Denmark-Copenhagen: Pharmaceutical products

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 65 - Medical, Dental, and Veterinary Equipment and Supplies
Opps ID: NBD00003517319644547
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Nov 7, 2017
Solicitation No: 395696-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Denmark-Copenhagen: Pharmaceutical products

2017/S 193-395696

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Amgros I/S
14479880
Dampfrgevej 22
Kbenhavn
2100
Denmark
Contact person: Flemming Sonne
Telephone: +45 88713000
E-mail: udbud@amgros.dk
Fax: +45 88713008
NUTS code: DK0

Internet address(es):

Main address: http://www.amgros.dk

I.2) Joint procurement
The contract is awarded by a central purchasing body
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://levportal.amgros.dk
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://levportal.amgros.dk
I.4) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Amgros 2017-1.450.a.

II.1.2) Main CPV code
33600000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Amgros er et interessentskab med de 5 regioner som interessenter. Med henblik pa at forsyne interessenternes sygehusapoteker med lgemidler samt enkelte interessenters videresalg til Frerne og Grnland, nsker Amgros I/S at indga rammeaftaler for de i afsnit II.2.4) angivne lgemidler. Rammeaftalerne er ikke-eksklusive. Amgros I/S videreslger lgemidlerne til sygehusapotekerne til Amgros I/S' indkbspris med et tillg. Rammeaftaler indgas uden kbepligt, og sygehusapotekerne i regionerne er ikke forpligtet til at anvende Amgros' rammeaftaler.

II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 2 220 000.00 DKK
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: DK0
Main site or place of performance:

Leveringssted er den af Amgros pa bestillingen angivne adresse (sygehusapotek eller tilknyttede lokationer).

II.2.4) Description of the procurement:

Udbudsnummeret omfatter flgende lgemidler:

Udbudsnr: 1,

ATC Kode: B01AE07,

Generisk navn: Dabigatranetexilat,

Dispenseringsform: Kapsler,

Styrke: 75 mg,

Enhedsvrdi: 0,3 g,

Mngde i enheder: 1 802.

Udbudsnr: 1,

ATC Kode: B01AE07,

Generisk navn: Dabigatranetexilat,

Dispenseringsform: Kapsler,

Styrke: 110 mg,

Enhedsvrdi: 0,3 g,

Mngde i enheder: 30 668.

Udbudsnr: 1,

ATC Kode: B01AE07,

Generisk navn: Dabigatranetexilat,

Dispenseringsform: Kapsler,

Styrke: 150 mg,

Enhedsvrdi: 0,3 g,

Mngde i enheder: 42 025.

De ovenfor anfrte lgemidler udbydes uafhngigt af lgemidlerne under de vrige udbudsnumre.

Hvert udbudsnummer anses for en selvstndig delaftale. En leverandr vil saledes kunne vlge at give tilbud pa 1, flere eller alle udbudsnumre, og tildeling sker separat for hvert enkelt udbudsnummer. Der henvises til udbudsbetingelserne, herunder om afgivelse af tilbud under de enkelte udbudsnumre.

Under betegnelsen mngde i enheder er angivet et sknnet forbrug af lgemidlerne under udbudsnummeret.

Det bemrkes, at dette skn er baseret pa et historisk forbrug, og at leverandrerne ma paregne, at det faktiske indkb under en rammeaftale kan afvige vsentligt derfra. Der henvises til udbudsbetingelsernes pkt. 3.6 og rammeaftalens pkt. 2.

Lgemidlerne skal have markedsfringstilladelse gldende for Danmark senest den 7.11.2017, kl. 12:00. Endvidere skal leverandren have tilladelse til fremstilling, indfrsel eller en-gros-forhandling af lgemidler inden for EU/ES.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 2 220 000.00 DKK
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/12/2017
End: 30/09/2018
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Amgros I/S kan forlnge rammeaftalen op til 1 gang for hvert lgemiddel pa undrede vilkar med op til 6 maneder, safremt Amgros meddeler dette til leverandren senest 1.5.2018.

II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Rammeaftalens pkt. 1 indeholder option pa levering i en praftaleperiode (dvs. fr indkbsperioden) og option pa levering i en postaftaleperiode (dvs. efter indkbsperioden). De 2 optioner kan anvendes pa de i rammeaftalen og udbudsbetingelserne beskrevne vilkar.

II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Leverandrer, der nsker at afgive tilbud, skal anvende standardformular for det flles europiske udbudsdokument (ESPD) til at afgive erklring vedrrende de obligatoriske udelukkelsesgrunde i 135-136 i udbudsloven (lov nr. 1564 af 15.12.2015 med ndringer). Nrmere oplysninger om udfyldelse og anvendelse af ESPD i udbudsprocessen findes i den af Amgros udarbejdede vejledning herom og i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Vejledning til det flles europiske udbudsdokument. Den/de vindende leverandr(er), som Amgros har til hensigt at tildele rammeaftalen, skal yderligere inden tildelingen have gjort dokumentation tilgngelig for Amgros for sa vidt angar de obligatoriske udelukkelsesgrunde, jf. 152-153 i udbudsloven. Amgros kan ikke udelukke en leverandr, der er omfattet af en eller flere af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens 135-136, safremt leverandren kan fremlgge tilstrkkelig dokumentation for, at leverandren desuagtet er palidelig, jf. 138 i udbudsloven. Amgros tager forbehold for at gennemfre en sadan self-cleaning proces, safremt det matte vre relevant.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Ingen oplysninger krves.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Ingen oplysninger krves.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

Der henvises til bestemmelserne i udkast til rammeaftalen samt pkt. II.2.4).

Der krves ingen srlig retlig form. Safremt en ordre tildeles en sammenslutning af leverandrer, skal deltagerne patage sig solidarisk hftelse og udpege en flles befuldmgtiget.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 07/11/2017
Local time: 12:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Danish, Norwegian, Swedish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 30/11/2017
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 07/11/2017
Local time: 12:00
Place:

Amgros I/S, Dampfrgevej 27-29, 2100 Kbenhavn .

Information about authorised persons and opening procedure:

Der er ikke adgang til at overvre abning af bud. Tilbud registreres ved deres modtagelse, og rettidigt modtagne tilbud abnes samlet efter tilbudsfristens udlb. Tilbudsgivere vil samtidig med meddelelse om tildeling (orienteringsskrivelse), jf. udbudslovens 171, modtage en samlet oversigt over de virksomheder, der har afgivet konditionsmssige tilbud. Oversigten kan ikke rekvireres tidligere.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
Electronic payment will be used
VI.3) Additional information:

I relation til pkt. II.2.3) bemrkes, at en oversigt over leveringssteder er tilgngelig pa Amgros' Leverandr- og Udbudsportal, https://levportal.amgros.dk Oversigten opdateres lbende, safremt der matte ske ndringer.

I relation til pkt. II.2.4) bemrkes, at Amgros har overvejet, om udbudsgruppen kan underopdeles yderligere. Amgros har sknnet, at det ikke er tilfldet pa baggrund af overvejelser om stordriftsfordele, der ikke vil vre realiserbare ved en yderligere opdeling samt omkostninger og patientsikkerhedsmssige hensyn relateret til den efterflgende kontrakt- og lgemiddelhandtering.

I relation til pkt. II.1.5) og pkt. II.2.6) bemrkes, at den anslaede vrdi i pkt. II.1.5) er den samlede anslaede vrdi for alle udbudsnumre (delaftaler) i rammeaftalens varighed inkl. mulighed for forlngelse, jf. pkt. II.2.7). I pkt. II.2.6) er den anslaede vrdi for hvert udbudsnummer inkl. mulighed for forlngelse angivet, jf. pkt. II.2.7).

Det bemrkes endvidere, at den anslaede vrdi er baseret pa et historisk forbrug, og at det faktiske indkb derfor kan afvige vsentligt derfra, jf. pkt. II.2.4), udbudsbetingelsernes pkt. 3.6 og rammeaftalens pkt. 2.

Sprgsmal til udbudsmaterialet skal stilles i udbudssystemet, jf. udbudsbetingelsernes bestemmelser herom.

Adgang til at afgive tilbud forudstter, at virksomheden er oprettet som bruger af Amgros' udbudssystem. Der kan vre nogle ekspeditionsdage forbundet med brugeroprettelse, og det pahviler derfor eventuelle tilbudsgivere at srge herfor i god tid. Der henvises til oplysninger i tilknytning til udbudssystemet, herunder brugervejledningen.

I relation til pkt. IV.2.4) bemrkes, at enkelte dele af tilbuddet tillige kan vre pa engelsk. Der henvises til udbudsbetingelsernes pkt. 4.1.

I relation til pkt. VI.2) bemrkes, at elektronisk fakturering krves.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Klagenvnet for Udbud
Nvnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Denmark
Telephone: +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dk

Internet address: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

I henhold til lov om Klagenvnet for Udbud (lov nr. 593 af 2.6.2016 med eventuelle senere ndringer) glder flgende frister for indgivelse af klage:

Klage over udbuddet skal vre indgivet til Klagenvnet for Udbud inden 6 maneder efter at ordregiveren har indgaet en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berrte ansgere og tilbudsgivere, jf. lovens 7, stk. 2, nr. 3.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenvnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenvnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens 6, stk. 4. I tilflde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begres opsttende virkning af klagen, jf. lovens 6, stk. 4.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Denmark
Telephone: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internet address: http://www.kfst.dk

VI.5) Date of dispatch of this notice:
06/10/2017
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Denmark-Copenhagen: Pharmaceutical products

2017/S 193-395696

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Amgros I/S
14479880
Dampfrgevej 22
Kbenhavn
2100
Denmark
Contact person: Flemming Sonne
Telephone: +45 88713000
E-mail: udbud@amgros.dk
Fax: +45 88713008
NUTS code: DK0

Internet address(es):

Main address: http://www.amgros.dk

I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Amgros 2017-1.450.a.

II.1.2) Main CPV code
33600000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 2 220 000.00 DKK
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: DK0
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 2 220 000.00 DKK
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/12/2017
End: 30/09/2018
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Amgros I/S kan forlnge rammeaftalen op til 1 gang for hvert lgemiddel pa undrede vilkar med op til 6 maneder, safremt Amgros meddeler dette til leverandren senest 1.5.2018.

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 07/11/2017
Local time: 12:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Danish, Norwegian, Swedish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
06/10/2017
TI Title Denmark-Copenhagen: Pharmaceutical products
ND Document number 395696-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place COPENHAGEN
AU Authority name Amgros I/S (14479880)
OL Original language DA
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country DK
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 06/10/2017
DT Deadline 07/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 33600000 - Pharmaceutical products
OC Original CPV code 33600000 - Pharmaceutical products
RC NUTS code DK0
IA Internet address (URL) http://www.amgros.dk
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >