Poland-Katowice: Environmental monitoring other than for construction

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • Y - Construction of Structures and Facilities
Opps ID: NBD00003519597579070
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Nov 15, 2017
Solicitation No: 396112-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Katowice: Environmental monitoring other than for construction

2017/S 193-396112

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Regionalna Dyrekcja Ochrony ?rodowiska w Katowicach
ul. D?browskiego 22
Katowice
40-032
Poland
Contact person: Regionalna Dyrekcja Ochrony ?rodowiska w Katowicach
Telephone: +48 324206824
E-mail: grazyna.gruszewska.katowice@rdos.gov.pl
Fax: +48 324206884
NUTS code: PL22

Internet address(es):

Main address: http://www.katowice.rdos.gov.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://bip.katowice.rdos.gov.pl/zamowienia-publiczne
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Regionalna Dyrekcja Ochrony ?rodowiska w Katowicach
ul. D?browskiego 22, pokoj 410
Katowice
40-032
Poland
Telephone: +48 324206824
E-mail: grazyna.gruszewska.katowice@rdos.gov.pl
Fax: +48 3242884
NUTS code: PL22A

Internet address(es):

Main address: http://katowice.rdos.gov.pl/

I.4) Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5) Main activity
Environment

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Opracowanie ekspertyzy przyrodniczej maj?cej na celu wykonanie monitoringu zimowego nietoperzy oraz kontrola stanu zachowania korytarzy w ramach dzialania pn. ?Dzialania wynikaj?ce z planu zada? ochro.

Reference number: WOF-I.261.61.2017
II.1.2) Main CPV code
90711500
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest:

? Wykonanie monitoringu zimowego nietoperzy w obszarze Natura 2000 Podziemia Tarnogorsko-Bytomskie PLH240003 w rejonie Blachowki Zachodniej,

? opracowanie ekspertyzy z wynikow monitoringu,

? wykonanie dokumentacji fotograficznej monitorowanych powierzchni i stanowisk w terenie zgodnie z wytycznymi dostarczonymi przez Zamawiaj?cego,

? sporz?dzenie mapy w wersji analogowej i warstwy wektorowej GIS w formacie shapefile/dbf z naniesionym stanowiskiem monitoringowym.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
90721700
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL228
Main site or place of performance:

Obszar Natura 2000 Podziemia Tarnogorsko-Bytomskie PLH240003.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest:

? Wykonanie monitoringu zimowego nietoperzy w obszarze Natura 2000 Podziemia Tarnogorsko-Bytomskie PLH240003 w rejonie Blachowki Zachodniej,

? opracowanie ekspertyzy z wynikow monitoringu,

? wykonanie dokumentacji fotograficznej monitorowanych powierzchni i stanowisk w terenie zgodnie z wytycznymi dostarczonymi przez Zamawiaj?cego,

? sporz?dzenie mapy w wersji analogowej i warstwy wektorowej GIS w formacie shapefile/dbf z naniesionym stanowiskiem monitoringowym.

Zakres pracy wykonawcy b?dzie obejmowa?:

? Wykonanie monitoringu zimowego gatunkow nietoperzy nocka du?ego (Myotis myotis) kod: 1324 i nocka Bechsteina (Myotis bechsteinii) kod: 1323 w obszarze Natura 2000 Podziemia Tarnogorsko-Bytomskie PLH240003 w rejonie Blachowki Zachodniej, w celu oceny stanu populacji i siedliska gatunkow,

? badanie liczebno?ci innych nietoperzy stwierdzonych w obszarze Natura 2000 Podziemia Tarnogorsko-Bytomskie PLH240003 w rejonie Blachowki Zachodniej,

? przedstawienie wynikow monitoringu gatunkow o kodach: 1324 i 1323 oraz badania liczebno?ci innych nietoperzy stwierdzonych w obszarze, w formie ekspertyzy z pracy w terenie.

Opracowanie powinno zawiera? ocen? stanu gatunkow w obszarze, w tym analiz? zmian w odniesieniu do poprzedniego stanu, stwierdzonego podczas oceny na potrzeby opracowania planu zada? ochronnych dla obszaru Natura 2000 Podziemia Tarnogorsko-Bytomskie PLH240003. Ponadto winno obejmowa? ocen? liczebno?ci wszystkich zinwentaryzowanych gatunkow nietoperzy oraz analiz? przyczyn ewentualnie stwierdzonych fluktuacji (zmian liczebno?ci), a tak?e wskazanie zagro?e? i propozycji dziala? ochronnych w odniesieniu do ww. gatunkow w celu utrzymania lub poprawy stanu ochrony nietoperzy i ich siedliska.

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawarty jest w zal?czniku nr 6 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 2 726.32 EUR
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/03/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Kryteria oceny ofert:

1 L?czna cena brutto oferty ? C 60 %

2 Do?wiadczenie osob realizuj?cych przedmiot zamowienia ? T 35 %

3 Kryterium ?rodowiskowe ? A 5 %.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy spelniaj? warunki udzialu w post?powaniu zawarte w art. 22 ust. 1b pkt 3 ustawy Pzp oraz nie podlegaj? wykluczeniu z post?powania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-23 ustawy Pzp oraz 24 ust. 5 pkt 1,2, 4 i 8 ustawy Pzp. Podstawy wykluczenia sa zawarte w Rozdz. VI SIWZ.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

W odniesieniu do tego warunku Zamawiaj?cy nie okre?la minimalnych poziomow zdolno?ci.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. Posiadanie wiedzy i do?wiadczenia ? co najmniej jedn? uslug? wykonania inwentaryzacji przyrodniczej gatunkow Natura 2000 na potrzeby sporz?dzenia planu ochrony lub planu zada? ochronnych obszaru Natura 2000 albo planu ochrony lub planu zada? ochronnych dla obszaru Natura 2000.

2. Dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamowienia ? dysponowanie jednym ekspertem przyrodnikiem chiropterologiem.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1. Posiadanie wiedzy i do?wiadczenia ? Zamawiaj?cy uzna za spelniony warunek posiadania wiedzy i do?wiadczenia w przypadku, gdy Wykonawca wyka?e, i? w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wykonal, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych rownie? wykonuje, co najmniej jedn? uslug? odpowiadaj?c? swoim rodzajem usludze stanowi?cej przedmiot zamowienia. Zamawiaj?cy uzna, i? warunek zostal spelniony w przypadku wykazania si? co najmniej jedn? uslug? wykonania inwentaryzacji przyrodniczej gatunkow Natura 2000 na potrzeby sporz?dzenia planu ochrony lub planu zada? ochronnych obszaru Natura 2000 albo planu ochrony lub planu zada? ochronnych dla obszaru Natura 2000.

2.3.2. Dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamowienia ? Zamawiaj?cy uzna za spelniony dysponowania odpowiednim potencjalem oraz osobami zdolnymi do wykonania zamowienia w przypadku, gdy Wykonawca wyka?e, ?e dysponuje lub b?dzie dysponowal minimum jednym ekspertem przyrodnikiem chiropterologiem.

Za eksperta chiropterologa Zamawiaj?cy uzna osob? posiadaj?c? wyksztalcenie wy?sze i do?wiadczenie w dziedzinie chiropterologii rozumiane jako posiadanie w dorobku min. 1 publikacji z dziedziny chiropterologii oraz udzial w:

a) inwentaryzacjach gatunkow nietoperzy, lub

b) badaniach gatunkow nietoperzy, lub

c) planowaniu ochrony gatunkow nietoperzy, lub

d) monitoringu gatunkow nietoperzy.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:

Zawiera zal?cznik nr 5 do SIWZ ? Istotne postanowienia umowy.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 15/11/2017
Local time: 09:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 15/11/2017
Local time: 10:00
Place:

Regionalna Dyrekcja Ochrony ?rodowiska w Katowicach

40-032 Katowice ul. D?browskiego 22, pkoj 414.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

1. Oferta musi by? zabezpieczona wadium na caly okres zwi?zania ofert? w wysoko?ci:

? 200 zl (slownie: dwie?cie zlotych)

2. O?wiadczenia i dokumenty, jakie nale?y przedlo?y? po zlo?eniu oferty

2.1. Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamowienia wezwie Wykonawc?, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona, do zlo?enia w wyznaczonym, nie krotszym ni? 10 dni terminie, aktualnych na dzie? zlo?enia nast?puj?cych o?wiadcze? lub dokumentow:

1.1. Odpis z wla?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, wystawiony nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert.

2.2 Aktualne za?wiadczenie wla?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?ce, ?e wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow lub za?wiadczenie, ?e uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu ? wystawione nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert.

2.3 Aktualne za?wiadczenie wla?ciwego oddzialu Zakladu Ubezpiecze? Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego potwierdzaj?ce, ?e wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenie zdrowotne i spoleczne, lub potwierdzenie, ?e uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu ? wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed 2.4.Wykaz wykonanych glownych uslug w zakresie niezb?dnym do wykazania spelnienia warunku posiadania wiedzy i do?wiadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, odpowiadaj?cych swoim rodzajem usludze stanowi?cej przedmiot zamowienia. Wzor wykazu stanowi Zal?cznik nr 3 do SIWZ.

Do wykazu nale?y dol?czy? dowody okre?laj?ce czy uslugi zostaly wykonane nale?ycie, przy czym dowodami, o ktorych mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego dostawy lub uslugi byly wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentow ? o?wiadczenie Wykonawcy.

2.5 Wykaz osob, skierowanych przez Wykonawc? do realizacji zamowienia (wzor stanowi zal?cznik nr 7 do SIWZ) wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do?wiadczenia i wyksztalcenia niezb?dnych do wykonywania zamowienia, a tak?e zakresu wykonywanych przez nie czynno?ci oraz informacj?

o podstawie do dysponowania tymi osobami.

2.6 Pisemne zobowi?zanie do oddania do dyspozycji zasobow (oryginal) na potrzeby wykonania zamowienia ? w przypadku polegania przez Wykonawc? na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow okre?laj?ce w szczegolno?ci:

a) zakres dost?pnych wykonawcy zasobow innego podmiotu;

b) sposob wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez wykonawc?, przy wykonywaniu zamowienia publicznego;

c) zakres i okres udzialu innego podmiotu przy wykonywaniu zamowienia publicznego;

d) czy podmiot, na zdolno?ciach ktorego wykonawca polega w odniesieniu do warunkow udzialu w post?powaniu dotycz?cych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub do?wiadczenia, zrealizuje uslugi, ktorych wskazane zdolno?ci dotycz?.

2.7 Aktualn? informacj? z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp ? wystawion? nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://uzp.gov.pl/kio

VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://uzp.gov.pl/kio

VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
07/10/2017 S193 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Katowice: Environmental monitoring other than for construction

2017/S 193-396112

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Regionalna Dyrekcja Ochrony ?rodowiska w Katowicach
ul. D?browskiego 22
Katowice
40-032
Poland
Contact person: Regionalna Dyrekcja Ochrony ?rodowiska w Katowicach
Telephone: +48 324206824
E-mail: grazyna.gruszewska.katowice@rdos.gov.pl
Fax: +48 324206884
NUTS code: PL22

Internet address(es):

Main address: http://www.katowice.rdos.gov.pl

I.5) Main activity
Environment

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Opracowanie ekspertyzy przyrodniczej maj?cej na celu wykonanie monitoringu zimowego nietoperzy oraz kontrola stanu zachowania korytarzy w ramach dzialania pn. ?Dzialania wynikaj?ce z planu zada? ochro.

Reference number: WOF-I.261.61.2017
II.1.2) Main CPV code
90711500
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
90721700
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL228
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 2 726.32 EUR
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/03/2018
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 15/11/2017
Local time: 09:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
TI Title Poland-Katowice: Environmental monitoring other than for construction
ND Document number 396112-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place KATOWICE
AU Authority name Regionalna Dyrekcja Ochrony ?rodowiska w Katowicach
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 1 - Ministry or any other national or federal authority
HA EU Institution -
DS Document sent 03/10/2017
DT Deadline 15/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 90711500 - Environmental monitoring other than for construction
90721700 - Endangered species protection services
OC Original CPV code 90711500 - Environmental monitoring other than for construction
90721700 - Endangered species protection services
RC NUTS code PL228
IA Internet address (URL) http://www.katowice.rdos.gov.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >