Poland-Opatowek: Installation services of measuring equipment

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • N - Installation of Equipment
Opps ID: NBD00003516492527176
Posted Date: Oct 6, 2017
Due Date:
Solicitation No: 393340-2017
Source: Members Only
06/10/2017 S192 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Opatowek: Installation services of measuring equipment

2017/S 192-393340

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Skarb Pa?stwa- Pa?stwowe Gospodarstwo Le?ne Lasy Pa?stwowe Nadle?nictwo Kalisz
REGON: 250026951 NIP: 6180049470
ul. Kaliska 195
Opatowek
62-860
Poland
Contact person: CIAPP, ul. Cynamonowa 2/8, 02-777 Warszawa
Telephone: +48 222582166
E-mail: paula@instytut.info.pl
Fax: +48 222034988
NUTS code: PL218

Internet address(es):

Main address: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_poznan/nadl_kalisz/zamowienia_publiczne

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Other type: pgl lp
I.5) Main activity
Other activity: le?nictwo

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa wraz z monta?em sprz?tu i rozbudowa systemu TV do monitoringu przeciwpo?arowego w Nadle?nictwie Kalisz oraz wyposa?enie systemu w program do automatycznej detekcji dymow.

Reference number: SA.270.2.1.2017.2
II.1.2) Main CPV code
51210000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest: dostawa wraz z monta?em sprz?tu i rozbudowa systemu TV do monitoringu przeciwpo?arowego w Nadle?nictwie Kalisz oraz wyposa?enie systemu w program do automatycznej detekcji dymow.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
31625100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL416
Main site or place of performance:

Wedlug SIWZ 4.3.

II.2.4) Description of the procurement:

Przy realizacji zadania nale?y uwzgl?dni? wymagania wla?ciciela obiektu SLR Kalisz / Chelmce ? firmy EmiTel. W systemie planuje si? zainstalowanie na wie?y SLR Kalisz / Chelmce dwoch anten na poziomie 50-60 m n.p.t., radiolinie do Pieczysk i PAD w Nadle?nictwie oraz dwoch kamer (dwoch punktow kamerowych) do obserwacji przeciwpo?arowej terenow le?nych pracuj?cych w panoramie w sektorach okolo 180 stopni zamontowanych w/g wskaza? wla?ciciela obiektu na poziomie 50-60 m n.p.t Nowo zainstalowane kamery na wie?y SLR Kalisz/Chelmcach musz? wspolpracowa? z kamer?, ktora ju? funkcjonuje w Nadle?nictwie i jest zainstalowana na maszcie w Pieczyskach a docelowo b?dzie przeniesiona na nowy maszt, wybudowany w pobli?u. System monitoringu docelowo skonfigurowany b?dzie dla dwoch lokalizacji w Pieczyskach (maszt) i Chelmcach (wie?a SLR Kalisz / Chelmce) na terenie Nadle?nictwa Kalisz oraz masztu antenowego przy PAD.

Obraz ze wszystkich kamer, musi by? przeslany do masztu przy Nadle?nictwie sk?d b?dzie przeslany dalej do PAD. Sugerowany sposob transferu to radiolinia w pasmie bezplatnym. Wszelkie kwestie zwi?zane z miejscem oraz sposobem monta?u na wie?y SLR Kalisz / Chelmce, nale?y uzgodni? z wla?cicielem obiektu ? firm? EmiTel, podczas wizji lokalnej, a w szczegolno?ci nast?puj?ce kwestie: ? bilans mocy zainstalowanej (zestawienie urz?dze? plus moc pobierana przez dane urz?dzenie), ? dobor kabla zasilaj?cego oraz warto?? zabezpieczenia, ? sposob uziemienia urz?dze?, ? ochron? przepi?ciow? na liniach sygnalowych i zasilaj?cych, ? trasy kabli oraz lokalizacj? urz?dze?, ? miejsce przyl?czenia zasilania. Po zako?czeniu prac inwestor winien wykona? pomiary PEM dla celow O? uwzgl?dniaj?ce wszystkie ?rodla emisji pol e-m oraz dostarczy? 1 egzemplarz sprawozdania do Koordynatora ds. Zarz?dzania Ochron? ?rodowiska w Emitel.

Tam, gdzie w dokumentacji projektowej, na rysunkach, zostalo wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materialow lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o ktorych mowa w art. 30 ust. 1 i 3 PZP, Zamawiaj?cy zgodnie z art. 30 ust 4 dopuszcza oferowanie materialow lub rozwi?za? rownowa?nych pod warunkiem, ?e zagwarantuj? one prawidlow? realizacj? robot oraz zapewni? uzyskanie parametrow technicznych nie gorszych od zalo?onych w wy?ej wymienionych dokumentach. Uwaga! Ci??ar udowodnienia rownowa?no?ci zaoferowanych materialow spoczywa na Wykonawcy zgodnie z art. 30 ust. 5 PZP. W zwi?zku z tym Wykonawca jest zobowi?zany do wykazania, ?e oferowanego przez niego dostawy, uslugi lub roboty budowlane spelniaj? wymagania okre?lone przez Zamawiaj?cego, w tym do wykazania rownowa?no?ci materialow w stosunku do materialow przewidzianych w dokumentacji projektowej.

Opis przedmiotu zamowienia zawiera Zal?cznik Nr 3 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Gwarnacja / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Nazwa projektu: ?Kompleksowy projekt adaptacji lasow i le?nictwa do zmian klimatu ? zapobieganie, przeciwdzialanie oraz ograniczanie skutkow zagro?e? zwi?zanych z po?arami lasow.
II.2.14) Additional information

Wedlug SIWZ.

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 163-335744
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Dostawa wraz z monta?em sprz?tu i rozbudowa systemu TV do monitoringu przeciwpo?arowego w Nadle?nictwie Kalisz oraz wyposa?enie systemu w program do automatycznej detekcji dymow

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
Other reasons (discontinuation of procedure)

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:

W zwi?zku z prowadzonym post?powaniem o udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazw? ?dostawa wraz z monta?em sprz?tu i rozbudowa systemu TV do monitoringu przeciwpo?arowego w Nadle?nictwie Kalisz oraz wyposa?enie systemu w program do automatycznej detekcji dymow, pelnomocnik Nadle?nictwa Kalisz, zgodnie z art. 93. ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowie? publicznych (tj. Dz.U. 2017 poz. 1579), dalej zwany Ustaw?, informuje, ?e uniewa?nia niniejsze post?powanie.

Uzasadnienie faktyczne i prawne uniewa?nienia post?powania: Zgodnie z art. 93. ust. 1 pkt. 7 Ustawy, Zamawiaj?cy uniewa?nia post?powanie o udzielenie zamowienia, je?eli post?powanie obarczone jest niemo?liw? do usuni?cia wad? uniemo?liwiaj?c? zawarcie niepodlegaj?cej uniewa?nieniu umowy w sprawie zamowienia publicznego. Przepis ust. 1 zawiera zamkni?ty katalog przeslanek skutkuj?cych uniewa?nieniem post?powania. Przepis ma charakter obligatoryjny, co oznacza, ?e wyst?pienie chocia?by jednej z wymienionych przeslanek musi skutkowa? uniewa?nieniem post?powania. Przepis ma zastosowanie do wszystkich trybow, w ktorych prowadzone jest post?powanie.

Przeslank? uniewa?nienia post?powania, okre?lona w art. 93 ust. 1 pkt 7 PrZamPubl, jest obarczenie post?powania o udzielenie zamowienia publicznego niemo?liw? do usuni?cia wad? uniemo?liwiaj?c? zawarcie niepodlegaj?cej uniewa?nieniu umowy w sprawie zamowienia publicznego. Pelnomocnik Zamawiaj?cego ustalil, ?e: 1) w post?powaniu doszlo do naruszenia przez zamawiaj?cego przepisow reguluj?cych jego prowadzenie (wada post?powania); 2) naruszenie to stanowi wad? niemo?liw? do usuni?cia; 3) wada post?powania skutkuje brakiem mo?liwo?ci zawarcia niepodlegaj?cej uniewa?nieniu umowy (konieczne jest zatem ustalenie zwi?zku przyczynowo- skutkowego pomi?dzy wyst?pieniem wady, a brakiem mo?liwo?ci zawarcia umowy). W przedmiotowym post?powaniu bl?dnie opisano przedmiot zamowienia.

W zwi?zku z powy?szym nale?alo uniewa?ni? przedmiotowe post?powanie o udzielenie zamowienia.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Internet address: http://www.uzp.gov.pl/

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801

Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio/postepowanie-odwolawcze/podstawowe-informacje

VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
06/10/2017 S192 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Opatowek: Installation services of measuring equipment

2017/S 192-393340

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Skarb Pa?stwa- Pa?stwowe Gospodarstwo Le?ne Lasy Pa?stwowe Nadle?nictwo Kalisz
REGON: 250026951 NIP: 6180049470
ul. Kaliska 195
Opatowek
62-860
Poland
Contact person: CIAPP, ul. Cynamonowa 2/8, 02-777 Warszawa
Telephone: +48 222582166
E-mail: paula@instytut.info.pl
Fax: +48 222034988
NUTS code: PL218

Internet address(es):

Main address: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_poznan/nadl_kalisz/zamowienia_publiczne

I.5) Main activity
Other activity: le?nictwo

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa wraz z monta?em sprz?tu i rozbudowa systemu TV do monitoringu przeciwpo?arowego w Nadle?nictwie Kalisz oraz wyposa?enie systemu w program do automatycznej detekcji dymow.

Reference number: SA.270.2.1.2017.2
II.1.2) Main CPV code
51210000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
31625100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL416

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 163-335744

Section V: Award of contract

Title:

Dostawa wraz z monta?em sprz?tu i rozbudowa systemu TV do monitoringu przeciwpo?arowego w Nadle?nictwie Kalisz oraz wyposa?enie systemu w program do automatycznej detekcji dymow

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
Other reasons (discontinuation of procedure)

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
TI Title Poland-Opatowek: Installation services of measuring equipment
ND Document number 393340-2017
PD Publication date 06/10/2017
OJ OJ S 192
TW Place OPATOWEK
AU Authority name Skarb Pa?stwa- Pa?stwowe Gospodarstwo Le?ne Lasy Pa?stwowe Nadle?nictwo Kalisz (REGON: 250026951 NIP: 6180049470)
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 02/10/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 31625100 - Fire-detection systems
51210000 - Installation services of measuring equipment
OC Original CPV code 31625100 - Fire-detection systems
51210000 - Installation services of measuring equipment
RC NUTS code PL416
IA Internet address (URL) http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_poznan/nadl_kalisz/zamowienia_publiczne
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >