Estonia-Tallinn: Surveying services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • C - Architect and Engineering Services - Construction
Opps ID: NBD00003518006290758
Posted Date: Oct 6, 2017
Due Date: Nov 13, 2017
Solicitation No: 394487-2017
Source: Members Only
06/10/2017 S192 - - Services - Contract notice - Open procedure

Estonia-Tallinn: Surveying services

2017/S 192-394487

Contract notice ? utilities

Services

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
Aktsiaselts Eesti Raudtee
11575838
Toompuiestee 35
Tallinn
15073
Estonia
Contact person: Kersti Vara
Telephone: +372 6158505
E-mail: hankeosakond@evr.ee
Fax: +372 6158622
NUTS code: EE

Internet address(es):

Main address: http://www.evr.ee

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://riigihanked.riik.ee
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://riigihanked.riik.ee
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6) Main activity
Railway services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Raudtee moodistamise teenus.

Reference number: 191441
II.1.2) Main CPV code
71355000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

AS Eesti Raudtee roobasteedel geomeetria moodistamine teemooduvaguniga, orienteeruv maht 750 km kuus, vastavalt HD lisa 3 osa 2 toodud tehnilisele kirjeldusele ja teemooduvaguni transportimine, orienteeruv maht 40 h kuus, vastavalt HD Lisa 3 osa 1 toodud tehnilisele kirjeldusele.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2) Description
II.2.1) Title:

Teemooduvaguni transportimine

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
63711000
71355000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: EE
II.2.4) Description of the procurement:

AS Eesti Raudtee roobasteedel geomeetria moodistamine teemooduvaguniga, orienteeruv maht 750 km kuus, vastavalt HD lisa 3 osa 2 toodud tehnilisele kirjeldusele ja teemooduvaguni transportimine, orienteeruv maht 40 h kuus, vastavalt HD Lisa 3 osa 1 toodud tehnilisele kirjeldusele.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Pikendada kahel korral uhe aasta vorra (1.1.2019 kuni 31.12.2019 ja 1.1.2020 kuni 31.12.2020).

II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Raudtee moodistamine teemooduvaguniga

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
63711000
71355000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: EE
II.2.4) Description of the procurement:

AS Eesti Raudtee roobasteedel geomeetria moodistamine teemooduvaguniga, orienteeruv maht 750 km kuus, vastavalt HD lisa 3 osa 2 toodud tehnilisele kirjeldusele ja teemooduvaguni transportimine, orienteeruv maht 40 h kuus, vastavalt HD Lisa 3 osa 1 toodud tehnilisele kirjeldusele.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Pikendada kahel korral uhe aasta vorra (1.1.2019 kuni 31.12.2019 ja 1.1.2020 kuni 31.12.2020).

II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

1) Pakkuja viimase kolme majandusaasta (2014-2016) netokaive raudtee veotoodel peab olema olnud vahemalt 50 000 EUR (ilma kaibemaksuta igal majandusaastal.

1.1. Noutav dokument: Pakkuja esitab valjavotte pakkuja viimase kolme majandusaasta netokaibe kohta HD Lisa 7 vormil.

2) Pakkuja viimase kolme majandusaasta (2014-2016) netokaive raudtee moodistustoodel peab olema olnud vahemalt 150 000 EUR (ilma kaibemaksuta igal majandusaastal.

2.1. Noutav dokument: Pakkuja esitab valjavotte pakkuja viimase kolme majandusaasta netokaibe kohta HD Lisa 7 vormil.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1) Pakkuja peab omama lepingulisi suhteid fuusiliste isikutega, kes omavad vedurijuhi voi raudtee eriveeremi juht tase 4 ja manoovrijuhi kutsetunnistust.

1.1. Noutav dokument: Pakkuja esitab nimekirja lepingu taitmisele kaasatavatest spetsialistides koos kutsetunnistuste koopiatega.

NB2! Juhul kui tegemist on valismaa padeva asutuse poolt valja antud kutsetunnistusega, peab see olema labinud Eesti Vabariigi vastava instantsi poolt labiviidud tunnustamismenetluse. Samuti peab esitatud kutsetunnistus voi selle tunnustus kehtima terve hankelepingu kehtivuse aja. Juhul, kui kutsetunnistuse voi tunnustuse kehtivusaeg on luhem, kui lepingu kehtivusaeg, votab pakkuja kohustuse asuda kutsetunnistuse voi tunnustuse uuendamismenetlust taotlema vahemalt neli kuud enne vastava kutsetunnistuse voi tunnustuse loppu. Pakkuja esitab vastava kohustuse votmise kohta kirjaliku kinnituse.

2) Pakkuja peab omama oigust liikuda veduriga voi eriveerimega AS-i Eesti Raudtee raudteeliinidel.

2.1. Noutav dokument:Pakkuja esitab selle kohta toendid, et tal on olemas oigust liikuda veduriga voi eriveerimega AS-i Eesti Raudtee raudteeliinidel.

3) Pakkuja peab omama ari- voi tehnikavaldkonna veduriteenuse osutamise kogemust. Arvesse laheb nii ettevotte siseselt kui ka teistele ettevotetele osutatud veduriteenus.

3.1. Noutav dokument: Pakkuja esitab loetelu, et on voimeline ja padev osutama veduriteenuse osutamise kohta viimase kolme aasta jooksul, koos andmetega too asukoha, mahu ja tellija osas vastavalt veduriteenust ( HD Lisa 8 osa 1).

4) Pakkujal peab olema hangitava teenuse (vastavalt HD lisas 3 toodud nouetele) osutamise kogemus viimase kolme aasta (2014-2016.a) jooksul avalikel raudteedel.

4.1. Noutav dokument: Pakkuja esitab loetelu teemooduvaguniga raudtee kontrolli teenuse osutamise kohta viimase kolme aasta jooksul, koos andmetega too asukoha, mahu ja tellija osas vastavalt HD Lisa 8 osa 2.

5) Pakkujal peab olema pakutavale vedurile ja eriveeremile koik load ja registreeringud, mis on vajalikud liiklemiseks Hankija raudteedel. roopmelaiusega 1520/1524 mm.

5.1. Pakkuja esitab koik vajalikud toendid ja registreeringud, toestamaks, et vedur voi eriveerem, millega teenust soovitakse osutada omab oigust liigelda Hankija raudteedel. Juhul, kui nimetatud mehhanismil, millega soovitakse teenust osutada, ei ole pakkumuse esitamise momendiks vajalike lubasid liiklemiseks Hankija raudteel, siis esitab Pakkuja kirjaliku kinnituse, et ta garanteerib, antud lubade olemasolu hiljemalt lepingu solmimise ajaks.

6) NB1! Juhul, kui pakkuja toendab oma tehnilise ja kutsealase padevuse ja/voi majanduslikule ja finantsseisundile vastavust kvalifitseerimise tingimustele hankelepingu taitmise raames lisaks oma naitajatele ka teise isiku naitajate alusel, esitab pakkuja selle kohta HD Lisa 2 vormi kohase teise isiku nousoleku. Kui isik, kelle naitajatele tuginetakse, tootab teises ettevottes, siis peab olema ka tema tooandja luba, et ta lubab enda alluval lepingu taitmisel osaleda (vabas vormis).

NB3! Juhul kui pakkuja kasutab RHS 101 loike 1 punktis 6 satestatud hariduse ja kutsekvalifikatsiooni ning vastava kogemuse puhul ettevotja vahenditele tuginemist, on see lubatud uksnes juhul kui ettevotjad, kelle vahenditele tuginetakse, taidavad vastavat hankelepingut voi selle osa isiklikult.

III.1.4) Objective rules and criteria for participation
III.1.5) Information about reserved contracts
III.1.6) Deposits and guarantees required:
III.1.7) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
III.1.8) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:
III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 13/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
English, Estonian
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 13/11/2017
Local time: 10:00

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Riigihangete vaidlustuskomisjon
Endla 13/Lokke 5
Tallinn
10122
Estonia
Telephone: +372 6113713
E-mail: vako@fin.ee
Fax: +372 6113760

Internet address: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
Riigihangete vaidlustuskomisjon
Endla 13/Lokke 5
Tallinn
10122
Estonia
Telephone: +372 6113713
E-mail: vako@fin.ee

Internet address: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika

VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Riigihangete vaidlustuskomisjon
Endla 13/Lokke 5
Tallinn
10122
Estonia
Telephone: +372 6113713
E-mail: vako@fin.ee
Fax: +372 6113760

Internet address: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika

VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
06/10/2017 S192 - - Services - Contract notice - Open procedure

Estonia-Tallinn: Surveying services

2017/S 192-394487

Contract notice ? utilities

Services

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
Aktsiaselts Eesti Raudtee
11575838
Toompuiestee 35
Tallinn
15073
Estonia
Contact person: Kersti Vara
Telephone: +372 6158505
E-mail: hankeosakond@evr.ee
Fax: +372 6158622
NUTS code: EE

Internet address(es):

Main address: http://www.evr.ee

I.6) Main activity
Railway services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Raudtee moodistamise teenus.

Reference number: 191441
II.1.2) Main CPV code
71355000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Teemooduvaguni transportimine

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
63711000
71355000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: EE
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Pikendada kahel korral uhe aasta vorra (1.1.2019 kuni 31.12.2019 ja 1.1.2020 kuni 31.12.2020).

II.2) Description
II.2.1) Title:

Raudtee moodistamine teemooduvaguniga

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
63711000
71355000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: EE
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Pikendada kahel korral uhe aasta vorra (1.1.2019 kuni 31.12.2019 ja 1.1.2020 kuni 31.12.2020).

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 13/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
English, Estonian

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
TI Title Estonia-Tallinn: Surveying services
ND Document number 394487-2017
PD Publication date 06/10/2017
OJ OJ S 192
TW Place TALLINN
AU Authority name Aktsiaselts Eesti Raudtee (11575838)
OL Original language ET
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country EE
AA Type of authority 4 - Utilities entity
HA EU Institution -
DS Document sent 03/10/2017
DT Deadline 13/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 63711000 - Support services for railway transport
71355000 - Surveying services
OC Original CPV code 63711000 - Support services for railway transport
71355000 - Surveying services
RC NUTS code EE
IA Internet address (URL) http://www.evr.ee
DI Directive Utilities (water, energy, transport and postal services) Directive 2014/25/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >