Poland-Krakow: Petrol

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 66 - Instruments and Laboratory Equipment
Opps ID: NBD00003519794123060
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Nov 15, 2017
Solicitation No: 395563-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Krakow: Petrol

2017/S 193-395563

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Miejskie Przedsi?biorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.
TZ/TT/25/2017
ul. Nowohucka 1
Krakow
31-580
Poland
Contact person: Beata Wolnik
Telephone: +48 126462202
E-mail: zp@mpo.krakow.pl
Fax: +48 126462350
NUTS code: PL213

Internet address(es):

Main address: www.mpo.krakow.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.mpo.krakow.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Zakup wraz z dostaw? do siedziby Zamawiaj?cego benzyn bezolowiowych dla Miejskiego Przedsi?biorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie.

Reference number: TZ/TT/25/2017
II.1.2) Main CPV code
09132000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Zakup wraz z dostaw? do siedziby Zamawiaj?cego benzyn bezolowiowych dla Miejskiego Przedsi?biorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest zakup wraz z dostaw? do siedziby Zamawiaj?cego benzyn bezolowiowych w ilo?ci:

? zadanie nr 1 ? dostawa benzyny bezolowiowej Pb95 w ilo?ci 1 650 m3

? zadanie nr 2 ? dostawa benzyny bezolowiowej Pb98 w ilo?ci 150 m3

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawiera zal. nr 1 do SIWZ.

Miejsce dostawy przedmiotu zamowienia: Stacja Paliw Miejskiego Przedsi?biorstwa Oczyszczania Sp. z o.o., ul. Nowohucka 1, 31 ? 580 Krakow.

Zamawiaj?cy przewiduje wprowadzanie zmian do umowy w zakresie:

a) terminu realizacji przedmiotowego zamowienia publicznego w sytuacji, gdyby Zamawiaj?cy nie zlo?yl Wykonawcy w ci?gu 12 miesi?cy od daty podpisania umowy zapotrzebowania na ilo?? paliwa b?d?c? przedmiotem zamowienia. Wowczas termin realizacji ulegnie zmianie a? do wyczerpania ilo?ci wskazanej w SIWZ pod warunkiem i? Wykonawca wyrazi zgod? na realizacj? dostaw na zasadach i wedlug cen okre?lonych w zawartej umowie nie dlu?ej jednak ni? do uplywu 4 lat od dnia zawarcia umowy. W przypadku je?eli wykonawca nie wyrazi zgody na zmian? terminu realizacji umowy ulegnie ona rozwi?zaniu a Zamawiaj?cy zostanie zwolniony z obowi?zku realizacji niewykorzystanej cz??ci zamowienia bez przyslugiwania jakichkolwiek roszcze? z tego tytulu wykonawcy, na co wykonawca wyra?a zgod?. W takim przypadku Wykonawca mo?e ??da? jedynie wynagrodzenia nale?nego mu z tytulu wykonania cz??ci umowy.

b) mo?liwo?ci zmniejszenia ilo?ci zamawianego paliwa o 20 % w przypadku mniejszej sprzeda?y lub zu?ycia paliw, a Wykonawcy z tego tytulu nie b?d? przyslugiwaly wobec Zamawiaj?cego jakiekolwiek roszczenia.

c) zastosowania zamowie? zamiennych tj. w przypadku gdy ilo?? sprzedanej benzyny Pb98 bylaby ni?sza ni? pierwotnie zakladana przez Zamawiaj?cego wowczas Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo zamowienia (zamiast benzyny Pb98) benzyny Pb95 i odwrotnie.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

O udzielenie przedmiotowego zamowienia publicznego mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy spelniaj? warunki okre?lone w art. 22 ust. 1 b ustawy Prawo zamowie? publicznych tj.: posiadaj? koncesj? na prowadzenie dzialalno?ci w zakresie obrotu paliwami.

Wykonawca zgodnie z art. 25a ust. 2, jako wst?pne potwierdzenie, spelnia warunki udzialu w post?powaniu sklada Jednolity Europejski Dokument Zamowienia (JEDZ). Wykonawca wypelnia JEDZ w cz??ci IV sekcji A pkt 1 JEDZ zobowi?zany jest wykaza?, i? posiada koncesj? o ktorej mowa w pkt 6a) SIWZ.

Zamawiaj?cy, stosowanie do tre?ci art. 26 ust. 1 ustawy Prawo zamowie? Publicznych wezwie Wykonawc?, ktory zlo?y ofert? ocenian? najwy?ej, do zlo?enia w wyznaczonym, nie krotszym ni? 10 dni terminie, aktualnych na dzie? zlo?enia o?wiadcze? lub dokumentow potwierdzaj?cych okoliczno?ci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 tj. zobowi?zany b?dzie przedlo?y? koncesj?, o ktorej mowa w pkt. 6 a) SIWZ, na prowadzenie dzialalno?ci w zakresie obrotu paliwami.

Zgodnie z art. 25a ust. 3 pkt 1 Wykonawca, ktory powoluje si? na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelniania, w zakresie, w jakim powoluje si? na ich zasoby, warunkow udzialu w post?powaniu sklada tak?e JEDZ dotycz?cy tych podmiotow w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 i ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo zamowie? publicznych.

Zamawiaj?cy w niniejszym post?powaniu najpierw dokona oceny ofert, a nast?pnie zbada, czy Wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

Zamawiaj?cy, stosowanie do tre?ci art. 26 ust. 1 ustawy Prawo zamowie? Publicznych wezwie Wykonawc?, ktory zlo?y ofert? ocenian? najwy?ej, do zlo?enia w wyznaczonym, nie krotszym ni? 10 dni terminie, aktualnych na dzie? zlo?enia o?wiadcze? lub dokumentow potwierdzaj?cych, i? Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo zamowie? publicznych. Wykonawca zobowi?zany b?dzie przedlo?y?:

? aktualny odpis z wla?ciwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy, wystawiony nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert,

? aktualne za?wiadczenia wla?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem podatkowym w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu ? wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert,

? aktualne za?wiadczenia wla?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu Ubezpiecze? Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu ? wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert,

c.d. w pkt. III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Wykonawca zgodnie z art. 25a ust. 2, jako wst?pne potwierdzenie, spelnia warunki udzialu w post?powaniu sklada Jednolity Europejski Dokument Zamowienia (JEDZ). Wykonawca wypelnia JEDZ w cz??ci w cz??ci IV sekcja B pkt 5 JEDZ zobowi?zany jest wykaza?, i? jest ubezpieczony na kwot?, o ktorej mowa w pkt 6 b) SIWZ.

Zamawiaj?cy, stosowanie do tre?ci art. 26 ust. 1 ustawy Prawo zamowie? Publicznych wezwie Wykonawc?, ktory zlo?y ofert? ocenian? najwy?ej, do zlo?enia w wyznaczonym, nie krotszym ni? 10 dni terminie, aktualnych na dzie? zlo?enia o?wiadcze? lub dokumentow potwierdzaj?cych okoliczno?ci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 tj. dokument potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamowienia na sum? gwarancyjn? okre?lon? w pkt 6 b).

c.d. z pkt. III.1.1) Zdolno?? do prowadzenia dzialalno?ci zawodowej, w tym wymogi zwi?zane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego.

? aktualn? informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawionej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert.

? o?wiadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo ? w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ? dokumentow potwierdzaj?cych dokonanie platno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie splat tych nale?no?ci;

? o?wiadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamowienia publiczne.

Minimum level(s) of standards possibly required:

O udzielenie przedmiotowego zamowienia publicznego mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy spelniaj? warunki okre?lone w art. 22 ust. 1 b ustawy Prawo zamowie? publicznych tj. posiadaj? ubezpieczenie od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamowienia w wysoko?ci nie ni?szej ni? 1 000 000 zl.

O udzielenie przedmiotowego zamowienia publicznego mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy spelniaj? warunki okre?lone w art. 22 ust. 1 b ustawy Prawo zamowie? publicznych tj. posiadaj? ubezpieczenie od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamowienia w wysoko?ci nie ni?szej ni? 1 000 000 zl.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Wykonawca zgodnie z art. 25a ust. 2, jako wst?pne potwierdzenie, spelnia warunki udzialu w post?powaniu sklada Jednolity Europejski Dokument Zamowienia (JEDZ). Wykonawca w cz??ci IV sekcja C pkt. 1b JEDZ zobowi?zany jest wykaza?, i? wykonal dostawy, o ktorych mowa w pkt 6 c) niniejszej SIWZ z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i odbiorcow.

Zamawiaj?cy, stosowanie do tre?ci art. 26 ust. 1 ustawy Prawo zamowie? Publicznych wezwie Wykonawc?, ktory zlo?y ofert? ocenian? najwy?ej, do zlo?enia w wyznaczonym, nie krotszym ni? 10 dni terminie, aktualnych na dzie? zlo?enia o?wiadcze? lub dokumentow potwierdzaj?cych okoliczno?ci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 tj. zobowi?zany b?dzie przedlo?y? dowody potwierdzaj?ce, i? dostawy te zostaly wykonane lub s? wykonywane nale?ycie. Dowodami potwierdzaj?cymi, ?e dostawy, o ktorych mowa w pkt 6 c) SIWZ zostaly wykonane lub s? wykonywane nale?ycie, s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego uslugi byly wykonywane. Je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentow ? o?wiadczenie Wykonawcy b?d? inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by? wydane nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert.

Minimum level(s) of standards possibly required:

O udzielenie przedmiotowego zamowienia publicznego mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy spelniaj? warunki okre?lone w art. 22 ust. 1 b ustawy Prawo zamowie? publicznych tj. wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, co najmniej dwie dostawy benzyn bezolowiowych w ilo?ci nie mniejszej ni? 1 500 m3 (ka?da z dostaw), wykonane w okresie nie dlu?szym ni? 12 miesi?cy.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

Zgodnie z projektem umowy stanowi?cym zal?cznik nr 4 do SIWZ.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 15/11/2017
Local time: 10:30
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 15/11/2017
Local time: 11:00
Place:

Oferty nale?y sklada? w siedzibie Zamawiaj?cego: Krakow ul. Nowohucka 1 Sekretariat. P.101.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

Do oferty Wykonawca zobowi?zany jest dol?czy?:

a) wypelniony formularz oferty ? zgodnie z zal. nr 2 do SIWZ;

b) wypelniony formularz kalkulacji ceny oferty ? zgodnie z zal. nr 3 do SIWZ;

c) wypelniony ?JEDZ,

d) dowod wniesienia wadium.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17 a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17 a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcom przysluguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale VI ustawy Prawo zamowie? publicznych, je?eli maj? lub mieli interes prawny w uzyskaniu zamowienia oraz ponie?li lub mog? ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow ustawy.

2. Odwolanie przysluguje wyl?cznie od niezgodnej z ustaw? czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia publicznego lub zaniechania czynno?ci, do ktorej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy.

3. Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob.

4. Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu oraz specyfikacji istotnych warunkow zamowienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunkow zamowienia na stronie internetowej.

5. Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w art. 182 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamowie? publicznych wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.

6. Do spraw dotycz?cych wniesienia ?rodkow ochrony prawnej maj? zastosowanie przepisy art. 180?198 ustawy Prawo zamowie? publicznych.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17 a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Krakow: Petrol

2017/S 193-395563

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Miejskie Przedsi?biorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.
TZ/TT/25/2017
ul. Nowohucka 1
Krakow
31-580
Poland
Contact person: Beata Wolnik
Telephone: +48 126462202
E-mail: zp@mpo.krakow.pl
Fax: +48 126462350
NUTS code: PL213

Internet address(es):

Main address: www.mpo.krakow.pl

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Zakup wraz z dostaw? do siedziby Zamawiaj?cego benzyn bezolowiowych dla Miejskiego Przedsi?biorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie.

Reference number: TZ/TT/25/2017
II.1.2) Main CPV code
09132000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 15/11/2017
Local time: 10:30
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
TI Title Poland-Krakow: Petrol
ND Document number 395563-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place KRAKOW
AU Authority name Miejskie Przedsi?biorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. (TZ/TT/25/2017)
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 04/10/2017
DT Deadline 15/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 09132000 - Petrol
OC Original CPV code 09132000 - Petrol
RC NUTS code PL213
IA Internet address (URL) www.mpo.krakow.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >