Poland-Zgierz: Poultry

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 89 - Subsistence (Food)
Opps ID: NBD00003515684128419
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Nov 13, 2017
Solicitation No: 395509-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Zgierz: Poultry

2017/S 193-395509

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
31 Wojskowy Oddzial Gospodarczy
ul. Konstantynowska 85
Zgierz
95-100
Poland
Contact person: Agnieszka Majewska
Telephone: +48 261442100
E-mail: 31wog.zp@ron.mil.pl
Fax: +48 261442101
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: http://www.31wog.wp.mil.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.31wog.wo.mil.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
31 Wojskowy Oddzial Gospodarczy
ul. Konstantynowska 85 bud. 2 pok. 114 (Kancelaria Jawna)
Zgierz
95-100
Poland
Contact person: Agnieszka Majewska
Telephone: +48 261442099
E-mail: 31wog.zp@ron.mil.pl
Fax: +48 261442101
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: www.31wog.wp.mil.pl

I.4) Type of the contracting authority
Other type: obrona
I.5) Main activity
Defence

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

DOSTAWA ?YWNO?CI ? DOSTAWA MI?SA DROBIOWEGO I W?DLIN DROBIOWYCH.

Reference number: 1/ZP/18
II.1.2) Main CPV code
15112000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

1. Przedmiotem zamowienia jest dostawa drobiu i w?dlin z mi?sa drobiowego do magazynow 31 Wojskowego Oddzialu Gospodarczego Zgierz i Przedszkoli Wojskowych nr 129 Nowy Glinnik i 147 Le?nica Wielka w 2018 r.

2. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia (tj.: parametry jako?ciowe, okres przydatno?ci do spo?ycia, opakowanie oraz inne wymagania) zawiera zal?cznik nr 1 do SIWZ.

3. Rodzaj, ilo?ci zamawianego asortymentu do poszczegolnych odbiorcow okre?la formularz cenowy ? zal?cznik nr 2 do SIWZ.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for maximum number of lots: 2
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa drobiu

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
15112300
15114000
15112000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Lod?, Nowy Glinnik 6 Lubochnia, Le?nica Wielka, Tomaszow Mazowiecki, Le?nica Wielka ? Osiedle 2.

II.2.4) Description of the procurement:

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia (tj.: parametry jako?ciowe, okres przydatno?ci do spo?ycia, opakowanie oraz inne wymagania) zawiera zal?cznik nr 1 do SIWZ.

Noga z kurczaka mro?ona 760,00 kg

Noga z kurczaka 1 648,00 kg

Filet z piersi kurczaka mro?ony 620,00 kg

Filet z piersi kurczaka 1 359,00 kg

Filet z piersi indyka mro?ony 128,00 kg

Filet z piersi indyka 312,00 kg

W?troba z kurczaka mro?ona 24,00 kg

W?troba z kurczaka 224,00 kg

?ol?dki kurczaka mro?one 84,00 kg

?ol?dki kurczaka 184,00 kg

Podudzie z kurczaka 80,00 kg

Kurczak ?wie?y 104,00 kg.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji (art. 34 ust. 5 ustawy PZP) polegaj?cego na mo?liwo?ci zwi?kszenia podstawowego zakresu ilo?ciowego przedmiotu zamowienia okre?lonego co do asortymentu i ilo?ci w tabeli kolumna ?ZAKRES PODSTAWOWY ? gwarantowanego Wykonawcy, maksymalnie o ilo?ci wykazane w tabeli kolumna ?ZAKRES OPCJI. Skorzystanie przez Zamawiaj?cego z prawa opcji b?dzie mialo zastosowanie w ramach zawartej umowy wedlug cen jednostkowych okre?lonych w umowie w wypadkach konieczno?ci zapewnienia ci?glo?ci zaopatrywania osob ?ywionych. Uruchomienie prawa opcji nast?pi po wyczerpaniu ilo?ci produktow ?ywno?ciowych w zamowieniu podstawowym, poprzez zamowienia skladane na zasadach przewidzianych w umowie.

Noga z kurczaka mro?ona 1 140,00 kg

Noga z kurczaka 2 472,00 kg

Filet z piersi kurczaka mro?ony 930,00 kg

Filet z piersi kurczaka 2 037,00 kg

Filet z piersi indyka mro?ony 192,00 kg

Filet z piersi indyka 468,00 kg

W?troba z kurczaka mro?ona 36,00 kg

W?troba z kurczaka 336,00 kg

?ol?dki kurczaka mro?one 126,00 kg

?ol?dki kurczaka 276,00 kg

Podudzie z kurczaka 120,00 kg

Kurczak ?wie?y 156,00 kg.

II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? przed uplywem terminu skladania ofert wadium w wysoko?ci:

Zadanie 1 ? 1100,00 zl (slownie zlotych: tysi?c sto zlotych i 00/100 zlotych).

II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa w?dlin z mi?sa drobiowego

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
15131130
15131135
15131500
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Lod?, Nowy Glinnik 6 Lubochnia, Le?nica Wielka, Tomaszow Mazowiecki, Le?nica Wielka ? Osiedle 2.

II.2.4) Description of the procurement:

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia (tj.: parametry jako?ciowe, okres przydatno?ci do spo?ycia, opakowanie oraz inne wymagania) zawiera zal?cznik nr 1 do SIWZ.

Kabanosy drobiowe 348,00 kg

Kielbasa szynkowa drobiowa 200,00 kg

Kielbasa krakowska drobiowa 182,00 kg

Udko drobiowe w?dzone 436,00 kg

Parowki drobiowe 424,00 kg

Szynka drobiowa 408,00 kg

Szynka z indyka 373,00 kg

Mortadela drobiowa 136,00 kg

Filet z piersi indyka w?dzony 15,00 kg.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji (art. 34 ust. 5 ustawy PZP) polegaj?cego na mo?liwo?ci zwi?kszenia podstawowego zakresu ilo?ciowego przedmiotu zamowienia okre?lonego co do asortymentu i ilo?ci w tabeli kolumna ?ZAKRES PODSTAWOWY ? gwarantowanego Wykonawcy, maksymalnie o ilo?ci wykazane w tabeli kolumna ?ZAKRES OPCJI. Skorzystanie przez Zamawiaj?cego z prawa opcji b?dzie mialo zastosowanie w ramach zawartej umowy wedlug cen jednostkowych okre?lonych w umowie w wypadkach konieczno?ci zapewnienia ci?glo?ci zaopatrywania osob ?ywionych. Uruchomienie prawa opcji nast?pi po wyczerpaniu ilo?ci produktow ?ywno?ciowych w zamowieniu podstawowym, poprzez zamowienia skladane na zasadach przewidzianych w umowie.

Kabanosy drobiowe 522,00 kg

Kielbasa szynkowa drobiowa 300,00 kg

Kielbasa krakowska drobiowa 273,00 kg

Udko drobiowe w?dzone 654,00 kg

Parowki drobiowe 636,00 kg

Szynka drobiowa 612,00 kg

Szynka z indyka 559,00 kg

Mortadela drobiowa 204,00 kg

Filet z piersi indyka w?dzony 22,00 kg.

II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? przed uplywem terminu skladania ofert wadium w wysoko?ci:

Zadanie 2 ? 670,00 zl (slownie zlotych: sze??set siedemdziesi?t zlotych i 00/100 zlotych).

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z post?powania o udzielenie zamowienia Wykonawca w okoliczno?ciach, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp jest zobowi?zany zlo?y? nast?puj?ce dokumenty w formie oryginalu lub kopii po?wiadczonej za zgodno?? z oryginalem przez wykonawc? lub osob? (osoby) upowa?nion?, z zachowaniem sposobu reprezentacji (dotyczy wszystkich zada?):

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawionej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu;

2) Je?eli wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentow, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 1) lit.:

a) lit. a ? sklada informacj? z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny rownowa?ny dokument wydany przez wla?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w ktorym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dotyczy informacja albo dokument, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21;

3) Dokumenty, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 2 lit. a), powinny by? wystawione nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu.

4) Je?eli w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, nie wydaje si? dokumentow, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 2), zast?puje si? je dokumentem zawieraj?cym odpowiednio o?wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osob uprawnionych do jego reprezentacji, lub o?wiadczenie osoby, ktorej dokument mial dotyczy?, zlo?one przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego wla?ciwym ze wzgl?du na siedzib? lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby wystawiony w terminach, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 2).

5) W przypadku w?tpliwo?ci co do tre?ci dokumentu zlo?onego przez wykonawc?, zamawiaj?cy mo?e zwroci? si? do wla?ciwych organow odpowiednio kraju, w ktorym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, o udzielenie niezb?dnych informacji dotycz?cych tego dokumentu.

6) Wykonawca maj?cy siedzib? na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby maj?cej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ktorej dotyczy dokument wskazany w ust. 3 pkt 1 lit a, sklada dokument, o ktorym mowa w ust. 3 pkt 2 lit. a, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21. Je?eli w kraju, w ktorym miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument mial dotyczy?, nie wydaje si? takich dokumentow, zast?puje si? go dokumentem zawieraj?cym o?wiadczenie tej osoby zlo?onym przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego wla?ciwym ze wzgl?du na miejsce zamieszkania tej osoby. Wystawione nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed terminem skladania ofert.

7) Wykonawca wraz z ofert? sklada JEDZ.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy uzna warunek za spelniony, je?eli Wykonawca wyka?e, i? jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej zwi?zanej z przedmiotem zamowienia obejmuj?cej rownie? odpowiedzialno?? ubezpieczonego za szkody osobowe lub rzeczowe wyrz?dzone przez wyprodukowane, dostarczone lub sprzedane towary (?rodki spo?ywcze) oraz spowodowane przez nie wykonanie lub nienale?yte wykonanie zamowienia w okresie ubezpieczenia na kwot? minimum:

dla zadania 1 ? o warto?ci nie mniejszej ni? 30 000,00 zl,

dla zadania 2 ? o warto?ci nie mniejszej ni? 17 600,00 zl.

W przypadku skladania oferty na oba zadania, Wykonawca wyka?e, i? jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej o warto?ci nie mniejszej ni? 47 600,00 zl.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy uzna warunek za spelniony, je?eli Wykonawca wyka?e, ?e wykonal, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych rownie? wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, co najmniej 1 (jednej) dostawy glownej, odpowiadaj?cej swoim rodzajem dostawie stanowi?cej przedmiot zamowienia z podaniem warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotu na rzecz ktorego dostawa zostala wykonana. Wykonawca obowi?zany jest do zal?czenia dowodow potwierdzaj?cych, ?e dostawa zostala wykonana lub jest wykonywana nale?ycie. Dowodami o ktorych mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego dostawy byly wykonywane, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych s? wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentow ? o?wiadczenie wykonawcy; w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych nadal wykonywanych referencje b?d? inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonanie powinny by? wydane nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert w post?powaniu. W przypadku dostaw nadal realizowanych Wykonawca zobowi?zany jest wykaza? ich nale?yte wykonanie w kwocie, o ktorej mowa w poni?szej tabeli.

Warto?? ka?dej (pojedynczej) dostawy winna by? nie mniejsza ni?:

Nr zadania: Przedmiot zamowienia Warto?? brutto w zl:

Zadanie 1 Dostawa mi?sa drobiowego 30 000,00 zl

Zadanie 2 Dostawa w?dlin z mi?sa drobiowego 17 600,00 zl

Je?eli Wykonawca sklada ofert? na wi?cej ni? jedno zadanie musi wykaza? si? do?wiadczeniem zdobytym poprzez zrealizowanie dostaw na kwot? odpowiadaj?c? ka?demu z tych zada? (je?eli Wykonawca sklada ofert? np. na zadanie 1 i 2 musi wykaza?, i? posiada do?wiadczenie zdobyte poprzez zrealizowanie min. jednej dostawy mi?sa drobiowego o warto?ci nie mniejszej ni? 30 000,00 zl oraz min. jednej dostawy w?dlin z mi?sa drobiowego o warto?ci nie mniejszej ni? 17 600,00 zl).

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

Wzor umowy stanowi zal?cznik nr 4 do SIWZ.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 13/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 13/11/2017
Local time: 10:30
Place:

31 WOG przy ul. Konstantynowskiej 85 w Zgierzu ? budynek 3 Sala Konferencyjna.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

16) W celu potwierdzenia, ?e oferowane dostawy spelniaj? wymaganiom okre?lonym przez Zamawiaj?cego (art. 25 ust. 1 pkt. 2 p.z.p.)Wykonawca sklada:

a) Aktualn? decyzj? Powiatowego Lekarza Weterynarii o zatwierdzeniu zakladu do produkcji lub obrotu, okre?laj?c? rodzaj i zakres dzialalno?ci

lub

Aktualn? decyzj? Pa?stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zatwierdzeniu zakladu do wprowadzania do obrotu produktow pochodzenia zwierz?cego, nieobj?tego urz?dow? kontrol? organow Inspekcji Weterynaryjnej, okre?laj?c? rodzaj i zakres dzialalno?ci;

Podstawa prawna: ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpiecze?stwie ?ywno?ci i ?ywienia (Dz. U. z 2015 r. poz. 594 z po?n.zm.), ustawa z dnia 16 grudnia 2005 roku o produktach pochodzenia zwierz?cego (Dz. U. z 2006 r. Nr 17 poz. 127 z po?n.zm.).

lub

Aktualne za?wiadczenie wydane przez Pa?stwow? Inspekcje Sanitarn? potwierdzaj?ce wpisanie do rejestru zatwierdzonych zakladow produkcyjnych lub wprowadzaj?cych do obrotu ?ywno??, podlegaj?cych urz?dowej kontroli Pa?stwowej Inspekcji Sanitarnej (wzor zawiera zal?cznik nr 6 do rozporz?dzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wzorow dokumentow dotycz?cych rejestracji i zatwierdzenia zakladow produkcyjnych lub wprowadzaj?cych do obrotu ?ywno?? podlegaj?cych urz?dowej kontroli Pa?stwowej Inspekcji sanitarnej Dz. U. z 2007 roku nr 106 poz. 730).

b) Aktualny dokument potwierdzaj?cy stosowanie wdro?onego systemu HACCP:

Certyfikat HACCP, wystawiony przez niezale?n?, akredytowan? jednostk? certyfikuj?c?:

lub

za?wiadczenie wla?ciwego organu Pa?stwowej Inspekcji Sanitarnej lub wla?ciwego organu Inspekcji Weterynaryjnej o sprawowaniu nadzoru nad stosowaniem zasad wdro?onego systemu HACCP, wydane na podstawie art. 59 i art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpiecze?stwie ?ywno?ci i ?ywienia

lub

protokol z kontroli sanitarnej przeprowadzonej przez organy Pa?stwowej Inspekcji Sanitarnej, jako organ urz?dowej kontroli ?ywno?ci, w sklad ktorego wchodzi punkt zawieraj?cy pozytywn? ocen? opracowania, wdro?enia i utrzymania systemu HACCP na podstawie art. 59 i art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpiecze?stwie ?ywno?ci i ?ywienia.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Zgierz: Poultry

2017/S 193-395509

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
31 Wojskowy Oddzial Gospodarczy
ul. Konstantynowska 85
Zgierz
95-100
Poland
Contact person: Agnieszka Majewska
Telephone: +48 261442100
E-mail: 31wog.zp@ron.mil.pl
Fax: +48 261442101
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: http://www.31wog.wp.mil.pl

I.5) Main activity
Defence

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

DOSTAWA ?YWNO?CI ? DOSTAWA MI?SA DROBIOWEGO I W?DLIN DROBIOWYCH.

Reference number: 1/ZP/18
II.1.2) Main CPV code
15112000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa drobiu

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
15112300
15114000
15112000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa w?dlin z mi?sa drobiowego

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
15131130
15131135
15131500
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 13/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
TI Title Poland-Zgierz: Poultry
ND Document number 395509-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place ZGIERZ
AU Authority name 31 Wojskowy Oddzial Gospodarczy
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 02/10/2017
DT Deadline 13/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 15112000 - Poultry
15112300 - Poultry livers
15114000 - Offal
15131130 - Sausages
15131135 - Poultry sausages
15131500 - Poultry products
OC Original CPV code 15112000 - Poultry
15112300 - Poultry livers
15114000 - Offal
15131130 - Sausages
15131135 - Poultry sausages
15131500 - Poultry products
RC NUTS code PL
IA Internet address (URL) http://www.31wog.wp.mil.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >