Romania-Joseni: Gully emptiers

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 17 - Aircraft Launching, Landing, and Ground Handling Equipment
Opps ID: NBD00003520675679446
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Nov 3, 2017
Solicitation No: 397030-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Romania-Joseni: Gully emptiers

2017/S 193-397030

Contract notice

Supplies

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Comuna Joseni
Str. Principala nr. 666
For the attention of: Gall Szabolcs
537130 Joseni
Romania
Telephone: +40 266354003
E-mail: gall_sz@yahoo.com
Fax: +40 266364498

Internet address(es):

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

34144410 , 42400000

Description
Gully emptiers.
Lifting and handling equipment and parts.

Section IV: Procedure

IV.3) Administrative information
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 31.10.2017 - 15:00
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
3.11.2017 - 16:00
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Romanian.
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Romania-Joseni: Gully emptiers

2017/S 193-397030

Contract notice

Supplies

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Comuna Joseni
Str. Principala nr. 666
For the attention of: Gall Szabolcs
537130 Joseni
Romania
Telephone: +40 266354003
E-mail: gall_sz@yahoo.com
Fax: +40 266364498

Internet address(es):

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

I.2) Type of the contracting authority
Other: Unitate administrativ teritoriala
I.3) Main activity
Other: Servicii publice locale
I.4) Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority:
Furnizarea de produse pentru dotarea cu echipamente pentru instalatii de apa si canalizare, in cadrul proiectului: ?Extindere si reabilitare retea de canalizare cu amenajare camera gratar rar la statia de epurare si extindere retea de apa, comuna Joseni, jud. Harghita.
II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Supplies
Purchase
Main site or location of works, place of delivery or of performance: Comuna Joseni, sat Joseni.

NUTS code RO124

II.1.3) Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves a public contract
II.1.4) Information on framework agreement
II.1.5) Short description of the contract or purchase(s)
Contractul cuprinde prevederile privind furnizare de produse. Lista cu dotari este cuprins in Formular F4 din Proiectul Tehnic, iar specificatiile tehnice si descrierile produselor de furnizat se regasesc in Fisele tehnice F5 din documentatia de atribuire (PT).
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

34144410 , 42400000

II.1.7) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
II.1.8) Lots
This contract is divided into lots: no
II.1.9) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2) Quantity or scope of the contract
II.2.1) Total quantity or scope:
Contractul pentru furnizarea de produse pentru dotarea cu echipamente pentru instalatii de apa si canalizare in cadrul proiectului: ?Extindere si reabilitare retea de canalizare cu amenajare camera gratar rar la statia de epurare si extindere retea de apa, comuna Joseni, jud. Harghitacuprinde prevederile privind furnizare de produse conform Listei cu dotari cuprins in Formularul F4 din Proiectul Tehnic, iar specificatiile tehnice si descrierile produselor de furnizat se regasesc in Fisele tehnice F4 din documentatia de atribuire.
Estimated value excluding VAT: 696 582,90 RON
II.2.2) Information about options
Options: no
II.2.3) Information about renewals
II.3) Duration of the contract or time limit for completion
Duration in months: 23 (from the award of the contract)

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions relating to the contract
III.1.1) Deposits and guarantees required:
Ofertantul va constitui garantia de participare in cuantum de 6 965 RON. Echivalenta in valuta a valorii exprimate in RON se va determina corespunzator cursului stabilit de BNR la data publicarii invitatiei de participare in SEAP. Garantia de participare se constituie in conformitate cu prevederile art. 36 din HG nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.
In cazul viramentului bancar, plata se va realiza in contul RO98TREZ3535006XXX001337 deschis la Trezoreria Mun. Gheorgheni. Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu 120 zile (perioada de valabilitate a ofertei).
Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate si se prezinta autoritatii contractante cel mai tarziu la data si ora-limita de depunere a ofertelor. Garantia de participare constituita printr-un instrument de garantare se va depune scanat in SEAP. In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana (Formularul nr. 1).
Cuantumul garantiei de buna executie este de 10 % din valoarea contractului fara TVA. Garantia se va constitui in conformitate cu art. 40 din HG nr. 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare. Aceasta poate fi constituita si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz, contractantul are obligatia de a deschide la unit. Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala care se depune de catre contractant nu trebuie sa fie mai mica de 0,5 % din valoarea contractului.
(Formularul nr. 2).
III.1.2) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala.
III.1.3) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016. Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016. Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr. 100/2016.
III.1.4) Other particular conditions
The performance of the contract is subject to particular conditions: no
III.2) Conditions for participation
III.2.1) Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: 1. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (inclusiv eventualii terti si subcontractanti) cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Aceste documente pot fi:
? certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;
? cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;
? dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
? alte documente edificatoare, dupa caz.
2. Numele persoanelor ce detin functii de decizie din cadrul autoritatii contractante, si a celor implicati in procedura din partea acestuia:
Gall Szabolcs ? primar, Bege Laszlo Balazs ? viceprimar, Iszlai Barna Rudolf ? secretarul comunei,
Membrii Consiliului Local: Balog-Baricz Remilda, Baricz Attila- Karoly, Baricz Gergely, Baricz Robert, Erdos Ildiko, Gal Adel, Gyorgy Szabolcs, Kis Lorand, Laczko Agoston, Portik Iosif, Simon Attila, Szakacs Laszlo-Levente, Vaszi Laszlo, Baricz Robert.
Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire: Balazs Anna Eva ? presedintele comisiei de evaluare, Gal Klara ? membru, Borsos Francisc ? membru, Gyorfy Edit ? membru, Krizbai Levente ? membru, Rimoti Andrea Noemi ? membru de rezerva, Janosi Julianna ? membru de rezerva. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
III.2.2) Economic and financial ability
III.2.3) Technical capacity
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:
Ofertantul trebuie sa demonstreze, ca a livrat in ultimii 3 ani produse, echipamente pentru instalatii de apa si canalizare, similare din punctul de vedere al parametrilor tehnici si al complexitatii, cu cele care fac obiectul achizitiei, in valoare cumulata de cel putin 696 580 RON.
Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze
Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi (se va completa ? Formularul nr.5).
Minimum level(s) of standards possibly required:
Modalitate prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile ce descriu nivelul lor de experienta, prin raportare la contractele executate in trecut, corespunzator cerintelor autoritatii contractante.
Urmatoarele documente justificative care probeaza indeplinirea cerintei vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, fara a se limita la: contracte sau parti din contract, certificate de predare-primire; ? recomandari; ? procese-verbale de receptie; -certificate constatatoare sau orice alte documente
In cazul depunerii unei oferte comune, DUAE va fi completat de catre fiecare operator economic in parte.
Acordul de asocire (Formular 3) se depune odata cu DUAE. La solicitarea autoritatii contractante, doar ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va prezenta documente justificative ale asociatilor care probeaza indeplinirea cerintei privind capacitatea tehnica si profesionala.
Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta in conformitate cu art.182 din Legea nr. 98/2016.
Modalitate de indeplinire: in DUAE completat de ofertant se vor include si informatiile cu privire la existenta unei sustineri de terta parte, precum si celelalte aspecte solicitate prin formatul standard al DUAE.
Tertul/tertii sustinatori vor completa DUAE cu informatii privind nivelul lor de experienta, prin raportare la contractele executate in trecut, corespunzator sustinerii acordate.
Se solicita tuturor ofertantilor, ca odata cu depunerea DUAE sa prezinte angajamentul tertului sustinator (Formular nr. 4) impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora, acordul de asociere si acordul de subcontractare. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului aflat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Prin angajamentul ferm, tertul/tertii confirma, prezentand documente justificative, dupa caz, faptul ca va/vor sprijini ofertantul in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale, fie prin precizarea modului in care va interveni concret, pentru a duce la indeplinire respectivele activitati pentru care a acordat sustinerea, fie prin identificarea resurselor tehnice si profesionale pe care le va pune la dispozitie ofertantului (descriind modul concret in care va realiza acest lucru).
Totodata, prin angajamentul ferm, tertul/tertii se va/vor angaja ca va/vor raspunde in mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achizitie publica. Raspunderea solidara a tertului/tertilor sustinator/sustinatori se va angaja sub conditia neindeplinirii de catre acesta/acestia a obligatiilor de sustinere asumate prin angajament.
Modalitate de indeplinire: in DUAE completat de ofertant se vor include si informatiile solicitate cu privire la subcontractanti.
In cazul in care ofertantul utilizeaza capacitatile subcontractantului/subcontractantilor pentru a indeplini criteriile de calificare, se va prezenta cate un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanti, completat si semnat in mod corespunzator de catre fiecare dintre acestia. Odata cu DUAE se va/vor depune acordul/acordurile de subcontractare (Formular 5).
Operatorul economic clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada indeplinirii cerintelor de calificare prin subcontractanti prin prezentarea de documente justificative ale acestora, la solicitarea Autoritatii Contractante.
III.2.4) Information about reserved contracts
III.3) Conditions specific to services contracts
III.3.1) Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession: no
III.3.2) Staff responsible for the execution of the service
Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service: no

Section IV: Procedure

IV.1) Type of procedure
IV.1.1) Type of procedure
Open
IV.1.2) Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
IV.1.3) Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
IV.2) Award criteria
IV.2.1) Award criteria
Lowest price
IV.2.2) Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3) Administrative information
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting authority:
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract
no
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 31.10.2017 - 15:00
Payable documents: no
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
3.11.2017 - 16:00
IV.3.5) Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Romanian.
IV.3.7) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
in days: 120 (from the date stated for receipt of tender)
IV.3.8) Conditions for opening of tenders
Date: 28.11.2017 - 18:00

Place:

In SEAP.

Persons authorised to be present at the opening of tenders: no

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Reference to project(s) and/or programme(s): Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala.
VI.3) Additional information
Interactiunea cu ofertantii, respectiv procesul de evaluare a ofertelor se va desfasura dupa urmatoarele reguli:
Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (site-urile furnizorilor de semnatura electronica).
Reguli de comunicare si transmitere a datelor: solicitarile de clarificari referitorare la prezenta documentatie de atribuire se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la Sectiunea ?Intrebari din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP la Sectiunea ?Documentatie, clarificari si decizii din cadrul anuntului de participar simplificat.

Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentatia de atribuire, operatorii economici se vor inregistra in SEAP ( www.e-licitatie.ro ) ca operator economic conform prevederilor art. 5 alin. (1) din HG nr. 395/2016 si vor transmite solicitarile avand in vedere termenele de raspuns ale autoritatii contractante prevazute la art. 160-161 din Legea nr. 98/2016. Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare in legatura cu oferta prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile in SEAP (Sectiunea ?Intrebari).

In vederea completarii DUAE, operatorii economici participanti la procedura vor accesa serviciul dedicat completarii on-line a DUAE la adresa de Internet: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter .

Comisia de evaluare va analiza DUAE in corelatie cu cerintele stabilite prin fisa de date a achizitiei.
Comisia de evaluare va analiza si verifica fiecare oferta din punct de vedere al elementelor tehnice propuse, iar ulterior din punct de vedere al aspectelor financiare pe care le implica.
In urma finalizarii fiecareia dintre fazele de verificare prevazute mai sus autoritatea contractanta va comunica fiecarui ofertant ce a fost respins motivele care au stat la baza acestei decizii, iar celorlalti faptul ca se trece la faza urmatoare de verificare, cu respectarea prevederilor Capitolului IV, Sectiunea a 13 ? a din Legea nr. 98/2016.
In urma finalizarii fiecareia dintre fazele de verificare prevazute mai sus, autoritatea contractanta va introduce in SEAP rezultatul admis/respins, si va deschide in SEAP sesiunea pentru prezentarea documentelor suport aferente DUAE depuse de ofertantul de pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, acordand un termen de raspuns.
Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea ?Intrebari), in format electronic, semnate cu semnatura electronica, conform Legii 455/2001.
Operatorii economici vor respecta modelul de contract de furnizari.
VI.4) Procedures for appeal
VI.4.1) Body responsible for appeal procedures

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
030084 Bucuresti
Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Internet address: http://www.cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

VI.4.2) Lodging of appeals
Precise information on deadline(s) for lodging appeals: Eventualele contestatii se pot depune la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor si vor fi solutionate potrivit Legii 101/2016. Termenul de depunere al contestatiei: in conformitate cu art. 8 din legea 101/2016.
VI.4.3) Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

Comuna Joseni
Str. Principala nr. 666
537130 Joseni
Romania
E-mail: gall_sz@yahoo.com
Telephone: +40 266354003
Fax: +40 266364498

VI.5) Date of dispatch of this notice:
2.10.2017
TI Title Romania-Joseni: Gully emptiers
ND Document number 397030-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place JOSENI
AU Authority name Comuna Joseni
OL Original language RO
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country RO
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 02/10/2017
DD Deadline for the request of documents 31/10/2017
DT Deadline 03/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
TY Type of bid 1 - Submission for all lots
AC Award criteria 1 - Lowest price
PC CPV code 34144410 - Gully emptiers
42400000 - Lifting and handling equipment and parts
OC Original CPV code 34144410 - Gully emptiers
42400000 - Lifting and handling equipment and parts
RC NUTS code RO124
DI Directive Classical Directive 2004/18/EC

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >