Poland-Celestynow: Sewage, refuse, cleaning and environmental services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • S - Utilities and Training Services
Opps ID: NBD00003517517859374
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date:
Solicitation No: 396373-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Celestynow: Sewage, refuse, cleaning and environmental services

2017/S 193-396373

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gmina Celestynow
1417032
ul. Regucka 3
Celestynow
05-430
Poland
Contact person: Monika Jankowska
Telephone: +48 227897060
E-mail: m.jankowska@celestynow.pl
Fax: +48 227897011
NUTS code: PL912

Internet address(es):

Main address: http://www.celestynow.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Odbior, transport i zagospodarowanie odpadow komunalnych od wla?cicieli nieruchomo?ci z terenu Gminy Celestynow.

Reference number: RIZPiFZ.271.8.2017
II.1.2) Main CPV code
90000000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

1. Przedmiotem zamowienia jest odbior, transport i zagospodarowanie odpadow komunalnych od wla?cicieli nieruchomo?ci z terenu Gminy Celestynow.

1.1. Cz??? I ? Odbior, transport i zagospodarowanie odpadow komunalnych od wla?cicieli nieruchomo?ci zamieszkalych na terenie Gminy Celestynow.

1.2. Cz??? II ? Odbior, transport i zagospodarowanie odpadow zielonych z ogrodow, mebli i innych odpadow wielkogabarytowych oraz elektroodpadow z przed posesji od wla?cicieli nieruchomo?ci zamieszkalych na terenie Gminy Celestynow jako dodatkowe odbiory u ?rodla ? 2 razy w roku.

1.3. Cz??? III ? Odbior, transport i zagospodarowanie odpadow komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadow Komunalnych zlokalizowanego przy ul Osieckiej 1 w miejscowo?ci Celestynow.

2. Odbior i zagospodarowanie odpadow komunalnych powinien odbywa? si? w sposob zapewniaj?cy osi?gni?cie odpowiednich poziomow recyklingu, przygotowania do ponownego u?ycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadow komunalnych ulega.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Odbior, transport i zagospodarowanie odpadow komunalnych od wla?cicieli nieruchomo?ci zamieszkalych na terenie Gminy Celestynow.

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
90511000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL912
Main site or place of performance:

Gmina Celestynow.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest ?wiadczenie uslug w zakresie:

1) odbioru, transportu i zagospodarowania odpadow komunalnych od wla?cicieli nieruchomo?ci zamieszkalych na terenie Gminy Celestynow,

2) wyposa?enia nieruchomo?ci w pojemniki do zbiorki niesegregowanych (zmieszanych) odpadow komunalnych oraz pojemniki i worki do selektywnej zbiorki odpadow:

? rodzaje pojemnikow przeznaczonych do gromadzenia odpadow zmieszanych na terenie Gminy Celestynow: pojemniki 120 l, 240 l, 1100 l;

? rodzaje pojemnikow oraz workow przeznaczonych do gromadzenia odpadow segregowanych: worki LDPE o pojemno?ci 120 l w przypadku zabudowy jednorodzinnej oraz pojemniki o pojemno?ci 1100 l dla zabudowy wielorodzinnej.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

1.2. Cz??? II ? Odbior, transport i zagospodarowanie odpadow zielonych z ogrodow, mebli i innych odpadow wielkogabarytowych oraz elektroodpadow z przed posesji od wla?cicieli nieruchomo?ci zamieszkaly

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
90511200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL912
Main site or place of performance:

Gmina Celestynow.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest ?wiadczenie uslug w zakresie:

Odbioru, transportu i zagospodarowania odpadow zielonych z ogrodow, mebli i innych odpadow wielkogabarytowych oraz elektroodpadow z przed posesji od wla?cicieli nieruchomo?ci zamieszkalych na terenie Gminy Celestynow jako dodatkowe odbiory ?u ?rodla ? 2 razy w roku.

1) Odpady zielone (20 02 01) ? odpady pochodz?ce z piel?gnacji ogrodow w trakcie trwania zamowienia zostan? odebrane 4 razy we wskazanych terminach (planowany termin przeprowadzenia akcji to wrzesie?-listopad 2017 r., maj ? lipiec 2018 r., wrzesie? ? listopad 2018 r. oraz maj ? czerwiec 2019 r.). Usluga b?dzie polegala na odebraniu wystawionych przez mieszka?cow odpadow zielonych z przed posesji. Odbior odpadow odbywa? si? b?dzie zgodnie z harmonogramem wykonanym przez Wykonawc?, uzgodnionym z Zamawiaj?cym i zaakceptowanym przez Zamawiaj?cego.

Obowi?zkiem Wykonawcy b?dzie zagospodarowanie odebranych odpadow poprzez przekazanie ich do odzysku (recyklingu) zgodnie z przepisami obowi?zuj?cego prawa oraz przedstawienie Zamawiaj?cemu dowodow potwierdzaj?cych, tj. karty przekazania odpadow odebranych wyl?cznie od mieszka?cow Gminy Celestynow.

2) Meble i odpady wielkogabarytowe (20 03 07) ? odpady wielkogabarytowe w trakcie trwania zamowienia zostan? odebrane 4 razy we wskazanych przez Wykonawc? terminach (planowany termin przeprowadzenia akcji to wrzesie?-pa?dziernik 2017 roku, marzec-maj 2018 roku, wrzesie?-pa?dziernik 2018 roku, marzec-maj 2019 roku). Usluga b?dzie polegala na odebraniu wystawionych przez mieszka?cow odpadow wielkogabarytowych z przed posesji. Odbior odpadow odbywa? si? b?dzie zgodnie z harmonogramem wykonanym przez Wykonawc?, uzgodnionym z Zamawiaj?cym i zaakceptowanym przez Zamawiaj?cego.

Obowi?zkiem Wykonawcy b?dzie zagospodarowanie odebranych odpadow poprzez przekazanie ich do odzysku (recyklingu) zgodnie z przepisami obowi?zuj?cego prawa oraz przedstawienie Zamawiaj?cemu dowodow potwierdzaj?cych, tj. karty przekazania odpadow odebranych wyl?cznie od mieszka?cow Gminy Celestynow.

3) Zu?yty sprz?t elektroniczny i elektryczny (20 01 23*, 20 01 35*, 20 01 36) ? zbiorka zu?ytego sprz?tu elektronicznego i elektrycznego w trakcie trwania realizacji zamowienia odb?dzie si? 4 razy i b?dzie odbywa? si? w tym samym terminie i na tych samych zasadach co zbiorka odpadow wielkogabarytowych Usluga b?dzie polegala na odebraniu wystawionego przez mieszka?cow zu?ytego sprz?tu elektronicznego i elektrycznego z przed posesji. Odbior odpadow odbywa? si? b?dzie zgodnie z harmonogramem wykonanym przez Wykonawc?, uzgodnionym z Zamawiaj?cym i zaakceptowanym przez Zamawiaj?cego. Obowi?zkiem Wykonawcy b?dzie zagospodarowanie odebranych odpadow poprzez przekazanie ich do odzysku (recyklingu) zgodnie z przepisami obowi?zuj?cego prawa oraz przedstawienie Zamawiaj?cemu dowodow potwierdzaj?cych, tj. karty przekazania odpadow odebranych wyl?cznie od mieszka?cow Gminy Celestynow.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

1.3. Cz??? III ? Odbior, transport i zagospodarowanie odpadow komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadow Komunalnych zlokalizowanego przy ul Osieckiej 1 w miejscowo?ci Celestynow.

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
90511000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL912
Main site or place of performance:

Gmina Celestynow.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest ?wiadczenie uslug w zakresie:

1. Odbioru, transportu i zagospodarowania odpadow komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadow Komunalnych dostarczonych przez wla?cicieli nieruchomo?ci zamieszkalych na terenie Gminy Celestynow.

2. Wyposa?enia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadow Komunalnych w nast?puj?ce pojemniki;

1) 1 kontener o pojemno?ci 7 m3 z otworami klapowymi z przeznaczeniem na odpady z papieru oznaczony napisem ?PAPIER,,

2) 1 kontener o pojemno?ci 7 m3 z otworami klapowymi z przeznaczeniem na odpady ze szkla oznaczony napisem ?SZKLO,,

3) 1 kontener o pojemno?ci 7 m3 z otworami klapowymi z przeznaczeniem na odpady z metali i tworzywa sztucznego oznaczony napisem ?METALE I TWORZYWA SZTUCZNE,

4) 1 kontener o pojemno?ci 7 m3 z otworami klapowymi z przeznaczeniem na odpady zielone i ulegaj?ce biodegradacji oznaczony napisem ?BIO,

5) 1 kontener o pojemno?ci 7 m3 z przeznaczeniem na odpady wielkogabarytowe,

6) 1 kontener o pojemno?ci 7 m3 z przeznaczeniem na zu?yte opony,

7) 1 kontener o pojemno?ci 7 m3 z przeznaczeniem na odpady budowlane i rozbiorkowe,

8) 1 pojemnik o pojemno?ci 7 m3 z przeznaczeniem na zu?yty sprz?t elektryczny i elektroniczny,

9) 1 pojemnik o pojemno?ci 120 l z przeznaczeniem na baterie,

10) 1 pojemnik o pojemno?ci 120 l z przeznaczeniem na leki przeterminowane z zabezpieczeniem uniemo?liwiaj?cym wyj?cie odpadow.

Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje odbior, transport i zagospodarowanie nast?puj?cych odpadow:

1) Opakowa? z papieru i tektury o kodzie 15 01 01

2) Opakowa? ze szkla o kodzie 15 01 07

3) Metali i tworzyw sztucznych o kodzie 15 01 04, 20 01 40, 15 01 02, 15 01 05, 20 01 39

4) Odpady zielone i ulegaj?cych biodegradacji o kodzie 20 01 08, 20 02 01

5) Meble i odpady wielkogabarytowe o kodzie 20 03 07

6) Zu?yte opony 16 01 03

7) Odpady budowlane i rozbiorkowe 20 03 99

8) Zu?yty sprz?t elektroniczny i elektryczny 20 01 23*, 20 01 35*, 20 01 36

9) Zu?yte baterie 20 01 33, 20 01 34

10) Przeterminowane leki 20 01 32.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 036-065300
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 1
Title:

Odbior, transport i zagospodarowanie odpadow komunalnych od wla?cicieli nieruchomo?ci zamieszkalych na terenie Gminy Celestynow.

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
Other reasons (discontinuation of procedure)

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 2
Title:

Odbior, transport i zagospodarowanie odpadow zielonych z ogrodow, mebli i innych odpadow wielkogabarytowych oraz elektroodpadow z przed posesji od wla?cicieli nieruchomo?ci zamieszkaly

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
Other reasons (discontinuation of procedure)

Section V: Award of contract

Contract No: 3
Lot No: 3
Title:

Odbior, transport i zagospodarowanie odpadow komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadow Komunalnych zlokalizowanego przy ul Osieckiej 1 w miejscowo?ci Celestynow.

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
Other reasons (discontinuation of procedure)

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:

Zamawiaj?cy uniewa?nil post?powanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamowie? publicznych w Cz??ci I, II i III, poniewa? cena najkorzystniejszych ofert przewy?sza kwot?, jak? Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamowienia dla ka?dej cz??ci.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urz?d Zamowie? Publicznych
Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587700
Fax: +48 224587701

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
07/10/2017 S193 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Celestynow: Sewage, refuse, cleaning and environmental services

2017/S 193-396373

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gmina Celestynow
1417032
ul. Regucka 3
Celestynow
05-430
Poland
Contact person: Monika Jankowska
Telephone: +48 227897060
E-mail: m.jankowska@celestynow.pl
Fax: +48 227897011
NUTS code: PL912

Internet address(es):

Main address: http://www.celestynow.pl

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Odbior, transport i zagospodarowanie odpadow komunalnych od wla?cicieli nieruchomo?ci z terenu Gminy Celestynow.

Reference number: RIZPiFZ.271.8.2017
II.1.2) Main CPV code
90000000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Odbior, transport i zagospodarowanie odpadow komunalnych od wla?cicieli nieruchomo?ci zamieszkalych na terenie Gminy Celestynow.

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
90511000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL912
II.2) Description
II.2.1) Title:

1.2. Cz??? II ? Odbior, transport i zagospodarowanie odpadow zielonych z ogrodow, mebli i innych odpadow wielkogabarytowych oraz elektroodpadow z przed posesji od wla?cicieli nieruchomo?ci zamieszkaly

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
90511200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL912
II.2) Description
II.2.1) Title:

1.3. Cz??? III ? Odbior, transport i zagospodarowanie odpadow komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadow Komunalnych zlokalizowanego przy ul Osieckiej 1 w miejscowo?ci Celestynow.

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
90511000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL912

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 036-065300

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 1
Title:

Odbior, transport i zagospodarowanie odpadow komunalnych od wla?cicieli nieruchomo?ci zamieszkalych na terenie Gminy Celestynow.

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
Other reasons (discontinuation of procedure)

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 2
Title:

Odbior, transport i zagospodarowanie odpadow zielonych z ogrodow, mebli i innych odpadow wielkogabarytowych oraz elektroodpadow z przed posesji od wla?cicieli nieruchomo?ci zamieszkaly

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
Other reasons (discontinuation of procedure)

Section V: Award of contract

Contract No: 3
Lot No: 3
Title:

Odbior, transport i zagospodarowanie odpadow komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadow Komunalnych zlokalizowanego przy ul Osieckiej 1 w miejscowo?ci Celestynow.

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
Other reasons (discontinuation of procedure)

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
TI Title Poland-Celestynow: Sewage, refuse, cleaning and environmental services
ND Document number 396373-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place CELESTYNOW
AU Authority name Gmina Celestynow (1417032)
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 03/10/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 90000000 - Sewage, refuse, cleaning and environmental services
90511000 - Refuse collection services
90511200 - Household-refuse collection services
OC Original CPV code 90000000 - Sewage, refuse, cleaning and environmental services
90511000 - Refuse collection services
90511200 - Household-refuse collection services
RC NUTS code PL912
IA Internet address (URL) http://www.celestynow.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >