Poland-Warsaw: Accounting software package

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • D - Automatic Data Processing and Telecommunication Services
Opps ID: NBD00003516484297757
Posted Date: Oct 6, 2017
Due Date:
Solicitation No: 393341-2017
Source: Members Only
06/10/2017 S192 - - Supplies - Contract award notice - Negotiated procedure without a call for competition

Poland-Warsaw: Accounting software package

2017/S 192-393341

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego CENTRALA
al. Niepodleglo?ci 190
Warszawa
00-608
Poland
Contact person: Biuro Zamowie? Publicznych
Telephone: +48 225926420
E-mail: bzp@krus.gov.pl
Fax: +48 225926663
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: www.krus.gov.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5) Main activity
Other activity: ubezpieczenia rolnicze

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Zakup licencji na korzystanie z oprogramowania Centralnego Systemu Finansowo-Ksi?gowego.

Reference number: 0000-ZP.261.5.2017
II.1.2) Main CPV code
48443000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest zakup licencji z prawem do modyfikacji oprogramowania Centralnego Systemu Finansowo-Ksi?gowego (CSF-K), wspomagaj?cego obslug? finansowo-ksi?gow? oraz zarz?dzanie maj?tkiem (?rodki trwale i warto?ci niematerialne i prawne) KRUS.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 934 959.35 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest zakup licencji z prawem do modyfikacji oprogramowania Centralnego Systemu Finansowo-Ksi?gowego (CSF-K), wspomagaj?cego obslug? finansowo-ksi?gow? oraz zarz?dzanie maj?tkiem (?rodki trwale i warto?ci niematerialne i prawne) KRUS.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Award of a contract without prior publication of a call for competition in the Official Journal of the European Union in the cases listed below
  • The works, supplies or services can be provided only by a particular economic operator for the following reason:
    • protection of exclusive rights, including intellectual property rights
Explanation:

Tryb zamowienia z wolnej r?ki zostal zastosowany zgodnie z przeslankami okre?l. w art. 67ust.1pkt1 lit.b) ustawy Pzp, gdy? jedynym wla?cicielem praw wylacznych do u?ytkowanego przez KRUS oprogramowania jest ZETO Lublin. System CSF-K wytworzony przez Wykonawc?, jest przedmiotem prawa autorskiego w my?l przepisow ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jako taki podlega ochronie. Jest on eksploatowany przez KRUS na podstawie udzielonej przez Wykonawc? bezterminowej, niewyl?cznej licencji.Realizacja zamowienia wynika z konieczno?ci zapewnienia dalszego nieprzerwanego funkcjonowania oraz rozwoju aktualnie eksploatowanego systemu, slu??cego obsludze bie??cej dzialalno?ci pionu finansowo-ksi?gowego i administracyjno-inwestycyjnego.CSF-K jest systemem eksloatowanym przez KRUS od 1992r., na podstawie zakupionych od Wykonawcy licencji.System Obsluguj?cy obszar finansowo-ksi?gowy musi gwarantowa? przetwarzanie informacji, zgodne z aktualnym stanem prawnym, konieczne jest wi?c zagwarantowanie wprowadzenia do niego zmian zwi?zanych ze zmianami obowi?zuj?cego stanu prawnego.Uslugi administrowania, utrzymania,konserwacji i modyfikacji systemu CSF-K na poziomie jako?ciowym adekwatnym do potrzeb KRUS, wymaga od sprawuj?cego opiek? nad systemem posiadania uprawnie? do ingerowania w tzw.kod ?rodlowy.Chc?c realizowa? jakiekolwiek zmiany w kodzie ?rodlowym nale?y posiada? fizyczny dost?p do kodu oraz posiada? prawo do modyfikacji tego kodu.KRUS, u?ytkuj?c system CSF-K na podstawie zakupionych od Wykonawcy licencji nie posiada dost?pu do kodu, ani prawa do modyfikacji tego kodu.Nabycie licencji z prawem do modyfikacji oprogramowania umo?liwi KRUS dalsz? eksploatacj? i rozwoj CSF-K przy zapewnieniu konkurencyjno?ci wyboru wykonawcy w przyszlych post?powaniach, co w przypadku posiadania wyl?cznie licencji nie bylo dotychczas mo?liwe.KRUS podejmowal dzialania zmierzaj?ce do nabycia systemu rownowa?nego.W ramach zamowienia udzielonego w trybie przetargowym w opraciu o procedury Banku ?wiatowego,realizowany byl w KRUS projekt MSS.Jednym z modulow,ktory mial zosta? wdro?ony,byl modul Finanswo-Ksi?gowy.Z uwagi na niezrealizowanie przez Wykonawce, firm? Comarch S.A.,umowy w terminie KRUS od niej odst?pil.Dokonano analizy mo?liwych rozwi?za? rownowa?nych,uwzgl?dniaj?c wszystkie aspekty, w tym techniczne i ekonomiczne rozwoju dotychczasowego i budowy nowego systemu, w wyniku ktorej stwierdzono, ?e koszt budowy nowego systemu jest wy?szy.

IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 128-261034
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 0000-ZP.261.5.2017
Title:

Zakup licencji na korzystanie z oprogramowania Centralnego Systemu Finansowo-Ksi?gowego

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
28/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Zaklad Elektronicznej Techniki Obliczeniowej ZETO Sp. z o.o.
ul. Krasnickich 35
Lublin
20-718
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 934 959.35 PLN
Total value of the contract/lot: 691 056.91 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587777
Fax: +48 224587700
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587777
Fax: +48 224587700
VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
06/10/2017 S192 - - Supplies - Contract award notice - Negotiated procedure without a call for competition

Poland-Warsaw: Accounting software package

2017/S 192-393341

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego CENTRALA
al. Niepodleglo?ci 190
Warszawa
00-608
Poland
Contact person: Biuro Zamowie? Publicznych
Telephone: +48 225926420
E-mail: bzp@krus.gov.pl
Fax: +48 225926663
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: www.krus.gov.pl

I.5) Main activity
Other activity: ubezpieczenia rolnicze

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Zakup licencji na korzystanie z oprogramowania Centralnego Systemu Finansowo-Ksi?gowego.

Reference number: 0000-ZP.261.5.2017
II.1.2) Main CPV code
48443000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 934 959.35 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 128-261034

Section V: Award of contract

Contract No: 0000-ZP.261.5.2017
Title:

Zakup licencji na korzystanie z oprogramowania Centralnego Systemu Finansowo-Ksi?gowego

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
28/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Zaklad Elektronicznej Techniki Obliczeniowej ZETO Sp. z o.o.
ul. Krasnickich 35
Lublin
20-718
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 934 959.35 PLN
Total value of the contract/lot: 691 056.91 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
TI Title Poland-Warsaw: Accounting software package
ND Document number 393341-2017
PD Publication date 06/10/2017
OJ OJ S 192
TW Place WARSAW
AU Authority name Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego CENTRALA
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract award notice - Negotiated procedure without a call for competition
CY Country PL
AA Type of authority 1 - Ministry or any other national or federal authority
HA EU Institution -
DS Document sent 02/10/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure T - Negotiated procedure without a call for competition
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 48443000 - Accounting software package
OC Original CPV code 48443000 - Accounting software package
RC NUTS code PL
IA Internet address (URL) www.krus.gov.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >