Poland-Leszno: Snow-clearing services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • S - Utilities and Training Services
Opps ID: NBD00003517809997945
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Nov 15, 2017
Solicitation No: 396196-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Leszno: Snow-clearing services

2017/S 193-396196

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Miasto Leszno
ul. Kazimierza Karasia 15
Leszno
64-100
Poland
Contact person: Dominik Ka?mierczak, Maciej Adamski ? Miejski Zarz?d Drog i Inwestycji, ul. Kazimierza Karasia 15 pok. nr 30, 64-100 Leszno
Telephone: +48 655298133
E-mail: mzd@leszno.pl
Fax: +48 655298133
NUTS code: PL417

Internet address(es):

Main address: www.bip.leszno.pl

Address of the buyer profile: www.bip.leszno.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.bip.leszno.pl
Additional information can be obtained from another address:
Urz?d Miasta Leszna, Miejski Zarz?d Drog i Inwestycji ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno
ul. Kazmierza Karasia 15
Leszno
64-100
Poland
Contact person: Dominik Ka?mierczak, Maciej Adamski
Telephone: +48 655298133
E-mail: mzd@leszno.pl
Fax: +48 655298133
NUTS code: PL417

Internet address(es):

Main address: www.bip.leszno.pl

Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Urz?d Miasta Leszna Biuro Obslugi (parter)
ul. Kazimierza Karasia 15
Leszno
64-100
Poland
Contact person: Dominik Ka?mierczak, Maciej Adamski
Telephone: +48 655298133
E-mail: mzd@leszno.pl
Fax: +48 655298133
NUTS code: PL417

Internet address(es):

Main address: www.bip.leszno.pl

I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Od?nie?anie i usuwanie ?niegu z drog i ulic w mie?cie Lesznie w sezonach zimowych 2017/2018, 2018/2019 i 2019/2020.

Reference number: MZD.271.21.2017
II.1.2) Main CPV code
90620000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

1. Przedmiot zamowienia obejmuje interwencyjne wykonanie uslug zwi?zanych z od?nie?aniem ulic miasta Leszna oraz gdy zajdzie taka potrzeba uslug zwi?zanych z usuni?ciem nagromadzonego ?niegu poprzez jego wywoz w miejsce wskazane przez Zamawiaj?cego w sezonach zimowych 2017/2018, 2018/2019 i 2019/2020.

2. Niniejsze zamowienie zostalo podzielone na 4 cz??ci przedmiotu zamowienia (4 rewiry):

Cz??? I: Rewir Zaborowo

Cz??? II: Rewir Zatorze

Cz??? III: Rewir Gronowo

Cz??? IV: Rewir Pozostala cz??? miasta

Zamawiaj?cy dopuszcza skladanie ofert cz??ciowych na wybrane rewiry. Zobrazowanie poszczegolnych rewirow przedstawia zal?cznik nr 8 do SIWZ.

Zamawiaj?cy do ka?dego z rewirow wyznaczy koordynatora do wyznaczania zakresu prac i ich rozliczania.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? I: Rewir Zaborowo

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
90620000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL417
Main site or place of performance:

Miasto Leszno ? Rewir Zaborowo.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Przedmiot zamowienia obejmuje interwencyjne wykonanie uslug zwi?zanych z od?nie?aniem ulic miasta Leszna oraz gdy zajdzie taka potrzeba uslug zwi?zanych z usuni?ciem nagromadzonego ?niegu poprzez jego wywoz w miejsce wskazane przez Zamawiaj?cego w sezonach zimowych 2017/2018, 2018/2019 i 2019/2020.

2. Szczegolowy zakres robot i sposob ich wykonania:

a) wymagana ilo?? zespolow roboczych do wywozu ?niegu:

Cz??? I: Rewir Zaborowo ? 1 zespol

przy czym jeden zespol roboczy sklada si? co najmniej z 1 ladowarki i 3 pojazdow ze skrzyni? samowyladowcz? o pojemno?ci min. 5 m3. W przypadku gdy Wykonawca wyka?e dysponowanie pojazdem z dwiema skrzyniami samowyladowczymi b?dzie on liczony jako dwa pojazdy.

b) wymagana ilo?? sprz?tu do od?nie?ania:

Cz??? I: Rewir Zaborowo ? 1 jednostka sprz?towa

Przy czym za jedn? jednostk? sprz?tow? rozumie si? plug lekki lub ?redni wraz z no?nikiem, rowniark? lub ladowark?.

c) od?nie?anie nale?y prowadzi? za pomoc? jednostek sprz?towych, o ktorych mowa w lit. b) powy?ej a nagromadzony ?nieg nale?y skladowa? na poboczu i pasach zieleni terenow miejskich.

d) uslug od?nie?ania nie nale?y prowadzi? na ulicach uj?tych zimowym utrzymaniem wg standardu II, III i IV. Mapa zimowego utrzymania z podzialem na standardy zimowego utrzymania stanowi Zal?cznik nr 7 do SIWZ.

e) wykonanie uslug zwi?zanych z usuwaniem ?niegu z ulic miasta Leszna nale?y prowadzi? poprzez jego zgarni?cie, zaladunek na ?rodki transportowe i wywoz na teren w strefie inwestycyjnej IDEA przy ul. Geodetow w Lesznie lub w inne miejsce wskazane przez Zamawiaj?cego.

f) rozpocz?cie prac musi nast?pi? w ci?gu 24 godzin od telefonicznego powiadomienia Wykonawcy, w ktorym zostanie okre?lony zakres prac do wykonania a tak?e kolejno?? ulic w jakiej nale?y te prace wykonywa?.

g) prace musz? by? prowadzone nieprzerwanie przez min. 16 godzin/dob? a? do odwolania akcji przez Zamawiaj?cego.

h) Rozpocz?cie i zako?czenie prac nale?y zglosi? koordynatorowi wyznaczonemu przez Zamawiaj?cego.

5. Od?nie?anie b?dzie rozliczane na podstawie czasu pracy sprz?tu u?ytego do tego od?nie?ania (na podstawie prowadzonych przez Wykonawc? kart pracy pojazdow oraz prowadzonego przez Miejski Zarz?d Drog i Inwestycji nadzoru).

6. Wywoz ?niegu b?dzie rozliczany na podstawie zrealizowanej ilo?ci wywozu, ktora b?dzie okre?lona na podstawie ilo?ci kursow oraz pojemno?ci skrzyni wywozowej.

Wybrany Wykonawca zobowi?zany b?dzie do przedlo?enia Zamawiaj?cemu zbiorczego zestawienia wywiezionego ?niegu w rozbiciu na dni, ulice i pojazdy.

Ilo?? kursow b?dzie okre?lana na podstawie:

a) prowadzonych przez Wykonawc? kart pracy pojazdow,

b) dokumentacji fotograficznej zaladowanych i wyladowanych skrzy? wywozowych opatrzonej dat? i godzin?. Dokumentacj? fotograficzn? Wykonawca jest zobowi?zany wykonywa? samodzielnie i na wlasny koszt,

c) prowadzonego przez Miejski Zarz?d Drog i Inwestycji nadzoru.

3. Platno?? nast?pi wyl?cznie w przypadku zlecenia przez Zamawiaj?cego wykonania prac obj?tych niniejszym zamowieniem.

Zamawiaj?cy nie b?dzie placil Wykonawcy za gotowo?? do wykonania przedmiotowego zamowienia.

4. Podstaw? wystawienia faktury jest podpisany przez Zamawiaj?cego i wyznaczonych przez niego przedstawicieli w obecno?ci Wykonawcy protokol odbioru robot.

5. Warto?? wykonanych prac zostanie okre?lona na podstawie zbiorczego zestawienia wykonanych uslug w rozbiciu na dni, ulice i pojazdy, sprawdzonego i zatwierdzonego przez inspektora nadzoru pomno?onego przez stawki jednostkowe podane przez Wykonawc? w ofercie.

6. Ustala si? miesi?czne rozliczanie i fakturowanie prac.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/12/2017
End: 15/04/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Zamawiaj?cy dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o nast?puj?ce kryteria oceny ofert: najni?sza cena ofertowa brutto-60pkt, dodatkowa jednostka sprz?towa do od?nie?ania-40 pkt.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? II: Rewir Zatorze

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
90620000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL417
Main site or place of performance:

Miasto Leszno ? Rewir Zatorze.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Przedmiot zamowienia obejmuje interwencyjne wykonanie uslug zwi?zanych z od?nie?aniem ulic miasta Leszna oraz gdy zajdzie taka potrzeba uslug zwi?zanych z usuni?ciem nagromadzonego ?niegu poprzez jego wywoz w miejsce wskazane przez Zamawiaj?cego w sezonach zimowych 2017/2018, 2018/2019 i 2019/2020.

2. Szczegolowy zakres robot i sposob ich wykonania:

a) wymagana ilo?? zespolow roboczych do wywozu ?niegu:

Cz??? II: Rewir Zatorze ? 2 zespoly

przy czym jeden zespol roboczy sklada si? co najmniej z 1 ladowarki i 3 pojazdow ze skrzyni? samowyladowcz? o pojemno?ci min. 5 m3. W przypadku gdy Wykonawca wyka?e dysponowanie pojazdem z dwiema skrzyniami samowyladowczymi b?dzie on liczony jako dwa pojazdy.

b) wymagana ilo?? sprz?tu do od?nie?ania:

Cz??? II: Rewir Zatorze ? 2 jednostki sprz?towe

Przy czym za jedn? jednostk? sprz?tow? rozumie si? plug lekki lub ?redni wraz z no?nikiem, rowniark? lub ladowark?.

c) od?nie?anie nale?y prowadzi? za pomoc? jednostek sprz?towych, o ktorych mowa w lit. b) powy?ej a nagromadzony ?nieg nale?y skladowa? na poboczu i pasach zieleni terenow miejskich.

d) uslug od?nie?ania nie nale?y prowadzi? na ulicach uj?tych zimowym utrzymaniem wg standardu II, III i IV. Mapa zimowego utrzymania z podzialem na standardy zimowego utrzymania stanowi Zal?cznik nr 7 do SIWZ.

e) wykonanie uslug zwi?zanych z usuwaniem ?niegu z ulic miasta Leszna nale?y prowadzi? poprzez jego zgarni?cie, zaladunek na ?rodki transportowe i wywoz na teren w strefie inwestycyjnej IDEA przy ul. Geodetow w Lesznie lub w inne miejsce wskazane przez Zamawiaj?cego.

f) rozpocz?cie prac musi nast?pi? w ci?gu 24 godzin od telefonicznego powiadomienia Wykonawcy, w ktorym zostanie okre?lony zakres prac do wykonania a tak?e kolejno?? ulic w jakiej nale?y te prace wykonywa?.

g) prace musz? by? prowadzone nieprzerwanie przez min. 16 godzin/dob? a? do odwolania akcji przez Zamawiaj?cego.

h) Rozpocz?cie i zako?czenie prac nale?y zglosi? koordynatorowi wyznaczonemu przez Zamawiaj?cego.

5. Od?nie?anie b?dzie rozliczane na podstawie czasu pracy sprz?tu u?ytego do tego od?nie?ania (na podstawie prowadzonych przez Wykonawc? kart pracy pojazdow oraz prowadzonego przez Miejski Zarz?d Drog i Inwestycji nadzoru).

6. Wywoz ?niegu b?dzie rozliczany na podstawie zrealizowanej ilo?ci wywozu, ktora b?dzie okre?lona na podstawie ilo?ci kursow oraz pojemno?ci skrzyni wywozowej.

Wybrany Wykonawca zobowi?zany b?dzie do przedlo?enia Zamawiaj?cemu zbiorczego zestawienia wywiezionego ?niegu w rozbiciu na dni, ulice i pojazdy.

Ilo?? kursow b?dzie okre?lana na podstawie:

a) prowadzonych przez Wykonawc? kart pracy pojazdow,

b) dokumentacji fotograficznej zaladowanych i wyladowanych skrzy? wywozowych opatrzonej dat? i godzin?. Dokumentacj? fotograficzn? Wykonawca jest zobowi?zany wykonywa? samodzielnie i na wlasny koszt,

c) prowadzonego przez Miejski Zarz?d Drog i Inwestycji nadzoru.

3. Platno?? nast?pi wyl?cznie w przypadku zlecenia przez Zamawiaj?cego wykonania prac obj?tych niniejszym zamowieniem.

Zamawiaj?cy nie b?dzie placil Wykonawcy za gotowo?? do wykonania przedmiotowego zamowienia.

4. Podstaw? wystawienia faktury jest podpisany przez Zamawiaj?cego i wyznaczonych przez niego przedstawicieli w obecno?ci Wykonawcy protokol odbioru robot.

5. Warto?? wykonanych prac zostanie okre?lona na podstawie zbiorczego zestawienia wykonanych uslug w rozbiciu na dni, ulice i pojazdy, sprawdzonego i zatwierdzonego przez inspektora nadzoru pomno?onego przez stawki jednostkowe podane przez Wykonawc? w ofercie.

6. Ustala si? miesi?czne rozliczanie i fakturowanie prac.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/12/2017
End: 15/04/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Zamawiaj?cy dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o nast?puj?ce kryteria oceny ofert: najni?sza cena ofertowa brutto-60pkt, dodatkowa jednostka sprz?towa do od?nie?ania-40 pkt.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? III: Rewir Gronowo

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
90620000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL417
Main site or place of performance:

Miasto Leszno ? Rewir Gronowo.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Przedmiot zamowienia obejmuje interwencyjne wykonanie uslug zwi?zanych z od?nie?aniem ulic miasta Leszna oraz gdy zajdzie taka potrzeba uslug zwi?zanych z usuni?ciem nagromadzonego ?niegu poprzez jego wywoz w miejsce wskazane przez Zamawiaj?cego w sezonach zimowych 2017/2018, 2018/2019 i 2019/2020.

2. Szczegolowy zakres robot i sposob ich wykonania:

a) wymagana ilo?? zespolow roboczych do wywozu ?niegu:

Cz??? III: Rewir Gronowo ? 1 zespol

przy czym jeden zespol roboczy sklada si? co najmniej z 1 ladowarki i 3 pojazdow ze skrzyni? samowyladowcz? o pojemno?ci min. 5 m3. W przypadku gdy Wykonawca wyka?e dysponowanie pojazdem z dwiema skrzyniami samowyladowczymi b?dzie on liczony jako dwa pojazdy.

b) wymagana ilo?? sprz?tu do od?nie?ania:

Cz??? III: Rewir Gronowo ? 1 jednostka sprz?towa

Przy czym za jedn? jednostk? sprz?tow? rozumie si? plug lekki lub ?redni wraz z no?nikiem, rowniark? lub ladowark?.

c) od?nie?anie nale?y prowadzi? za pomoc? jednostek sprz?towych, o ktorych mowa w lit. b) powy?ej a nagromadzony ?nieg nale?y skladowa? na poboczu i pasach zieleni terenow miejskich.

d) uslug od?nie?ania nie nale?y prowadzi? na ulicach uj?tych zimowym utrzymaniem wg standardu II, III i IV. Mapa zimowego utrzymania z podzialem na standardy zimowego utrzymania stanowi Zal?cznik nr 7 do SIWZ.

e) wykonanie uslug zwi?zanych z usuwaniem ?niegu z ulic miasta Leszna nale?y prowadzi? poprzez jego zgarni?cie, zaladunek na ?rodki transportowe i wywoz na teren w strefie inwestycyjnej IDEA przy ul. Geodetow w Lesznie lub w inne miejsce wskazane przez Zamawiaj?cego.

f) rozpocz?cie prac musi nast?pi? w ci?gu 24 godzin od telefonicznego powiadomienia Wykonawcy, w ktorym zostanie okre?lony zakres prac do wykonania a tak?e kolejno?? ulic w jakiej nale?y te prace wykonywa?.

g) prace musz? by? prowadzone nieprzerwanie przez min. 16 godzin/dob? a? do odwolania akcji przez Zamawiaj?cego.

h) Rozpocz?cie i zako?czenie prac nale?y zglosi? koordynatorowi wyznaczonemu przez Zamawiaj?cego.

5. Od?nie?anie b?dzie rozliczane na podstawie czasu pracy sprz?tu u?ytego do tego od?nie?ania (na podstawie prowadzonych przez Wykonawc? kart pracy pojazdow oraz prowadzonego przez Miejski Zarz?d Drog i Inwestycji nadzoru).

6. Wywoz ?niegu b?dzie rozliczany na podstawie zrealizowanej ilo?ci wywozu, ktora b?dzie okre?lona na podstawie ilo?ci kursow oraz pojemno?ci skrzyni wywozowej.

Wybrany Wykonawca zobowi?zany b?dzie do przedlo?enia Zamawiaj?cemu zbiorczego zestawienia wywiezionego ?niegu w rozbiciu na dni, ulice i pojazdy.

Ilo?? kursow b?dzie okre?lana na podstawie:

a) prowadzonych przez Wykonawc? kart pracy pojazdow,

b) dokumentacji fotograficznej zaladowanych i wyladowanych skrzy? wywozowych opatrzonej dat? i godzin?. Dokumentacj? fotograficzn? Wykonawca jest zobowi?zany wykonywa? samodzielnie i na wlasny koszt,

c) prowadzonego przez Miejski Zarz?d Drog i Inwestycji nadzoru.

3. Platno?? nast?pi wyl?cznie w przypadku zlecenia przez Zamawiaj?cego wykonania prac obj?tych niniejszym zamowieniem.

Zamawiaj?cy nie b?dzie placil Wykonawcy za gotowo?? do wykonania przedmiotowego zamowienia.

4. Podstaw? wystawienia faktury jest podpisany przez Zamawiaj?cego i wyznaczonych przez niego przedstawicieli w obecno?ci Wykonawcy protokol odbioru robot.

5. Warto?? wykonanych prac zostanie okre?lona na podstawie zbiorczego zestawienia wykonanych uslug w rozbiciu na dni, ulice i pojazdy, sprawdzonego i zatwierdzonego przez inspektora nadzoru pomno?onego przez stawki jednostkowe podane przez Wykonawc? w ofercie.

6. Ustala si? miesi?czne rozliczanie i fakturowanie prac.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/12/2017
End: 15/04/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Zamawiaj?cy dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o nast?puj?ce kryteria oceny ofert: najni?sza cena ofertowa brutto-60pkt, dodatkowa jednostka sprz?towa do od?nie?ania-40 pkt.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? IV: Rewir Pozostala cz??? miasta

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
90620000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL417
Main site or place of performance:

Miasto Leszno ? Pozostala cz??? miasta.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Przedmiot zamowienia obejmuje interwencyjne wykonanie uslug zwi?zanych z od?nie?aniem ulic miasta Leszna oraz gdy zajdzie taka potrzeba uslug zwi?zanych z usuni?ciem nagromadzonego ?niegu poprzez jego wywoz w miejsce wskazane przez Zamawiaj?cego w sezonach zimowych 2017/2018, 2018/2019 i 2019/2020.

2. Szczegolowy zakres robot i sposob ich wykonania:

a) wymagana ilo?? zespolow roboczych do wywozu ?niegu:

Cz??? IV: Rewir Pozostala cz??? miasta ? 3 zespoly

przy czym jeden zespol roboczy sklada si? co najmniej z 1 ladowarki i 3 pojazdow ze skrzyni? samowyladowcz? o pojemno?ci min. 5 m3. W przypadku gdy Wykonawca wyka?e dysponowanie pojazdem z dwiema skrzyniami samowyladowczymi b?dzie on liczony jako dwa pojazdy.

b) wymagana ilo?? sprz?tu do od?nie?ania:

Cz??? IV: Pozostala cz??? miasta ? 3 jednostki sprz?towe

Przy czym za jedn? jednostk? sprz?tow? rozumie si? plug lekki lub ?redni wraz z no?nikiem, rowniark? lub ladowark?.

c) od?nie?anie nale?y prowadzi? za pomoc? jednostek sprz?towych, o ktorych mowa w lit. b) powy?ej a nagromadzony ?nieg nale?y skladowa? na poboczu i pasach zieleni terenow miejskich.

d) uslug od?nie?ania nie nale?y prowadzi? na ulicach uj?tych zimowym utrzymaniem wg standardu II, III i IV. Mapa zimowego utrzymania z podzialem na standardy zimowego utrzymania stanowi Zal?cznik nr 7 do SIWZ.

e) wykonanie uslug zwi?zanych z usuwaniem ?niegu z ulic miasta Leszna nale?y prowadzi? poprzez jego zgarni?cie, zaladunek na ?rodki transportowe i wywoz na teren w strefie inwestycyjnej IDEA przy ul. Geodetow w Lesznie lub w inne miejsce wskazane przez Zamawiaj?cego.

f) rozpocz?cie prac musi nast?pi? w ci?gu 24 godzin od telefonicznego powiadomienia Wykonawcy, w ktorym zostanie okre?lony zakres prac do wykonania a tak?e kolejno?? ulic w jakiej nale?y te prace wykonywa?.

g) prace musz? by? prowadzone nieprzerwanie przez min. 16 godzin/dob? a? do odwolania akcji przez Zamawiaj?cego.

h) Rozpocz?cie i zako?czenie prac nale?y zglosi? koordynatorowi wyznaczonemu przez Zamawiaj?cego.

5. Od?nie?anie b?dzie rozliczane na podstawie czasu pracy sprz?tu u?ytego do tego od?nie?ania (na podstawie prowadzonych przez Wykonawc? kart pracy pojazdow oraz prowadzonego przez Miejski Zarz?d Drog i Inwestycji nadzoru).

6. Wywoz ?niegu b?dzie rozliczany na podstawie zrealizowanej ilo?ci wywozu, ktora b?dzie okre?lona na podstawie ilo?ci kursow oraz pojemno?ci skrzyni wywozowej.

Wybrany Wykonawca zobowi?zany b?dzie do przedlo?enia Zamawiaj?cemu zbiorczego zestawienia wywiezionego ?niegu w rozbiciu na dni, ulice i pojazdy.

Ilo?? kursow b?dzie okre?lana na podstawie:

a) prowadzonych przez Wykonawc? kart pracy pojazdow,

b) dokumentacji fotograficznej zaladowanych i wyladowanych skrzy? wywozowych opatrzonej dat? i godzin?. Dokumentacj? fotograficzn? Wykonawca jest zobowi?zany wykonywa? samodzielnie i na wlasny koszt,

c) prowadzonego przez Miejski Zarz?d Drog i Inwestycji nadzoru.

3. Platno?? nast?pi wyl?cznie w przypadku zlecenia przez Zamawiaj?cego wykonania prac obj?tych niniejszym zamowieniem.

Zamawiaj?cy nie b?dzie placil Wykonawcy za gotowo?? do wykonania przedmiotowego zamowienia.

4. Podstaw? wystawienia faktury jest podpisany przez Zamawiaj?cego i wyznaczonych przez niego przedstawicieli w obecno?ci Wykonawcy protokol odbioru robot.

5. Warto?? wykonanych prac zostanie okre?lona na podstawie zbiorczego zestawienia wykonanych uslug w rozbiciu na dni, ulice i pojazdy, sprawdzonego i zatwierdzonego przez inspektora nadzoru pomno?onego przez stawki jednostkowe podane przez Wykonawc? w ofercie.

6. Ustala si? miesi?czne rozliczanie i fakturowanie prac.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/12/2017
End: 15/04/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Zamawiaj?cy dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o nast?puj?ce kryteria oceny ofert: najni?sza cena ofertowa brutto-60pkt, dodatkowa jednostka sprz?towa do od?nie?ania-40 pkt.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiaj?cy nie okre?la niniejszego warunku udzialu w post?powaniu.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Wykonawca spelni warunek udzialu w post?powaniu dotycz?cy sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

o ktorym mowa w Rozdziale 4 pkt 2 lit. b) SIWZ, je?eli wyka?e, ?e:

jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamowienia na sum? gwarancyjn? ubezpieczenia nie mniejsz? ni?:

a) dla cz??ci I przedmiotu zamowienia: 200 000,00 PLN (slownie: dwie?cie tysi?cy zlotych).

b) dla cz??ci II przedmiotu zamowienia: 300 000,00 PLN (slownie: trzysta tysi?cy zlotych).

c) dla cz??ci III przedmiotu zamowienia: 200 000,00 PLN (slownie: dwie?cie tysi?cy zlotych).

d) dla cz??ci IV przedmiotu zamowienia: 400 000,00 PLN (slownie: czterysta tysi?cy zlotych).

Minimum level(s) of standards possibly required:

W celu potwierdzenia spelniania przez Wykonawc? warunku udzialu w post?powaniu dotycz?cego sytuacji ekonomicznej lub finansowej, o ktorym mowa w Rozdziale 4 pkt 6.2 SIWZ, Zamawiaj?cy ??da od Wykonawcy:

a) dokumentow potwierdzaj?cych, ?e Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamowienia na sum? gwarancyjn? okre?lon? przez Zamawiaj?cego.

Uwaga:

Zgodnie z najnowszym orzeczeniem KIO w tym zakresie (wyrok KIO 707/16 z dnia 20 kwietnia 2017 r.) przedlo?ona, na wezwanie Zamawiaj?cego, polisa ubezpieczenia od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno?ci powinna by? aktualna na dzie? zlo?enia tej polisy i mie? charakter ci?gly tj.: potwierdza? spelnianie przez Wykonawc? warunku udzialu w post?powaniu na dzie? skladania ofert, przedstawiony przez Wykonawc? w JEDZ.

Je?eli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie mo?e zal?czy? dokumentow dotycz?cych sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiaj?cego, mo?e zlo?y? inny dokument, ktory w wystarczaj?cy sposob potwierdza spelnianie opisanego przez Zamawiaj?cego warunku udzialu w post?powaniu.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Wykonawca spelni warunek udzialu w post?powaniu dotycz?cy zdolno?ci technicznej lub zawodowej,

o ktorym mowa w Rozdziale 4 pkt 2 lit. c) SIWZ, je?eli wyka?e, ?e:

Dysponuje minimum nast?puj?cym potencjalem technicznym na dla poszczegolnych cz??ci przedmiotu zamowienia:

Cz??? przedmiotu zamowienia Wywoz ?niegu Od?nie?anie

I. ? REWIR ZABOROWO 1 ZESPOL 1 JEDNOSTKA

II. ? REWIR ZATORZE 2 ZESPOLY 2 JEDNOSTKI

III. ? REWIR GRONOWO 1 ZESPOL 1 JEDNOSTKA

IV. ? REWIR POZOSTALA CZ??? MIASTA 3 ZESPOLY 3 JEDNOSTKI

Przy czym jeden zespol roboczy do wywozu ?niegu sklada si? co najmniej z 1 ladowarki i 3 pojazdow z jedn? skrzyni? samowyladowcz? o pojemno?ci min. 5 m3. W przypadku gdy Wykonawca wyka?e dysponowanie pojazdem z dwiema skrzyniami samowyladowczymi b?dzie on liczony jako dwa pojazdy. Jedn? jednostk? sprz?tow? do od?nie?ania b?dzie plug lekki lub ?redni wraz z no?nikiem, rowniarka lub ladowarka.

Wykonawca niezale?nie musi wykaza? dysponowanie sprz?tem do wywozu ?niegu i do od?nie?ania.

Zamawiaj?cy informuje, ?e na potwierdzenie warunku udzialu w post?powaniu dotycz?cego zdolno?ci technicznej w przypadku zlo?enia przez Wykonawc? ofert na wi?cej ni? jedn? cz??? przedmiotu zamowienia, Wykonawca musi wykaza?, ?e dysponuje sum? wymaganej ilo?ci sprz?tu dla poszczegolnych rewirow okre?lonych w Rozdziale 4 pkt 6.3.

Minimum level(s) of standards possibly required:

W celu potwierdzenia spelniania przez Wykonawc? warunku udzialu w post?powaniu dotycz?cego zdolno?ci technicznej lub zawodowej, o ktorym mowa w Rozdziale 4 pkt 6.3 SIWZ, Zamawiaj?cy ??da od Wykonawcy:

a) wykazu narz?dzi, wyposa?enia zakladu lub urz?dze? technicznych dost?pnych Wykonawcy w celu wykonania zamowienia publicznego wraz z informacj? o podstawie do dysponowania tymi zasobami (Zal?cznik nr 4 do SIWZ).

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:

Wykonawca zobowi?zany jest realizowa? zamowienia na zasadach i warunkach okre?lonych w projekcie umowy stanowi?cym zal?cznik nr 6 do SIWZ.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 15/11/2017
Local time: 09:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 15/11/2017
Local time: 09:30
Place:

Urz?d Miasta Leszna Miejski Zarz?d Drog i Inwestycji.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

Post?powanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, Zamawiaj?cy zastosuje w niniejszym post?powaniu przetargowym procedur? uregulowan?

w art. 24aa ust. 1 ustawy ? Prawo zamowie? publicznych. Termin zwi?zania z ofert? wynosi 60 dni od uplywu terminu skladania ofert. O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy nie podlegaj? wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1, 2, 4, i 8 ustawy Prawo zamowie? publicznych. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udzialu w post?powaniu, Zamawiaj?cy ??da dokumentow i o?wiadcze?, o ktorych mowa w Rozdziale 6 pkt 2.3. SIWZ. Dokumenty podmiotow trzecich zostaly okre?lone w Rozdziale 6 pkt 4 SIWZ. Dokumenty podmiotow zagranicznych zostaly okre?lone w Rozdziale 6 pkt 5 SIWZ. Dokumenty podwykonawcow zostaly okre?lone w Rozdziale 17 pkt 2 SIWZ.

Na ofert? skladaj? si? nast?puj?ce o?wiadczenia:

a) wypelniony Formularz ofertowy sporz?dzony z wykorzystaniem wzoru stanowi?cego Zal?cznik nr 1 do SIWZ, zawieraj?cy w szczegolno?ci: cen? ofertow? brutto, zobowi?zanie dotycz?ce dodatkowej ilo?ci jednostek sprz?towych do od?nie?ania przy realizacji zamowienia, o?wiadczenie o okresie zwi?zania ofert? oraz o akceptacji wszystkich postanowie? SIWZ i wzoru umowy bez zastrze?e?, a tak?e informacj?, ktor? cz??? zamowienia Wykonawca zamierza powierzy? podwykonawcy.

b) jednolity europejski dokument zmowienia (JEDZ), o ktorym mowa w Rozdziale 5 niniejszej SIWZ.

c) w przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spelnienia warunkow udzialu

w post?powaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamowienia, lub jego cz??ci, b?dzie polega? na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotow ? do Oferty powinien dol?czy? zobowi?zanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia (na zasadach opisanych w Rozdziale 4 pkt. 8 SIWZ).

Do oferty Wykonawca dol?cza aktualne na dzie? skladania ofert o?wiadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiaj?cego w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamowienia (dalej zwanego ?jednolitym dokumentem). Informacje zawarte w jednolitym dokumencie stanowi? wst?pne potwierdzenie, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

Wykonawca winien wypelni? w jednolitym dokumencie informacje wymagane w:

a) Cz??ci II formularza? Informacje dotycz?ce wykonawcy ? Sekcja A, B, C i D.

b) Cz??ci III formularza? Podstawy wykluczenia ? Sekcja A, B, C, D.

c) Cz??ci IV formularza ? Kryteria kwalifikacji ? Sekcja B pkt 5), Sekcja C pkt 9).

d) Cz??ci VI formularza ? O?wiadczenia ko?cowe.

Zamawiaj?cy dla ka?dej cz??ci przedmiotu zamowienia dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o nast?puj?ce kryteria oceny ofert: najni?sza cena ofertowa brutto-60pkt, dodatkowa jednostka sprz?towa do od?nie?ania-40 pkt.

Ka?dy Wykonawca musi wnie?? wadium w wysoko?ci:

? na cz??? I przedmiotu zamowienia ? 2000,00 zl (slownie: dwa tysi?ce zlotych 00/100)

? na cz??? II przedmiotu zamowienia ? 3000,00 zl (slownie: trzy tysi?ce zlotych 00/100)

? na cz??? III przedmiotu zamowienia ? 2000,00 zl (slownie: dwa tysi?ce zlotych 00/100)

? na cz??? IV przedmiotu zamowienia ? 5000,00 zl (slownie: pi?? tysi?cy zlotych 00/100)

Informacja o przewidywanych zamowieniach, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp: Zamawiaj?cy informuje, ?e przewiduje mo?liwo?ci udzielenia zamowie?, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp., stanowi?cych nie wi?cej ni? 50 % warto?ci zamowienia podstawowego i polegaj?cych na powtorzeniu tego samego rodzaju zamowie?, w okresie 3 lat od udzielenia zamowienia podstawowego.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Urz?d Zamowie? Publicznych
Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl/

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Odwolanie przysluguje wyl?cznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno?ci, do ktorej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy Pzp.

2. Odwolanie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, ktorej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy Pzp, zawiera? zwi?zle przedstawienie zarzutow, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwolania.

3. Odwolanie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub rownowa?nego ?rodka, spelniaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4. Odwoluj?cy przesyla kopi? odwolania Zamawiaj?cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposob, aby mogl on zapozna? si? z jego tre?ci? przed uplywem tego terminu. Domniemywa si?, i? Zamawiaj?cy mogl zapozna? si? z tre?ci? odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, je?eli przeslanie jego kopii nast?pilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkow komunikacji elektronicznej.

5. Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob.

6. Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu, a je?eli post?powanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, tak?e wobec postanowie? Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunkow zamowienia na stronie internetowej.

7. Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w pkt 5 i 6 niniejszego Rozdzialu SIWZ wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.

8. Je?eli Zamawiaj?cy mimo takiego obowi?zku nie przeslal Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwolanie wnosi si? nie po?niej ni? w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszenia

o udzieleniu zamowienia.

b) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli zamawiaj?cy nie opublikowal w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamowienia.

9. W przypadku wniesienia odwolania po uplywie terminu skladania ofert bieg terminu zwi?zania ofert? ulega zawieszeniu do czasu ogloszenia przez Krajow? Izb? Odwolawcz? orzeczenia.

10. Zamawiaj?cy, nie po?niej ni? na 7 dni przed uplywem wa?no?ci wadium, wzywa Wykonawcow, pod rygorem wykluczenia z post?powania, do przedlu?enia wa?no?ci wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezb?dny do zabezpieczenia post?powania do zawarcia umowy. Je?eli odwolanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje si? jedynie do Wykonawcy, ktorego ofert? wybrano jako najkorzystniejsz?.

11. Zamawiaj?cy przesyla niezwlocznie, nie po?niej ni? w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopi? odwolania innym Wykonawcom uczestnicz?cym w post?powaniu o udzielenie zamowienia, a je?eli odwolanie dotyczy tre?ci ogloszenia o zamowieniu lub postanowie? Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia, zamieszcza j? rownie? na stronie internetowej, na ktorej jest zamieszczone ogloszenie o zamowieniu lub jest udost?pniona specyfikacja, wzywaj?c Wykonawcow do przyst?pienia do post?powania odwolawczego.

12. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale maj? zastosowanie przepisy Dzialu VI ustawy ? Prawo zamowie? publicznych.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl/

VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
07/10/2017 S193 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Leszno: Snow-clearing services

2017/S 193-396196

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Miasto Leszno
ul. Kazimierza Karasia 15
Leszno
64-100
Poland
Contact person: Dominik Ka?mierczak, Maciej Adamski ? Miejski Zarz?d Drog i Inwestycji, ul. Kazimierza Karasia 15 pok. nr 30, 64-100 Leszno
Telephone: +48 655298133
E-mail: mzd@leszno.pl
Fax: +48 655298133
NUTS code: PL417

Internet address(es):

Main address: www.bip.leszno.pl

Address of the buyer profile: www.bip.leszno.pl

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Od?nie?anie i usuwanie ?niegu z drog i ulic w mie?cie Lesznie w sezonach zimowych 2017/2018, 2018/2019 i 2019/2020.

Reference number: MZD.271.21.2017
II.1.2) Main CPV code
90620000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? I: Rewir Zaborowo

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
90620000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL417
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/12/2017
End: 15/04/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? II: Rewir Zatorze

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
90620000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL417
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/12/2017
End: 15/04/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? III: Rewir Gronowo

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
90620000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL417
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/12/2017
End: 15/04/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? IV: Rewir Pozostala cz??? miasta

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
90620000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL417
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/12/2017
End: 15/04/2020
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 15/11/2017
Local time: 09:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
TI Title Poland-Leszno: Snow-clearing services
ND Document number 396196-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place LESZNO
AU Authority name Miasto Leszno
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 04/10/2017
DT Deadline 15/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 90620000 - Snow-clearing services
OC Original CPV code 90620000 - Snow-clearing services
RC NUTS code PL417
IA Internet address (URL) www.bip.leszno.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >