Poland-Tychy: Construction, foundation and surface works for highways, roads

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 56 - Construction and Building Materials
Opps ID: NBD00003516766875506
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date:
Solicitation No: 395364-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Works - Contract award notice - Open procedure

Poland-Tychy: Construction, foundation and surface works for highways, roads

2017/S 193-395364

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Works

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gmina Miasto Tychy ? Miejski Zarz?d Ulic i Mostow
ul. Budowlanych 59
Tychy
43-100
Poland
Contact person: Magdalena Duda
Telephone: +48 322277006
E-mail: m.duda@mzuim.tychy.pl
Fax: +48 322277008
NUTS code: PL22C

Internet address(es):

Main address: www.mzuim.tychy.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Other type: administracja samorz?dowa
I.5) Main activity
Other activity: zarz?dzanie drogami

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Generalny Wykonawca robot budowlanych dla Projektu: Budowa bezkolizyjnego w?zla drogowego w rejonie ul. Tury?skiej i ul. O?wi?cimskiej wraz z przebudow? ul. O?wi?cimskiej w Tychach.

Reference number: 1/BRP/14/17
II.1.2) Main CPV code
45233000
II.1.3) Type of contract
Works
II.1.4) Short description:

Przedmiot niniejszego zamowienia stanowi wykonanie robot budowlanych polegaj?cych na budowie bezkolizyjnego w?zla drogowego w rejonie ul. Tury?skiej i ul. O?wi?cimskiej wraz z przebudow? ul. O?wi?cimskiej w Tychach.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 73 139 400.84 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
45111000
45112000
45231000
45232000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL22C
II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiot niniejszego zamowienia stanowi wykonanie robot budowlanych polegaj?cych na budowie bezkolizyjnego w?zla drogowego w rejonie ul. Tury?skiej i ul. O?wi?cimskiej wraz z przebudow? ul. O?wi?cimskiej w Tychach.

Zakres robot budowlanych obejmuje w szczegolno?ci:

? przebudow? odcinka drogi krajowej nr 44 na dl. 2,497 m,

? budow? obiektow in?ynieryjnych, w tym:

? budow? przepustow (11 szt.), przej?? pieszo-rowerowych (2 szt.) i murow oporowych (2 szt.),

? budow? w?zla drogowego WB typu karo z 2 rondami i 4 l?cznicami i l?cznikiem rond,

? budow? ekranow akustycznych o dl. 1085 m, w tym ?zielonych ekranow o dl. 887 m,

? budow? energooszcz?dnego o?wietlenia typu LED,

? przebudow? istniej?cych skrzy?owa? z drogami lokalnymi: Dluga, Urbanowicka, Pogodna, Glowna, Ko?cielna,O?wi?cimska, Myslowicka oraz drogami wewn?trznymi,

? budow? wiaduktu drogowego WD-1 w ramach bezkolizyjnego w?zla o rozpi?to?ci 26,5 m,

? budow? chodnikow i ?cie?ek rowerowych wzdlu? przebudowanych drog,

? budow? wyposa?enia technicznego drogi, w tym: znaki drogowe zasilane energi? sloneczn?, urz?dzenia bezpiecze?stwa ruchu (bariery ochronne, organizacja ruchu), zatoki autobusowe, dostosowanie dla osob niepelnosprawnych (pochylenia podlu?ne, obni?enia kraw??nikow),

? budow? sieci uzbrojenia terenu zwi?zanego z drog? (odwodnienie),

? przebudow? istniej?cej infrastruktury uzbrojenia terenu (sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wody kopalnianej, wodoci?gowej, gazowej, elektroenergetycznej nN, SN i WN, sie? telekomunikacyjnej),

? przebudow? rowow melioracyjnych,

? rozbiorki koliduj?cych obiektow,

? przebudow? zieleni.

Zamowienie realizowane wg. Warunkow Kontraktowych dla budowy dla robot in?ynieryjno-budowlanychprojektowanych przez Zamawiaj?cego, czwarte wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 (tlumaczenie 1 wydania 1999), wydawnictwo: SIDIR.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Okres gwarancji jako?ci i r?kojmi / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Do?wiadczenia kluczowych specjalistow / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Technologia prowadzenia robot ? tymczasowa organizacja ruchu / Weighting: 10
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POIS.04.02.00-00-0010/16-00.
II.2.14) Additional information

Zamawiaj?cy zastrzega, i? przewiduje mo?liwo?? uniewa?nienia przedmiotowego post?powania, je?eli ?rodki pochodz?ce z bud?etu Unii Europejskiej, ktore zamierzal przeznaczy? na sfinansowanie calo?ci lub cz??ci zamowienia, nie zostan? mu przyznane.

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 112-224966
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 131/BRP/2017
Title:

Generalny Wykonawca robot budowlanych dla Projektu: Budowa bezkolizyjnego w?zla drogowego w rejonie ul. Tury?skiej i ul. O?wi?cimskiej wraz z przebudow? ul. O?wi?cimskiej w Tychach

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
02/10/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 10
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Eurovia Polska S.A.
ul. Szwedzka 5, Bielany Wroclawskie
Kobierzyce
55-040
Poland
NUTS code: PL518
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 131 621 520.45 PLN
Total value of the contract/lot: 73 139 400.84 PLN
V.2.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted
Short description of the part of the contract to be subcontracted:

Kanalizacja deszczowa, sanitarna i odwodnienie. wodoci?gi i sie? gazowa. Elektryka (?rednie i niskie), teletechnika, o?wietlenie. Melioracje. Roboty in?ynierskie (wiadukt, przej?cia podziemne, przepusty, mury oporowe). Wycinki drzew. Wysokie napi?cie 110 kV. Ekrany akustyczne. Organizacja ruchu. roboty brukarskie. Urz?dzenia bezpiecze?stwa ruchu. Wzmocnienie podlo?a. Rozbiorki.

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
05/10/2017
07/10/2017 S193 - - Works - Contract award notice - Open procedure

Poland-Tychy: Construction, foundation and surface works for highways, roads

2017/S 193-395364

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Works

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gmina Miasto Tychy ? Miejski Zarz?d Ulic i Mostow
ul. Budowlanych 59
Tychy
43-100
Poland
Contact person: Magdalena Duda
Telephone: +48 322277006
E-mail: m.duda@mzuim.tychy.pl
Fax: +48 322277008
NUTS code: PL22C

Internet address(es):

Main address: www.mzuim.tychy.pl

I.5) Main activity
Other activity: zarz?dzanie drogami

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Generalny Wykonawca robot budowlanych dla Projektu: Budowa bezkolizyjnego w?zla drogowego w rejonie ul. Tury?skiej i ul. O?wi?cimskiej wraz z przebudow? ul. O?wi?cimskiej w Tychach.

Reference number: 1/BRP/14/17
II.1.2) Main CPV code
45233000
II.1.3) Type of contract
Works
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 73 139 400.84 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
45111000
45112000
45231000
45232000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL22C

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 112-224966

Section V: Award of contract

Contract No: 131/BRP/2017
Title:

Generalny Wykonawca robot budowlanych dla Projektu: Budowa bezkolizyjnego w?zla drogowego w rejonie ul. Tury?skiej i ul. O?wi?cimskiej wraz z przebudow? ul. O?wi?cimskiej w Tychach

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
02/10/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Eurovia Polska S.A.
ul. Szwedzka 5, Bielany Wroclawskie
Kobierzyce
55-040
Poland
NUTS code: PL518
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 131 621 520.45 PLN
Total value of the contract/lot: 73 139 400.84 PLN
V.2.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
05/10/2017
TI Title Poland-Tychy: Construction, foundation and surface works for highways, roads
ND Document number 395364-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place TYCHY
AU Authority name Gmina Miasto Tychy ? Miejski Zarz?d Ulic i Mostow
OL Original language PL
HD Heading - - Works - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 05/10/2017
NC Contract 1 - Works
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 45111000 - Demolition, site preparation and clearance work
45112000 - Excavating and earthmoving work
45231000 - Construction work for pipelines, communication and power lines
45232000 - Ancillary works for pipelines and cables
45233000 - Construction, foundation and surface works for highways, roads
OC Original CPV code 45111000 - Demolition, site preparation and clearance work
45112000 - Excavating and earthmoving work
45231000 - Construction work for pipelines, communication and power lines
45232000 - Ancillary works for pipelines and cables
45233000 - Construction, foundation and surface works for highways, roads
RC NUTS code PL22C
IA Internet address (URL) www.mzuim.tychy.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >