Poland-Lod?: Medical consumables

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 65 - Medical, Dental, and Veterinary Equipment and Supplies
Opps ID: NBD00003513533486690
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Nov 13, 2017
Solicitation No: 395545-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Lod?: Medical consumables

2017/S 193-395545

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lodzi ? Centralny Szpital Weteranow
ul. ?eromskiego 113
Lod?
90-549
Poland
Contact person: Marta Teodorowicz-Stoi?ska
Telephone: +48 426393621
E-mail: m.teodorowicz@skwam.lodz.pl
Fax: +48 426393458
NUTS code: PL711

Internet address(es):

Main address: http://uskwam.umed.lodz.pl/

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.uskwam.umed.lodz.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa materialow zu?ywalnych wraz z dzier?aw? aparatow dla USK im. WAM ? CSW w Lodzi.

Reference number: 247/326/PN/ZP/D/2017
II.1.2) Main CPV code
33140000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Dostawa materialow zu?ywalnych wraz z dzier?aw? aparatow dla USK im. WAM ? CSW w Lodzi z podzialem na 2 pakiety.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 1

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141000
33696500
33696300
30192113
30192320
30125110
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL711
Main site or place of performance:

Miejscem wykonania zamowienia jest siedziba Zamawiaj?cego w Lodzi, tj, ul. ?eromskiego 113 oraz Pl. Hallera 1.

II.2.4) Description of the procurement:

Dostawa materialow zu?ywalnych do hemodializy, hemodifiltracji oraz plazmaferezy wraz z dzier?aw? trzech aparatow do terapii nerkozast?pczej.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Jako?? / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 18
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 2

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141000
33696500
33696300
30192113
30192320
30125110
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL711
Main site or place of performance:

Miejscem wykonania zamowienia jest siedziba Zamawiaj?cego w Lodzi, tj, ul. Wierzbowa 38, Regionalny O?rodek Menopauzy i Osteoporozy.

II.2.4) Description of the procurement:

Dostawa odczynnikow i materialow zu?ywalnych wraz z dzier?aw? analizatora dla Pracowni Zaburze? Endokrynnych i Metabolizmu Kostnego- Regionalnego O?rodka Menopauzy i Osteoporozy.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Jako?? / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiaj?cy nie okre?lil warunkow w tym zakresie.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy nie okre?lil warunkow w tym zakresie.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Zamawiaj?cy nie okre?lil warunkow w tym zakresie.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

A 1. O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy:

1.1. nie podlegaj? wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp

1.2. spelniaj? warunki udzialu w post?powaniu dotycz?ce:

1.2.1 zdolno?ci technicznej lub zawodowej w zakresie do?wiadczenia

B Zamawiaj?cy dzialaj?c na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy wykluczy z post?powania Wykonawc? w stosunku do ktorego otwarto likwidacj?, w zatwierdzonym przez s?d ukladzie w post?powaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacj? jego maj?tku lub s?d zarz?dzil likwidacj? jego maj?tku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. ? Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 2016 poz. 1574 t.j. ze zm.) lub ktorego upadlo?? ogloszono, z wyj?tkiem Wykonawcy, ktory po ogloszeniu upadlo?ci zawarl uklad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem s?du, je?eli uklad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacj? maj?tku upadlego, chyba ?e s?d zarz?dzil likwidacj? jego maj?tku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. ? Prawo upadlo?ciowe (Dz. U. z 2016 poz. 2171 t.j. ze zm.);

C W celu wykazania spelnienia warunkow udzialu w Post?powaniu okre?lonych w rozdziale IV pkt. 1, ka?dy z Wykonawcow powinien do oferty zal?czy?:

1.1 Do oferty ka?dy wykonawca musi dol?czy? aktualne na dzie? skladania ofert o?wiadczenie w zakresie wskazanym w zal?czniku nr 3 do SIWZ stanowi?ce wst?pne potwierdzenie, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spelnia warunki udzialu w post?powaniu. O?wiadczenie to Wykonawca sklada w formie jednolitego dokumentu sporz?dzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza okre?lonego w rozporz?dzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE

D Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamowienia, wezwie Wykonawc?, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona, do zlo?enia w wyznaczonym, nie krotszym ni? 10 dni, terminie aktualnych na dzie? zlo?enia poni?szych dokumentow:

2.1. W celu wykazania potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w post?powaniu okre?lonych w rozdziale IV pkt. 1.2.:

2.1.1 wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych rownie? wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych dostawy zostaly wykonane, oraz zal?czeniem dowodow okre?laj?cych czy te dostawy zostaly wykonane lub s? wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami, o ktorych mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego dostawy lub uslugi byly wykonywane, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych s? wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentow ? o?wiadczenie wykonawcy; w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych nadal wykonywanych referencje b?d? inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by? wydane nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu; ? Wykaz ? nale?y przedstawi? w formie oryginalu; Dowody ? nale?y przedstawi? w formie oryginalu lub kopii po?wiadczonej za zgodno?? z oryginalem przez Wykonawc?

2.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z post?powania o udzielenie zamowienia okre?lonych w rozdziale IV pkt. 1.1.:

2.2.1 informacj? z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14, 21, ustawy, wystawion? nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert;

Minimum level(s) of standards possibly required:

2.2.2 o?wiadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji dokumentow potwierdzaj?cych dokonanie platno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie splat tych nale?no?ci; ? nale?y przedstawi? w formie oryginalu

2.2.3 o?wiadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamowienia publiczne ? nale?y przedstawi? w formie oryginalu

2.2.4 odpisu z wla?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustaw

By warunek, o ktorym mowa w 1.2.1 zostal spelniony wymagane jest wykazanie przez Wykonawc? wykonania, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych rownie? wykonywania, w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie:

Pakiet nr 1: przynajmniej dwoch dostaw materialow zu?ywalnych do hemofiltracji lub hemodializy lub preparatow do hemofiltracji lub hemodializy, o l?cznej warto?ci brutto nie mniejszej ni? 300 000 PLN;

Pakiet nr 2: co najmniej dwoch dostaw odczynnikow laboratoryjnych o l?cznej warto?ci brutto nie mniejszej ni? 400 000 PLN.

3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z post?powania o udzielenie zamowienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 23 Pzp, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przeka?e Zamawiaj?cemu o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze zlo?eniem o?wiadczenia, Wykonawca mo?e przedstawi? dowody, ?e powi?zania z innym wykonawc? nie prowadz? do zaklocenia konkurencji w post?powaniu.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

Szczegolowe warunki i zasady realizacji zamowienia okre?lone zostaly we Wzorze Umowy, stanowi?cym zal?cznik do SIWZ.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 13/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 13/11/2017
Local time: 10:30
Place:

1. Ofert? nale?y zlo?y? w siedzibie Zamawiaj?cego ? w Samodzielnym Publicznym Zakladzie Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lodzi ? Centralnym Szpitalu Weteranow, Lod? ul. ?eromskiego 113 ? kancelaria ogolna ? w godz. od 8:00 do 13:30.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

1. Oferta powinna by? zabezpieczona wadium w wysoko?ci: 14 100 PLN, slownie: czterna?cie tysi?cy sto zlotych 00/100. Wadium nale?y wnie?? w wysoko?ci uzale?nionej od cz??ci zamowienia, tj.:

nr Pakietu: Wadium w PLN:

Pakiet nr 1: 7 700

Pakiet nr 2: 6 400.

W przypadku skladania oferty na kilka pakietow nale?y wnie?? wadium w kwocie rownej sumie kwot wla?ciwych dla poszczegolnych cz??ci zamowienia.

Zgodnie z art. 24aa Ustawy Pzp, Zamawiaj?cy mo?e najpierw dokona? oceny ofert, a nast?pnie zbada?, czy wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza zgodnie z kryteriami oceny ofert okre?lonymi w SIWZ, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Urz?d Zamowie? Publicznych, Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587777
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcom przysluguj? ?rodki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamowie? publicznych.

2. ?rodki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamowie? publicznych przysluguj? Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisow niniejszej ustawy.

3. ?rodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamowieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia przysluguj? rownie? organizacjom wpisanym na list?, o ktorej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urz?d Zamowie? Publicznych, Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Lod?: Medical consumables

2017/S 193-395545

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lodzi ? Centralny Szpital Weteranow
ul. ?eromskiego 113
Lod?
90-549
Poland
Contact person: Marta Teodorowicz-Stoi?ska
Telephone: +48 426393621
E-mail: m.teodorowicz@skwam.lodz.pl
Fax: +48 426393458
NUTS code: PL711

Internet address(es):

Main address: http://uskwam.umed.lodz.pl/

I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa materialow zu?ywalnych wraz z dzier?aw? aparatow dla USK im. WAM ? CSW w Lodzi.

Reference number: 247/326/PN/ZP/D/2017
II.1.2) Main CPV code
33140000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 1

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141000
33696500
33696300
30192113
30192320
30125110
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL711
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 18
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 2

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141000
33696500
33696300
30192113
30192320
30125110
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL711
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 13/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
TI Title Poland-Lod?: Medical consumables
ND Document number 395545-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place LOD?
AU Authority name Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lodzi ? Centralny Szpital Weteranow
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 03/10/2017
DT Deadline 13/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 30125110 - Toner for laser printers/fax machines
30192113 - Ink cartridges
30192320 - Printer ribbons
33140000 - Medical consumables
33141000 - Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables
33696300 - Chemical reagents
33696500 - Laboratory reagents
OC Original CPV code 30125110 - Toner for laser printers/fax machines
30192113 - Ink cartridges
30192320 - Printer ribbons
33140000 - Medical consumables
33141000 - Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables
33696300 - Chemical reagents
33696500 - Laboratory reagents
RC NUTS code PL711
IA Internet address (URL) http://uskwam.umed.lodz.pl/
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >