Poland-Opole: Construction supervision services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • Y - Construction of Structures and Facilities
Opps ID: NBD00003521547768805
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Oct 25, 2017
Solicitation No: 396101-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Opole: Construction supervision services

2017/S 193-396101

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Miejski Zarz?d Drog w Opolu
530546013
ul. Obro?cow Stalingradu 66
Opole
45-512
Poland
Contact person: Robert Mazurkiewicz-Biczuk, Piotr Podgorzec
Telephone: +48 774697400
E-mail: mzd_opole@um.opole.pl
Fax: +48 774697402
NUTS code: PL524

Internet address(es):

Main address: www.mzd.opole.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://bip.um.opole.pl
Additional information can be obtained from another address:
Miejski Zarz?d Drog w Opolu
ul. Obro?cow Stalingradu 66
Opole
45-512
Poland
Contact person: Robert Mazurkiewicz-Biczuk, Piotr Podgorzec
Telephone: +48 774697400
E-mail: mzd_opole@um.opole.pl
Fax: +48 774697402
NUTS code: PL524

Internet address(es):

Main address: http://bip.um.opole.pl

Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Miejski Zarz?d Drog w Opolu
ul. Obro?cow Stalingradu 66
Opole
45-512
Poland
Contact person: Robert Mazurkiewicz-Biczuk, Piotr Podgorzec
Telephone: +48 774697400
E-mail: mzd_opole@um.opole.pl
Fax: +48 774697402
NUTS code: PL524

Internet address(es):

Main address: http://bip.um.opole.pl

I.4) Type of the contracting authority
Regional or local agency/office
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Pelnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. ?Budowa obwodnicy piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy polnocnej do ul. Krapkowickiej Etap II- od w?zla Niemodli?ska do obwodnicy polnocnej ? usl.

Reference number: NP.260.38.2017.P
II.1.2) Main CPV code
71520000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest pelnienie uslugi nadzoru inwestorskiego nad robotami. W zakres zadania wchodzi:

1.pelnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami wyst?puj?cych bran? (m.in. drogowej, mostowej, konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej),

2.koordynacja robot budowlano-monta?owych na zadaniu inwestycyjnym,

3.dokonywanie rozlicze? rzeczowo-finansowych projektu poprzez pomoc w opracowywaniu przez Zamawiaj?cego wnioskow o platno?? wraz z niezb?dnymi zal?cznikami i przekazywanie ich Zamawiaj?cemu w terminie umo?liwiaj?cym spelnienie warunkow dotycz?cych rozlicze? zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu,

4.przekazywanie Zamawiaj?cemu niezb?dnych danych do zlo?enia wniosku o platno?? w cz??ci sprawozdawczej zwi?zanej z post?pem robot, zaistnieniem ryzyk zwi?zanych z realizacj? Projektu, itp.,

5.dokonywanie sprawozdawczo?ci zwi?zanej z realizacj? projektu poprzez sporz?dzanie raportow zgodnie z zapisami SIWZ

6. wykonywanie bada? sprawdzaj?cych.

II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 422 285.56 EUR
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
71540000
71000000
71247000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL524
Main site or place of performance:

Miasto Opole.

II.2.4) Description of the procurement:

1.2.1. Do obowi?zkow In?yniera Kontraktu nale?y:

a) wykonywanie czynno?ci okre?lonych w zal?czniku nr 7 do SIWZ pn. Szczegolowe wymagania Zamawiaj?cego dla zadania: ?Pelnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Budowa obwodnicy piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy polnocnej do ul. Krapkowickiej Etap II- od w?zla Niemodli?ska do obwodnicy polnocnej ? usluga In?yniera Kontraktu,

b) wykonywanie innych nie wymienionych w zal?czniku nr 7 czynno?ci i prac, ktore oka?? si? konieczne w trakcie trwania zamowienia do prawidlowej realizacji i osi?gni?cia planowanych efektow zadania oraz zabezpieczenie interesow Zamawiaj?cego.

1.2.2. Usluga realizowana b?dzie w oparciu o nast?puj?ce dokumenty:

a) dokumentacj? pn. ? Budowa obwodnicy piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy polnocnej do ul. Krapkowickiej Etap II- od w?zla Niemodli?ska do obwodnicy polnocnej ? podetap bez w?zla Niemodli?ska ? dokumentacja projektowa i Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych opracowane przez Biuro Projektowe Ayesa Ingenieria Y Arquitectura S.A Oddzial w Polsce, ul. Szyb Walenty 26a, 41-700 Ruda ?l?ska,

b) dokumentacj? pn. ?Budowa drogi dojazdowej 1KDW w rejonie ul. Wspolnej w Opolu ? dokumentacja projektowa, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych opracowane przez Pracowni? Projektow? ?PROKOM, ul. Ozimska 8, 45-057 Opole,

c) dokumentacj? pn. ? Budowa drogi lokalnej 3KDL oraz drogi wewn?trznej 3KDW w rejonie ul. Zbo?owej w Opolu ? dokumentacja projektowa, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych opracowane przez Pracowni? Projektow? ?PROKOM, ul. Ozimska 8, 45-057 Opole,

d) dokumentacj? pn. Przebudowa drogi krajowej 94c- przeniesienia stacjonarnego punktu wa?enia pojazdow ? dokumentacja projektowa, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych opracowane przez Pronako Pawel Musiol, Suchy Bor, ul. Sosnowa 24, 46-053 Chrz?stowice,oraz

e) dokumentacje opracowane przez wykonawc? Kontraktu zgodnie ze STWIORB.

1.2.3. Zamierzenie budowlane obejmuje realizacj? nast?puj?cych etapow inwestycji:

ETAP 1) Budowa podetapu obwodnicy piastowskiej, odcinek od w?zla Niemodli?ska do obwodnicy polnocnej

Przedmiot zamowienia obejmuje:

Budow? podetapu obwodnicy piastowskiej, odcinek od w?zla Niemodli?ska do obwodnicy polnocnej.

Przedmiot zamowienia opisany jest dokumentacj? projektow?, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych opracowan? przez Biuro Projektowe Ayesa Ingenieria Y Arquitectura S.A Oddzial w Polsce, ul. Szyb Walenty 26a, 41-700 Ruda ?l?ska

Rodzaj, zakres prac, lokalizacja budowy:

a) lokalizacja budowy: Opole cz??? poludniowo-zachodnia miasta, odcinek od w?zla Niemodli?ska do obwodnicy polnocnej,

b) rodzaj prac: m.in. roboty drogowe, roboty in?ynierskie, mostowe, roboty z zakresu bran?y elektroenergetycznej, teletechnicznej, hydrotechnicznej, sanitarnej (sie? gazowa, sie? wodoci?gowa, kanalizacja sanitarna, kanalizacyjna deszczowa),

Zakres rzeczowy m.in.:

a) Roboty drogowe

budowa odcinka obwodnicy piastowskiej,

przebudowa odcinka drogi krajowej (obwodnicy polnocnej) nr 46 i nr 94 do przekroju dwujezdniowego,

budowa w?zla typu WA na pol?czeniu drogi krajowej nr 46 i nr 94 z projektowan? obwodnic?,

budowa w?zla typu WB na pol?czeniu drogi wojewodzkiej nr 414 (ul. Wroclawska) z projektowan? obwodnic?,

budowa drog zbiorczych serwisowych w tym drogi klasy Z ? droga zbiorcza nr 7, drogi klasy L ? droga zbiorcza nr 4, drogi klasy D ? droga zbiorcza nr 5 oraz drog wewn?trznych nr 1,2,3,6 oraz 8;

przebudowa drogi klasy L -ul. 10 sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej.

b) Obiekty in?ynierskie

obiekty w ci?gu projektowanej obwodnicy piastowskiej,

most w ci?gu przebudowywanej obwodnicy polnocnej,

wiadukt w ci?gu przebudowywanej ul. 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej,

?ciany oporowe,

przepusty,

c) budowa kanalizacji deszczowej wraz z urz?dzeniami,

d) gospodarka zieleni?

Cd. II.2.11).

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Jako?? / Weighting: 22
Quality criterion - Name: Do?wiadczenie personelu wykonawcy / Weighting: 18
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/12/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Doko?czenie pkt II.2.4)

e) urz?dzenia ochrony ?rodowiska (budowa ekranow akustycznych, budowa zbiornikow retencyjnych, separatorow, osadnikow)

f) o?wietlenie

g) budowa kanalu technologicznego

h) przebudowa istniej?cej infrastruktury technicznej:

linie elektroenergetyczne,

sieci teletechniczne i teleinformatyczne,

kanalizacji sanitarnej

sie? wodoci?gowej,

sie? gazowej,

ETAP 2) Budowa drog zbiorczych 1KDW, 3KDL, 3KDW

a) Budowa drogi 1KDW w rejonie ul. Wspolnej w Opolu

Przedmiot zamowienia obejmuje:

Budow? drogi 1KDW w rejonie ul. Wspolnej w Opolu.

Przedmiot zamowienia opisany jest dokumentacj? projektow?, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych opracowan? przez Pracowni? Projektow? ?PROKOM, ul. Ozimska 8, 45-057 Opole

Rodzaj, zakres prac, lokalizacja budowy:

a) lokalizacja budowy: Opole cz??? poludniowo-zachodnia miasta, rejon ul. Wspolnej,

b) rodzaj prac: m.in. roboty z zakresu bran?y drogowej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, sanitarnej- kanalizacyjna deszczowa,

Zakres rzeczowy m.in.:

a) Roboty drogowe

budowa odcinka drogi dojazdowej od ul. Wspolnej do istniej?cej zabudowy

przebudowa przystanku autobusowego

b) budowa kanalizacji deszczowej,

c) o?wietlenie uliczne

d) przebudowa/zabezpieczenie istniej?cej infrastruktury technicznej:

linii elektroenergetycznej,

sieci teletechniczne

b) Budowa drog 3KDL, 3KDW w rejonie ul. Zbo?owej w Opolu

Przedmiot zamowienia obejmuje:

Budow? drogi 3KDL oraz drogi 3KDW w rejonie ul. Zbo?owej w Opolu.

Przedmiot zamowienia opisany jest dokumentacj? projektow?, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych opracowan? przez Pracowni? Projektow? ?PROKOM, ul. Ozimska 8, 45-057 Opole

Rodzaj, zakres prac, lokalizacja budowy:

a) lokalizacja budowy: Opole cz??? poludniowo-zachodnia miasta, rejon ul. Zbo?owej/ ul. 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowane

b) rodzaj prac: m.in. roboty z zakresu bran?y drogowej, elektroenergetycznej, sanitarnej-kanalizacyjna deszczowa, ziele?,

Zakres rzeczowy m.in.:

a) Roboty drogowe

budowa odcinka drogi lokalnej 3KDL,

budowa odcinka drogi wewn?trze 3KDW,

b) budowa kanalizacji deszczowej,

c) przebudowa istniej?cego o?wietlenie terenu

d) przebudowa/zabezpieczenie istniej?cej infrastruktury technicznej:

linii elektroenergetycznej,

gospodarka zieleni?.

ETAP 3) Przebudowa drogi krajowej 94c ? przeniesienie stanowiska wagowego

Przedmiot zamowienia obejmuje:

Przebudow? drogi krajowej 94c ? przeniesienie stacjonarnego punktu wa?enia pojazdow. Przedmiot zamowienia opisany jest dokumentacj? projektow?, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych opracowan? przez ProNaKo Pawel Musiol, Suchy Bor, ul. Sosnowa 24, 46-053 Chrz?stowice.

Rodzaj, zakres prac, lokalizacja budowy:

a) lokalizacja budowy: Opole cz??? poludniowo-zachodnia miasta, obwodnica polnocna miasta Opola

b) rodzaj prac: m.in. roboty z zakresu bran?y drogowej, elektroenergetycznej, teletechnicznej.

Zakres rzeczowy m.in.:

a) Roboty drogowe w tym: budowa stacjonarnego punktu wa?enia pojazdow, remont nawierzchni drogi

b) likwidacja i budowa urz?dze? wodnych

c) o?wietlenie parkingu

d) budowa/zabezpieczenie infrastruktury technicznej:

linii elektroenergetycznej,

sieci teletechnicznej

ETAP 4) Dostawa i monta? tablic informacyjnych i pami?tkowych

Przedmiot zamowienia obejmuje:

Wykonanie, dowoz i monta? tablic informacyjnych (2szt.) i pami?tkowych (2szt.), o wymiarach 2x3 m, zgodnie z wytycznymi zamawiaj?cego oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko 2014-2020; jak rownie? opracowanie projektu budowlanego lub innej niezb?dnej dokumentacji wymaganej obowi?zuj?cym Prawem polskim budowlanym oraz uzyskanie pozwolenia na budow? lub zgloszenie robot nie wymagaj?cych pozwolenia na budow? (lub innej decyzji administracyjnej) w przypadku, gdy b?dzie to wymagane dla monta?u tablic.

Pozostale wymagania Zamawiaj?cego okre?la szczegolowo SIWZ.

II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: P0IS.04.02.00.00-0042/16-00.
II.2.14) Additional information

Wykonawcy wraz z formularzem oferty skladaj?:

a. formularz JEDZ dotycz?cy wykonawcy lub ka?dego z wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie post?powania,

b. formularz JEDZ dotycz?cy podmiotow, na ktorych zdolno?ciach lub sytuacji wykonawca polega na zasadzie art. 22a ust. 1 u.p.z.p. (?podmioty trzecie),

c. formularz JEDZ dotycz?cy podwykonawcow (inni podwykonawcy ni? art. 22a ust. 1 pzp).

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiaj?cy odst?puje od okre?lenia warunku posiadania kompetencji lub uprawnie? do prowadzenia okre?lonej dzialalno?ci zawodowej. Z uwagi na brak miejsca w ogloszeniu: Zamawiaj?cy wykluczy wykonawc? zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz 24 ust. 5 pkt 1,2,4-8 u.p.z.p + dokumenty zgodnie z SIWZ.:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 u.p.z.p. oraz, odno?nie skazania za wykroczenie na kar? aresztu, w zakresie okre?lonym przez zamawiaj?cego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 u.p.z.p., wystawionej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu ? Zamawiaj?cy zgodnie z zapisami art. 26 ust. 1 u.p.z.p. wezwie Wykonawc?, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona, do zlo?enia niniejszego dokumentu w wyznaczonym, nie krotszym ni? 10 dni terminie;

2) za?wiadczenia wla?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca zawarl poro-zumienie z wla?ciwym organem podatkowym w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu ? Zamawiaj?cy zgodnie z zapisami art. 26 ust. 1 u.p.z.p. wezwie Wykonawc?, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona, do zlo?enia niniejszego dokumentu w wyznaczonym, nie krotszym ni? 10 dni terminie;

3) za?wiadczenia wla?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu Ubezpiecze? Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z oplacaniem skla-dek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi od-setkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na ra-ty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu ? Zamawiaj?cy zgodnie z zapisami art. 26 ust. 1 u.p.z.p. wezwie Wykonawc?, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona, do zlo?enia niniejszego dokumentu w wyznaczonym, nie krotszym ni? 10 dni terminie;

4) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 u.p.z.p zamawiaj?cy ??da przedstawienia odpisu z wla?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne prze-pisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji ? Zamawiaj?cy zgodnie z zapisami art.

26 ust. 1 u.p.z.p. wezwie Wykonawc?, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona, do zlo?enia niniejszego dokumentu w wyznaczonym, nie krotszym ni? 10 dni terminie

5) o?wiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo ? w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ? dokumentow potwierdzaj?cych dokonanie platno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie splat tych nale?no?ci ? Zamawiaj?cy zgodnie z zapisami art. 26 ust. 1 u.p.z.p. wezwie Wykonawc?, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona, do zlo?enia niniejszego dokumentu w wyznaczonym, nie krotszym ni? 10 dni terminie;

6) o?wiadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamowienia publiczne ? Zamawiaj?cy zgodnie z zapisami art. 26 ust. 1 u.p.z.p. wezwie Wykonawc?, cd. III.1.2).

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy odst?puje od okre?lenia warunku dotycz?cego sytuacji ekonomicznej i finasowej.

Doko?czenie pkt III.1.2)

Wykluczenie zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz 24 ust. 5 pkt 1,2,4-8 u.p.z.p dokumenty: ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona, do zlo?enia niniejszego dokumentu w wyznaczonym, nie krotszym ni? 10 dni terminie

7) o?wiadczenia wykonawcy o przynale?no?ci albo braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej; w przypadku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej wykonawca mo?e zlo?y? wraz z o?wiadczeniem dokumenty b?d? informacje potwierdzaj?ce, ?e powi?zania z innym wykonawc? nie prowadz? do zaklocenia konkurencji w post?powaniu ? Zamawiaj?cy zgodnie z zapisami art. 26 ust. 1 u.p.z.p. wezwie Wykonawc?, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona, do zlo?enia niniejszego dokumentu w wyznaczonym, nie krotszym ni? 10 dni terminie

8) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i pkt 6 u.p.z.p zamawiaj?cy ??da przedstawienia o?wiadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku s?du skazuj?cego za wykroczenie na kar? ogra-niczenia wolno?ci lub grzywny w zakresie okre?lonym przez zamawiaj?cego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 u.p.z.p. ? Zamawiaj?cy zgodnie z zapisami art. 26 ust. 1 u.p.z.p. wezwie Wykonawc?, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona, do zlo?enia niniejszego dokumentu w wyznaczonym, nie krotszym ni? 10 dni terminie,

9) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 u.p.z.p zamawiaj?cy ??da przedstawienia o?wiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej

o naruszeniu obowi?z-kow wynikaj?cych z przepisow prawa pracy, prawa ochrony ?rodowiska lub przepisow o zabezpieczeniu spolecznym w zakresie okre?lonym przez zamawiaj?cego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 u.p.z.p. ? Zamawiaj?cy zgodnie z zapisami art. 26 ust. 1 u.p.z.p. wezwie Wykonawc?, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona, do zlo?enia niniejszego dokumentu w wyznaczonym, nie krotszym ni? 10 dni terminie,

10) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 u.p.z.p Zamawiaj?cy ??da przedstawienia o?wiadczenia wykonawcy o o?wiadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z oplacaniem podatkow i oplat lokalnych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i oplatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716) ? Zamawiaj?cy zgodnie z zapisami art. 26 ust. 1 u.p.z.p. wezwie Wykonawc?, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona, do zlo?enia niniejszego dokumentu w wyznaczonym, nie krotszym ni? 10 dni terminie.

3. Je?eli wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentow, o ktorych mowa wy?ej w Rozdziale 10 pkt 2:

a) ppkt 1) ? sklada informacj? z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny rownowa?ny dokument wydany przez wla?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w ktorym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dotyczy informacja albo dokument, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 u.p.z.p.;

b) ppkt 2, 3, 4) ? sklada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzib? lub miejsce za-mieszkania, potwierdzaj?ce odpowiednio, ?e:

? nie zalega z oplacaniem podatkow, oplat, skladek na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne albo ?e zawarl po-rozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzyw-nami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu,

? nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlo?ci

Cd. III.1.2) poni?ej:

Minimum level(s) of standards possibly required:

Doko?czenie pkt III.1.2)

Wykluczenie zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz 24 ust. 5 pkt 1,2,4-8 u.p.z.p dokumenty:

4. Dokumenty, o ktorych mowa w powy?ej pkt 3 lit. a oraz lit. b tiret drugi, powinny by? wystawione nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu. Dokument, o ktorym mowa w pkt 3 lit. b tiret pierwszy, powinien by? wystawiony nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem tego terminu.

5. Je?eli w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, nie wydaje si? dokumentow, o ktorych mowa w pkt 3 zast?puje si? je dokumentem zawieraj?-cym odpowiednio o?wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osob uprawnionych do jego reprezentacji, lub o?wiadczenie osoby, ktorej dokument mial dotyczy?, zlo?one przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administra-cyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego wla?ciwym ze wzgl?du na siedzib? lub miejsce za-mieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 6 stosuje si?.

6. W przypadku w?tpliwo?ci, co do tre?ci dokumentu zlo?onego przez Wykonawc?, zamawiaj?cy mo?e zwroci? si? do wla?ciwych organow odpowiednio kraju, w ktorym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce za-mieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, o udzielenie niezb?dnych informacji dotycz?cych tego dokumentu.

7. Wykonawca maj?cy siedzib? na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby maj?cej miej-sce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ktorej dotyczy dokument wskazany w Rozdziale 10 pkt 2 ppkt 1), sklada do-kument, o ktorym mowa w pkt 3 lit. a, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 u.p.z.p.. Je?eli w kraju, w ktorym miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument mial dotyczy?, nie wydaje si? takich dokumen-tow, zast?puje si? go dokumentem zawieraj?cym o?wiadczenie tej osoby zlo?onym przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego wla?ciwym ze wzgl?du na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 6 zdanie pierwsze stosuje si?.

8. W przypadku w?tpliwo?ci, co do tre?ci dokumentu zlo?onego przez Wykonawc?, zamawiaj?cy mo?e zwroci? si? do wla?ciwych organow kraju, w ktorym miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, o udzielenie niezb?dnych informacji dotycz?cych tego dokumentu.

9. Zamawiaj?cy ??da od wykonawcy, ktory:

a) polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiotow na zasadach okre?lonych w art. 22a u.p.z.p, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotow dokumentow wymienionych w Rozdziale 10 (z wyj?tkiem o?wiadczenia stanowi?cego zal?cznik nr 5 do SIWZ);

b) Zamawiaj?cy tak?e ??da od wykonawcy przedstawienia dokumentow wymienionych w Rozdziale 10 (z wyj?tkiem o?wiadczenia stanowi?cego zal?cznik nr 5 do SIWZ), dotycz?cych podwykonawcy, ktoremu zamierza powierzy? wykonanie cz??ci zamowienia, a ktory nie jest podmiotem, na ktorego zdolno?ciach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach okre?lonych w art. 22a u.p.z.p.

Zamawiaj?cy zgodnie z zapisami art. 26 ust. 1 u.p.z.p. wezwie Wykonawc?, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona, do zlo?enia dokumentow wymienionych w niniejszym pkt 9 lit a i b w wyznaczonym, nie krotszym ni? 10 dni terminie.

13. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust. 5, tj. informacji z otwarcia ofert, przekazuje zamawiaj?cemu o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 u.p.z.p. Wraz ze zlo?eniem o?wiadczenia, wykonawca mo?e przedstawi? dowody, ?e powi?zania z innym wykonawc? nie prowadz? do zaklocenia konkurencji w post?powaniu o udzielenie zamowienia.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

3) Warunek dotycz?cy zdolno?ci technicznej lub zawodowej b?dzie uznany za spelniony, je?eli Wykonawca wyka?e:

a) osoby/podmioty wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, wyksztalcenia i do?wiadczenia, niezb?dnych do wykonania zamowienia, a tak?e zakresu wykonywania przez nich czynno?ci, tj.:

1) Inspektor nadzoru bran?y drogowej ? posiadaj?cy:

? uprawnienia budowlane bez ogranicze? do pelnienia samodzielnej funkcji do kierowania robotami budowlanymi w specjalno?ci in?ynieryjnej drogowej potwierdzone stosownymi decyzjami, o ktorych mowa w art. 12 ust. 2 (z uwzgl?dnieniem art. 104) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2017.1332 t.j. z po?n.zm.)*;

? co najmniej 3-letnie do?wiadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy/robot przy realizacji robot drogowych w tym:

posiadaj?cym do?wiadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy/robot przy budowie lub przebudowie co najmniej jednego w?zla komunikacyjnego min. typ WB oraz

posiadaj?cym do?wiadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy/robot przy budowie lub przebudowie drogi (ulicy) minimum klasy G dlugo?ci nie mniejszej ni? 1 km.

Zamawiaj?cy dopuszcza wykazania niniejszego warunku udzialu w jednym lub dwoch zadaniach.

2) Inspektor nadzoru bran?y mostowej ? posiadaj?cy:

? uprawnienia budowlane bez ogranicze? do pelnienia samodzielnej funkcji do kierowania robotami budowlanymi w specjalno?ci in?ynieryjnej mostowej potwierdzone stosownymi decyzjami, o ktorych mowa w art. 12 ust. 2 (z uwzgl?dnieniem art. 104) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2017.1332 t.j. z po?n.zm.)*;

? co najmniej 3-letnie do?wiadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru lub kierownika budowy/robot przy realizacji robot mostowych w tym posiadaj?c? do?wiadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy/robot przy budowie lub przebudowie min 1 obiektu mostowego ? drogowego o dlugo?ci nie mniejszej ni? 30 m i z dopuszczeniem ruchu pojazdow o masie min 40 ton.

3) Inspektor nadzoru bran?y konstrukcyjno-budowlanej ? posiadaj?cy:

? uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie lub bez ogranicze? do pelnienia samodzielnej funkcji do kierowania robotami budowlanymi w specjalno?ci konstrukcyjno-budowlanej w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury obiektu potwierdzone stosownymi decyzjami, o ktorych mowa w art. 12 ust. 2 (z uwzgl?dnieniem art. 104) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2017.1332 t.j. z po?n.zm.)*;

? co najmniej 3-letnie do?wiadczenie zawodowe w bran?y konstrukcyjno-budowlanej na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy/robot w tym posiadaj?c? do?wiadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy/robot przy budowie lub przebudowie ekranow akustycznych.

4) Inspektor nadzoru bran?y sanitarnej ? posiadaj?cy:

? uprawnienia budowlane bez ogranicze? do pelnienia samodzielnej funkcji do kierowania robotami budowlanymi w specjalno?ci in?ynieryjnej instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz?dze? cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci?gowych i kanalizacyjnych zwi?zanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodoci?gowe i kanalizacyjne potwierdzone stosownymi decyzjami, o ktorych mowa w art. 12 ust. 2 (z uwzgl?dnieniem art. 104) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2017.1332 t.j. z po?n.zm.)*;

? co najmniej 3-letnie do?wiadczenie zawodowe w bran?y sanitarnej na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy/robot w tym:

? co najmniej roczne przy budowie lub przebudowie kanalizacji deszczowej wykonanej w zwi?zku z budow? lub przebudow? drogi, oraz

? co najmniej roczne przy budowie instalacji wodnej wykonanej w zwi?zku z budow? lub przebudow? drogi, oraz

Cd. III.1.3) poni?ej:

Minimum level(s) of standards possibly required:

Dok. III.1.3) powy?ej

? co najmniej roczne przy budowie lub przebudowie gazu wykonanego w zwi?zku z budowa lub przebudow? drogi.

Zamawiaj?cy dopuszcza wykazanie spelnienia niniejszego warunku w jednym lub kilku zadaniach (nie wi?cej ni? trzech).

W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o realizacj? zamowienia (np. konsorcjum ? oferta wspolna zgodnie z art. 23 u.p.z.p.) wy?ej opisany warunek udzialu w post?powaniu Wykonawcy mog? wykaza? l?cznie razem lub co najmniej jeden z nich.

*Wszystkie osoby b?d?ce obywatelami krajow czlonkowskich Unii Europejskiej, ktore Wykonawca wska?e do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamowienia i od ktorych wymagane s? uprawnienia budowlane, winny posiada? decyzj? w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamowienia zgodnie z Ustaw? z 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w krajach czlonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65) lub ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa?stwach czlonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394, z 2013 r. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 1004), dopuszcza si? tak?e kwalifikacje rownowa?ne do przedstawionych powy?ej zdobyte w innych pa?stwach na zasadach okre?lonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane w zwi?zku z przepisami ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa?stwach czlonkowskich Unii Europejskiej lub art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorz?dach zawodowych architektow, in?ynierow budownictwa oraz urbanistow.

W celu potwierdzenia spelniania niniejszego warunku Zamawiaj?cy zgodnie z zapisami art. 26 ust. 1 u.p.z.p. wezwie wykonawc?, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona, do zlo?enia zal?cznika nr 3 (zawieraj?cego wykaz osob, skierowanych przez wykonawc? do realizacji zamowienia publicznego odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowalnymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie?, do?wiadczenia i wyksztalcenia niezb?dnych do wykonania zamowienia publicznego, a tak?e zakresu wykonywanych przez nie czynno?ci oraz informacj? o podstawie do dysponowania tymi osobami wraz z o?wiadczeniem o posiadaniu wyksztalcenia i kwalifikacji zawodowych) w wyznaczonym, nie krotszym ni? 10 dni, terminie.

b) wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy w tym okresie, co najmniej: 1 (jednej) uslugi nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi, ktorej przedmiot zamowienia obejmowal:

? uslug? nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi obejmuj?cymi budow? drogi/ulicy min. klasy G, dlugo?ci nie mniejszej ni? 1 km,

? uslug? nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi obejmuj?cymi budow? lub przebudow? 1 obiektu mostowego ? drogowego (most, wiadukt, estakada) o dl. min 30 m i z dopuszczeniem ruchu pojazdow o masie min 40 ton,

? uslug? nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi obejmuj?cymi budow? lub przebudow? w?zla komunikacyjnego min. typ WB,

? uslug? nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi obejmuj?cymi budow? lub przebudow? sieci teletechnicznych w ramach budowy lub rozbudowy drogi,

? uslug? nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi obejmuj?cymi budow? lub przebudow? sieci elektroenergetycznych w ramach budowy lub rozbudowy drogi,

? uslug? nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi obejmuj?cymi budow? lub przebudow? kanalizacji deszczowej min. 400 w ramach budowy lub rozbudowy drogi,

? uslug? nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi obejmuj?cymi budow? lub przebudow? sieci wodoci?gowej w ramach budowy lub rozbudowy drogi,

? uslug? nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi obejmuj?cymi budow? lub przebudow? sieci gazowej w ramach budowy lub rozbudowy drogi.

Cd. VI.3).

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession
Reference to the relevant law, regulation or administrative provision:

?wiadczenie uslugi jest zastrze?one dla osob posiadaj?cych wymagane uprawnienia budowlane i zawodowe zgodnie z ustaw? Prawo Budowlane,ustaw? Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustaw? Prawo geologiczne i gornicze wraz z aktami wykonawczymi do wymienionych ustaw.

Z uwagi na brak miejsca w pkt. II.2.11):

Zamawiaj?cy wymaga,aby Wykonawca,podwykonawcy i dalsi podwykonawcy zatrudniali na podstawie umowy o prac? w zakresie i okresie realizacji zamowienia osoby wykonuj?ce czynno?ci w zakresie realizacji niniejszego zamowienia, je?eli wykonanie tych czynno?ci polega na wykonywaniu pracy w sposob okre?lony w art. 22 1 ustawy Kodeks Pracy (Dz.U. z 2016 r, poz. 1666, ze zm.) zgodnie z zapisami SIWZ.Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca zobowi?zany jest do zatrudniania na podstawie umowy o prac? w zakresie i w okresie realizacji zamowienia, osob wykonuj?cych nast?puj?ce czynno?ci:Sprawdzenie i zatwierdzenie kosztorysu szczegolowego Wykonawcy Kontraktu,Sprawdzanie i zatwierdzanie kart obmiarow sporz?dzonych przez Wykonawc? Kontraktu,Potwierdzanie rozlicze? Wykonawcy Kontraktu i przygotowanie dokumentow rozliczeniowych,Kontrola kosztow inwestycji oraz udzial w sporz?dzaniu raportow dotycz?cych kosztow,Procedowanie zmian kontraktu oraz zatwierdzanie obmiarow we wszystkich bran?ach,Sporz?dzanie rozlicze? na Kontrakcie,Pomoc w przygotowaniu raportow miesi?cznych o post?pie z realizacji projektu, oraz wszelkiej dokumentacji sprawozdawczej, wymaganej przez podmioty finansuj?ce.

III.2.2) Contract performance conditions:

Warunki realizacji umowy reguluj? zapisy SIWZ, dokumentacji techniczno-projektowej oraz zapisy umowy. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? wprowadzenia zmian do umowy, zostaly one przewidziane w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia (wzor umowy). Ustala si? zabezpieczenie nale?ytego wykonania umowy zawartej w wyniku post?powania o udzielenie niniejszego zamowienia w wysoko?ci 10 % ceny calkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie nale?ytego wykonania umowy mo?e by? wniesione w jednej lub w kilku nast?puj?cych formach: pieni?dzu; por?czeniach bankowych lub por?czeniach spoldzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej, z tym, ?e zobowi?zanie kasy jest zawsze zobowi?zaniem pieni??nym; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; por?czeniach udzielanych przez podmioty zgodnie z art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci. Zamawiaj?cy nie wyra?a zgody na wniesienie zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy w formach okre?lonych art.148.2 pzp.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
Accelerated procedure
Justification:

Stosuje si? przetarg nieograniczony (zastosowano wst?pne ogloszenie informacyjne ? skrocenie terminu skladania ofert).

1. Zamawiaj?cy przewiduje udzielenie zamowie?, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 u.p.z.p. polegaj?cych na powtorzeniu podobnych uslug o warto?ci do 200 000,00 tj.: ?wiadczenie nadzoru inwestorskiego bran?y: drogowej, mostowej, konstrukcyjno-budowlanej, elektrycznej, teletechnicznej i sanitarnej, nadzoru geodezyjnego, bada? geotechnicznych, bada? betonu, bada? nawierzchni.

2. Wielko?? i zakres zamowienia dotyczy wykonania uslugi In?yniera Kontraktu (nadzoru inwestorskiego) koniecznej do wykonania w ramach realizacji inwestycji pn. Budowa obwodnicy piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy polnocnej do ul. Krapkowickiej Etap II- od w?zla Niemodli?ska do obwodnicy polnocnej. Warunki, na jakich zostanie udzielone zamowienie wskazano w SIWZ.

IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 089-174472
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 25/10/2017
Local time: 09:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 22/12/2017
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 25/10/2017
Local time: 09:30
Place:

Otwarcie ofert nast?pi w siedzibie Zamawiaj?cego w Opolu, ul. Obro?cow Stalingradu 66 45-512 Opole (Sala konferencyjna ? 2 pi?tro).

Information about authorised persons and opening procedure:

Otwarcie ofert jest jawne. Otwarcie nast?pi zgodnie z zapisami art. 86 u.p.z.p.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

Doko?czenie pkt III.1.3): Wymienione uslugi nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi mog? by? wykazane l?cznie w jednym zadaniu lub w kilku zadaniach oddzielnych (nie wi?cej ni? o?miu). W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o realizacj? zamowienia (np. konsorcjum ? oferta wspolna zgodnie z art. 23 u.p.z.p.) wy?ej opisany warunek udzialu w post?powaniu Wykonawcy mog? wykaza? l?cznie razem lub co najmniej jeden z nich.

W celu potwierdzenia spelniania niniejszego warunku Zamawiaj?cy zgodnie z zapisami art. 26 ust. 1 u.p.z.p. wezwie wykonawc?, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona, do zlo?enia w wyznaczonym, nie krotszym ni? 10 dni terminie, wykazu wykonanych robot sporz?dzony wedlug wzoru stanowi?cego zal?cznik nr 4 do niniejszej SIWZ. Wraz z zal?cznikiem nr 4 Wykonawca sklada dowody okre?laj?ce czy te uslugi zostaly wykonane lub s? wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami, o ktorych mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego uslugi byly wykonywane, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych s? wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentow ? o?wiadczenie wykonawcy.

W przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych nadal wykonywanych referencje b?d? inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by? wydane nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu.

10.Wykaz o?wiadcze? lub dokumentow skladanych przez wykonawc? w post?powaniu w celu wykazania spelnia warunkow udzialu w post?powaniu:

1)Jednolity Europejski Dokument Zamowienia ? skladany wraz z ofert? wg instrukcji w pkt II.2.14),

2)Zal?cznik nr 1a Kryteria pozacenowe ? Jako?? ? skladany wraz z ofert?,

3)Zal?cznik nr 1b Kryteria pozacenowe ? Do?wiadczenie personelu Wykonawcy ? skladany wraz z ofert?,

4)zal?cznik nr 3 Wykaz osob, ktore b?d? uczestniczy? w wykonywaniu zamowienia wraz z o?wiadczenie o posiadaniu wyksztalcenia i kwalifikacji zawodowych ? skladany na wezwanie zgodnie z art. 26 ust. 1 u.p.z.p.,

5)zal?cznik nr 4 Wykaz wykonanych uslug ? skladany na wezwanie zgodnie z art. 26 ust. 1 u.p.z.p.,

6)zal?cznik nr 6 Zobowi?zanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezb?dnych zasobow na potrzeby wykonania zamowienia (w przypadku okre?lonym w art. 22a u.p.z.p.)?skladany wraz z ofert?; oraz dokumenty o ktorych mowa w pkt 9 Rozdzial 9 SIWZ (dotycz?ce dysponowania zasobami z art. 22a u.p.z.p)

WADIUM:

1. Wysoko?? wadium.

Ka?dy Wykonawca zobowi?zany jest zabezpieczy? sw? ofert? wadium w wysoko?ci: 30 000,00 zl

2. Forma wadium.

1) Wadium mo?e by? wniesione w nast?puj?cych formach:

a) pieni?dzu;

b) por?czeniach bankowych lub por?czeniach spoldzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej, z tym, ?e por?czenie kasy jest zawsze por?czeniem pieni??nym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) por?czeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).

2) W przypadku skladania przez Wykonawc? wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna by? bezwarunkowa, nieodwolalna realizowana na pierwsze pisemne ??danie w terminie do 14 dni od pisemnego ??dania kierowanego przez Zamawiaj?cego oraz winna by? sporz?dzona zgodnie z obowi?zuj?cym prawem i winna zawiera? nast?puj?ce elementy:

a) nazw? daj?cego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiaj?cego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielaj?cych gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,

b) okre?lenie wierzytelno?ci, ktora ma by? zabezpieczona gwarancj?,

c) kwot? gwarancji,

d) termin wa?no?ci gwarancji

e) zobowi?zanie gwaranta do: zaplacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne ??danie Zamawiaj?cego. Z uwagi na brak miejsca w ogloszeniu pozostale kwestie dotycz?ce wadium reguluje SIWZ.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1) Odwolanie przysluguje wyl?cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno?ci, do ktorej zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy.

2) Odwolanie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci zamawiaj?cego, ktorej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy, zawiera? zwi?zle przedstawienie zarzutow, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwolania.

3) Odwolanie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio wlasnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4) Odwoluj?cy przesyla kopi? odwolania zamawiaj?cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposob, aby mogl on zapozna? si? z jego tre?ci? przed uplywem tego terminu. Domniemywa si?,

i? zamawiaj?cy mogl zapozna? si? z tre?ci? odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, je?eli przeslanie jego kopii nast?pilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkow komunikacji elektronicznej.

5) Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob

6) Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu, a je?eli post?powanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, tak?e wobec postanowie? specyfikacji istotnych warunkow zamowienia, wnosi si? w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunkow zamowienia na stronie internetowej

7) W przypadku wniesienia odwolania wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu lub postanowie? specyfikacji istotnych warunkow zamowienia zamawiaj?cy mo?e przedlu?y? termin skladania ofert lub termin skladania wnioskow.

8) W przypadku wniesienia odwolania po uplywie terminu skladania ofert bieg terminu zwi?zania ofert? ulega zawieszeniu do czasu ogloszenia przez Izb? orzeczenia.

9) Szczegolowe zapisy dotycz?ce procedury odwolawczej znajduj? si? w Dziale VI ?rodki Ochrony Prawnej art. 180 -198 u.p.z.p.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
07/10/2017 S193 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Opole: Construction supervision services

2017/S 193-396101

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Miejski Zarz?d Drog w Opolu
530546013
ul. Obro?cow Stalingradu 66
Opole
45-512
Poland
Contact person: Robert Mazurkiewicz-Biczuk, Piotr Podgorzec
Telephone: +48 774697400
E-mail: mzd_opole@um.opole.pl
Fax: +48 774697402
NUTS code: PL524

Internet address(es):

Main address: www.mzd.opole.pl

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Pelnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. ?Budowa obwodnicy piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy polnocnej do ul. Krapkowickiej Etap II- od w?zla Niemodli?ska do obwodnicy polnocnej ? usl.

Reference number: NP.260.38.2017.P
II.1.2) Main CPV code
71520000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 422 285.56 EUR
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
71540000
71000000
71247000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL524
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/12/2019
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 089-174472
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 25/10/2017
Local time: 09:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
TI Title Poland-Opole: Construction supervision services
ND Document number 396101-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place OPOLE
AU Authority name Miejski Zarz?d Drog w Opolu (530546013)
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority R - Regional or local Agency/Office
HA EU Institution -
DS Document sent 02/10/2017
DT Deadline 25/10/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 71000000 - Architectural, construction, engineering and inspection services
71247000 - Supervision of building work
71520000 - Construction supervision services
71540000 - Construction management services
OC Original CPV code 71000000 - Architectural, construction, engineering and inspection services
71247000 - Supervision of building work
71520000 - Construction supervision services
71540000 - Construction management services
RC NUTS code PL524
IA Internet address (URL) www.mzd.opole.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >