Poland-Warsaw: Cleaning services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • S - Utilities and Training Services
Opps ID: NBD00003516222601032
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date:
Solicitation No: 396416-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Cleaning services

2017/S 193-396416

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Glowny Urz?d Statystyczny
al. Niepodleglo?ci 208
Warszawa
00-925
Poland
Telephone: +48 226083600
E-mail: m.brzychcy@stat.gov.pl
Fax: +48 226083189
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: www.stat.gov.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
National or federal agency/office
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Wykonywanie uslugi sprz?tania siedziby Glownego Urz?du Statystycznego (GUS) w Warszawie, al. Niepodleglo?ci 208, sezonowego mycia okien i sprz?tania przyleglego do GUS terenu zewn?trznego.

Reference number: 7/BA/PN/2017
II.1.2) Main CPV code
90910000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Przedmiot zamowienia obejmuje trzy cz??ci:

Cz??? nr I:

Wykonywanie uslugi sprz?tania siedziby Glownego Urz?du Statystycznego w Warszawie, al. Niepodleglo?ci 208.

Cz??? nr II:

Wykonywanie uslugi sprz?tania przyleglego do siedziby Glownego Urz?du Statystycznego w Warszawie, al. Niepodleglo?ci 208 terenu zewn?trznego.

Cz??? nr III:

Wykonywanie uslugi sezonowego mycia okien siedziby Glownego Urz?du Statystycznego w Warszawie, al. Niepodleglo?ci 208.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Wykonywanie uslugi sprz?tania siedziby Glownego Urz?du Statystycznego w Warszawie, al. Niepodleglo?ci 208.

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
90919200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Warszawa.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest wykonywanie uslugi sprz?tania siedziby Glownego Urz?du Statystycznego w Warszawie, al. Niepodleglo?ci 208 w sposob sprawny, dokladny i terminowy, z u?yciem powszechnie stosowanych technologii, sprz?tu, materialow i ?rodkow o nieniszcz?cym dzialaniu na czyszczone elementy pomieszcze? i ich wystroj z ogolnie przyj?tymi standardami i zasadami wykonywania prac porz?dkowych. Wykonawca wykona uslug? sprz?tania wlasnym sprz?tem, materialami i przy pomocy wlasnego personelu.

Sprz?taniem obj?te s?: pomieszczenia biurowe, pomieszczenia socjalne, sale konferencyjne, czytelnia CBS, biblioteka beletrystyczna, pomieszczenia higieniczno ? sanitarne, palarnia, pomieszczenia socjalne rzemie?lnikow i kierowcow, szatnie, kuchenki podr?czne, ci?gi komunikacyjne w piwnicach, hole, korytarze, schody, windy, magazyny archiwum GUS, portiernia z zapleczem, budki wartownicze.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Jako?? / Weighting: 30
Quality criterion - Name: Kryterium spoleczne / Weighting: 10
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

1. Przedmiot zamowienia b?dzie realizowany w okresie 36 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, jednak nie wcze?niej ni? od dnia 1 wrze?nia 2017 r.

2. Zatrudnienie 1 osoby bezrobotnej (pkt 3.4 SIWZ).

3. Zatrudnienie na umow? o prac? (pkt. 3.5 SIWZ).

4. Wadium: 40 000 PLN (slownie: czterdzie?ci tysi?cy zlotych).

5. Zabezpieczenie nale?ytego wykonania umowy: 10 % warto?ci umowy z VAT.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Wykonywanie uslugi sprz?tania przyleglego do siedziby Glownego Urz?du Statystycznego w Warszawie, al. Niepodleglo?ci 208 terenu zewn?trznego.

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
90610000
90620000
90630000
90914000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Warszawa.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest wykonywanie uslugi sprz?tania przyleglego do Glownego Urz?du Statystycznego (GUS) w Warszawie, przy al. Niepodleglo?ci 208 terenu zewn?trznego, obejmuj?cej:

1) sprz?tanie powierzchni zewn?trznej utwardzonej w sezonie:

a) wiosna ? jesie?, w terminie 15 III ? 14 XI,

b) zimowym, w terminie 15 XI ? 14 III,

2) sprz?tanie powierzchni zielonej ? trawnikow w sezonie:

a) wiosna ? jesie?, w terminie 15 III ? 14 XI,

b) zimowym, w terminie 15 XI ? 14 III.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Jako?? / Weighting: 30
Quality criterion - Name: Kryterium spoleczne / Weighting: 10
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

1. Przedmiot zamowienia b?dzie realizowany w okresie 36 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, jednak nie wcze?niej ni? od dnia 1 wrze?nia 2017 r.

2. Zatrudnienie na umow? o prac? (pkt. 3.5 SIWZ).

4. Wadium: 4 000 PLN (slownie: cztery tysi?ce zlotych).

5. Zabezpieczenie nale?ytego wykonania umowy: 10 % warto?ci umowy z VAT.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Wykonywanie uslugi sezonowego mycia okien siedziby Glownego Urz?du Statystycznego w Warszawie, al. Niepodleglo?ci 208.

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
90911300
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Warszawa.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest wykonywanie uslugi sezonowego (wiosna ? jesie?) kompleksowego (dwustronnego) mycia okien wraz z o?cie?nicami i parapetami w pomieszczeniach biurowych, salach szkoleniowych i konferencyjnych, bibliotece beletrystycznej, pomieszczeniach higieniczno ? sanitarnych, socjalnych, szatniach, kuchenkach podr?cznych, palarni tytoniu, portierni, holach znajduj?cych si? w siedzibie Glownego Urz?du Statystycznego oraz budkach wartowniczych znajduj?cych si? na terenie zewn?trznym przyleglym do GUS. Dodatkowo we wskazanych lokalizacjach, przedmiot zamowienia obejmuje rownie? czyszczenie ?aluzji poziomych.

Uslugi, o ktorych mowa powy?ej, maj? by? wykonywane w sposob sprawny, dokladny i terminowy, z u?yciem powszechnie stosowanej technologii, sprz?tu, materialow i ?rodkow o nieniszcz?cym dzialaniu na czyszczone elementy powierzchni z PCV, szkla i aluminium.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Kryterium ?rodowiskowe / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Kryterium spoleczne / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

1. Przedmiot zamowienia b?dzie realizowany w okresie 36 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, jednak nie wcze?niej ni? od dnia 1 wrze?nia 2017 r.

2. Klauzula spoleczna (pkt 3.4 SIWZ).

3. Wadium: 1 000 PLN (slownie: jeden tysi?c zlotych).

5. Zabezpieczenie nale?ytego wykonania umowy: 10 % warto?ci umowy z VAT.

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 109-219630
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 7/BA/PN/2017
Lot No: 1
Title:

Wykonywanie uslugi sprz?tania siedziby Glownego Urz?du Statystycznego w Warszawie, al. Niepodleglo?ci 208.

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
Other reasons (discontinuation of procedure)

Section V: Award of contract

Contract No: 7/BA/PN/2017
Lot No: 2
Title:

Wykonywanie uslugi sprz?tania przyleglego do siedziby Glownego Urz?du Statystycznego w Warszawie, al. Niepodleglo?ci 208 terenu zewn?trznego.

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
Other reasons (discontinuation of procedure)

Section V: Award of contract

Contract No: 7/BA/PN/2017
Lot No: 3
Title:

Wykonywanie uslugi sezonowego mycia okien siedziby Glownego Urz?du Statystycznego w Warszawie, al. Niepodleglo?ci 208.

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
Other reasons (discontinuation of procedure)

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:

Zamowienie nr 7/BA/PN/2017 ? Wykonywanie uslugi sprz?tania siedziby Glownego Urz?du Statystycznego (GUS) w Warszawie, al. Niepodleglo?ci 208, sezonowego mycia okien i sprz?tania przyleglego do GUS terenu zewn?trznego, w:

Cz??ci nr 1- Wykonywanie uslugi sprz?tania siedziby Glownego Urz?du Statystycznego w Warszawie, al. Niepodleglo?ci 208, zostalo uniewa?nione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowie? publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), poniewa? oferta z najni?sz? cen? przewy?szala kwot?, ktor? Zamawiaj?cy zamierzal przeznaczy? na sfinansowanie zamowienia i nie bylo mo?liwe, aby Zamawiaj?cy zwi?kszyl t? kwot? do ceny tej oferty.

Cz??ci nr 2- Wykonywanie uslugi sprz?tania przyleglego do siedziby Glownego Urz?du Statystycznego w Warszawie, al. Niepodleglo?ci 208 terenu zewn?trznego, zostalo uniewa?nione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowie? publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), poniewa? cena jedynej oferty przewy?szala kwot?, ktor? Zamawiaj?cy zamierzal przeznaczy? na sfinansowanie zamowienia i nie bylo mo?liwe, aby Zamawiaj?cy zwi?kszyl t? kwot? do ceny tej oferty.

Cz??ci nr 3- Wykonywanie uslugi sezonowego mycia okien siedziby Glownego Urz?du Statystycznego w Warszawie, al. Niepodleglo?ci 208, zostalo uniewa?nione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) w zwi?zku z art. 89 ust.1 pkt 7a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowie? publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579). W zwi?zku z brakiem wyra?enia zgody na przedlu?enie terminu zwi?zania ofert? Zamawiaj?cy, na podstawie art. 89 ust.1 pkt 7a) ustawy Pzp, odrzucil ofert? Wykonawcy, ktory zlo?yl jedyn? wa?n? ofert? dla Cz??ci nr 3 post?powania. W zwi?zku z odrzuceniem jedynej wa?nej oferty Zamawiaj?cy uniewa?nil przedmiotowe post?powanie w zakresie Cz??ci nr 3 na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Urz?du Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wobec postanowie? SIWZ i czynno?ci podj?tych przez Zamawiaj?cego w toku post?powania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiaj?cego czynno?ci, do ktorych jest zobowi?zany na podstawie ustawy wykonawcy przysluguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale VI ustawy, tj. odwolanie oraz skarga do s?du.

2. Zgodnie z art. 180 ustawy:

1) odwolanie przysluguje wyl?cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno?ci, do ktorej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy,

2) odwolanie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, ktorej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy, zawiera? zwi?zle przedstawienie zarzutow, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwolania,

3) odwolanie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub rownowa?nego ?rodka, spelniaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu,

4) odwoluj?cy przesyla kopi? odwolania Zamawiaj?cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposob, aby mogl on zapozna? si? z jego tre?ci? przed uplywem tego terminu. Domniemywa si?, i? Zamawiaj?cy mogl zapozna? si? z tre?ci? odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, je?eli przeslanie jego kopii nast?pilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkow komunikacji elektronicznej.

3. Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 ustawy zdanie drugie albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob.

4. Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu, a je?eli post?powanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, tak?e wobec postanowie? specyfikacji istotnych warunkow zamowienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunkow zamowienia na stronie internetowej.

5. Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w pkt 3 i 4 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Departament Odwola? Urz?du Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587801
VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
07/10/2017 S193 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Cleaning services

2017/S 193-396416

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Glowny Urz?d Statystyczny
al. Niepodleglo?ci 208
Warszawa
00-925
Poland
Telephone: +48 226083600
E-mail: m.brzychcy@stat.gov.pl
Fax: +48 226083189
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: www.stat.gov.pl

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Wykonywanie uslugi sprz?tania siedziby Glownego Urz?du Statystycznego (GUS) w Warszawie, al. Niepodleglo?ci 208, sezonowego mycia okien i sprz?tania przyleglego do GUS terenu zewn?trznego.

Reference number: 7/BA/PN/2017
II.1.2) Main CPV code
90910000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Wykonywanie uslugi sprz?tania siedziby Glownego Urz?du Statystycznego w Warszawie, al. Niepodleglo?ci 208.

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
90919200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Wykonywanie uslugi sprz?tania przyleglego do siedziby Glownego Urz?du Statystycznego w Warszawie, al. Niepodleglo?ci 208 terenu zewn?trznego.

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
90610000
90620000
90630000
90914000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Wykonywanie uslugi sezonowego mycia okien siedziby Glownego Urz?du Statystycznego w Warszawie, al. Niepodleglo?ci 208.

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
90911300
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 109-219630

Section V: Award of contract

Contract No: 7/BA/PN/2017
Lot No: 1
Title:

Wykonywanie uslugi sprz?tania siedziby Glownego Urz?du Statystycznego w Warszawie, al. Niepodleglo?ci 208.

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
Other reasons (discontinuation of procedure)

Section V: Award of contract

Contract No: 7/BA/PN/2017
Lot No: 2
Title:

Wykonywanie uslugi sprz?tania przyleglego do siedziby Glownego Urz?du Statystycznego w Warszawie, al. Niepodleglo?ci 208 terenu zewn?trznego.

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
Other reasons (discontinuation of procedure)

Section V: Award of contract

Contract No: 7/BA/PN/2017
Lot No: 3
Title:

Wykonywanie uslugi sezonowego mycia okien siedziby Glownego Urz?du Statystycznego w Warszawie, al. Niepodleglo?ci 208.

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
Other reasons (discontinuation of procedure)

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
TI Title Poland-Warsaw: Cleaning services
ND Document number 396416-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place WARSAW
AU Authority name Glowny Urz?d Statystyczny
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority N - National or federal Agency/Office
HA EU Institution -
DS Document sent 03/10/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 90610000 - Street-cleaning and sweeping services
90620000 - Snow-clearing services
90630000 - Ice-clearing services
90910000 - Cleaning services
90911300 - Window-cleaning services
90914000 - Car park cleaning services
90919200 - Office cleaning services
OC Original CPV code 90610000 - Street-cleaning and sweeping services
90620000 - Snow-clearing services
90630000 - Ice-clearing services
90910000 - Cleaning services
90911300 - Window-cleaning services
90914000 - Car park cleaning services
90919200 - Office cleaning services
RC NUTS code PL
IA Internet address (URL) www.stat.gov.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >