Poland-Krakow: Health training services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • U - Education and Training Services
Opps ID: NBD00003516078328719
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date:
Solicitation No: 396422-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Krakow: Health training services

2017/S 193-396422

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Centrum Monitorowania Jako?ci w Ochronie Zdrowia
ul. Kapelanka 60
Krakow
30-347
Poland
Contact person: Centrum Monitorowania Jako?ci w Ochronie Zdrowia, ul. Kapelanka 60, 30-347 Krakow
Telephone: +48 124232088
E-mail: przetargi@cmj.org.pl
Fax: +48 124232088
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: www.cmj.org.pl

Address of the buyer profile: www.cmj.org.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Przeprowadzenie czterech edycji specjalistycznych szkole? dla personelu medycznego szpitali na temat bezpiecze?stwa opieki zdrowotnej i monitorowania zdarze? niepo??danych.

Reference number: SZP-271-21/17
II.1.2) Main CPV code
80561000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Przeprowadzenie czterech edycji specjalistycznych szkole? dla personelu medycznego szpitali na temat bezpiecze?stwa opieki zdrowotnej i monitorowania zdarze? niepo??danych. Szkolenie obejmuje dwa nast?puj?ce po sobie dni szkolenia, l?cznie 14 godzin wykladowych (1 godzina wykladowa = 45 minut). Realizowane b?dzie w 4 edycjach szkole? wyjazdowych w miejscach i terminach wyznaczonych przez Zamawiaj?cego i z uwzgl?dnieniem wskazanej w zal. nr 1 do ogloszenia o zamowieniu liczby uczestnikow. Zamawiaj?cy organizuje rekrutacj? uczestnikow szkole?. L?czna liczba uczestnikow w 4 edycjach szkole? nie mo?e by? ni?sza ni? 76, a wy?sza ni? 92 osob.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 120 520.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
80511000
80510000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Gda?sk, Warszawa. Krakow.

II.2.4) Description of the procurement:

Przeprowadzenie czterech edycji specjalistycznych szkole? dla personelu medycznego szpitali na temat bezpiecze?stwa opieki zdrowotnej i monitorowania zdarze? niepo??danych. Ka?de szkolenie prowadzone b?dzie przez zespol wykladowcow ? co najmniej 3-osoby posiadaj?ce biegl? i praktyczn? znajomo?? tematyki szkole? zawartej w konspekcie szkolenia oraz kompetencje i do?wiadczenie gwarantuj?ce efektywne przekazanie wiedzy grupie odbiorcow, jak? jest personel medyczny. Szkolenie obejmuje dwa nast?puj?ce po sobie dni szkolenia, l?cznie 14 godzin wykladowych (1 godzina wykladowa = 45 minut). Realizowane b?dzie w 4 edycjach szkole? wyjazdowych w miejscach i terminach wyznaczonych przez Zamawiaj?cego i z uwzgl?dnieniem wskazanej liczby uczestnikow: 12-13 pa?dziernika, Gda?sk: 24 osoby; 26-27 pa?dziernika, Warszawa: 24 osoby; 9-10 listopada, Krakow, 24 osoby; 16-17 listopada, Krakow, 20 osob. Zamawiaj?cy organizuje rekrutacj? uczestnikow szkole?. Liczba osob uczestnicz?cych w ka?dej edycji szkolenia mo?e by? zmniejszona lub zwi?kszona maksymalnie o 4 osoby. Najpo?niej do 7 dni przed planowanym terminem ka?dego szkolenia, Zamawiaj?cy przeka?e Wykonawcy informacj? o liczbie uczestnikow. L?czna liczba uczestnikow w 4 edycjach szkole? nie mo?e by? ni?sza ni? 76, a wy?sza ni? 92 osob. Na zako?czenie ka?dego szkolenia, Wykonawca zobowi?zany jest do przeprowadzenia badania ankietowego w?rod wszystkich uczestnikow szkolenia.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Do?wiadczenie wykladowcow, tj. liczba nale?ycie zrealizowanych szkole? w zakresie bezpiecze?stwa opieki (BO) i zdarze? niepo??danych (ZN), w okresie 3 lat przed terminem skladania ofert / Weighting: 30
Quality criterion - Name: Do?wiadczenie akademickie wykladowcow rozumiane, jako praca w charakterze nauczyciela akademickiego na stan. pracownika dydaktycznego lub naukowo-dydaktycznego, w okresie 3 lat przed term.skl.ofert / Weighting: 6
Quality criterion - Name: Do?wiadczenie wykladowcow, tj. publikacje w czasopismach naukowych z zakresu bezpiecze?stwa opieki (BO) i zdarze? niepo??danych (ZN) w ochronie zdrowia / Weighting: 6
Quality criterion - Name: Do?wiadczenie naukowe wykladowcow rozumiane, jako nadany stopie? naukowy doktora lub doktora habilitowanego / Weighting: 3
Price - Weighting: 55
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POWR.05.02.00-00-0151/15-00.
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 149-308726
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
18/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Medycyna Praktyczna s.c.
Krakow
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 120 520.00 PLN
Total value of the contract/lot: 120 520.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Terminy i tryb skladania odwola? uregulowane s? w art. 182 ustawy Prawo zamowie? publicznych.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
07/10/2017 S193 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Krakow: Health training services

2017/S 193-396422

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Centrum Monitorowania Jako?ci w Ochronie Zdrowia
ul. Kapelanka 60
Krakow
30-347
Poland
Contact person: Centrum Monitorowania Jako?ci w Ochronie Zdrowia, ul. Kapelanka 60, 30-347 Krakow
Telephone: +48 124232088
E-mail: przetargi@cmj.org.pl
Fax: +48 124232088
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: www.cmj.org.pl

Address of the buyer profile: www.cmj.org.pl

I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Przeprowadzenie czterech edycji specjalistycznych szkole? dla personelu medycznego szpitali na temat bezpiecze?stwa opieki zdrowotnej i monitorowania zdarze? niepo??danych.

Reference number: SZP-271-21/17
II.1.2) Main CPV code
80561000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 120 520.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
80511000
80510000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 149-308726

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
18/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Medycyna Praktyczna s.c.
Krakow
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 120 520.00 PLN
Total value of the contract/lot: 120 520.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
TI Title Poland-Krakow: Health training services
ND Document number 396422-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place KRAKOW
AU Authority name Centrum Monitorowania Jako?ci w Ochronie Zdrowia
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 03/10/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 80510000 - Specialist training services
80511000 - Staff training services
80561000 - Health training services
OC Original CPV code 80510000 - Specialist training services
80511000 - Staff training services
80561000 - Health training services
RC NUTS code PL
IA Internet address (URL) www.cmj.org.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >