Poland-Lom?a: Playground equipment

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 70 - General Purpose Information Technology Equipment (including software).
Opps ID: NBD00003514423608735
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Nov 13, 2017
Solicitation No: 395589-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Lom?a: Playground equipment

2017/S 193-395589

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Miasto Lom?a
Urz?d Miejski w Lom?y, pl. Stary Rynek 14
Lom?a
18-400
Poland
Contact person: Krzysztof ?wi?cki, Adam Szyma?ski
Telephone: +48 862156801 / +48 862156795
E-mail: zamowienia@um.lomza.pl
Fax: +48 862156706
NUTS code: PL842

Internet address(es):

Main address: http://www.lomza.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.lomza.pl/bip/index.php?k=1297
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Miasto Lom?a
Urz?d Miejski w Lom?y, Plac Stary Rynek 14, 18-400 Lom?a, pokoj nr 102 (sekretariat Zast?pcow Prezydenta Miasta) I pi?tro
Lom?a
18-400
Poland
Contact person: Marcin Milczarski
Telephone: +48 862156805
E-mail: m.milczarski@um.lomza.pl
Fax: +48 862156706
NUTS code: PL842

Internet address(es):

Main address: http://www.lomza.pl/bip/

I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

REALIZACJA PLACOW ZABAW NA TERENIE PARKU JANA PAWLA II ? PAPIE?A PIELGRZYMA W LOM?Y.

Reference number: WIN.271.2.42.2017
II.1.2) Main CPV code
37535200
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest realizacja placow zabaw na terenie Parku Jana Pawla II ? Papie?a Pielgrzyma w Lom?y. Zamowienie zostalo podzielone na cz??ci ? I cz??? ? Realizacja placu zabaw dla dzieci mlodszych, II cz??? ? Realizacja placu zabaw dla dzieci starszych.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? I ? Realizacja placu zabaw dla dzieci mlodszych

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
37535200
45112723
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
NUTS code: PL842
Main site or place of performance:

PARK JANA PAWLA II ? PAPIE?A PIELGRZYMA W LOM?Y.

II.2.4) Description of the procurement:

I cz??? ? Realizacja placu zabaw dla dzieci mlodszych

Wyposa?enie ogrodzonego z sam? zamykaj?c? si? furtk? placu zabaw dla dzieci mlodszych:

? piaskownice

? zestaw zabawowy dla najmlodszych

? statek dla najmlodszych

? bujaki

? hu?tawka wa?ka

? hu?tawka z siedziskiem typu gniazdo

? rama hu?tawki podwojnej

? siedzisko bezpieczne dla najmlodszych

? siedzisko ergonomiczne

? zestaw zabawowy

? tablica informacyjna

? stojaki na rowery

? kosze na ?mieci

? lawki parkowe

? stol piknikowy

Szczegolowy opis, ilo?ci, wymagania techniczne, certyfikacyjne, dopuszczalne tolerancje wymiarowe, cechy rownowa?no?ci oraz wytyczne wzgl?dem nawierzchni EPDM, przedmiotu zamowienia znajduj? si? w dokumentacji projektowej b?d?cej zal?cznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia (SIWZ).

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/07/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POIS.02.05.00-00-0150/16.
II.2.14) Additional information

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

1 Cena brutto (calkowity koszt wykonania zamowienia) 60 %

2 Okres gwarancji 40 %

Termin wykonania zamowienia: termin rozpocz?cia: rok 2018, termin zako?czenia: do 31.07.2018 r.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? II

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
37535200
45112723
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
NUTS code: PL842
Main site or place of performance:

PARK JANA PAWLA II ? PAPIE?A PIELGRZYMA W LOM?Y.

II.2.4) Description of the procurement:

II cz??? ? Realizacja placu zabaw dla dzieci starszych

Wyposa?enie ogrodzonego z sam? zamykaj?c? si? furtk? placu zabaw dla dzieci starszych:

? zestaw wspinaczkowy

? paj?czek linowy

? karuzela obrotowa

? rama hu?tawki podwojnej

? siedziska ergonomiczne

? zestaw zabawowy

? tablica informacyjna

? stojaki na rowery

? kosz na ?mieci

? lawki z oparciem

? stolik piknikowy

Szczegolowy opis, ilo?ci, wymagania techniczne, certyfikacyjne, dopuszczalne tolerancje wymiarowe, cechy rownowa?no?ci oraz wytyczne wzgl?dem nawierzchni EPDM, przedmiotu zamowienia znajduj? si? w dokumentacji projektowej b?d?cej zal?cznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia (SIWZ).

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 28/06/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POIS.02.05.00-00-0150/16.
II.2.14) Additional information

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

1 Cena brutto (calkowity koszt wykonania zamowienia) 60 %

2 Okres gwarancji 40 %

Termin wykonania zamowienia: termin rozpocz?cia: rok 2019 r., termin zako?czenia: do 28.06.2019 r.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
III.1.2) Economic and financial standing
III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Dla cz??ci I i II zamowienia:

Na wezwanie zamawiaj?cego, w celu potwierdzenia spelniania nw. warunkow, Wykonawca zobowi?zany jest zlo?y?:

1. wykaz dostaw, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych rownie? wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych dostawy zostaly wykonane (z wykorzystaniem wzoru ? zal?cznik nr 5 do SIWZ), oraz zal?czeniem dowodow okre?laj?cych czy te dostawy lub uslugi zostaly wykonane lub s? wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami, o ktorych mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego dostawy byly wykonywane, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych s? wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest

w stanie uzyska? tych dokumentow ? o?wiadczenie wykonawcy; w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych nadal wykonywanych referencje b?d? inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by? wydane nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert

2. wykaz osob, skierowanych przez wykonawc? do realizacji zamowienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie? i do?wiadczenia, niezb?dnych do wykonania zamowienia publicznego, a tak?e zakresu wykonywanych przez nie czynno?ci oraz informacj? o podstawie do dysponowania tymi osobami, z wykorzystaniem wzoru ? zal?cznik nr 6 do SIWZ

Szczegolowe informacje zawarte s? w SIWZ, rozdzial V- VI.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Dla cz??ci I i II zamowienia:

Warunki udzialu w post?powaniu

1. Wykonawca wyka?e si? nale?ytym wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie min. dwoch realizacji odpowiadaj?cych przedmiotowi zamowienia tj. dostaw? wraz z monta?em wyposa?enia placow zabaw o warto?ci brutto min. 200 000,00 zl ka?da.

2. Wykonawca musi dysponowa? co najmniej jedn? osob?, ktora posiada uprawnienia (kwalifikacje zawodowe) do kierowania robotami ? pozwalaj?ce na wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i ma min. 3 letnie do?wiadczenie

w kierowaniu robotami budowlanymi (tj. po uzyskaniu uprawnie? budowlanych).

Uwaga:

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, okre?lone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mog? rownie? wykonywa? osoby, ktorych odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostaly uznane na zasadach okre?lonych w przepisach odr?bnych tj. m.in. w ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa?stwach czlonkowskich Unii Europejskiej z dnia z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa?stwach czlonkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r., poz. 65) oraz w rozumieniu art. 20 a ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorz?dach zawodowych architektow oraz in?ynierow budownictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1946).

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

1. Umowa na realizacj? zamowienia zostanie zawarta na warunkach okre?lonych w zal?czonym do SIWZ wzorze umowy.

2. Mo?liwo?ci zmiany zawartej umowy oraz warunki takich zmian zostaly okre?lone we wzorze umowy.

3. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawc? lub podwykonawc? na podstawie umowy o prac?, o ktorych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, osob wykonuj?cych wskazane przez Zamawiaj?cego czynno?ci w zakresie realizacji zamowienia zostaly okre?lone w III rozdziale SIWZ i we wzorze umowy.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 13/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 13/11/2017
Local time: 10:15
Place:

Urz?d Miejski w Lom?y, plac Stary Rynek 14, sala narad na II pi?trze ? pok. nr 201A.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

I. O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy nie podlegaj? wykluczeniu z post?powania o udzielenie zamowienia na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust.5 oraz spelniaj? warunki udzialu w post?powaniu, okre?lone przez Zamawiaj?cego.

II. Wykaz o?wiadcze? lub dokumentow, potwierdzaj?cych spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia oraz inne wymagane dokumenty

1. W celu wst?pnej oceny spelniania przez Wykonawcow warunkow udzialu w post?powaniu oraz niepodlegania wykluczeniu ? zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy ? ka?dy Wykonawca wraz z ofert?, musi zlo?y? aktualne na dzie? skladania ofert o?wiadczenie na standardowym formularzu jednolitego europejskiego dokument (JEDZ) ? zal. nr 2 do SIWZ

2. Wykonawca, ktory powoluje si? na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelniania, w zakresie, w jakim powoluje si? na ich zasoby, warunkow udzialu w post?powaniu sklada tak?e JEDZ, dotycz?ce tych podmiotow oraz zobowi?zanie tych podmiotow ? zal. nr 3 do SIWZ, (lub inny dokument) do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia.

3. W przypadku wspolnego ubiegania si? o zamowienie przez Wykonawcow JEDZ sklada ka?dy z Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o zamowienie.

4. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, Wykonawca przekazuje zamawiaj?cemu o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej ? zgodnie z tre?ci? zal?cznika nr 4 do SIWZ. Wraz ze zlo?eniem o?wiadczenia, wykonawca mo?e przedstawi? dowody, ?e powi?zania z innym wykonawc? nie prowadz? do zaklocenia konkurencji w post?powaniu o udzielenie zamowienia.

5. Wykaz o?wiadcze? lub dokumentow, potwierdzaj?cych brak podstaw wykluczenia okre?lono w Rozdziale VI SIWZ pkt 6. a tak?e w rozporz?dzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajow dokumentow, jakich mo?e ??da? zamawiaj?cy od wykonawcy w post?powaniu o udzielenie zamowienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126) w 5 ust 1-10. Dodatkowo Zamawiaj?cy informuje, i? w Rozdziale VI SIWZ pkt 9 i ww. Rozporz?dzeniu w 7 i 8 okre?lono informacje ? odno?nie wymaganych dokumentow ? dla wykonawcow maj?cych siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz dla wykonawcow maj?cych siedzib? na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osob maj?cych miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

III.Do oferty Wykonawca dol?cza:

1 Jednolity Europejski Dokument Zamowienia Wykonawcy/ow ? wg zal?cznika 2 do SIWZ

2 Jednolite Europejskie Dokumenty Zamowienia dotycz?ce podmiotow trzecich, je?eli powoluje si? na ich zasoby ? wg zal?cznika 2 do SIWZ ? (je?li dotyczy)

3 Dokument stwierdzaj?cy dokonanie wplaty wadium.

4 Pelnomocnictwo do skladania oferty wspolnej ? w zakresie okre?lonym w art. 23 ust. 2 ustawy? (je?li dotyczy)

5 Pelnomocnictwo osoby lub osob podpisuj?cych ofert? wraz zal?cznikami ? je?eli uprawnienie do podpisu nie wynika bezpo?rednio z dokumentow rejestrowych? (je?li dotyczy)

6 Zobowi?zania innego podmiotu ? zal. nr 3 do SIWZ ? (je?li dotyczy)

IV. Zamawiaj?cy, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, przewiduje mo?liwo?? w pierwszej kolejno?ci dokonania oceny ofert, a nast?pnie zbadania czy Wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

V. Termin zwi?zania ofert?, o ktorym mowa w pkt IV.2.6) Ogloszenia wynosi 60 dni.

VI. Tryb zamowienia: przetarg nieograniczony

VII. Wymagania dotycz?ce wadium

? I cz??? ? 7 000,00 zl

? II cz??? ? 7 000,00 zl

IX. Skladanie oferty odbywa si? za po?rednictwem operatora pocztowego, osobi?cie lub za po?rednictwem posla?ca.

X. Ze wzgl?du na ograniczon? liczb? znakow, ktore mo?na wprowadzi? do tre?ci ogloszenia, pozostale informacje zawarto w SIWZ oraz zal?cznikach do SIWZ dost?pnych wraz z niniejszym ogloszeniem na stronie internetowej Zamawiaj?cego http://www.lomza.pl/bip/index.php?k=1297

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urz?d Zamowie? Publicznych Departament Odwola?
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224577801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Lom?a: Playground equipment

2017/S 193-395589

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Miasto Lom?a
Urz?d Miejski w Lom?y, pl. Stary Rynek 14
Lom?a
18-400
Poland
Contact person: Krzysztof ?wi?cki, Adam Szyma?ski
Telephone: +48 862156801 / +48 862156795
E-mail: zamowienia@um.lomza.pl
Fax: +48 862156706
NUTS code: PL842

Internet address(es):

Main address: http://www.lomza.pl

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

REALIZACJA PLACOW ZABAW NA TERENIE PARKU JANA PAWLA II ? PAPIE?A PIELGRZYMA W LOM?Y.

Reference number: WIN.271.2.42.2017
II.1.2) Main CPV code
37535200
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? I ? Realizacja placu zabaw dla dzieci mlodszych

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
37535200
45112723
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
NUTS code: PL842
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/07/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? II

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
37535200
45112723
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
NUTS code: PL842
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 28/06/2019
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 13/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
TI Title Poland-Lom?a: Playground equipment
ND Document number 395589-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place LOM?A
AU Authority name Miasto Lom?a
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 03/10/2017
DT Deadline 13/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 37535200 - Playground equipment
45112723 - Landscaping work for playgrounds
OC Original CPV code 37535200 - Playground equipment
45112723 - Landscaping work for playgrounds
RC NUTS code PL
PL842
IA Internet address (URL) http://www.lomza.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >