Poland-Olsztyn: Snow-clearing services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • S - Utilities and Training Services
Opps ID: NBD00003515216302398
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date:
Solicitation No: 396460-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Olsztyn: Snow-clearing services

2017/S 193-396460

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddzial w Olsztynie
al. Warszawska 89
Olsztyn
10-083
Poland
Contact person: Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddzial w Olsztynie, al. Warszawska 89, 10-083 Olsztyn
Telephone: +48 895212882
E-mail: ppechta@gddkia.gov.pl
Fax: +48 895212883
NUTS code: PL622

Internet address(es):

Main address: www.gddkia.gov.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5) Main activity
Other activity: zarz?dzanie drogami krajowymi

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Zimowe utrzymanie drog krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddzial w Olsztynie, w sezonach zimowych 2017/2018, 2018/2019 oraz 2019/2020 w podziale na 20 zada?.

Reference number: O/OL.D-3.2413.22.2017.Z-1
II.1.2) Main CPV code
90620000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Zimowe utrzymanie drog krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddzial w Olsztynie, w sezonach zimowych 2017/2018, 2018/2019 oraz 2019/2020 w podziale na 20 zada?:

Zadanie nr 1: Elbl?g 1

Zadanie nr 2: Elbl?g 2

Zadanie nr 3: Elbl?g 3

Zadanie nr 4: Elk 1

Zadanie nr 5: Elk 2

Zadanie nr 6: Elk 3

Zadanie nr 7: Elk 4

Zadanie nr 8: Gi?ycko 1

Zadanie nr 9: Gi?ycko 2

Zadanie nr 10: Lidzbark Warmi?ski 1

Zadanie nr 11: Lidzbark Warmi?ski 2

Zadanie nr 12: Lidzbark Warmi?ski 3

Zadanie nr 13: Lidzbark Warmi?ski 4

Zadanie nr 14: Olsztyn 1

Zadanie nr 15: Olsztyn 2

Zadanie nr 16: Ostroda 1

Zadanie nr 17: Ostroda 2

Zadanie nr 18: Ostroda 3

Zadanie nr 19: Szczytno 1

Zadanie nr 20: Szczytno 2.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 64 760 282.55 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie nr 1: Elbl?g 1

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
90620000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL62
Main site or place of performance:

Rejon w Elbl?gu.

II.2.4) Description of the procurement:

Zadanie nr 1: Elbl?g 1 ? Sezon zimowy 2017/2018 ? drogi krajowe: nr 7: km 68+346 ? W?zel Elbl?g Poludnie km 78+411, nr S7: W. Elbl?g Pld. 78+411 ? W. Elbl?g Wsch. 82+578, nr S7g: W. Elbl?g Wsch. 0+000 ? W. Pasl?k Pln. (z w?zlem) 13+272, nr 22: 372+234 ? W. Elbl?g Pld. 386+874; Sezon zimowy 2018/2019; 2019/2020 ? drogi krajowe: nr S7: W. ?ulawy Wschod (okolo 8 km od granicy Rejonu w km 68+346) ? W. Elbl?g Poludnie km 78+411, nr S7: W. Elbl?g Pld. 78+411 ? W. Elbl?g Wsch. 82+578, nr S7g: W. Elbl?g Wsch. 0+000 ? W. Pasl?k Pln. (z w?zlem) 13+272, nr 22: 372+234 ? W. Elbl?g Pld. 386+874

1. Udzielenie zamowie?, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamowie? publicznych (Pzp), nast?pi w okresie do 3 lat od zawarcia umowy, jedynie w przypadku wcze?niejszego wyczerpania kwoty umownego wynagrodzenia wykonawcy. Udzielenie zamowie?, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp, b?dzie polega? na powtorzeniu tego samego zakresu zamowienia, przy u?yciu takiej samej ilo?ci sprz?tu co w zadaniu, ktorego dotyczy umowa podstawowa. Przy udzielaniu tych zamowie?, wszystkie wymagania zawarte w ST dotyczy? b?d? tak?e realizacji zamowienia w ramach art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.

Zamowienie zostanie udzielone pod warunkiem, ?e Zamawiaj?cy b?dzie posiadal niezb?dne ?rodki finansowe. Udzielone zamowienie b?dzie realizowane na zasadach umowy podstawowej.

2. Szczegolowo przedmiot zamowienia opisany zostal w Tomie II ? III SIWZ.

3. PODWYKONAWSTWO:

a) Zamawiaj?cy nie zastrzega obowi?zku osobistego wykonania przez Wykonawc? kluczowych cz??ci zamowienia.

b) Wykonawca mo?e powierzy? wykonanie cz??ci zamowienia podwykonawcy.

c) Zamawiaj?cy ??da wskazania przez Wykonawc? cz??ci zamowienia, ktorych wykonanie zamierza powierzy? podwykonawcom, i podania przez Wykonawc? firm podwykonawcow, zgodnie z pkt 10.10 IDW.

d) Pozostale wymagania dotycz?ce podwykonawstwa zostaly okre?lone w Tomie II SIWZ ? IPU.

TERMIN REALIZACJI USLUGI

Zamawiaj?cy wymaga, aby przedmiot zamowienia zostal zrealizowany odpowiednio w sezonach zimowych 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 lub do wydatkowania calo?ci kwoty, o ktorej mowa w 5 ust 1 IPU lub do dnia w ktorym pozostala do wykorzystania kwota wynagrodzenia b?dzie niewystarczaj?ca do zlecenia uslug obj?tych przedmiotem umowy, w zale?no?ci od tego co nast?pi wcze?niej.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Czas na podstawienie sprz?tu / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie nr 2: Elbl?g 2

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
90620000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL62
Main site or place of performance:

Rejon w Elbl?gu.

II.2.4) Description of the procurement:

Zadanie nr 2: Elbl?g 2 ? drogi krajowe: nr S7g: W. Pasl?k Pln. 13+272 ? W. Milomlyn Pld. 53+678 (bez w?zla). Wszystkie sezony

1. Udzielenie zamowie?, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamowie? publicznych (Pzp), nast?pi w okresie do 3 lat od zawarcia umowy, jedynie w przypadku wcze?niejszego wyczerpania kwoty umownego wynagrodzenia wykonawcy. Udzielenie zamowie?, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp, b?dzie polega? na powtorzeniu tego samego zakresu zamowienia, przy u?yciu takiej samej ilo?ci sprz?tu co w zadaniu, ktorego dotyczy umowa podstawowa. Przy udzielaniu tych zamowie?, wszystkie wymagania zawarte w ST dotyczy? b?d? tak?e realizacji zamowienia w ramach art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.

Zamowienie zostanie udzielone pod warunkiem, ?e Zamawiaj?cy b?dzie posiadal niezb?dne ?rodki finansowe. Udzielone zamowienie b?dzie realizowane na zasadach umowy podstawowej.

2. Szczegolowo przedmiot zamowienia opisany zostal w Tomie II ? III SIWZ.

3. PODWYKONAWSTWO:

a) Zamawiaj?cy nie zastrzega obowi?zku osobistego wykonania przez Wykonawc? kluczowych cz??ci zamowienia.

b) Wykonawca mo?e powierzy? wykonanie cz??ci zamowienia podwykonawcy.

c) Zamawiaj?cy ??da wskazania przez Wykonawc? cz??ci zamowienia, ktorych wykonanie zamierza powierzy? podwykonawcom, i podania przez Wykonawc? firm podwykonawcow, zgodnie z pkt 10.10 IDW.

d) Pozostale wymagania dotycz?ce podwykonawstwa zostaly okre?lone w Tomie II SIWZ ? IPU.

TERMIN REALIZACJI USLUGI

Zamawiaj?cy wymaga, aby przedmiot zamowienia zostal zrealizowany odpowiednio w sezonach zimowych 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 lub do wydatkowania calo?ci kwoty, o ktorej mowa w 5 ust 1 IPU lub do dnia w ktorym pozostala do wykorzystania kwota wynagrodzenia b?dzie niewystarczaj?ca do zlecenia uslug obj?tych przedmiotem umowy, w zale?no?ci od tego co nast?pi wcze?niej.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Czas na podstawienie sprz?tu / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie nr 3: Elbl?g 3

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
90620000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL62
Main site or place of performance:

Rejon w Elbl?gu.

II.2.4) Description of the procurement:

Zadanie nr 3: Elbl?g 3 ? Sezon zimowy 2017/2018 ? drogi krajowe: nr 54: W. Braniewo Pld. 0+000 ? Gronowo, Granica Pa?stwa km 18+360; Sezon zimowy 2018/2019; 2019/2020 ? drogi krajowe: nr 54: W. Braniewo Pld. 0+000 ? Gronowo, Granica Pa?stwa km 18+360, nr S22: W. Elbl?g Wsch. 387+531 ? Grzechotki, Granica Pa?stwa km 438+499

1. Udzielenie zamowie?, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamowie? publicznych (Pzp), nast?pi w okresie do 3 lat od zawarcia umowy, jedynie w przypadku wcze?niejszego wyczerpania kwoty umownego wynagrodzenia wykonawcy. Udzielenie zamowie?, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp, b?dzie polega? na powtorzeniu tego samego zakresu zamowienia, przy u?yciu takiej samej ilo?ci sprz?tu co w zadaniu, ktorego dotyczy umowa podstawowa. Przy udzielaniu tych zamowie?, wszystkie wymagania zawarte w ST dotyczy? b?d? tak?e realizacji zamowienia w ramach art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.

Zamowienie zostanie udzielone pod warunkiem, ?e Zamawiaj?cy b?dzie posiadal niezb?dne ?rodki finansowe. Udzielone zamowienie b?dzie realizowane na zasadach umowy podstawowej.

2. Szczegolowo przedmiot zamowienia opisany zostal w Tomie II ? III SIWZ.

3. PODWYKONAWSTWO:

a) Zamawiaj?cy nie zastrzega obowi?zku osobistego wykonania przez Wykonawc? kluczowych cz??ci zamowienia.

b) Wykonawca mo?e powierzy? wykonanie cz??ci zamowienia podwykonawcy.

c) Zamawiaj?cy ??da wskazania przez Wykonawc? cz??ci zamowienia, ktorych wykonanie zamierza powierzy? podwykonawcom, i podania przez Wykonawc? firm podwykonawcow, zgodnie z pkt 10.10 IDW.

d) Pozostale wymagania dotycz?ce podwykonawstwa zostaly okre?lone w Tomie II SIWZ ? IPU.

TERMIN REALIZACJI USLUGI

Zamawiaj?cy wymaga, aby przedmiot zamowienia zostal zrealizowany odpowiednio w sezonach zimowych 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 lub do wydatkowania calo?ci kwoty, o ktorej mowa w 5 ust 1 IPU lub do dnia w ktorym pozostala do wykorzystania kwota wynagrodzenia b?dzie niewystarczaj?ca do zlecenia uslug obj?tych przedmiotem umowy, w zale?no?ci od tego co nast?pi wcze?niej.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Czas na podstawienie sprz?tu / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie nr 4: Elk 1

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
90620000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL62
Main site or place of performance:

Rejon w Elku.

II.2.4) Description of the procurement:

Zadanie nr 4: Elk 1 ? drogi krajowe: nr 65 odc. Straduny ? Elk, nr 65a odc. m. Elk (ul. Przemyslowa, ul. Grajewska), nr 65 odc. Elk ? Prostki ? gr. wojewodztwa, nr 16d odc. Obwodnica Elku, nr 16 odc. Elk ? Kalinowo ? gr. Wojewodztwa. Wszystkie sezony

1. Udzielenie zamowie?, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamowie? publicznych (Pzp), nast?pi w okresie do 3 lat od zawarcia umowy, jedynie w przypadku wcze?niejszego wyczerpania kwoty umownego wynagrodzenia wykonawcy. Udzielenie zamowie?, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp, b?dzie polega? na powtorzeniu tego samego zakresu zamowienia, przy u?yciu takiej samej ilo?ci sprz?tu co w zadaniu, ktorego dotyczy umowa podstawowa. Przy udzielaniu tych zamowie?, wszystkie wymagania zawarte w ST dotyczy? b?d? tak?e realizacji zamowienia w ramach art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.

Zamowienie zostanie udzielone pod warunkiem, ?e Zamawiaj?cy b?dzie posiadal niezb?dne ?rodki finansowe. Udzielone zamowienie b?dzie realizowane na zasadach umowy podstawowej.

2. Szczegolowo przedmiot zamowienia opisany zostal w Tomie II ? III SIWZ.

3. PODWYKONAWSTWO:

a) Zamawiaj?cy nie zastrzega obowi?zku osobistego wykonania przez Wykonawc? kluczowych cz??ci zamowienia.

b) Wykonawca mo?e powierzy? wykonanie cz??ci zamowienia podwykonawcy.

c) Zamawiaj?cy ??da wskazania przez Wykonawc? cz??ci zamowienia, ktorych wykonanie zamierza powierzy? podwykonawcom, i podania przez Wykonawc? firm podwykonawcow, zgodnie z pkt 10.10 IDW.

d) Pozostale wymagania dotycz?ce podwykonawstwa zostaly okre?lone w Tomie II SIWZ ? IPU.

TERMIN REALIZACJI USLUGI

Zamawiaj?cy wymaga, aby przedmiot zamowienia zostal zrealizowany odpowiednio w sezonach zimowych 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 lub do wydatkowania calo?ci kwoty, o ktorej mowa w 5 ust 1 IPU lub do dnia w ktorym pozostala do wykorzystania kwota wynagrodzenia b?dzie niewystarczaj?ca do zlecenia uslug obj?tych przedmiotem umowy, w zale?no?ci od tego co nast?pi wcze?niej.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Czas na podstawienie sprz?tu / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie nr 5: Elk 2

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
90620000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL62
Main site or place of performance:

Rejon w Elku.

II.2.4) Description of the procurement:

Zadanie nr 5: Elk 2 ? drogi krajowe: nr 58 odc. Ruciane Nida (rondo) ? Pisz, nr 58b m. Pisz (ul. Olszty?ska,ul.Grunwaldzka, ul. Dworcowa, ul. Klementowskiego, ul. Kwiatowa, ul. Mireckiego, ul. Czerniewskiego), nr 58odc.Pisz-Biala Piska ? gr. Wojewodztwa, nr 63 odc. Pisz ? Je?e ? gr. Wojewodztwa, nr 16 odc. Orzysz ? Elk, nr63odc. Orzysz ? Pisz. Wszystkie sezony

1. Udzielenie zamowie?, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamowie? publicznych (Pzp), nast?pi w okresie do 3 lat od zawarcia umowy, jedynie w przypadku wcze?niejszego wyczerpania kwoty umownego wynagrodzenia wykonawcy. Udzielenie zamowie?, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp, b?dzie polega? na powtorzeniu tego samego zakresu zamowienia, przy u?yciu takiej samej ilo?ci sprz?tu co w zadaniu, ktorego dotyczy umowa podstawowa. Przy udzielaniu tych zamowie?, wszystkie wymagania zawarte w ST dotyczy? b?d? tak?e realizacji zamowienia w ramach art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.

Zamowienie zostanie udzielone pod warunkiem, ?e Zamawiaj?cy b?dzie posiadal niezb?dne ?rodki finansowe. Udzielone zamowienie b?dzie realizowane na zasadach umowy podstawowej.

2. Szczegolowo przedmiot zamowienia opisany zostal w Tomie II ? III SIWZ.

3. PODWYKONAWSTWO:

a) Zamawiaj?cy nie zastrzega obowi?zku osobistego wykonania przez Wykonawc? kluczowych cz??ci zamowienia.

b) Wykonawca mo?e powierzy? wykonanie cz??ci zamowienia podwykonawcy.

c) Zamawiaj?cy ??da wskazania przez Wykonawc? cz??ci zamowienia, ktorych wykonanie zamierza powierzy? podwykonawcom, i podania przez Wykonawc? firm podwykonawcow, zgodnie z pkt 10.10 IDW.

d) Pozostale wymagania dotycz?ce podwykonawstwa zostaly okre?lone w Tomie II SIWZ ? IPU.

TERMIN REALIZACJI USLUGI

Zamawiaj?cy wymaga, aby przedmiot zamowienia zostal zrealizowany odpowiednio w sezonach zimowych 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 lub do wydatkowania calo?ci kwoty, o ktorej mowa w 5 ust 1 IPU lub do dnia w ktorym pozostala do wykorzystania kwota wynagrodzenia b?dzie niewystarczaj?ca do zlecenia uslug obj?tych przedmiotem umowy, w zale?no?ci od tego co nast?pi wcze?niej.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Czas na podstawienie sprz?tu / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie nr 6: Elk 3

Lot No: 6
II.2.2) Additional CPV code(s)
90620000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL62
Main site or place of performance:

Rejon w Elku.

II.2.4) Description of the procurement:

Zadanie nr 6: Elk 3 ? drogi krajowe: nr 65 odc. Granica Pa?stwa ? Obwodnica Goldapi, nr 65b odc. Obwodnica Goldapi, nr 65 odc. Obwodnica Goldapi ? Daniele. Wszystkie sezony

1. Udzielenie zamowie?, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamowie? publicznych (Pzp), nast?pi w okresie do 3 lat od zawarcia umowy, jedynie w przypadku wcze?niejszego wyczerpania kwoty umownego wynagrodzenia wykonawcy. Udzielenie zamowie?, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp, b?dzie polega? na powtorzeniu tego samego zakresu zamowienia, przy u?yciu takiej samej ilo?ci sprz?tu co w zadaniu, ktorego dotyczy umowa podstawowa. Przy udzielaniu tych zamowie?, wszystkie wymagania zawarte w ST dotyczy? b?d? tak?e realizacji zamowienia w ramach art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.

Zamowienie zostanie udzielone pod warunkiem, ?e Zamawiaj?cy b?dzie posiadal niezb?dne ?rodki finansowe. Udzielone zamowienie b?dzie realizowane na zasadach umowy podstawowej.

2. Szczegolowo przedmiot zamowienia opisany zostal w Tomie II ? III SIWZ.

3. PODWYKONAWSTWO:

a) Zamawiaj?cy nie zastrzega obowi?zku osobistego wykonania przez Wykonawc? kluczowych cz??ci zamowienia.

b) Wykonawca mo?e powierzy? wykonanie cz??ci zamowienia podwykonawcy.

c) Zamawiaj?cy ??da wskazania przez Wykonawc? cz??ci zamowienia, ktorych wykonanie zamierza powierzy? podwykonawcom, i podania przez Wykonawc? firm podwykonawcow, zgodnie z pkt 10.10 IDW.

d) Pozostale wymagania dotycz?ce podwykonawstwa zostaly okre?lone w Tomie II SIWZ ? IPU.

TERMIN REALIZACJI USLUGI

Zamawiaj?cy wymaga, aby przedmiot zamowienia zostal zrealizowany odpowiednio w sezonach zimowych 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 lub do wydatkowania calo?ci kwoty, o ktorej mowa w 5 ust 1 IPU lub do dnia w ktorym pozostala do wykorzystania kwota wynagrodzenia b?dzie niewystarczaj?ca do zlecenia uslug obj?tych przedmiotem umowy, w zale?no?ci od tego co nast?pi wcze?niej.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Czas na podstawienie sprz?tu / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie nr 7: Elk 4

Lot No: 7
II.2.2) Additional CPV code(s)
90620000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL62
Main site or place of performance:

Rejon w Elku.

II.2.4) Description of the procurement:

Zadanie nr 7: Elk 4 ? drogi krajowe: nr 65 odc. Daniele ? Obwodnica Olecka, nr 65c odc. Obwodnica Olecka, nr 65 odc. Obwodnica Olecka ? Straduny. Wszystkie sezony

1. Udzielenie zamowie?, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamowie? publicznych (Pzp), nast?pi w okresie do 3 lat od zawarcia umowy, jedynie w przypadku wcze?niejszego wyczerpania kwoty umownego wynagrodzenia wykonawcy. Udzielenie zamowie?, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp, b?dzie polega? na powtorzeniu tego samego zakresu zamowienia, przy u?yciu takiej samej ilo?ci sprz?tu co w zadaniu, ktorego dotyczy umowa podstawowa. Przy udzielaniu tych zamowie?, wszystkie wymagania zawarte w ST dotyczy? b?d? tak?e realizacji zamowienia w ramach art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.

Zamowienie zostanie udzielone pod warunkiem, ?e Zamawiaj?cy b?dzie posiadal niezb?dne ?rodki finansowe. Udzielone zamowienie b?dzie realizowane na zasadach umowy podstawowej.

2. Szczegolowo przedmiot zamowienia opisany zostal w Tomie II ? III SIWZ.

3. PODWYKONAWSTWO:

a) Zamawiaj?cy nie zastrzega obowi?zku osobistego wykonania przez Wykonawc? kluczowych cz??ci zamowienia.

b) Wykonawca mo?e powierzy? wykonanie cz??ci zamowienia podwykonawcy.

c) Zamawiaj?cy ??da wskazania przez Wykonawc? cz??ci zamowienia, ktorych wykonanie zamierza powierzy? podwykonawcom, i podania przez Wykonawc? firm podwykonawcow, zgodnie z pkt 10.10 IDW.

d) Pozostale wymagania dotycz?ce podwykonawstwa zostaly okre?lone w Tomie II SIWZ ? IPU.

TERMIN REALIZACJI USLUGI

Zamawiaj?cy wymaga, aby przedmiot zamowienia zostal zrealizowany odpowiednio w sezonach zimowych 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 lub do wydatkowania calo?ci kwoty, o ktorej mowa w 5 ust 1 IPU lub do dnia w ktorym pozostala do wykorzystania kwota wynagrodzenia b?dzie niewystarczaj?ca do zlecenia uslug obj?tych przedmiotem umowy, w zale?no?ci od tego co nast?pi wcze?niej.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Czas na podstawienie sprz?tu / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie nr 8: Gi?ycko 1

Lot No: 8
II.2.2) Additional CPV code(s)
90620000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL62
Main site or place of performance:

Rejon w Gi?ycku.

II.2.4) Description of the procurement:

Zadanie nr 8: Gi?ycko 1 ? drogi krajowe: nr 16 odc. Mikolajki ? Orzysz, nr 59 Gi?ycko-Ryn-Wejdyki, nr 63 Granica Pa?stwa ? W?gorzewo ? Gi?ycko ? Orzysz. Wszystkie sezony

1. Udzielenie zamowie?, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamowie? publicznych (Pzp), nast?pi w okresie do 3 lat od zawarcia umowy, jedynie w przypadku wcze?niejszego wyczerpania kwoty umownego wynagrodzenia wykonawcy. Udzielenie zamowie?, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp, b?dzie polega? na powtorzeniu tego samego zakresu zamowienia, przy u?yciu takiej samej ilo?ci sprz?tu co w zadaniu, ktorego dotyczy umowa podstawowa. Przy udzielaniu tych zamowie?, wszystkie wymagania zawarte w ST dotyczy? b?d? tak?e realizacji zamowienia w ramach art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.

Zamowienie zostanie udzielone pod warunkiem, ?e Zamawiaj?cy b?dzie posiadal niezb?dne ?rodki finansowe. Udzielone zamowienie b?dzie realizowane na zasadach umowy podstawowej.

2. Szczegolowo przedmiot zamowienia opisany zostal w Tomie II ? III SIWZ.

3. PODWYKONAWSTWO:

a) Zamawiaj?cy nie zastrzega obowi?zku osobistego wykonania przez Wykonawc? kluczowych cz??ci zamowienia.

b) Wykonawca mo?e powierzy? wykonanie cz??ci zamowienia podwykonawcy.

c) Zamawiaj?cy ??da wskazania przez Wykonawc? cz??ci zamowienia, ktorych wykonanie zamierza powierzy? podwykonawcom, i podania przez Wykonawc? firm podwykonawcow, zgodnie z pkt 10.10 IDW.

d) Pozostale wymagania dotycz?ce podwykonawstwa zostaly okre?lone w Tomie II SIWZ ? IPU.

TERMIN REALIZACJI USLUGI

Zamawiaj?cy wymaga, aby przedmiot zamowienia zostal zrealizowany odpowiednio w sezonach zimowych 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 lub do wydatkowania calo?ci kwoty, o ktorej mowa w 5 ust 1 IPU lub do dnia w ktorym pozostala do wykorzystania kwota wynagrodzenia b?dzie niewystarczaj?ca do zlecenia uslug obj?tych przedmiotem umowy, w zale?no?ci od tego co nast?pi wcze?niej.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Czas na podstawienie sprz?tu / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie nr 9: Gi?ycko 2

Lot No: 9
II.2.2) Additional CPV code(s)
90620000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL62
Main site or place of performance:

Rejon w Gi?ycku.

II.2.4) Description of the procurement:

Zadanie nr 9: Gi?ycko 2 ? drogi krajowe: nr 16 odc. Mr?gowo ? Mikolajki, nr 59 Ryn -Mr?gowo, nr 59b Obwodnica Mr?gowa. Wszystkie sezony

1. Udzielenie zamowie?, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamowie? publicznych (Pzp), nast?pi w okresie do 3 lat od zawarcia umowy, jedynie w przypadku wcze?niejszego wyczerpania kwoty umownego wynagrodzenia wykonawcy. Udzielenie zamowie?, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp, b?dzie polega? na powtorzeniu tego samego zakresu zamowienia, przy u?yciu takiej samej ilo?ci sprz?tu co w zadaniu, ktorego dotyczy umowa podstawowa. Przy udzielaniu tych zamowie?, wszystkie wymagania zawarte w ST dotyczy? b?d? tak?e realizacji zamowienia w ramach art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.

Zamowienie zostanie udzielone pod warunkiem, ?e Zamawiaj?cy b?dzie posiadal niezb?dne ?rodki finansowe. Udzielone zamowienie b?dzie realizowane na zasadach umowy podstawowej.

2. Szczegolowo przedmiot zamowienia opisany zostal w Tomie II ? III SIWZ.

3. PODWYKONAWSTWO:

a) Zamawiaj?cy nie zastrzega obowi?zku osobistego wykonania przez Wykonawc? kluczowych cz??ci zamowienia.

b) Wykonawca mo?e powierzy? wykonanie cz??ci zamowienia podwykonawcy.

c) Zamawiaj?cy ??da wskazania przez Wykonawc? cz??ci zamowienia, ktorych wykonanie zamierza powierzy? podwykonawcom, i podania przez Wykonawc? firm podwykonawcow, zgodnie z pkt 10.10 IDW.

d) Pozostale wymagania dotycz?ce podwykonawstwa zostaly okre?lone w Tomie II SIWZ ? IPU.

TERMIN REALIZACJI USLUGI

Zamawiaj?cy wymaga, aby przedmiot zamowienia zostal zrealizowany odpowiednio w sezonach zimowych 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 lub do wydatkowania calo?ci kwoty, o ktorej mowa w 5 ust 1 IPU lub do dnia w ktorym pozostala do wykorzystania kwota wynagrodzenia b?dzie niewystarczaj?ca do zlecenia uslug obj?tych przedmiotem umowy, w zale?no?ci od tego co nast?pi wcze?niej.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Czas na podstawienie sprz?tu / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie nr 10: Lidzbark Warmi?ski 1

Lot No: 10
II.2.2) Additional CPV code(s)
90620000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL62
Main site or place of performance:

Rejon w Lidzbarku Warmi?skim.

II.2.4) Description of the procurement:

Zadanie nr 10: Lidzbark Warmi?ski 1 ? droga krajowa: nr 57 odc. Szwarunki- Biskupiec-D?wierzuty. Wszystkie sezony

1. Udzielenie zamowie?, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamowie? publicznych (Pzp), nast?pi w okresie do 3 lat od zawarcia umowy, jedynie w przypadku wcze?niejszego wyczerpania kwoty umownego wynagrodzenia wykonawcy. Udzielenie zamowie?, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp, b?dzie polega? na powtorzeniu tego samego zakresu zamowienia, przy u?yciu takiej samej ilo?ci sprz?tu co w zadaniu, ktorego dotyczy umowa podstawowa. Przy udzielaniu tych zamowie?, wszystkie wymagania zawarte w ST dotyczy? b?d? tak?e realizacji zamowienia w ramach art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.

Zamowienie zostanie udzielone pod warunkiem, ?e Zamawiaj?cy b?dzie posiadal niezb?dne ?rodki finansowe. Udzielone zamowienie b?dzie realizowane na zasadach umowy podstawowej.

2. Szczegolowo przedmiot zamowienia opisany zostal w Tomie II ? III SIWZ.

3. PODWYKONAWSTWO:

a) Zamawiaj?cy nie zastrzega obowi?zku osobistego wykonania przez Wykonawc? kluczowych cz??ci zamowienia.

b) Wykonawca mo?e powierzy? wykonanie cz??ci zamowienia podwykonawcy.

c) Zamawiaj?cy ??da wskazania przez Wykonawc? cz??ci zamowienia, ktorych wykonanie zamierza powierzy? podwykonawcom, i podania przez Wykonawc? firm podwykonawcow, zgodnie z pkt 10.10 IDW.

d) Pozostale wymagania dotycz?ce podwykonawstwa zostaly okre?lone w Tomie II SIWZ ? IPU.

TERMIN REALIZACJI USLUGI

Zamawiaj?cy wymaga, aby przedmiot zamowienia zostal zrealizowany odpowiednio w sezonach zimowych 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 lub do wydatkowania calo?ci kwoty, o ktorej mowa w 5 ust 1 IPU lub do dnia w ktorym pozostala do wykorzystania kwota wynagrodzenia b?dzie niewystarczaj?ca do zlecenia uslug obj?tych przedmiotem umowy, w zale?no?ci od tego co nast?pi wcze?niej.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Czas na podstawienie sprz?tu / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie nr 11: Lidzbark Warmi?ski 2

Lot No: 11
II.2.2) Additional CPV code(s)
90620000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL62
Main site or place of performance:

Rejon w Lidzbarku Warmi?skim.

II.2.4) Description of the procurement:

Zadanie nr 11: Lidzbark Warmi?ski 2 ? drogi krajowe: nr 51 odc. Lidzbark Warmi?ski- Olsztyn, nr 51a obwodnica Barcikowo-Spr?cowo. Wszystkie sezony

1. Udzielenie zamowie?, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamowie? publicznych (Pzp), nast?pi w okresie do 3 lat od zawarcia umowy, jedynie w przypadku wcze?niejszego wyczerpania kwoty umownego wynagrodzenia wykonawcy. Udzielenie zamowie?, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp, b?dzie polega? na powtorzeniu tego samego zakresu zamowienia, przy u?yciu takiej samej ilo?ci sprz?tu co w zadaniu, ktorego dotyczy umowa podstawowa. Przy udzielaniu tych zamowie?, wszystkie wymagania zawarte w ST dotyczy? b?d? tak?e realizacji zamowienia w ramach art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.

Zamowienie zostanie udzielone pod warunkiem, ?e Zamawiaj?cy b?dzie posiadal niezb?dne ?rodki finansowe. Udzielone zamowienie b?dzie realizowane na zasadach umowy podstawowej.

2. Szczegolowo przedmiot zamowienia opisany zostal w Tomie II ? III SIWZ.

3. PODWYKONAWSTWO:

a) Zamawiaj?cy nie zastrzega obowi?zku osobistego wykonania przez Wykonawc? kluczowych cz??ci zamowienia.

b) Wykonawca mo?e powierzy? wykonanie cz??ci zamowienia podwykonawcy.

c) Zamawiaj?cy ??da wskazania przez Wykonawc? cz??ci zamowienia, ktorych wykonanie zamierza powierzy? podwykonawcom, i podania przez Wykonawc? firm podwykonawcow, zgodnie z pkt 10.10 IDW.

d) Pozostale wymagania dotycz?ce podwykonawstwa zostaly okre?lone w Tomie II SIWZ ? IPU.

TERMIN REALIZACJI USLUGI

Zamawiaj?cy wymaga, aby przedmiot zamowienia zostal zrealizowany odpowiednio w sezonach zimowych 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 lub do wydatkowania calo?ci kwoty, o ktorej mowa w 5 ust 1 IPU lub do dnia w ktorym pozostala do wykorzystania kwota wynagrodzenia b?dzie niewystarczaj?ca do zlecenia uslug obj?tych przedmiotem umowy, w zale?no?ci od tego co nast?pi wcze?niej.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Czas na podstawienie sprz?tu / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie nr 12: Lidzbark Warmi?ski 3

Lot No: 12
II.2.2) Additional CPV code(s)
90620000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL62
Main site or place of performance:

Rejon w Lidzbarku Warmi?skim.

II.2.4) Description of the procurement:

Zadanie nr 12: Lidzbark Warmi?ski 3 ? droga krajowa: nr 51 odc. Granica Pa?stwa-Lidzbark Warmi?ski. Wszystkie sezony

1. Udzielenie zamowie?, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamowie? publicznych (Pzp), nast?pi w okresie do 3 lat od zawarcia umowy, jedynie w przypadku wcze?niejszego wyczerpania kwoty umownego wynagrodzenia wykonawcy. Udzielenie zamowie?, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp, b?dzie polega? na powtorzeniu tego samego zakresu zamowienia, przy u?yciu takiej samej ilo?ci sprz?tu co w zadaniu, ktorego dotyczy umowa podstawowa. Przy udzielaniu tych zamowie?, wszystkie wymagania zawarte w ST dotyczy? b?d? tak?e realizacji zamowienia w ramach art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.

Zamowienie zostanie udzielone pod warunkiem, ?e Zamawiaj?cy b?dzie posiadal niezb?dne ?rodki finansowe. Udzielone zamowienie b?dzie realizowane na zasadach umowy podstawowej.

2. Szczegolowo przedmiot zamowienia opisany zostal w Tomie II ? III SIWZ.

3. PODWYKONAWSTWO:

a) Zamawiaj?cy nie zastrzega obowi?zku osobistego wykonania przez Wykonawc? kluczowych cz??ci zamowienia.

b) Wykonawca mo?e powierzy? wykonanie cz??ci zamowienia podwykonawcy.

c) Zamawiaj?cy ??da wskazania przez Wykonawc? cz??ci zamowienia, ktorych wykonanie zamierza powierzy? podwykonawcom, i podania przez Wykonawc? firm podwykonawcow, zgodnie z pkt 10.10 IDW.

d) Pozostale wymagania dotycz?ce podwykonawstwa zostaly okre?lone w Tomie II SIWZ ? IPU.

TERMIN REALIZACJI USLUGI

Zamawiaj?cy wymaga, aby przedmiot zamowienia zostal zrealizowany odpowiednio w sezonach zimowych 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 lub do wydatkowania calo?ci kwoty, o ktorej mowa w 5 ust 1 IPU lub do dnia w ktorym pozostala do wykorzystania kwota wynagrodzenia b?dzie niewystarczaj?ca do zlecenia uslug obj?tych przedmiotem umowy, w zale?no?ci od tego co nast?pi wcze?niej.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Czas na podstawienie sprz?tu / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie nr 13: Lidzbark Warmi?ski 4

Lot No: 13
II.2.2) Additional CPV code(s)
90620000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL62
Main site or place of performance:

Rejon w Lidzbarku Warmi?skim.

II.2.4) Description of the procurement:

Zadanie nr 13: Lidzbark Warmi?ski 4 ? droga krajowa: nr 16c odc. Olsztyn ? Borki Wielkie i nr 16 odc. Borki Wielkie ? Mr?gowo. Wszystkie sezony

1. Udzielenie zamowie?, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamowie? publicznych (Pzp), nast?pi w okresie do 3 lat od zawarcia umowy, jedynie w przypadku wcze?niejszego wyczerpania kwoty umownego wynagrodzenia wykonawcy. Udzielenie zamowie?, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp, b?dzie polega? na powtorzeniu tego samego zakresu zamowienia, przy u?yciu takiej samej ilo?ci sprz?tu co w zadaniu, ktorego dotyczy umowa podstawowa. Przy udzielaniu tych zamowie?, wszystkie wymagania zawarte w ST dotyczy? b?d? tak?e realizacji zamowienia w ramach art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.

Zamowienie zostanie udzielone pod warunkiem, ?e Zamawiaj?cy b?dzie posiadal niezb?dne ?rodki finansowe. Udzielone zamowienie b?dzie realizowane na zasadach umowy podstawowej.

2. Szczegolowo przedmiot zamowienia opisany zostal w Tomie II ? III SIWZ.

3. PODWYKONAWSTWO:

a) Zamawiaj?cy nie zastrzega obowi?zku osobistego wykonania przez Wykonawc? kluczowych cz??ci zamowienia.

b) Wykonawca mo?e powierzy? wykonanie cz??ci zamowienia podwykonawcy.

c) Zamawiaj?cy ??da wskazania przez Wykonawc? cz??ci zamowienia, ktorych wykonanie zamierza powierzy? podwykonawcom, i podania przez Wykonawc? firm podwykonawcow, zgodnie z pkt 10.10 IDW.

d) Pozostale wymagania dotycz?ce podwykonawstwa zostaly okre?lone w Tomie II SIWZ ? IPU.

TERMIN REALIZACJI USLUGI

Zamawiaj?cy wymaga, aby przedmiot zamowienia zostal zrealizowany odpowiednio w sezonach zimowych 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 lub do wydatkowania calo?ci kwoty, o ktorej mowa w 5 ust 1 IPU lub do dnia w ktorym pozostala do wykorzystania kwota wynagrodzenia b?dzie niewystarczaj?ca do zlecenia uslug obj?tych przedmiotem umowy, w zale?no?ci od tego co nast?pi wcze?niej.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Czas na podstawienie sprz?tu / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie nr 14: Olsztyn 1

Lot No: 14
II.2.2) Additional CPV code(s)
90620000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL62
Main site or place of performance:

Rejon w Olsztynie.

II.2.4) Description of the procurement:

Zadanie nr 14: Olsztyn 1 ? drogi krajowe: nr S7 odc. odc. w?zel Olsztynek Zachod ? w?zel Napierki, nr S51 obwodnica Olsztynka odc. w?zel Olsztynek Wschod ? w?zel Olsztynek Zachod, nr 58c odc. w?zel Olsztynek Wschod ? DK 58, nr 58 odc. Olsztynek ? Jedwabno. Wszystkie sezony

1. Udzielenie zamowie?, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamowie? publicznych (Pzp), nast?pi w okresie do 3 lat od zawarcia umowy, jedynie w przypadku wcze?niejszego wyczerpania kwoty umownego wynagrodzenia wykonawcy. Udzielenie zamowie?, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp, b?dzie polega? na powtorzeniu tego samego zakresu zamowienia, przy u?yciu takiej samej ilo?ci sprz?tu co w zadaniu, ktorego dotyczy umowa podstawowa. Przy udzielaniu tych zamowie?, wszystkie wymagania zawarte w ST dotyczy? b?d? tak?e realizacji zamowienia w ramach art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.

Zamowienie zostanie udzielone pod warunkiem, ?e Zamawiaj?cy b?dzie posiadal niezb?dne ?rodki finansowe. Udzielone zamowienie b?dzie realizowane na zasadach umowy podstawowej.

2. Szczegolowo przedmiot zamowienia opisany zostal w Tomie II ? III SIWZ.

3. PODWYKONAWSTWO:

a) Zamawiaj?cy nie zastrzega obowi?zku osobistego wykonania przez Wykonawc? kluczowych cz??ci zamowienia.

b) Wykonawca mo?e powierzy? wykonanie cz??ci zamowienia podwykonawcy.

c) Zamawiaj?cy ??da wskazania przez Wykonawc? cz??ci zamowienia, ktorych wykonanie zamierza powierzy? podwykonawcom, i podania przez Wykonawc? firm podwykonawcow, zgodnie z pkt 10.10 IDW.

d) Pozostale wymagania dotycz?ce podwykonawstwa zostaly okre?lone w Tomie II SIWZ ? IPU.

TERMIN REALIZACJI USLUGI

Zamawiaj?cy wymaga, aby przedmiot zamowienia zostal zrealizowany odpowiednio w sezonach zimowych 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 lub do wydatkowania calo?ci kwoty, o ktorej mowa w 5 ust 1 IPU lub do dnia w ktorym pozostala do wykorzystania kwota wynagrodzenia b?dzie niewystarczaj?ca do zlecenia uslug obj?tych przedmiotem umowy, w zale?no?ci od tego co nast?pi wcze?niej.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Czas na podstawienie sprz?tu / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie nr 15: Olsztyn 2

Lot No: 15
II.2.2) Additional CPV code(s)
90620000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL62
Main site or place of performance:

Rejon w Olsztynie.

II.2.4) Description of the procurement:

Zadanie nr 15: Olsztyn 2 ? sezon 2017/2018 ? drogi krajowe: nr S51 odc. w?zel Tomaszkowo ? w?zel Olsztynek Wschod, nr 16 odc. Zawady ? Olsztyn, nr 51 odc. Olsztyn ? Tomaszkowo, nr 53 odc. Olsztyn- Pasym; sezony 2018/2019; 2019/2020 ? drogi krajowe: nr S51 odc. w?zel Tomaszkowo ? w?zel Olsztynek Wschod, nr 16 odc. Zawady ? Kudypy, obwodnica Olsztyna (Kudypy ? w?zel Tomaszkowo); (w?zel Tomaszkowo ? w?zel Wojtowo), nr 53 odc. Olsztyn ? Pasym

1. Udzielenie zamowie?, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamowie? publicznych (Pzp), nast?pi w okresie do 3 lat od zawarcia umowy, jedynie w przypadku wcze?niejszego wyczerpania kwoty umownego wynagrodzenia wykonawcy. Udzielenie zamowie?, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp, b?dzie polega? na powtorzeniu tego samego zakresu zamowienia, przy u?yciu takiej samej ilo?ci sprz?tu co w zadaniu, ktorego dotyczy umowa podstawowa. Przy udzielaniu tych zamowie?, wszystkie wymagania zawarte w ST dotyczy? b?d? tak?e realizacji zamowienia w ramach art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.

Zamowienie zostanie udzielone pod warunkiem, ?e Zamawiaj?cy b?dzie posiadal niezb?dne ?rodki finansowe. Udzielone zamowienie b?dzie realizowane na zasadach umowy podstawowej.

2. Szczegolowo przedmiot zamowienia opisany zostal w Tomie II ? III SIWZ.

3. PODWYKONAWSTWO:

a) Zamawiaj?cy nie zastrzega obowi?zku osobistego wykonania przez Wykonawc? kluczowych cz??ci zamowienia.

b) Wykonawca mo?e powierzy? wykonanie cz??ci zamowienia podwykonawcy.

c) Zamawiaj?cy ??da wskazania przez Wykonawc? cz??ci zamowienia, ktorych wykonanie zamierza powierzy? podwykonawcom, i podania przez Wykonawc? firm podwykonawcow, zgodnie z pkt 10.10 IDW.

d) Pozostale wymagania dotycz?ce podwykonawstwa zostaly okre?lone w Tomie II SIWZ ? IPU.

TERMIN REALIZACJI USLUGI

Zamawiaj?cy wymaga, aby przedmiot zamowienia zostal zrealizowany odpowiednio w sezonach zimowych 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 lub do wydatkowania calo?ci kwoty, o ktorej mowa w 5 ust 1 IPU lub do dnia w ktorym pozostala do wykorzystania kwota wynagrodzenia b?dzie niewystarczaj?ca do zlecenia uslug obj?tych przedmiotem umowy, w zale?no?ci od tego co nast?pi wcze?niej.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Czas na podstawienie sprz?tu / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie nr 16: Ostroda 1

Lot No: 16
II.2.2) Additional CPV code(s)
90620000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL62
Main site or place of performance:

Rejon w Ostrodzie.

II.2.4) Description of the procurement:

Zadanie nr 16: Ostroda 1 ? drogi krajowe: nr S7 odc. w?zel Milomlyn Poludnie ? w?zel Olsztynek Zachod, nr 16 odc. obwodnica Ostrody (skrzy?owanie z 15) ? Zawady Male. Wszystkie sezony

1. Udzielenie zamowie?, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamowie? publicznych (Pzp), nast?pi w okresie do 3 lat od zawarcia umowy, jedynie w przypadku wcze?niejszego wyczerpania kwoty umownego wynagrodzenia wykonawcy. Udzielenie zamowie?, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp, b?dzie polega? na powtorzeniu tego samego zakresu zamowienia, przy u?yciu takiej samej ilo?ci sprz?tu co w zadaniu, ktorego dotyczy umowa podstawowa. Przy udzielaniu tych zamowie?, wszystkie wymagania zawarte w ST dotyczy? b?d? tak?e realizacji zamowienia w ramach art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.

Zamowienie zostanie udzielone pod warunkiem, ?e Zamawiaj?cy b?dzie posiadal niezb?dne ?rodki finansowe. Udzielone zamowienie b?dzie realizowane na zasadach umowy podstawowej.

2. Szczegolowo przedmiot zamowienia opisany zostal w Tomie II ? III SIWZ.

3. PODWYKONAWSTWO:

a) Zamawiaj?cy nie zastrzega obowi?zku osobistego wykonania przez Wykonawc? kluczowych cz??ci zamowienia.

b) Wykonawca mo?e powierzy? wykonanie cz??ci zamowienia podwykonawcy.

c) Zamawiaj?cy ??da wskazania przez Wykonawc? cz??ci zamowienia, ktorych wykonanie zamierza powierzy? podwykonawcom, i podania przez Wykonawc? firm podwykonawcow, zgodnie z pkt 10.10 IDW.

d) Pozostale wymagania dotycz?ce podwykonawstwa zostaly okre?lone w Tomie II SIWZ ? IPU.

TERMIN REALIZACJI USLUGI

Zamawiaj?cy wymaga, aby przedmiot zamowienia zostal zrealizowany odpowiednio w sezonach zimowych 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 lub do wydatkowania calo?ci kwoty, o ktorej mowa w 5 ust 1 IPU lub do dnia w ktorym pozostala do wykorzystania kwota wynagrodzenia b?dzie niewystarczaj?ca do zlecenia uslug obj?tych przedmiotem umowy, w zale?no?ci od tego co nast?pi wcze?niej.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Czas na podstawienie sprz?tu / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie nr 17: Ostroda 2

Lot No: 17
II.2.2) Additional CPV code(s)
90620000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL62
Main site or place of performance:

Rejon w Ostrodzie.

II.2.4) Description of the procurement:

Zadanie nr 17: Ostroda 2 ? droga krajowa: nr 15 odc. Brzozie Lubawskie ? Ostroda. Wszystkie sezony

1. Udzielenie zamowie?, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamowie? publicznych (Pzp), nast?pi w okresie do 3 lat od zawarcia umowy, jedynie w przypadku wcze?niejszego wyczerpania kwoty umownego wynagrodzenia wykonawcy. Udzielenie zamowie?, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp, b?dzie polega? na powtorzeniu tego samego zakresu zamowienia, przy u?yciu takiej samej ilo?ci sprz?tu co w zadaniu, ktorego dotyczy umowa podstawowa. Przy udzielaniu tych zamowie?, wszystkie wymagania zawarte w ST dotyczy? b?d? tak?e realizacji zamowienia w ramach art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.

Zamowienie zostanie udzielone pod warunkiem, ?e Zamawiaj?cy b?dzie posiadal niezb?dne ?rodki finansowe. Udzielone zamowienie b?dzie realizowane na zasadach umowy podstawowej.

2. Szczegolowo przedmiot zamowienia opisany zostal w Tomie II ? III SIWZ.

3. PODWYKONAWSTWO:

a) Zamawiaj?cy nie zastrzega obowi?zku osobistego wykonania przez Wykonawc? kluczowych cz??ci zamowienia.

b) Wykonawca mo?e powierzy? wykonanie cz??ci zamowienia podwykonawcy.

c) Zamawiaj?cy ??da wskazania przez Wykonawc? cz??ci zamowienia, ktorych wykonanie zamierza powierzy? podwykonawcom, i podania przez Wykonawc? firm podwykonawcow, zgodnie z pkt 10.10 IDW.

d) Pozostale wymagania dotycz?ce podwykonawstwa zostaly okre?lone w Tomie II SIWZ ? IPU.

TERMIN REALIZACJI USLUGI

Zamawiaj?cy wymaga, aby przedmiot zamowienia zostal zrealizowany odpowiednio w sezonach zimowych 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 lub do wydatkowania calo?ci kwoty, o ktorej mowa w 5 ust 1 IPU lub do dnia w ktorym pozostala do wykorzystania kwota wynagrodzenia b?dzie niewystarczaj?ca do zlecenia uslug obj?tych przedmiotem umowy, w zale?no?ci od tego co nast?pi wcze?niej.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Czas na podstawienie sprz?tu / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie nr 18: Ostroda 3

Lot No: 18
II.2.2) Additional CPV code(s)
90620000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL62
Main site or place of performance:

Rejon w Ostrodzie.

II.2.4) Description of the procurement:

Zadanie nr 18: Ostroda 3 ? droga krajowa: nr 16 odc. Zawda ? Ostroda. Wszystkie sezony

1. Udzielenie zamowie?, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamowie? publicznych (Pzp), nast?pi w okresie do 3 lat od zawarcia umowy, jedynie w przypadku wcze?niejszego wyczerpania kwoty umownego wynagrodzenia wykonawcy. Udzielenie zamowie?, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp, b?dzie polega? na powtorzeniu tego samego zakresu zamowienia, przy u?yciu takiej samej ilo?ci sprz?tu co w zadaniu, ktorego dotyczy umowa podstawowa. Przy udzielaniu tych zamowie?, wszystkie wymagania zawarte w ST dotyczy? b?d? tak?e realizacji zamowienia w ramach art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.

Zamowienie zostanie udzielone pod warunkiem, ?e Zamawiaj?cy b?dzie posiadal niezb?dne ?rodki finansowe. Udzielone zamowienie b?dzie realizowane na zasadach umowy podstawowej.

2. Szczegolowo przedmiot zamowienia opisany zostal w Tomie II ? III SIWZ.

3. PODWYKONAWSTWO:

a) Zamawiaj?cy nie zastrzega obowi?zku osobistego wykonania przez Wykonawc? kluczowych cz??ci zamowienia.

b) Wykonawca mo?e powierzy? wykonanie cz??ci zamowienia podwykonawcy.

c) Zamawiaj?cy ??da wskazania przez Wykonawc? cz??ci zamowienia, ktorych wykonanie zamierza powierzy? podwykonawcom, i podania przez Wykonawc? firm podwykonawcow, zgodnie z pkt 10.10 IDW.

d) Pozostale wymagania dotycz?ce podwykonawstwa zostaly okre?lone w Tomie II SIWZ ? IPU.

TERMIN REALIZACJI USLUGI

Zamawiaj?cy wymaga, aby przedmiot zamowienia zostal zrealizowany odpowiednio w sezonach zimowych 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 lub do wydatkowania calo?ci kwoty, o ktorej mowa w 5 ust 1 IPU lub do dnia w ktorym pozostala do wykorzystania kwota wynagrodzenia b?dzie niewystarczaj?ca do zlecenia uslug obj?tych przedmiotem umowy, w zale?no?ci od tego co nast?pi wcze?niej.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Czas na podstawienie sprz?tu / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie nr 19: Szczytno 1

Lot No: 19
II.2.2) Additional CPV code(s)
90620000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL62
Main site or place of performance:

Rejon w Szczytnie.

II.2.4) Description of the procurement:

Zadanie nr 19: Szczytno 1 ? drogi krajowe nr 58 odc. Babi?ta ? Ruciane Nida; nr 59 i nr 59a odc. Mr?gowo ? Piecki ? Stare Kielbonki ? Rozogi. Wszystkie sezony

1. Udzielenie zamowie?, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamowie? publicznych (Pzp), nast?pi w okresie do 3 lat od zawarcia umowy, jedynie w przypadku wcze?niejszego wyczerpania kwoty umownego wynagrodzenia wykonawcy. Udzielenie zamowie?, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp, b?dzie polega? na powtorzeniu tego samego zakresu zamowienia, przy u?yciu takiej samej ilo?ci sprz?tu co w zadaniu, ktorego dotyczy umowa podstawowa. Przy udzielaniu tych zamowie?, wszystkie wymagania zawarte w ST dotyczy? b?d? tak?e realizacji zamowienia w ramach art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.

Zamowienie zostanie udzielone pod warunkiem, ?e Zamawiaj?cy b?dzie posiadal niezb?dne ?rodki finansowe. Udzielone zamowienie b?dzie realizowane na zasadach umowy podstawowej.

2. Szczegolowo przedmiot zamowienia opisany zostal w Tomie II ? III SIWZ.

3. PODWYKONAWSTWO:

a) Zamawiaj?cy nie zastrzega obowi?zku osobistego wykonania przez Wykonawc? kluczowych cz??ci zamowienia.

b) Wykonawca mo?e powierzy? wykonanie cz??ci zamowienia podwykonawcy.

c) Zamawiaj?cy ??da wskazania przez Wykonawc? cz??ci zamowienia, ktorych wykonanie zamierza powierzy? podwykonawcom, i podania przez Wykonawc? firm podwykonawcow, zgodnie z pkt 10.10 IDW.

d) Pozostale wymagania dotycz?ce podwykonawstwa zostaly okre?lone w Tomie II SIWZ ? IPU.

TERMIN REALIZACJI USLUGI

Zamawiaj?cy wymaga, aby przedmiot zamowienia zostal zrealizowany odpowiednio w sezonach zimowych 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 lub do wydatkowania calo?ci kwoty, o ktorej mowa w 5 ust 1 IPU lub do dnia w ktorym pozostala do wykorzystania kwota wynagrodzenia b?dzie niewystarczaj?ca do zlecenia uslug obj?tych przedmiotem umowy, w zale?no?ci od tego co nast?pi wcze?niej.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Czas na podstawienie sprz?tu / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie nr 20: Szczytno 2

Lot No: 20
II.2.2) Additional CPV code(s)
90620000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL62
Main site or place of performance:

Rejon w Szczytnie.

II.2.4) Description of the procurement:

Zadanie nr 20: Szczytno 2 ? drogi krajowe nr 53 odc. Pasym ? Szczytno ? Rozogi ? (Krysiaki) granica woj., nr 57 odc. D?wierzuty ? Szczytno ? Wielbark ? (Wy?egi) granica woj., nr 58 odc. Jedwabno ? Szczytno ? Babi?ta. Wszystkie sezony

1. Udzielenie zamowie?, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamowie? publicznych (Pzp), nast?pi w okresie do 3 lat od zawarcia umowy, jedynie w przypadku wcze?niejszego wyczerpania kwoty umownego wynagrodzenia wykonawcy. Udzielenie zamowie?, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp, b?dzie polega? na powtorzeniu tego samego zakresu zamowienia, przy u?yciu takiej samej ilo?ci sprz?tu co w zadaniu, ktorego dotyczy umowa podstawowa. Przy udzielaniu tych zamowie?, wszystkie wymagania zawarte w ST dotyczy? b?d? tak?e realizacji zamowienia w ramach art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.

Zamowienie zostanie udzielone pod warunkiem, ?e Zamawiaj?cy b?dzie posiadal niezb?dne ?rodki finansowe. Udzielone zamowienie b?dzie realizowane na zasadach umowy podstawowej.

2. Szczegolowo przedmiot zamowienia opisany zostal w Tomie II ? III SIWZ.

3. PODWYKONAWSTWO:

a) Zamawiaj?cy nie zastrzega obowi?zku osobistego wykonania przez Wykonawc? kluczowych cz??ci zamowienia.

b) Wykonawca mo?e powierzy? wykonanie cz??ci zamowienia podwykonawcy.

c) Zamawiaj?cy ??da wskazania przez Wykonawc? cz??ci zamowienia, ktorych wykonanie zamierza powierzy? podwykonawcom, i podania przez Wykonawc? firm podwykonawcow, zgodnie z pkt 10.10 IDW.

d) Pozostale wymagania dotycz?ce podwykonawstwa zostaly okre?lone w Tomie II SIWZ ? IPU.

TERMIN REALIZACJI USLUGI

Zamawiaj?cy wymaga, aby przedmiot zamowienia zostal zrealizowany odpowiednio w sezonach zimowych 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 lub do wydatkowania calo?ci kwoty, o ktorej mowa w 5 ust 1 IPU lub do dnia w ktorym pozostala do wykorzystania kwota wynagrodzenia b?dzie niewystarczaj?ca do zlecenia uslug obj?tych przedmiotem umowy, w zale?no?ci od tego co nast?pi wcze?niej.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Czas na podstawienie sprz?tu / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 064-120560
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

Zadanie nr 1: Elbl?g 1

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
10/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 5
Number of tenders received from SMEs: 5
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
SAFEROAD GRAWIL Sp. z o.o.
ul. Komunalna 7
Wloclawek
07-800
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 2 304 936.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 2
Title:

Zadanie nr 2: Elbl?g 2

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
10/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 3
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
SAFEROAD GRAWIL Sp. z o.o.
ul. Komunalna 7
Wloclawek
07-800
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 2 479 896.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted

Section V: Award of contract

Contract No: 3
Lot No: 3
Title:

Zadanie nr 3: Elbl?g 3

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 4
Lot No: 4
Title:

Zadanie nr 4: Elk 1

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 5
Lot No: 5
Title:

Zadanie nr 5: Elk 2

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
22/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 3
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Olszewski Wojciech P.P.H.U. Olech POL
Lupki 108d
Pisz
12-200
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 1 777 253.40 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 6
Lot No: 6
Title:

Zadanie nr 6: Elk 3

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 7
Lot No: 7
Title:

Zadanie nr 7: Elk 4

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 8
Lot No: 8
Title:

Zadanie nr 8: Gi?ycko 1

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
17/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 3
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Spoldzielnia Produkcyjno ? Handlowo ? Uslugowa ?Agro-Mazury
ul. Wodna 9b
Kruklanki
11-612
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 1 393 038.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted

Section V: Award of contract

Contract No: 9
Lot No: 9
Title:

Zadanie nr 9: Gi?ycko 2

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
26/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Uslugi Transportowe Artur Kotarski
ul. Olszty?ska 9
Mr?gowo
11-700
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 1 007 964.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 10
Lot No: 10
Title:

Zadanie nr 10: Lidzbark Warmi?ski 1

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
12/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Przedsi?biorstwo Handlowo-Uslugowe Henryk Wa?niewski
ul. Kolejowa 11
Bisztynek
11-230
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 1 998 846.72 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 11
Lot No: 11
Title:

Zadanie nr 11: Lidzbark Warmi?ski 2

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
26/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 3
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Firma TRANS-HANDEL Bo?ena Sawera
ul. Fabryczna 6
Dobre Miasto
11-040
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 1 684 800.00 EUR
V.2.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted

Section V: Award of contract

Contract No: 12
Lot No: 12
Title:

Zadanie nr 12: Lidzbark Warmi?ski 3

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
02/10/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Firma TRANS-HANDEL Bo?ena Sawera
ul. Fabryczna 6,
Dobre Miasto
11-040
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 1 999 015.20 PLN
V.2.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted

Section V: Award of contract

Contract No: 13
Lot No: 13
Title:

Zadanie nr 13: Lidzbark Warmi?ski 4

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
12/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Przedsi?biorstwo Handlowo-Uslugowe Henryk Wa?niewski
ul. Kolejowa 11
Bisztynek
11-230
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 3 488 132.16 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 14
Lot No: 14
Title:

Zadanie nr 14: Olsztyn 1

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 15
Lot No: 15
Title:

Zadanie nr 15: Olsztyn 2

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 16
Lot No: 16
Title:

Zadanie nr 16: Ostroda 1

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
10/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 3
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
SAFEROAD GRAWIL Sp. z o.o.
ul. Komunalna 7
Wloclawek
07-800
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 4 578 120.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted

Section V: Award of contract

Contract No: 17
Lot No: 17
Title:

Zadanie nr 17: Ostroda 2

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
10/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
STALZLOM Sp. z o.o.
ul. Bukowa 2,
Ostroda-Kajkowo
14-100
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 1 577 381.04 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 18
Lot No: 18
Title:

Zadanie nr 18: Ostroda 3

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
10/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 3
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
STALZLOM Sp. z o.o.
ul. Bukowa 2
Ostroda-Kajkowo
14-100
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 1 388 832.48 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 19
Lot No: 19
Title:

Zadanie nr 19: Szczytno 1

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
09/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 3
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Spolka Jawna ?wirek, Katarzyna Skwiot, Adam Skwiot
Brejdyny 68
Brejdyny
11-710
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 1 711 951.20 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 20
Lot No: 20
Title:

Zadanie nr 20: Szczytno 2

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
12/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 3
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Zaklad Bezpiecze?stwa Ruchu Drogowego ZABERD S.A.
ul. Bystrzycka 24
Wroclaw
54-215
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 3 471 141.73 PLN
V.2.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800/+48 224587803

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow ustawy Pzp, przysluguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w Dziale VI ustawy Pzp. ?rodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamowieniu oraz specyfikacji istotnych warunkow zamowienia przysluguj? rownie? organizacjom wpisanym na list?, o ktorej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Odwolanie przysluguje wyl?cznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno?ci, do ktorej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwolanie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, ktorej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy Pzp, zawiera? zwi?zle przedstawienie zarzutow, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwolania.

4. Odwolanie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub rownowa?nego ?rodka, spelniaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

Odwoluj?cy przesyla kopi? odwolania zamawiaj?cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposob, aby mogl on zapozna? si? z jego tre?ci? przed uplywem tego terminu. Domniemywa si?,i? Zamawiaj?cy mogl zapozna? si? z tre?ci? odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, je?eli przeslanie jego kopii nast?pilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkow komunikacji elektronicznej.

5. Terminy wniesienia odwolania:

5.1. Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob.

5.2.Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu, a tak?e wobec postanowie? specyfikacji istotnych warunkow zamowienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunkow zamowienia na stronie internetowej.

5.3.Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w pkt. 22.5.1. i 22.5.2. IDW wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.

5.4.Je?eli Zamawiaj?cy nie przeslal Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwolanie wnosi si? nie po?niej ni? w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamowienia;

2) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowal

w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamowienia.

6. Szczegolowe zasady post?powania po wniesieniu odwolania, okre?laj? stosowne przepisy Dzialu VI ustawy Pzp.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwolawczej, stronom oraz uczestnikom post?powania odwolawczego przysluguje skarga do s?du.

8. Skarg? wnosi si? do s?du okr?gowego wla?ciwego dla siedziby Zamawiaj?cego,

za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Krajowej Izby Odwolawczej, przesylaj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Zlo?enie skargi w placowce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. ? Prawo pocztowe(Dz.U. z 2012 r. poz. 1529) jest rownoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urz?d Zamowie? Publicznych Departament Odwola?
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
07/10/2017 S193 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Olsztyn: Snow-clearing services

2017/S 193-396460

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddzial w Olsztynie
al. Warszawska 89
Olsztyn
10-083
Poland
Contact person: Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddzial w Olsztynie, al. Warszawska 89, 10-083 Olsztyn
Telephone: +48 895212882
E-mail: ppechta@gddkia.gov.pl
Fax: +48 895212883
NUTS code: PL622

Internet address(es):

Main address: www.gddkia.gov.pl

I.5) Main activity
Other activity: zarz?dzanie drogami krajowymi

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Zimowe utrzymanie drog krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddzial w Olsztynie, w sezonach zimowych 2017/2018, 2018/2019 oraz 2019/2020 w podziale na 20 zada?.

Reference number: O/OL.D-3.2413.22.2017.Z-1
II.1.2) Main CPV code
90620000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 64 760 282.55 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie nr 1: Elbl?g 1

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
90620000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL62
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie nr 2: Elbl?g 2

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
90620000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL62
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie nr 3: Elbl?g 3

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
90620000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL62
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie nr 4: Elk 1

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
90620000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL62
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie nr 5: Elk 2

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
90620000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL62
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie nr 6: Elk 3

Lot No: 6
II.2.2) Additional CPV code(s)
90620000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL62
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie nr 7: Elk 4

Lot No: 7
II.2.2) Additional CPV code(s)
90620000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL62
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie nr 8: Gi?ycko 1

Lot No: 8
II.2.2) Additional CPV code(s)
90620000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL62
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie nr 9: Gi?ycko 2

Lot No: 9
II.2.2) Additional CPV code(s)
90620000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL62
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie nr 10: Lidzbark Warmi?ski 1

Lot No: 10
II.2.2) Additional CPV code(s)
90620000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL62
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie nr 11: Lidzbark Warmi?ski 2

Lot No: 11
II.2.2) Additional CPV code(s)
90620000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL62
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie nr 12: Lidzbark Warmi?ski 3

Lot No: 12
II.2.2) Additional CPV code(s)
90620000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL62
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie nr 13: Lidzbark Warmi?ski 4

Lot No: 13
II.2.2) Additional CPV code(s)
90620000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL62
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie nr 14: Olsztyn 1

Lot No: 14
II.2.2) Additional CPV code(s)
90620000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL62
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie nr 15: Olsztyn 2

Lot No: 15
II.2.2) Additional CPV code(s)
90620000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL62
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie nr 16: Ostroda 1

Lot No: 16
II.2.2) Additional CPV code(s)
90620000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL62
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie nr 17: Ostroda 2

Lot No: 17
II.2.2) Additional CPV code(s)
90620000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL62
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie nr 18: Ostroda 3

Lot No: 18
II.2.2) Additional CPV code(s)
90620000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL62
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie nr 19: Szczytno 1

Lot No: 19
II.2.2) Additional CPV code(s)
90620000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL62
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie nr 20: Szczytno 2

Lot No: 20
II.2.2) Additional CPV code(s)
90620000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL62

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 064-120560

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

Zadanie nr 1: Elbl?g 1

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
10/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
SAFEROAD GRAWIL Sp. z o.o.
ul. Komunalna 7
Wloclawek
07-800
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 2 304 936.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 2
Title:

Zadanie nr 2: Elbl?g 2

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
10/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
SAFEROAD GRAWIL Sp. z o.o.
ul. Komunalna 7
Wloclawek
07-800
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 2 479 896.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted

Section V: Award of contract

Contract No: 3
Lot No: 3
Title:

Zadanie nr 3: Elbl?g 3

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 4
Lot No: 4
Title:

Zadanie nr 4: Elk 1

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 5
Lot No: 5
Title:

Zadanie nr 5: Elk 2

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
22/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Olszewski Wojciech P.P.H.U. Olech POL
Lupki 108d
Pisz
12-200
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 1 777 253.40 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 6
Lot No: 6
Title:

Zadanie nr 6: Elk 3

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 7
Lot No: 7
Title:

Zadanie nr 7: Elk 4

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 8
Lot No: 8
Title:

Zadanie nr 8: Gi?ycko 1

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
17/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Spoldzielnia Produkcyjno ? Handlowo ? Uslugowa ?Agro-Mazury
ul. Wodna 9b
Kruklanki
11-612
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 1 393 038.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted

Section V: Award of contract

Contract No: 9
Lot No: 9
Title:

Zadanie nr 9: Gi?ycko 2

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
26/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Uslugi Transportowe Artur Kotarski
ul. Olszty?ska 9
Mr?gowo
11-700
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 1 007 964.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 10
Lot No: 10
Title:

Zadanie nr 10: Lidzbark Warmi?ski 1

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
12/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Przedsi?biorstwo Handlowo-Uslugowe Henryk Wa?niewski
ul. Kolejowa 11
Bisztynek
11-230
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 1 998 846.72 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 11
Lot No: 11
Title:

Zadanie nr 11: Lidzbark Warmi?ski 2

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
26/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Firma TRANS-HANDEL Bo?ena Sawera
ul. Fabryczna 6
Dobre Miasto
11-040
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 1 684 800.00 EUR
V.2.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted

Section V: Award of contract

Contract No: 12
Lot No: 12
Title:

Zadanie nr 12: Lidzbark Warmi?ski 3

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
02/10/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Firma TRANS-HANDEL Bo?ena Sawera
ul. Fabryczna 6,
Dobre Miasto
11-040
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 1 999 015.20 PLN
V.2.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted

Section V: Award of contract

Contract No: 13
Lot No: 13
Title:

Zadanie nr 13: Lidzbark Warmi?ski 4

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
12/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Przedsi?biorstwo Handlowo-Uslugowe Henryk Wa?niewski
ul. Kolejowa 11
Bisztynek
11-230
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 3 488 132.16 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 14
Lot No: 14
Title:

Zadanie nr 14: Olsztyn 1

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 15
Lot No: 15
Title:

Zadanie nr 15: Olsztyn 2

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 16
Lot No: 16
Title:

Zadanie nr 16: Ostroda 1

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
10/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
SAFEROAD GRAWIL Sp. z o.o.
ul. Komunalna 7
Wloclawek
07-800
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 4 578 120.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted

Section V: Award of contract

Contract No: 17
Lot No: 17
Title:

Zadanie nr 17: Ostroda 2

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
10/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
STALZLOM Sp. z o.o.
ul. Bukowa 2,
Ostroda-Kajkowo
14-100
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 1 577 381.04 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 18
Lot No: 18
Title:

Zadanie nr 18: Ostroda 3

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
10/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
STALZLOM Sp. z o.o.
ul. Bukowa 2
Ostroda-Kajkowo
14-100
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 1 388 832.48 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 19
Lot No: 19
Title:

Zadanie nr 19: Szczytno 1

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
09/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Spolka Jawna ?wirek, Katarzyna Skwiot, Adam Skwiot
Brejdyny 68
Brejdyny
11-710
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 1 711 951.20 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 20
Lot No: 20
Title:

Zadanie nr 20: Szczytno 2

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
12/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Zaklad Bezpiecze?stwa Ruchu Drogowego ZABERD S.A.
ul. Bystrzycka 24
Wroclaw
54-215
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 3 471 141.73 PLN
V.2.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
TI Title Poland-Olsztyn: Snow-clearing services
ND Document number 396460-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place OLSZTYN
AU Authority name Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddzial w Olsztynie
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 1 - Ministry or any other national or federal authority
HA EU Institution -
DS Document sent 03/10/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 90620000 - Snow-clearing services
OC Original CPV code 90620000 - Snow-clearing services
RC NUTS code PL62
IA Internet address (URL) www.gddkia.gov.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >