Lithuania-Vilnius: Repair and maintenance services of electrical building installations

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • J - Maintenance, Repair, and Rebuilding of Equipment
Opps ID: NBD00003515973571183
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Nov 10, 2017
Solicitation No: 396297-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Services - Contract notice - Open procedure

Lithuania-Vilnius: Repair and maintenance services of electrical building installations

2017/S 193-396297

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Lietuvos kariuomen?s Logistikos valdybos ?gul? aptarnavimo tarnyba
300066843
Mindaugo g. 26
Vilnius
03215
Lithuania
Contact person: Agn? Marcinkevi?i?t?
Telephone: +370 70672831
E-mail: agne.marcinkeviciute@kam.lt
NUTS code: LT

Internet address(es):

Main address: http://www.lietuvoskariuomene.lt/lt/kariuomenes_struktura/logistikos_valdyba/padaliniai_559/igulos_aptarnavimo_tarnyba.html

Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/824

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=364594
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=364594&B=PPO
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5) Main activity
Defence

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

K?AC Marijampol?s skyriaus administruojam? objekt? in?inerini? sistem? ir in?inerini? tinkl? prie?i?ros paslaugos.

II.1.2) Main CPV code
50711000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

K?AC Marijampol?s skyriaus administruojam? objekt? in?inerini? sistem? ir in?inerini? tinkl? prie?i?ros paslaugos.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2) Description
II.2.1) Title:

I pirkimo dalis

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
50710000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: LT
Main site or place of performance:

Gulioni?k?s km., Kazl? R?dos sav.

II.2.4) Description of the procurement:

Visos apimtys ir reikalavimai nurodyti Konkurso s?lyg? 3 priede.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Galima prat?sti dar 12 m?nesi?.

II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

II pirkimo dalis

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
50710000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: LT
Main site or place of performance:

Vytauto g. 72, Marijampol?; Vilkavi?kio g. 2, Marijampol?.

II.2.4) Description of the procurement:

Visos apimtys ir reikalavimai nurodyti Konkurso s?lyg? 4 priede.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Galima prat?sti dar 12 m?nesi?.

II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

S?lyg? s?ra?as ir trumpas apra?ymas: 1. Dalyvis turi pateikti Europos bendr?j? vie??j? pirkim? dokument? (EBVPD) ? aktuali? deklaracij?, pakei?ian?i? kompetenting? institucij? i?duodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinan?i?, kad n?ra tiek?jo pa?alinimo pagrind?, nustatyt? vadovaujantis VP? 45 str. nuostatomis. EBVPD parengiamas pagal standartin? form?, kuri yra patvirtinta 5.1.2016 Komisijos ?gyvendinimo reglamentu (ES) 2016/7, kuriuo nustatoma EBVPD standartin? forma (OL 2016 L 3, p.16). Norintieji pildyti EBVPD elektroniniu b?du, naudojasi Europos Komisijos sukurta elektronine forma.

2. Dalyvis turi ?rodyti, kad turi teis? verstis in?inerini? sistem? ir ?rengini? prie?i?ros veikla, kuri reikalinga pirkimo sutar?iai ?vykdyti.

1) Lietuvos Respublikoje registruotas teik?jas pateikia: valstyb?s ?mon?s Registr? centro i?duot? Lietuvos Respublikos juridini? asmen? registro i?pl?stinio i?ra?o kopij? (pateikiama skaitmenin? dokumento kopija) ar kitus dokumentus, patvirtinan?ius teik?jo teis? verstis su pirkimo objektu susijusia veikla arba atitinkamos u?sienio ?alies institucijos (profesini? ar veiklos tvarkytoj?, valstyb?s ?galiot? institucij? pa?ymos, kaip yra nustatyta toje valstyb?je, kurioje teik?jas registruotas) i?duotas dokumentas (pateikiama skaitmenin? dokumento kopija) ar priesaikos deklaracij?, liudijan?i? teik?jo teis? verstis atitinkama veikla.

2) 2) Pateikiama LR Valstybin?s energetikos inspekcijos prie ?kio ministerijos ar kitos u?sienio ?alies institucijos ?monei i?duoto galiojan?io atestato, leid?ian?io aptarnauti ir eksploatuoti elektros ?k? bei atestato, leid?ian?io aptarnauti ir eksploatuoti ?ilumos ?k?, duj? ir kiti atestatai ar sertifikatai, reikalingi teikti paslaugas pagal technin? specifikacij?.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Nereikalaujama.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Nereikalaujama.

III.1.3) Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:

Banko garantijos ar draudimo bendrov?s laidavimo ra?tu u?tikrinama suma I pirkimo daliai ? 500 EUR, II pirkimo daliai ? 1 000 EUR.

Teik?jui sumokama, kai sutarties objektas, atitinkantis Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus, perduodamas Pirk?jui, abiem ?alims pasira?ius perdavimo-pri?mimo akt? (jeigu pasira?omas), per 30 dien? nuo akto pasira?ymo (jeigu pasira?omas) ir s?skaitos gavimo dienos. Atsiskaitymo dokumentai teikiami tik per E-s?skait?.

Avansas nenumatytas.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 10/11/2017
Local time: 09:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 10/11/2017
Local time: 09:45
Place:

Mindaugo g. 26, Vilnius, 128 kab.

Information about authorised persons and opening procedure:

Teik?jai ? vok? atpl??imo proced?r? nekvie?iami.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
Lithuania
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5) Date of dispatch of this notice:
06/10/2017
07/10/2017 S193 - - Services - Contract notice - Open procedure

Lithuania-Vilnius: Repair and maintenance services of electrical building installations

2017/S 193-396297

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Lietuvos kariuomen?s Logistikos valdybos ?gul? aptarnavimo tarnyba
300066843
Mindaugo g. 26
Vilnius
03215
Lithuania
Contact person: Agn? Marcinkevi?i?t?
Telephone: +370 70672831
E-mail: agne.marcinkeviciute@kam.lt
NUTS code: LT

Internet address(es):

Main address: http://www.lietuvoskariuomene.lt/lt/kariuomenes_struktura/logistikos_valdyba/padaliniai_559/igulos_aptarnavimo_tarnyba.html

Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/824

I.5) Main activity
Defence

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

K?AC Marijampol?s skyriaus administruojam? objekt? in?inerini? sistem? ir in?inerini? tinkl? prie?i?ros paslaugos.

II.1.2) Main CPV code
50711000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

I pirkimo dalis

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
50710000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: LT
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Galima prat?sti dar 12 m?nesi?.

II.2) Description
II.2.1) Title:

II pirkimo dalis

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
50710000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: LT
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Galima prat?sti dar 12 m?nesi?.

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 10/11/2017
Local time: 09:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
06/10/2017
TI Title Lithuania-Vilnius: Repair and maintenance services of electrical building installations
ND Document number 396297-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place VILNIUS
AU Authority name Lietuvos kariuomen?s Logistikos valdybos ?gul? aptarnavimo tarnyba (300066843)
OL Original language LT
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country LT
AA Type of authority 1 - Ministry or any other national or federal authority
HA EU Institution -
DS Document sent 06/10/2017
DT Deadline 10/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 50710000 - Repair and maintenance services of electrical and mechanical building installations
50711000 - Repair and maintenance services of electrical building installations
OC Original CPV code 50710000 - Repair and maintenance services of electrical and mechanical building installations
50711000 - Repair and maintenance services of electrical building installations
RC NUTS code LT
IA Internet address (URL) http://www.lietuvoskariuomene.lt/lt/kariuomenes_struktura/logistikos_valdyba/padaliniai_559/igulos_aptarnavimo_tarnyba.html
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >