Poland-Hanna: Solar collectors for heat production

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 61 - Electric Wire, and Power and Distribution Equipment
Opps ID: NBD00003515403700646
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date:
Solicitation No: 395732-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Hanna: Solar collectors for heat production

2017/S 193-395732

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gmina Hanna
ul. Rynek 2/1
Hanna
22-220
Poland
Contact person: Stanislaw Pawlik
Telephone: +48 833798016
E-mail: gmina@gminahanna.pl
Fax: +48 833798003
NUTS code: PL81

Internet address(es):

Main address: http://gmina.hanna.sisco.info

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa, monta? instalacji solarnych i kotlow na biomas? w Gminie Hanna.

Reference number: RiO?.271.12.2017.SP
II.1.2) Main CPV code
09331100
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa polegaj?ca na:

? zakupie i monta?u w obiektach osob fizycznych instalacji solarnych w ilo?ci 117 kpl., do przygotowania C.W.U. o l?cznej mocy 0,38 M,

? zakupie i monta?u kotlowni na biomas? dla instalacji grzewczych oraz instalacji C.W.U. w obiektach osob fizycznych w ilo?ci 33 kpl. o l?cznej mocy 0,63 MW.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 1 552 580.06 EUR
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
09332000
45300000
39715210
45330000
45331110
45310000
45331100
45331000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL81
Main site or place of performance:

Teren Gminy Hanna.

II.2.4) Description of the procurement:

4.1. Przedmiotem zamowienia jest dostawa polegaj?ca na:

1) zakupie i monta?u w obiektach osob fizycznych instalacji solarnych w ilo?ci 117 kpl., do przygotowania C.W.U. o l?cznej mocy 0,38 MW, w tym:

? 63 kpl. zestawow 2/200,

? 43 kpl. zestawow 3/300,

? 11 kpl. zestawow 4/400;

2) wykonaniu wszelkich niezb?dnych prac monta?owych zwi?zanych z pol?czeniem instalacji solarnej z istniej?cymi instalacjami;

3) wykonaniu bada? instalacji, prob szczelno?ci, rozruchu oraz rozruchu technologicznego instalacji;

4) napelnienie, odpowietrzenie i odpowiednie wyregulowanie przeplywu cieczy oraz ustalenie prawidlowego ci?nienia wg. instrukcji producenta;

5) uzupelnienie ubytkow ?cian, stropow, uszczelnienie przej?? instalacji, ruroci?gow oraz skuteczne zabezpieczenie miejsc prowadzonych robot przed wplywem warunkow atmosferycznych;

6) zaprogramowanie i uruchomienie ukladu automatyki wraz z zainstalowaniem modemu komunikacyjnego do regulatorow, pozwalaj?cych na po?niejsze obj?cie ich systemem monitorowania i zarz?dzania energi?;

7) przeszkolenie u?ytkownikow instalacji solarnych w obsludze zamontowanych urz?dze? oraz przekazanie u?ytkownikom instrukcji obslugi wraz z ogolnym schematem instalacji;

8) zakupie i monta?u kotlowni na biomas? dla instalacji grzewczych oraz instalacji C.W.U. w obiektach osob fizycznych w ilo?ci 33 kpl. o l?cznej mocy 0,63 MW, w tym:

? 2 kpl. kotlowni o mocy 10 kW,

? 12 kpl. kotlowni o mocy 15 kW,

? 13 kpl. kotlowni o mocy 20 kW,

? 2 kpl. kotlowni o mocy 25 kW,

? 4 kpl. kotlowni o mocy 30 kW;

9) wykonaniu bada? instalacji, prob szczelno?ci, odpowietrzenie instalacji grzewczej, rozruchu oraz rozruchu technologicznego instalacji;

10) uzupelnienie ubytkow ?cian, stropow, uszczelnienie przej?? instalacji, ruroci?gow przez ?ciany, stropy;

11) przeszkolenie u?ytkownikow co do zasad prawidlowej eksploatacji kotlowni wraz z opracowaniem instrukcji obslugi i przekazanie jej u?ytkownikom;

12) wbudowanie modulu umo?liwiaj?cego sterowanie funkcjami podgl?du parametrow uzysku energetycznego za pomoc? Internetu na potrzeby budowy rozwi?zania technologii informacyjno- komunikacyjnej zamawiaj?cego.

4.1.1. Szczegolowy zakres prac ? Opisu przedmiotu zamowienia, zawarty jest w:

1) zal?czniku Nr 1a ? Projekt wykonawczy zbiorczy instalacji kolektorow slonecznych dla zestawow 2/200, 3/300 i 4/400;

2) zal?czniku Nr 1b ? Projekt wykonawczy wymiany istniej?cych kotlow w?glowych w budynkach mieszkalnych na kotly opalane paliwem stalym pellet o mocy 10, 15, 20, 25, 30 kW w ramach projektu- EKO-ENERGIA W GMINIE HANNA;

3) zal?czniku Nr 1c ? Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych;

4) Zal?czniku Nr 1d -Przedmiary robot.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Skrocenie terminu realizacji / Weighting: 40 %
Price - Weighting: 60 %
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Projekt wspolfinansowany ze ?rodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
II.2.14) Additional information

Zamawiaj?cy informuje, ?e na podstawie art. 24 aa ustawy najpierw dokonano oceny ofert, a nast?pnie zbadano czy wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 136-278678
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Title:

Dostawa, monta? instalacji solarnych i kotlow na biomas? w Gminie Hanna

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
26/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 3
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
FLEXIPOWER GROUP Sp. z o.o.Sp.K.
ul. Majora Hubala 157
Wola Zaradzy?ska
95-054
Poland
Telephone: +48 422260453
E-mail: przetargi@flexipowergroup.pl
NUTS code: PL71
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 552 580.06 PLN
Total value of the contract/lot: 1 554 759.62 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

21.1. ?rodki ochrony prawnej przewidziane s? w dziale VI ustawy.

21.2. ?rodkami ochrony prawnej s? odwolanie i skarga do s?du.

21.3. Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow ustawy Pzp, przysluguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w Dziale VI ustawy Pzp.

21.4. ?rodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamowieniu oraz SIWZ przysluguj? rownie? organizacjom wpisanym na list?, o ktorej mowa w art. 154 pkt 5 ustawyPzp.

21.5. Odwolanie przysluguje wyl?cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci zamawiaj?cego podj?tej w niniejszym post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno?ci, do ktorej zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy Pzp.

21.6. Odwolanie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci zamawiaj?cego, ktorej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy, zawiera? zwi?zle przedstawienie zarzutow, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwolania.

21.7. Odwolanie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub rownowa?nego ?rodka, spelniaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

21.8. Odwoluj?cy przesyla kopi? odwolania zamawiaj?cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposob, aby mogl on zapozna? si? z jego tre?ci? przed uplywem tego terminu. Domniemywa si?, i? zamawiaj?cy mogl zapozna? si? z tre?ci? odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, je?eli przeslanie jego kopii nast?pilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkow komunikacji elektronicznej.

21.9. Terminy wniesienia odwolania:

1) w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane przy u?yciu ?rodkow komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob;

2) odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu oraz wobec postanowie? SIWZ wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej;

3) odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone pkt 1) i 2) wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia;

Je?eli Zamawiaj?cy nie przeslal Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwolanie wnosi si? nie po?niej ni? w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamowienia;

b) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowal w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamowienia.

21.10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwolawczej stronom oraz uczestnikom post?powania odwolawczego przysluguje skarga do s?du.

21.11. Skarg? wnosi si? do s?du okr?gowego wla?ciwego dla siedziby zamawiaj?cego.

21.12. Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej

w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Krajowej Izby Odwolawczej, przesylaj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Zlo?enie skargi w placowce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1113), jest rownoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Hanna: Solar collectors for heat production

2017/S 193-395732

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gmina Hanna
ul. Rynek 2/1
Hanna
22-220
Poland
Contact person: Stanislaw Pawlik
Telephone: +48 833798016
E-mail: gmina@gminahanna.pl
Fax: +48 833798003
NUTS code: PL81

Internet address(es):

Main address: http://gmina.hanna.sisco.info

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa, monta? instalacji solarnych i kotlow na biomas? w Gminie Hanna.

Reference number: RiO?.271.12.2017.SP
II.1.2) Main CPV code
09331100
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 1 552 580.06 EUR
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
09332000
45300000
39715210
45330000
45331110
45310000
45331100
45331000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL81

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 136-278678

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Title:

Dostawa, monta? instalacji solarnych i kotlow na biomas? w Gminie Hanna

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
26/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
FLEXIPOWER GROUP Sp. z o.o.Sp.K.
ul. Majora Hubala 157
Wola Zaradzy?ska
95-054
Poland
Telephone: +48 422260453
E-mail: przetargi@flexipowergroup.pl
NUTS code: PL71
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 552 580.06 PLN
Total value of the contract/lot: 1 554 759.62 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
TI Title Poland-Hanna: Solar collectors for heat production
ND Document number 395732-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place HANNA
AU Authority name Gmina Hanna
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 03/10/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 09331100 - Solar collectors for heat production
09332000 - Solar installation
39715210 - Central-heating equipment
45300000 - Building installation work
45310000 - Electrical installation work
45330000 - Plumbing and sanitary works
45331000 - Heating, ventilation and air-conditioning installation work
45331100 - Central-heating installation work
45331110 - Boiler installation work
OC Original CPV code 09331100 - Solar collectors for heat production
09332000 - Solar installation
39715210 - Central-heating equipment
45300000 - Building installation work
45310000 - Electrical installation work
45330000 - Plumbing and sanitary works
45331000 - Heating, ventilation and air-conditioning installation work
45331100 - Central-heating installation work
45331110 - Boiler installation work
RC NUTS code PL81
IA Internet address (URL) http://gmina.hanna.sisco.info
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >