Poland-Warsaw: Repair and maintenance services of electrical building installations

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • J - Maintenance, Repair, and Rebuilding of Equipment
Opps ID: NBD00003518641491699
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Nov 14, 2017
Solicitation No: 396116-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Repair and maintenance services of electrical building installations

2017/S 193-396116

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmie?cie 26/28
Warszawa
00-927
Poland
Contact person: Katarzyna ?leszy?ska-Uzi?blo, Uniwersytet Warszawski ? Dzial Zamowie? Publicznych, ul. Krakowskie Przedmie?cie 26/28, 00-927 Warszawa ? Oficyna Palacu Tyszkiewiczow Potockich, klatka E, parter
Telephone: +48 225520242
E-mail: dzp@adm.uw.edu.pl
Fax: +48 225522507
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: http://www.uw.edu.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.uw.edu.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5) Main activity
Education

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Prowadzenie eksploatacji i konserwacj? sieci i urz?dze? SN 20kV Zgrupowania Ochota, Zgrupowania Centrum i budynkow dydaktycznych przy ul. Ho?ej 69 oraz ul. Szturmowej 1/3 w Warszawie w okresie 48 m-cy.

Reference number: DZP-361-114/2017
II.1.2) Main CPV code
50711000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

1. Przedmiotem zamowienia jest ?wiadczenie uslug, polegaj?cych na prowadzeniu eksploatacji w zakresie: obslugi, konserwacji, monta?u oraz kontrolno-pomiarowym uniwersyteckiej sieci kablowej SN 20 kV i urz?dze? elektroenergetycznych SN 20 kV Zgrupowania Ochota, budynkow dydaktycznych przy ul. Ho?a 69 i ul. Szturmowa 1/3 oraz sieci kablowej nn i urz?dze? elektroenergetycznych nn i SN Zgrupowania Centrum UW.

2. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia oraz szczegolowy zakres czynno?ci stanowi Zal?cznik Nr 1 do Specyfikacji istotnych warunkow zamowienia, zwanej dalej Specyfikacj? lub SIWZ, dost?pny na stronie Zamawiaj?cego: www.uw.edu.pl

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL91
II.2.4) Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamowienia jest ?wiadczenie uslug, polegaj?cych na prowadzeniu eksploatacji w zakresie: obslugi, konserwacji, monta?u oraz kontrolno-pomiarowym uniwersyteckiej sieci kablowej SN 20 kV i urz?dze? elektroenergetycznych SN 20 kV Zgrupowania Ochota, budynkow dydaktycznych przy ul. Ho?a 69 i ul. Szturmowa 1/3 oraz sieci kablowej nn i urz?dze? elektroenergetycznych nn i SN Zgrupowania Centrum UW.

2. Zakres podstawowych czynno?ci obejmuje:

1) Prowadzenie eksploatacji:

? stacji rozdzielczych 20 kV ?PZO Ochota, ?PZO Fizyka UW, ?PZO Ho?a UW, ?PZO Centrum, ?PZO Szturmowa,

? uniwersyteckiej sieci kablowej 20 kV Zgrupowania Ochota, zasilaj?cej obiekty UW,

? uniwersyteckiej sieci kablowej nn Zgrupowania Centrum, zasilaj?cej obiekty UW,

? wydzialowych stacji transformatorowo-rozdzielczych SN 20kV Zgrupowania Ochota.

2) Wykonywanie przegl?dow i prac kontrolno-pomiarowych urz?dze? zgodnie

z obowi?zuj?cymi przepisami.

3) Wykonywanie bada? sprz?tu ochronnego zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami.

4) Prowadzenie bezpiecznej obslugi i nadzoru pracy urz?dze? wypelnionych sze?ciofluorkiem siarki: SF6.

5) Pelnienie stalych dy?urow przez pracownikow Wykonawcy w dni powszednie z pomini?ciem dni wolnych od pracy UW w godz. 8.00 ? 17.00 w budynku Stacji PZO Ochota UW.

6) Pelnienie calodobowych dy?urow telefonicznych oraz dyspozycyjno?? rownie? w dni ?wi?teczne i wolne od pracy niezale?nie od pory dnia.

7) Bie??ca aktualizacja instrukcji eksploatacji obiektow okre?lonych w pozycji II w Opisie przedmiotu zamowienia, stanowi?cym zal?cznik nr 1 do SIWZ.

3. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia oraz szczegolowy zakres czynno?ci stanowi Zal?cznik Nr 1 do Specyfikacji istotnych warunkow zamowienia, zwanej dalej Specyfikacj? lub SIWZ, dost?pny na stronie Zamawiaj?cego: www.uw.edu.pl .

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
III.1.2) Economic and financial standing
III.1.3) Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:

1. Warunki realizacji umowy zostaly okre?lone we wzorze umowy zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiaj?cego.

2. Rozliczenie wynagrodzenia nast?powa? b?dzie w okresach miesi?cznych z dolu, na podstawie faktury Wykonawcy. Podstaw? do wystawienia faktury VAT b?dzie protokol odbioru podpisany ze strony UW przez osob? upowa?nion?, okre?lon? w 12 umowy.

3. Zamawiaj?cy b?dzie realizowal platno?ci nie cz??ciej ni? raz w miesi?cu (za wyj?tkiem wynagrodzenia za usuwanie skutkow awarii sieci i urz?dze? oraz zleconych prac remontowych), przelewem ze swego konta na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.

4. Za dzie? zaplaty faktury uwa?a si? dzie? obci??enia rachunku bankowego Zamawiaj?cego.

5. Zmiana umowy mo?e nast?pi? wyl?cznie w przypadku okre?lonym we wzorze umowy.

6. Zamawiaj?cy b?dzie ??dal wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy w wysoko?ci 10 % ceny ofertowej.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/11/2017
Local time: 11:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 14/11/2017
Local time: 11:15
Place:

Uniwersytet Warszawski, Dzial Zamowie? Publicznych, ul. Krakowskie Przedmie?cie 26/28, 00-927 Warszawa,Oficyna Palacu Tyszkiewiczow Potockich, klatka E, parter.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

III kwartal 2021 rok.

VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

1. Ka?da oferta musi by? zabezpieczona wadium na caly okres zwi?zania ofert?, w wysoko?ci: 30 000 PLN (slownie: trzydzie?ci tysi?cy zlotych) lub rownowarto?? tej kwoty wg ?redniego kursu NBP z dnia wniesienia wadium.

2. Termin zwi?zania ofert? wynosi 60 dni.

3. Zamawiaj?cy nie przewiduje mo?liwo?ci udzielenia zamowie?, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy ? Prawo zamowie? publicznych.

4. Post?powanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

5. Wykonawca zlo?y wraz z ofert? informacj? o cz??ciach zamowienia, ktorych wykonanie Wykonawca zamierza powierzy? podwykonawcom lub wykonaniu przedmiotu zamowienia silami wlasnymi.

6. O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy:

1) nie podlegaj? wykluczeniu postawie art. 24 ust. 1 ustawy i art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 5 ? 8 ustawy,

2) spelniaj? warunki udzialu w post?powaniu okre?lone w ust. 7.

7. O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy spelniaj? warunki dotycz?ce:

1) kompetencji lub uprawnie? do prowadzenia okre?lonej dzialalno?ci zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepisow,

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

3) zdolno?ci technicznej lub zawodowej.

8. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udzialu w post?powaniu oraz w celu potwierdzenia spelniania przez Wykonawc? warunkow udzialu w post?powaniu Zamawiaj?cy ??da dokumentow okre?lonych w art. 5 SIWZ.

9. Wykonawca do oferty zobowi?zany jest dol?czy? aktualne na dzie? skladania ofert o?wiadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiaj?cego w SIWZ. O?wiadczenie sklada si? na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamowienia (JEDZ), sporz?dzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza okre?lonego w rozporz?dzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE. Informacje zawarte w o?wiadczeniu b?d? stanowi? wst?pne potwierdzenie, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu.

10. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z post?powania o udzielenie zamowienia Wykonawcy w okoliczno?ciach, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy oraz zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust.5 ustawy, przekazuje Zamawiaj?cemu o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy. Wraz ze zlo?eniem o?wiadczenia, Wykonawca mo?e przedstawi? dowody, ?e powi?zania z innym Wykonawc? nie prowadz? do zaklocenia konkurencji w post?powaniu o udzielenie zamowienia.

11. Szczegolowe informacje dotycz?ce dokumentow i o?wiadcze? skladanych przez wykonawcow/osoby maj?ce siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, innych podmiotow na ktorych zdolno?ciach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia znajduj? si? w SIWZ.

12. Wszelk? korespondencj? do Zamawiaj?cego zwi?zan? z niniejszym post?powaniem, nale?y kierowa? na adres:

Uniwersytet Warszawski, Dzial Zamowie? Publicznych, ul. Krakowskie Przedmie?cie 26/28, 00-927 Warszawa; e-mail: katarzyna.sleszynska-uzieblo@adm.uw.edu.pl oraz dzp@adm.uw.edu.pl .

Korespondencj? mailem (skan pisma) nale?y przesyla? zawsze na oba adresy e-mail. We wszelkich kontaktach z Zamawiaj?cym Wykonawcy powinni powolywa? si? na podany numer sprawy ? DZP-361-114/2017.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Owdolawczej
ul. Postepu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
Prezes Krajowej Izby Owdolawczej
ul. Postepu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow ustawy przysluguj? ?rodki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy ? Prawo zamowie? publicznych, zwanej dalej ustaw?.

2. Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob.

3. Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu oraz wobec postanowie? Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia na stronie internetowej.

4. Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w ust. 2 i ust. 3 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to, lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci, mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.

5. Je?eli Zamawiaj?cy, mimo takiego obowi?zku, nie przeslal Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwolanie wnosi si? nie po?niej ni? w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamowienia.

6. Je?eli Zamawiaj?cy, mimo takiego obowi?zku, nie przeslal Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwolanie wnosi si? nie po?niej ni? w terminie 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowal w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamowienia.

7. ?rodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamowieniu oraz specyfikacji istotnych warunkow zamowienia przysluguj? rownie? organizacjom wpisanym na list?, o ktorej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy (organizacje uprawnione do wnoszenia ?rodkow ochrony prawnej).

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Prezes Krajowej Izby Owdolawczej
ul. Postepu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
07/10/2017 S193 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Repair and maintenance services of electrical building installations

2017/S 193-396116

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmie?cie 26/28
Warszawa
00-927
Poland
Contact person: Katarzyna ?leszy?ska-Uzi?blo, Uniwersytet Warszawski ? Dzial Zamowie? Publicznych, ul. Krakowskie Przedmie?cie 26/28, 00-927 Warszawa ? Oficyna Palacu Tyszkiewiczow Potockich, klatka E, parter
Telephone: +48 225520242
E-mail: dzp@adm.uw.edu.pl
Fax: +48 225522507
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: http://www.uw.edu.pl

I.5) Main activity
Education

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Prowadzenie eksploatacji i konserwacj? sieci i urz?dze? SN 20kV Zgrupowania Ochota, Zgrupowania Centrum i budynkow dydaktycznych przy ul. Ho?ej 69 oraz ul. Szturmowej 1/3 w Warszawie w okresie 48 m-cy.

Reference number: DZP-361-114/2017
II.1.2) Main CPV code
50711000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL91
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/11/2017
Local time: 11:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
TI Title Poland-Warsaw: Repair and maintenance services of electrical building installations
ND Document number 396116-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place WARSAW
AU Authority name Uniwersytet Warszawski
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 04/10/2017
DT Deadline 14/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 50711000 - Repair and maintenance services of electrical building installations
OC Original CPV code 50711000 - Repair and maintenance services of electrical building installations
RC NUTS code PL91
IA Internet address (URL) http://www.uw.edu.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >