Poland-Koszalin: Fleet management, repair and maintenance services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • J - Maintenance, Repair, and Rebuilding of Equipment
Opps ID: NBD00003519775478095
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Nov 14, 2017
Solicitation No: 396109-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Koszalin: Fleet management, repair and maintenance services

2017/S 193-396109

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gmina Miasto Koszalin ? Urz?d Miejski
Rynek Staromiejski 6-7
Koszalin
75-007
Poland
Contact person: Aleksandra Starzy?ska, Urz?d Miejski, Biuro Zamowie? Publicznych, ul. A. Mickiewicza 26, 75-004 Koszalin, pokoj nr 24
Telephone: +48 943488656
E-mail: aleksandra.starzynska@um.koszalin.pl
Fax: +48 943488656
NUTS code: PL426

Internet address(es):

Main address: www.bip.koszalin.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.bip.koszalin.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

?wiadczenie kompleksowej uslugi u?yteczno?ci publicznej pasa?erskiego transportu rowerowego polegaj?cej na umo?liwieniu wypo?yczenia (pobrania i zwrotu) roweru w dowolnej stacji publicznego syst...

Reference number: BZP-2.271.1.46.2017.SA
II.1.2) Main CPV code
50111000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest ?wiadczenie kompleksowej uslugi u?yteczno?ci publicznej

pasa?erskiego transportu rowerowego polegaj?cej na umo?liwieniu wypo?yczenia (pobrania i zwrotu) roweru

w dowolnej stacji publicznego systemu Koszali?ski Rower Miejski (KRM)

w ramach zadania pn.: ?Promocja zachowa? energooszcz?dnych poprzez stworzenie Roweru Miejskiego

Zamawiaj?cy informuje, ?e zamowienie b?dzie dofinansowane ze ?rodkow Unii Europejskiej.

II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 1 371 219.00 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL426
Main site or place of performance:

Gmina Miasto Koszalin.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia ? na potrzeby zadania pn.: ?Promocja zachowa? energooszcz?dnych poprzez stworzenie Roweru Miejskiego w ramach projektu ?Inwestycje w zintegrowan? infrastruktur? zwi?zan? z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina Dzialanie 2.3 Zrownowa?ona multimodalna mobilno?? miejska i dzialania adaptacyjne lagodz?ce zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Koszali?sko ? Kolobrzesko ? Bialogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 ? 2020. Umowa o dofinansowanie nr RPZP.02.03.00-32 ? 003/17- 00 z dnia 06.09.2017r. ? jest ?wiadczenie kompleksowej uslugi u?yteczno?ci publicznej pasa?erskiego transportu rowerowego polegaj?cej na umo?liwieniu wypo?yczenia (pobrania i zwrotu) roweru w dowolnej stacji publicznego systemu Koszali?ski Rower Miejski (KRM) za oplat? wg taryfy ustalonej przez Zamawiaj?cego, prowadzonej w sposob ci?gly przez cal? dob? we wszystkie dni tygodnia w okresach funkcjonowania systemu tj.:

? od 27 kwietnia do 30 listopada 2018 r.,

? od 1 marca do 30 listopada 2019 r.,

? od 1 marca do 30 listopada 2020 r.,

obejmuj?cej zorganizowanie, wdro?enie systemu, bie??ce zarz?dzanie i eksploatacj? rowerow, pobieranie oplat za korzystanie z roweru miejskiego, obslug? u?ytkownikow oraz utrzymanie, serwis i obslug? wszystkich urz?dze? zwi?zanych z funkcjonowaniem systemu KRM wraz ze sprz?taniem i remontem nawierzchni na ktorych s? one zlokalizowane.

W ramach kompleksowej uslugi systemu KRM Wykonawca b?dzie m. in. zawieral umowy

z klientami, dokonywal rozlicze? z klientami oraz przekazywal Zamawiaj?cemu raporty

z funkcjonowania KRM, dokonywal napraw i wymiany uszkodzonych elementow KRM, dokonywal relokacji rowerow oraz elementow stacji rowerowych, dbal o czysto?? elementow KRM, prowadzil Biuro Obslugi Klienta oraz stron? internetow?, rozpatrywal skargi klientow. System KRM sklada si? z 10 stacji rowerowych wyposa?onych w 10 terminali z panelem informacyjnym i steruj?cym, 150 stojakow rowerowych (?rednio 15 stojakow na ka?dej stacji ? ilo?? stojakow na poszczegolnych stacjach mo?e by? ro?na), 100 rowerow znajduj?cych si? w stalej eksploatacji oraz 5 rowerow zapasowych.

Zamawiaj?cy informuje, zamowienie b?dzie dofinansowane ze ?rodkow Unii Europejskiej.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 1 371 219.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 27/04/2018
End: 30/11/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: RPZP.02.03.00-32-003/17-00.
II.2.14) Additional information

Przy wyborze oferty Zamawiaj?cy b?dzie si? kierowal nast?puj?cymi kryteriami i ich rang?:

1) Cena ? 60 %

2) Godziny dost?pno?ci Biura Obslugi Klienta ? 20 %

3) Czas usuni?cia usterek rowerow ? 20 %.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy:

1) nie podlegaj? wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP.

Zamawiaj?cy nie przewiduje wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy PZP;

2) spelniaj? warunki udzialu w post?powaniu dotycz?ce:

2.1) zdolno?ci technicznej lub zawodowej

Wykonawca spelni warunek je?eli wyka?e, ?e:

a) w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie wykonal co najmniej jedn? uslug? polegaj?c? na zarz?dzaniu i kompleksowej eksploatacji systemu roweru miejskiego przez co najmniej 2 lata (dwa sezony) o wielko?ci minimum 100 rowerow.

2.2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Wykonawca spelni warunek je?eli wyka?e, ?e posiada ?rodki finansowe lub zdolno?? kredytow? w wysoko?ci minimum 500 000,00 zl.

2. POLEGANIE NA ZDOLNO?CIACH LUB SYTUACJI INNYCH PODMIOTOW W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POST?POWANIU

1) Wykonawca w celu potwierdzenia spelniania warunkow, o ktorych mowa w Rozdziale I pkt 5 ppkt 2.1) litera a) i ppkt 2.2) niniejszej SIWZ, w stosownych sytuacjach, mo?e polega? na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow, niezale?nie od charakteru prawnego l?cz?cych go z nim stosunkow prawnych.

2) Wykonawca, ktory polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiotow, musi udowodni? Zamawiaj?cemu, ?e realizuj?c zamowienie, b?dzie dysponowal niezb?dnymi zasobami tych podmiotow, w szczegolno?ci przedstawiaj?c ZOBOWI?ZANIE* tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia.

3) W odniesieniu do warunkow dotycz?cych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub do?wiadczenia, wykonawcy mog? polega? na zdolno?ciach innych podmiotow, je?li podmioty te zrealizuj? uslugi, do realizacji ktorych te zdolno?ci s? wymagane.

4) Wykonawca, ktory polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow, odpowiada solidarnie z podmiotem, ktory zobowi?zal si? do udost?pnienia zasobow, za szkod? poniesion? przez Zamawiaj?cego powstal? wskutek nieudost?pnienia tych zasobow, chyba, ?e za nieudost?pnienie zasobow nie ponosi winy.

5) Wykonawca, ktory powoluje si? na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy PZP oraz spelniania w zakresie jakim powoluje si? na ich zasoby, warunkow udzialu

w post?powaniu sklada JEDNOLITE EUROPEJSKIE DOKUMENTY ZAMOWIENIA dotycz?ce tych podmiotow.

6) Zamawiaj?cy ??da od Wykonawcy, ktory polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiotow na zasadach okre?lonych w art. 22a ustawy PZP, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotow dokumentow wymienionych w pkt 6b niniejszej SIWZ.

* TRE?? ZOBOWI?ZANIA PODMIOTU TRZECIEGO:

powinna okre?la?:

? kto jest podmiotem przyjmuj?cym zasoby,

? zakres dost?pnych wykonawcy zasobow innego podmiotu,

? sposob wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez Wykonawc?, przy wykonywaniu zamowienia,

? zakres i okres udzialu innego podmiotu przy wykonywaniu zamowienia publicznego,

? czy podmiot, na zdolno?ci ktorego Wykonawca polega w odniesieniu do warunkow udzialu w post?powaniu dotycz?cych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub do?wiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub uslugi, ktorych wskazane zdolno?ci dotycz?.

Ci?g dalszy w pkt III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Ci?g dalszy tre?ci rozpocz?tej w pkt III.1.1)

WZOR ZOBOWI?ZANIA ZOBOWI?ZANIE

do oddania do dyspozycji niezb?dnych zasobow na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamowienia

Ja(/My) ni?ej podpisany(/ni) .................... b?d?c upowa?nionym(/mi) do reprezentowania:

(imi? i nazwisko skladaj?cego o?wiadczenie)

........................................................................

(nazwa i adres podmiotu oddaj?cego do dyspozycji zasoby)

o ? w i a d c z a m(/y), ?e wy?ej wymieniony podmiot, stosownie do art. 22a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ? Prawo zamowie? publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.1579) odda Wykonawcy

................................................................................

(nazwa i adres Wykonawcy skladaj?cego ofert?)

do dyspozycji niezb?dne zasoby: ...............................................................

(zakres udost?pnianych zasobow)

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamowienia pn. .....................

(nazwa zamowienia publicznego)

przez ...................... okres realizacji zamowienia i w celu jego nale?ytego wykonania.

Sposob wykorzystania w/w zasobow przez wykonawc? przy wykonywaniu zamowienia to: ........................................

.......................................................................

..

(miejsce i data zlo?enia o?wiadczenia) ...

(piecz?? i podpis osoby uprawnionej do skladania o?wiadcze? woli w imieniu podmiotu oddaj?cego do dyspozycji zasoby)

3.. WYKAZ O?WIADCZE? LUB DOKUMENTOW POTWIERDZAJ?CYCH SPELNIANIE WARUNKOW UDZIALU W POST?POWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA

1)Do oferty Wykonawca musi dol?czy? aktualne na dzie? skladania ofert o?wiadczenie w formie JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMOWIENIA sporz?dzonego zgodnie ze wzorem zawartym w Rozdziale III SIWZ pkt 1.

2)Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamowienia wezwie Wykonawc?, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona, do zlo?enia w wyznaczonym, nie krotszym ni? 10 dni, terminie aktualnych na dzie? zlo?enia o?wiadcze? lub dokumentow wymienionych

w punktach 6a i 6b niniejszej SIWZ.

4. WYKAZ O?WIADCZE? I DOKUMENTOW ??DANYCH W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POST?POWANIU

1)Wykaz wykonanych uslug w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych dostawy te zostaly wykonane ? zlo?ony na formularzu zgodnym ze wzorem zawartym w Rozdziale III SIWZ pkt. 2.

2) Dowody okre?laj?ce, czy uslugi wymienione przez Wykonawc? w wykazie, zostaly wykonane nale?ycie.

UWAGA!!

Dowodami, o ktorych mowa powy?ej, s?: referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego dostawy byly wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentow ? o?wiadczenie Wykonawcy.

3) Informacja banku lub spoldzielczej kasy oszcz?dno?ciowo ? kredytowej, potwierdzaj?ca wymagan? wysoko?? posiadanych ?rodkow finansowych lub zdolno?? kredytow? wykonawcy, wystawiona w okresie nie wcze?niejszym ni? 1 miesi?c przed uplywem terminu skladania ofert.

Ci?g dalszy tre?ci poni?ej.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Ci?g dalszy tre?ci z pkt III.1.2) -Wykaz i krotki opis kryteriow kwalifikacji

5. WYKAZ O?WIADCZE? I DOKUMENTOW ??DANYCH W CELU POTWIERDZENIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z UDZIALU W POST?POWANIU

1) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy PZP wystawiona nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert.

2) O?wiadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo ? w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ? dokumentow potwierdzaj?cych dokonanie platno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie splat tych nale?no?ci.

3) O?wiadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamowienia publiczne.

6. W CELU POTWIERDZENIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z UDZIALU W POST?POWANIU Z POWODU OKOLICZNO?CI, O KTOREJ MOWA W ART. 24 UST. 1 pkt 23 PZP WYKONAWCA

W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przeka?e Zamawiaj?cemu o?wiadczenie o przynale?no?ci albo braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze zlo?eniem o?wiadczenia, Wykonawca mo?e przedstawi? dokumenty b?d? informacje potwierdzaj?ce, ?e powi?zania z innym Wykonawc? nie prowadz? do zaklocenia konkurencji w post?powaniu o udzielenie zamowienia.

7. WYKONAWCY ZAGRANICZNI

1)Je?eli Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o ktorym mowa w SIWZ w pkt 6b ppkt 1) sklada informacj? z odpowiedniego rejestru, albo w przypadku braku takiego rejestru, inny rownowa?ny dokument wydany przez wla?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dotyczy informacja lub dokument,

w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21.

2) Dokumenty, o ktorych mowa w ppkt 1) powinny by? wystawione nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert.

3) Je?eli w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, nie wydaje si? dokumentow, o ktorych mowa w ppkt 1) zast?puje si? je dokumentem zawieraj?cym odpowiednio o?wiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osob uprawnionych do jego reprezentacji, lub o?wiadczenie osoby, ktorej dokument mial dotyczy?, zlo?one przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego wla?ciwym ze wzgl?du na siedzib? lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy ppkt 2 stosuje si? odpowiednio.

UWAGA !!

W przypadku w?tpliwo?ci co do tre?ci dokumentu zlo?onego przez Wykonawc?, zamawiaj?cy mo?e zwroci? si? do wla?ciwych organow odpowiednio kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, o udzielenie niezb?dnych informacji dotycz?cych tego dokumentu.

Ci?g dalszy tre?ci w pkt III.1.3) Zdolno?? techniczna i kwalifikacje zawodowe.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Ci?g dalszy tre?ci z pkt III.1.2) -Wykaz i krotki opis kryteriow kwalifikacji-Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardow

W przypadku Wykonawcy maj?cego siedzib? na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby maj?cej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ktorej dotyczy dokument wskazany w SIWZ w pkt 6b, ppkt. 1) Wykonawca sklada dokument, o ktorym mowa w SIWZ w pkt. 6.1. ppkt 1), w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 wystawiony nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert. Je?eli w kraju, w ktorym miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument mial dotyczy?, nie wydaje si? takich dokumentow, zast?puje si? go dokumentem zawieraj?cym o?wiadczenie tej osoby zlo?onym przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego wla?ciwym ze wzgl?du na miejsce zamieszkania tej osoby.

UWAGA !!

W przypadku w?tpliwo?ci co do tre?ci dokumentu zlo?onego przez Wykonawc?, zamawiaj?cy mo?e zwroci? si? do wla?ciwych organow kraju, w ktorym miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, o udzielenie niezb?dnych informacji dotycz?cych tego dokumentu.

8. FORMA SKLADANYCH DOKUMENTOW

1)O?wiadczenia (w tym Jednolity Europejski Dokument Zamowienia), o ktorych mowa w SIWZ dotycz?ce Wykonawcy oraz dotycz?ce podwykonawcow, skladane s? w oryginale.

2)Dokumenty, o ktorych mowa w SIWZ, inne ni? o?wiadczenia o ktorych mowa w pkt 1, skladane s? w oryginale lub kopii po?wiadczonej za zgodno?? z oryginalem.

3)Po?wiadczenia za zgodno?? z oryginalem dokonuje odpowiednio Wykonawca, wykonawcy wspolnie ubiegaj?cy si? o udzielenie zamowienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentow, ktore ka?dego z nich dotycz?.

4)Zamawiaj?cy mo?e ??da? przedstawienia oryginalu lub notarialnie po?wiadczonej kopii dokumentow, innych ni? o?wiadczenia, wyl?cznie wtedy, gdy zlo?ona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi w?tpliwo?ci co do jej prawdziwo?ci.

5)W przypadku wskazania przez Wykonawc? dost?pno?ci o?wiadcze? lub dokumentow, o ktorych mowa w SIWZ, w formie elektronicznej pod okre?lonymi adresami internetowymi ogolnodost?pnych i bezplatnych baz danych, Zamawiaj?cy pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawc? o?wiadczenia lub dokumenty.

6)Dokumenty sporz?dzone w j?zyku obcym musz? by? skladane wraz z tlumaczeniem na j?zyk polski.

7)W przypadku, o ktorym mowa w pkt 5) Zamawiaj?cy ??da? b?dzie od Wykonawcy przedstawienia tlumaczenia na j?zyk polski wskazanych przez Wykonawc? i pobranych samodzielnie przez Zamawiaj?cego dokumentow.

9. WYKONAWCY WYST?PUJ?CY WSPOLNIE

1) Wykonawcy mog? wspolnie ubiega? si? o udzielenie zamowienia.

2) W przypadku, o ktorym mowa w ppkt 1), wykonawcy ustanawiaj? pelnomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu o udzielenie zamowienia albo reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego.

3) Wykonawcy wyst?puj?cy wspolnie przedstawiaj? Zamawiaj?cemu dokument,

z ktorego wynika pelnomocnictwo, o ktorym mowa w ppkt 2).

Ci?g dalszy tre?ci poni?ej- w pkt Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardow.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Ci?g dalszy tre?ci z pkt III.1.3) Zdolno?? techniczna i kwalifikacje zawodowe -Wykaz i krotki opis kryteriow kwalifikacji:

4) Zawarte w SIWZ warunki i wymagania dotycz?ce wykonawcy stosuje si? odpowiednio do wykonawcow, o ktorych mowa w ppkt 1).

5) W przypadku wspolnego ubiegania si? o zamowienie przez Wykonawcow JEDNOLITY EUROPEJSKI DOKUMENT ZAMOWIENIA, o ktorym mowa w pkt 6 ppkt 1 niniejszej SIWZ sklada ka?dy z Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o zamowienie. Dokument ten ma potwierdza? spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktorym ka?dy z Wykonawcow wykazuje spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

10. PODWYKONAWCY

1). Zamawiaj?cy zgodnie z art. 36 b ust. 1 ustawy PZP ??da wskazania przez Wykonawc? ? w JEDNOLITYM EUROPEJSKIM DOKUMENCIE ZAMOWIENIA ? cz??ci zamowienia, ktorych wykonanie zamierza powierzy? podwykonawcom, i podania przez Wykonawc? firm podwykonawcow.

W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza powierzy? cz??ci zamowienia podwykonawcy, informacj? o tym punkcie nale?y pomin?? lub oznaczy? ?nie dotyczy.

2) Zamawiaj?cy ??da, aby Wykonawca, ktory zamierza powierzy? wykonanie cz??ci zamowienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udzialu w post?powaniu zlo?yl JEDNOLITE EUROPEJSKIE DOKUMENTY ZAMOWIENIA dotycz?ce podwykonawcow.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:

Zamawiaj?cy przewiduje zmiany umowy ? okoliczno?ci zmian zawarte w projekcie umowy- Rozdzial V SIWZ.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 12/01/2018
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 14/11/2017
Local time: 10:15
Place:

Urz?d Miejski w Koszalinie,

ul.A.Mickiewicza 26, I pi?tro, pokoj nr 30

75-004 Koszalin.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

1. Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia zostanie zamieszczona na stronie: www.bip.koszalin.pl .

2. Post?powanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

3. Zamawiaj?cy nie przewiduje udzielenia zamowienia, o ktorym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamowie? publicznych.

4. W przypadku, gdy Wykonawc? reprezentuje pelnomocnik, Pelnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy okre?laj?ce jego zakres winno by? rownie? zlo?one wraz z ofert? i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. Pelnomocnictwo nale?y zlo?y? w oryginale, w przypadku kserokopii pelnomocnictwo musi by? po?wiadczone notarialnie.

5. Wykonawca przyst?puj?cy do przetargu jest obowi?zany wnie?? wadium w wysoko?ci: 13 000 PLN (slownie: trzyna?cie tysi?cy zlotych 00/100)

6. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? zastosowania procedury okre?lonej w dyspozycji art. 24aa Pzp, tzw. ? procedura odwrocona.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow ustawy PZP przysluguj? ?rodki ochrony prawnej w formie:

1) odwolania wnoszonego do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisanej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomoc? wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub rownowa?nego ?rodka, spelniaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu ? wyl?cznie od niezgodnej

z przepisami ustawy czynno?ci zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno?ci, do ktorej zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy PZP.

a) Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu oraz wobec postanowie? specyfikacji istotnych warunkow zamowienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunkow zamowienia na stronie internetowej.

b) Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji

o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy PZP albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob.

c) Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w pkt a) i b) wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.

2) skargi ? na orzeczenie Krajowej Izby Odwolawczej stronom oraz uczestnikom post?powania odwolawczego przysluguje skarga do s?du. Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej do s?du okr?gowego wla?ciwego dla siedziby Zamawiaj?cego w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby.

Zasady wnoszenia i rozpatrywania ?rodkow ochrony prawnej reguluj? przepisy ustawy Prawo Zamowie? Publicznych od art. 179 do art. 198 g.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
07/10/2017 S193 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Koszalin: Fleet management, repair and maintenance services

2017/S 193-396109

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gmina Miasto Koszalin ? Urz?d Miejski
Rynek Staromiejski 6-7
Koszalin
75-007
Poland
Contact person: Aleksandra Starzy?ska, Urz?d Miejski, Biuro Zamowie? Publicznych, ul. A. Mickiewicza 26, 75-004 Koszalin, pokoj nr 24
Telephone: +48 943488656
E-mail: aleksandra.starzynska@um.koszalin.pl
Fax: +48 943488656
NUTS code: PL426

Internet address(es):

Main address: www.bip.koszalin.pl

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

?wiadczenie kompleksowej uslugi u?yteczno?ci publicznej pasa?erskiego transportu rowerowego polegaj?cej na umo?liwieniu wypo?yczenia (pobrania i zwrotu) roweru w dowolnej stacji publicznego syst...

Reference number: BZP-2.271.1.46.2017.SA
II.1.2) Main CPV code
50111000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 1 371 219.00 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL426
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 1 371 219.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 27/04/2018
End: 30/11/2020
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
TI Title Poland-Koszalin: Fleet management, repair and maintenance services
ND Document number 396109-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place KOSZALIN
AU Authority name Gmina Miasto Koszalin ? Urz?d Miejski
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 03/10/2017
DT Deadline 14/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 50111000 - Fleet management, repair and maintenance services
OC Original CPV code 50111000 - Fleet management, repair and maintenance services
RC NUTS code PL426
IA Internet address (URL) www.bip.koszalin.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >