Poland-Warsaw: Dimensional surveying services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • C - Architect and Engineering Services - Construction
Opps ID: NBD00003515298132378
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date:
Solicitation No: 396453-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Dimensional surveying services

2017/S 193-396453

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Krajowy O?rodek Wsparcia Rolnictwa
ul. Karolkowa 30
Warszawa
01-207
Poland
Contact person: Edyta Kosowska
Telephone: +48 618560609
E-mail: edyta.kialka-kosowska@kowr.gov.pl
NUTS code: PL91

Internet address(es):

Main address: www.bip.kowr.gov.pl

Address of the buyer profile: www.bip.kowr.gov.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5) Main activity
Other activity: gospodarowanie nieruchomo?ciami

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Uslugi geodezyjne ? numer post?powania 016/POZ/29/2017.

Reference number: 016/POZ/29/2017
II.1.2) Main CPV code
71353200
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Cz??? 1: Sporz?dzenie kartoteki budynku mieszkalnego polo?onego w m. Kobylniki, gm. Ko?cian.

Cz??? 2: Podzial geodezyjny dzialki nr 281/54 o pow. 2,1391 ha polo?onej w obr?bie Wi?niewa, gmina Wilczyn.

Cz??? 3: Wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnej zawieraj?cej wszystkie niezb?dne informacje dla sprostowania zapisow w Ksi?gach Wieczystych: obr. Orzeszkowo gm. Kwilcz, obr. Sierakow gm. Sierakow, obr. Mierzyn Drzewce, obr. Radgoszcz gm. Mi?dzychod.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 11 276.42 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Sporz?dzenie kartoteki budynku mieszkalnego polo?onego w m. Kobylniki, gm. Ko?cian

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
71353200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL41
Main site or place of performance:

Wielkopolska.

II.2.4) Description of the procurement:

Wykonanie weryfikacji danych ewidencyjnych w celu sporz?dzenia kartoteki budynku mieszkalnego polo?onego w m. Kobylniki, gm. Ko?cian, powiat ko?cia?ski, dz. nr 98/11 o powierzchni 0,1053 ha, zapisanej w KW PO1K/00035575/4 prowadzonej przez S?d Rejonowy w Ko?cianie ( 26 ust 1 Rozp. Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 29.03.2001 w sprawie ewidencji gruntow i budynkow).

II.2.5) Award criteria
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60
Cost criterion - Name: Termin realizacji zamowienia / Weighting: 40
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Podzial geodezyjny dzialki nr 281/54 o pow. 2,1391 ha polo?onej w obr?bie Wi?niewa, gmina Wilczyn.

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
71353200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL41
Main site or place of performance:

Wielkopolska.

II.2.4) Description of the procurement:

Podzial geodezyjny dzialki nr 281/54 o pow. 2,1391 ha polo?onej w obr?bie Wi?niewa, gmina Wilczyn, powiat koni?ski ? zgodnie z zal?czonym projektem.

Dzialka nr 281/54 zapisana jest w ksi?dze wieczystej nr KN1N/00044615/8 prowadzonej przez S?d Rejonowy w Koninie. Celem podzialu jest wydzielenie z dzialki nr 281/54 budynku mieszkalnego ?socjalnego nr 53 wraz z gruntem niezb?dnym dla jego prawidlowego funkcjonowania ( nale?y uwzgl?dni? infrastruktur? techniczn? obsluguj?c? budynek).

Dokonuj?c podzialu nale?y okre?li? granice i powierzchni? z wyniesieniem kamieni granicznych na gruncie, sporz?dzi? wyci?g z wykazu zmian gruntowych oraz wypisy i wyrysy dla nowo powstalych dzialek. Dokumenty winny by? potwierdzone przez Starostwo Powiatowe w Koninie i opatrzone klauzul?, umo?liwiaj?ce wprowadzenie podzialu w ksi?dze wieczystej.

UWAGA: Wst?pny projekt podzialu winien zosta? zaakceptowany przez tut. Oddzial.

Dokumenty nale?y dostarczy? Zamawiaj?cemu celem odbioru wykonanej pracy. Dokonuj?c podzialu nale?y uwzgl?dni? przeprowadzenie post?powania rozgraniczeniowego oraz wskazania zawarte w pi?mie nr Ko.WN/WA.5173.522.3.2017 z dnia 25.05.2017r. Wojewodzkiego Urz?du Ochrony Zabytkow w Poznaniu Delegatura w Koninie.

II.2.5) Award criteria
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60
Cost criterion - Name: Termin realizacji zamowienia / Weighting: 40
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnej zawieraj?cej wszystkie niezb?dne informacje dla sprostowania zapisow w Ksi?gach Wieczystych: obr. Orzeszkowo gm. Kwilcz, obr. Sierakow gm. Sierakow, obr. Mier

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
71353200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL41
Main site or place of performance:

Wielkopolska.

II.2.4) Description of the procurement:

Wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnej zawieraj?cej wszystkie niezb?dne informacje dla sprostowania zapisow w Ksi?gach Wieczystych (zalo?enie Ksi?gi Wieczystej i ujawnienie dzialek w KW) opatrzonej klauzul?, i? przeznaczona jest do dokonywania wpisu w Ksi?dze Wieczystej dla n/w nieruchomo?ci polo?onych w powiecie mi?dzychodzkim:

obr?b Orzeszkowo, gm. Kwilcz dzialki nr ewid. 4/5,6/4,6/9 (KW nr 863M).

obr?b Sierakow, gm. Sierakow dzialka nr ewid. 680.

obr?b Mierzyn Drzewce gm. Mi?dzychod dzialka nr ewid. 311/5 (KW nr PO2A/00017885/5),

oraz dzialka nr 215/1.

obr?b Radgoszcz gm. Mi?dzychod, dzialka nr ewid. 86/7,229.

Zakres wykonania dokumentacji geodezyjno-prawnej dla powy?szych dzialek gruntu obejmuje:

sporz?dzenie i dostarczenie dokumentow geodezyjno-prawnych potwierdzonych przez Starostwo Powiatowe w Mi?dzychodzie (rozliczenie KW) dla wszystkich ksi?g wieczystych, w ktorych zapisane s? (lub byly zapisane w ksi?gach wieczystych zamkni?tych) przedmiotowe dzialki gruntu lub w ktorych mog? by? zapisane ww. dzialki gruntu (po zbadaniu),

w przypadku stwierdzenia, ?e ww. dzialki gruntu zapisane s? w wi?cej ni? jednej KW nale?y przeprowadzi? podzial hipoteczny,

w przypadku ustalenia, ?e w/w dzialki gruntu zapisane s? w innej ni? podano ksi?dze wieczystej, nale?y rownie? sporz?dzi? dla tej ksi?gi odpowiedni dokument synchronizacyjny potwierdzony przez Starostwo Powiatowe w Mi?dzychodzie,

je?li oka?e si? konieczne dostarczenie dokumentu (wyci?gu z wykazu zmian gruntowych) stanowi?cego rozliczenie calych ksi?g wieczystych (opatrzonego klauzul? Starostwa Powiatowego w Mi?dzychodzie: ?Po?wiadcza si?, i? niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac geodezyjnych, ktorych rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materialow pa?stwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego),

uzyskanie dokumentow niezb?dnych do zalo?enia KW/ujawnienia w KW ? wszystkie dokumenty geodezyjno-prawne winny by? potwierdzone przez Starostwo Powiatowe w Mi?dzychodzie i opatrzone klauzul?, ?e przeznaczone s? do dokonywania wpisu w ksi?dze wieczystej,

uzyskanie wypisow i wyrysow z rejestru gruntow dla ka?dej dzialki gruntu odr?bnie opatrzonych klauzul?, ?e przeznaczone s? do dokonywania wpisu w ksi?dze wieczystej, ktore poslu?? do sprostowania zapisow w ksi?dze wieczystej. Wszelkie prace nale?y prowadzi? w porozumieniu z Powiatowym O?rodkiem Geodezyjnym w Mi?dzychodzie oraz S?dem Rejonowym w Mi?dzychodzie. Wszystkie dokumenty winny by? zlo?one Zamawiaj?cemu z adnotacj?, ?e s? przeznaczone do dokonywania wpisu w ksi?dze wieczystej ? dokumenty o ktorych mowa wy?ej potwierdzone przez Starostwo Powiatowe, b?d? podstaw? zaplaty wynagrodzenia za wykonan? uslug?.

II.2.5) Award criteria
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60
Cost criterion - Name: Termin realizacji zamowienia / Weighting: 40
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 118-237162
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

Sporz?dzenie kartoteki budynku mieszkalnego polo?onego w m. Kobylniki, gm. Ko?cian.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
25/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Geodezja Pawel Bialak
ul. Sosnowa 3/5
K?kolewo
64-113
Poland
NUTS code: PL41
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 219.51 PLN
Total value of the contract/lot: 715.45 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 2
Title:

Podzial geodezyjny dzialki nr 281/54 o pow. 2,1391 ha polo?onej w obr?bie Wi?niewa, gmina Wilczyn.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
25/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Biuro Geodezyjno ? Kartograficzne POMIAR in?. Zenon Trz?sala
ul. Prymasa Stefana Wyszy?skiego 60/2
Kalisz
62-800
Poland
NUTS code: PL41
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 5 000.00 PLN
Total value of the contract/lot: 5 926.83 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 3
Title:

Wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnej zawieraj?cej wszystkie niezb?dne informacje dla sprostowania zapisow w Ksi?gach Wieczystych: obr. Orzeszkowo gm. Kwilcz, obr. Sierakow gm. Sierakow, obr. Mier

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
25/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Geodezja Pawel Bialak
ul. Sosnowa 3/5
K?kolewo
64-113
Poland
NUTS code: PL41
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 6 504.07 PLN
Total value of the contract/lot: 4 634.15 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Ka?demu Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow Ustawy przysluguj? ?rodki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI Ustawy jak dla post?powa? powy?ej kwoty okre?lonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
07/10/2017 S193 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Dimensional surveying services

2017/S 193-396453

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Krajowy O?rodek Wsparcia Rolnictwa
ul. Karolkowa 30
Warszawa
01-207
Poland
Contact person: Edyta Kosowska
Telephone: +48 618560609
E-mail: edyta.kialka-kosowska@kowr.gov.pl
NUTS code: PL91

Internet address(es):

Main address: www.bip.kowr.gov.pl

Address of the buyer profile: www.bip.kowr.gov.pl

I.5) Main activity
Other activity: gospodarowanie nieruchomo?ciami

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Uslugi geodezyjne ? numer post?powania 016/POZ/29/2017.

Reference number: 016/POZ/29/2017
II.1.2) Main CPV code
71353200
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 11 276.42 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Sporz?dzenie kartoteki budynku mieszkalnego polo?onego w m. Kobylniki, gm. Ko?cian

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
71353200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL41
II.2) Description
II.2.1) Title:

Podzial geodezyjny dzialki nr 281/54 o pow. 2,1391 ha polo?onej w obr?bie Wi?niewa, gmina Wilczyn.

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
71353200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL41
II.2) Description
II.2.1) Title:

Wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnej zawieraj?cej wszystkie niezb?dne informacje dla sprostowania zapisow w Ksi?gach Wieczystych: obr. Orzeszkowo gm. Kwilcz, obr. Sierakow gm. Sierakow, obr. Mier

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
71353200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL41

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 118-237162

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

Sporz?dzenie kartoteki budynku mieszkalnego polo?onego w m. Kobylniki, gm. Ko?cian.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
25/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Geodezja Pawel Bialak
ul. Sosnowa 3/5
K?kolewo
64-113
Poland
NUTS code: PL41
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 219.51 PLN
Total value of the contract/lot: 715.45 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 2
Title:

Podzial geodezyjny dzialki nr 281/54 o pow. 2,1391 ha polo?onej w obr?bie Wi?niewa, gmina Wilczyn.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
25/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Biuro Geodezyjno ? Kartograficzne POMIAR in?. Zenon Trz?sala
ul. Prymasa Stefana Wyszy?skiego 60/2
Kalisz
62-800
Poland
NUTS code: PL41
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 5 000.00 PLN
Total value of the contract/lot: 5 926.83 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 3
Title:

Wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnej zawieraj?cej wszystkie niezb?dne informacje dla sprostowania zapisow w Ksi?gach Wieczystych: obr. Orzeszkowo gm. Kwilcz, obr. Sierakow gm. Sierakow, obr. Mier

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
25/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Geodezja Pawel Bialak
ul. Sosnowa 3/5
K?kolewo
64-113
Poland
NUTS code: PL41
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 6 504.07 PLN
Total value of the contract/lot: 4 634.15 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
TI Title Poland-Warsaw: Dimensional surveying services
ND Document number 396453-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place WARSAW
AU Authority name Krajowy O?rodek Wsparcia Rolnictwa
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 03/10/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 71353200 - Dimensional surveying services
OC Original CPV code 71353200 - Dimensional surveying services
RC NUTS code PL41
IA Internet address (URL) www.bip.kowr.gov.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >