opatrzone odpowiednio wlasnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
10. Odwoluj?cy przesyla kopi? odwolania zamawiaj?cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposob, aby mogl on zapozna? si? z jego tre?ci? przed uplywem tego terminu. Domniemywa si?, i? zamawiaj?cy mogl zapozna? si? z tre?ci? odwolania przed uplywem terminu jego wniesienia, je?eli przeslanie jego kopii nast?pilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkow komunikacji elektronicznej.
11.W przypadku wniesienia odwolania wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu lub postanowie? Informacji zamawiaj?cy mo?e przedlu?y? termin skladania ofert.
13. W przypadku wniesienia odwolania po uplywie terminu skladania ofert bieg terminu zwi?zania ofert? ulega zawieszeniu do czasu ogloszenia przez Krajow? Izb? Odwolawcz? orzeczenia.
14. Kopi? odwolania zamawiaj?cy:
1) przeka?e niezwlocznie innym wykonawcom uczestnicz?cym w post?powaniu o udzielenie zamowienia,

2) zamie?ci rownie? na stronie internetowej ? www.22blot.wp.mil.pl , je?eli odwolanie dotyczy tre?ci ogloszenia o zamowieniu lub postanowie? Informacji, wzywaj?c wykonawcow do przyst?pienia do post?powania odwolawczego.

15. Przyst?pienie do post?powania odwolawczego wykonawca wnosi w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwolania, wskazuj?c stron?, do ktorej przyst?puje, i interes w uzyskaniu rozstrzygni?cia na korzy?? strony, do ktorej przyst?puje.
16. Przyst?pienie do post?powania odwolawczego dor?cza si? Prezesowi Krajowej Izby Odwolawczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc? wa?nego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopi? przesyla si? zamawiaj?cemu oraz wykonawcy wnosz?cemu odwolanie.
17. Odwolanie podlega? b?dzie rozpoznaniu przez Krajow? Izb? Odwolawcz?, je?eli nie zawiera brakow formalnych oraz uiszczono wpis od odwolania.
18. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwolawczej stronom oraz uczestnikom post?powania odwolawczego przysluguje skarga do S?du.
19. Pozostale informacje dotycz?ce ?rodkow ochrony prawnej znajduj? si? w Dziale VI Prawa zamowie? publicznych ??rodki ochrony prawnej, art. od 179 do 198g.
VI.4.3) Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

Departament Odwola? Urz?du Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17a
02-676 Warszawa
Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800

VI.5) Date of dispatch of this notice:
4.10.2017
TI Title Poland-Malbork: Security services
ND Document number 394981-2017
PD Publication date 06/10/2017
OJ OJ S 192
TW Place MALBORK
AU Authority name 22 Baza Lotnictwa Taktycznego
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract notice - Restricted procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 04/10/2017
DT Deadline 06/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 2 - Restricted procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
TY Type of bid 3 - Submission for one or more lots
AC Award criteria 1 - Lowest price
PC CPV code 79710000 - Security services
79711000 - Alarm-monitoring services
79715000 - Patrol services
OC Original CPV code 79710000 - Security services
79711000 - Alarm-monitoring services
79715000 - Patrol services
RC NUTS code PL634
IA Internet address (URL) http://www.22blot.wp.mil.pl
DI Directive Defence Directive 2009/81/EC

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >