Poland-Dominow: Credit granting services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • T - Photographic, Mapping, Printing, and Publications Services
Opps ID: NBD00003522189694667
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Nov 17, 2017
Solicitation No: 396178-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Dominow: Credit granting services

2017/S 193-396178

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gmina Glusk
431019980
ul. Rynek 1
Dominow
20-388
Poland
Contact person: Boguslaw Kukuryk
Telephone: +48 817519716
E-mail: sekretariat@glusk.pl
Fax: +48 817518650
NUTS code: PL814

Internet address(es):

Main address: http://ugglusk.bip.lubelskie.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://ugglusk.bip.lubelskie.pl/index.php?id=82
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Udzieleniu kredytu dlugoterminowego w kwocie 4 720 000,00 zl PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu bud?etu 2017 roku oraz na splat? wcze?niej zaci?gni?tych kredytow i po?yczek.

Reference number: ZP.271.29.2017
II.1.2) Main CPV code
66113000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest usluga pn.: Udzielenie kredytu dlugoterminowego w kwocie 4 720 000,00 PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu bud?etu 2017 roku oraz na splat? wcze?niej zaci?gni?tych kredytow i po?yczek.Zamawiaj?cy dopuszcza refundacj? ju? poniesionych wydatkow na splaty rat kredytow i po?yczek oraz pokrycia deficytu do pelnej kwoty kredytu. Okres kredytowania od dnia podpisania umowy kredytowej do 31.12.2027 r. Karencja w splacie rat kapitalowych kredytu do 31 marca 2018 r. Zamawiaj?cemu przysluguje prawo wykorzystania kredytu w kwocie ni?szej ni? kwota

4 720 000,00 PLN, bez ponoszenia z tego tytulu dodatkowych kosztow (oplat, prowizji itp.). Zabezpieczenie w formie: weksel in blanco wraz z deklaracj? wekslow?. Splata kredytu (kapitalu) dokonywana b?dzie w 40 ratach kwartalnych. Odsetki od kredytu naliczone s? w kwartalnych okresach obrachunkowych i platne w terminie na ostatni roboczy dzie? ka?dego kwartalu poczynaj?c od 31.03.2018 r.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL814
Main site or place of performance:

Gmina Glusk.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamowienia jest usluga.

2. Usluga polegaj?ca na udzieleniu kredytu dlugoterminowego w kwocie 4 720 000,00 PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu bud?etu 2017 roku oraz na splat? wcze?niej zaci?gni?tych kredytow i po?yczek.

3. Zamawiaj?cy dopuszcza refundacj? ju? poniesionych wydatkow na splaty rat kredytow i po?yczek oraz pokrycia deficytu do pelnej kwoty kredytu.

4. Okres kredytowania od dnia podpisania umowy kredytowej do 31.12.2027 r.

5. Karencja w splacie rat kapitalowych kredytu do 31 marca 2018 r.

6. Zamawiaj?cemu przysluguje prawo wykorzystania kredytu w kwocie ni?szej ni? kwota

4 720 000,00 PLN, bez ponoszenia z tego tytulu dodatkowych kosztow (oplat, prowizji itp.).

7. Zabezpieczenie w formie: weksel in blanco wraz z deklaracj? wekslow?.

8. Splata kredytu (kapitalu) dokonywana b?dzie w 40 ratach kwartalnych w nast?puj?cy sposob:

? po 50 000,00 zl na ostatni roboczy dzie? ka?dego kwartalu poczynaj?c od 31.03.2018 r. do 30.12.2020 r. (12 rat);

? po 125 000,00 zl na ostatni roboczy dzie? ka?dego kwartalu poczynaj?c od 31.03.2021 r. do 30.12.2024 r. (16 rat);

? po 175 000,00 zl na ostatni roboczy dzie? ka?dego kwartalu poczynaj?c od 31.03.2021 r. do 30.12.2026 r. (8 rat);

? po 180 000,00 zl na ostatni roboczy dzie? ka?dego kwartalu poczynaj?c od 31.03.2021 r. do 30.12.2027 r. (4 raty)

9. Odsetki od kredytu naliczone s? w kwartalnych okresach obrachunkowych i platne w terminie na ostatni roboczy dzie? ka?dego kwartalu poczynaj?c od 31.03.2018 r.

10. Kredyt b?dzie wykorzystany do 31 grudnia 2017 roku (?na ??dania tj. po pisemnej dyspozycji do uruchomienia kredytu na rachunek Gminy).

11. Jedynym kosztem kredytu jest jego oprocentowanie wg zmiennej stopy procentowej uzale?nionej od ?redniej arytmetycznej stawki WIBOR 3M za 3 miesi?ce poprzedzaj?cy okres, za ktory s? naliczane i powi?kszone o marz? banku.

12. Oprocentowanie kredytu b?dzie liczone w oparciu o WIBOR 3M z notowa? na dzie? 10.11.2017 r. na potrzeby badania ofert.

13. Kredyt nie mo?e by? obci??ony innymi oplatami ni? wymienione w SIWZ.

14. Zamawiaj?cemu przysluguje prawo przedterminowej splaty kredytu w calo?ci lub cz??ci, bez dodatkowych kosztow (oplat, prowizji itp.). Oprocentowanie liczone b?dzie wowczas za okres faktycznego korzystania z kredytu.

15. Zamawiaj?cy wyra?a zgod? na podpisanie o?wiadczenia o poddaniu si? egzekucji zgodnie z art. 97 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Prawo bankowe.

16. Wykonawca, b?dzie terminowo przekazywal ?rodki pieni??ne na rachunek Zamawiaj?cego.

17. Wszelkie rozliczenia pomi?dzy Zamawiaj?cym a Wykonawca b?d? prowadzone w walucie polskiej (PLN).

18. Zamawiaj?cy wyra?a zgod? na kontrasygnat? skarbnika na umowie kredytu, wekslu, deklaracji wekslowej.

19. Na rachunkach Gminy w bankach nie ci??? zaj?cia egzekucyjne.

20. Gmina nie posiada zaleglych zobowi?za? w bankach.

21. W Gminie nie byl prowadzony program post?powania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych.

22. W Gminie nie byly prowadzone za po?rednictwem komornika s?dowego dzialania windykacyjne wszczynane na wniosek bankow.

23. Do naliczania odsetek od kredytu nale?y przyj?? kalendarz rzeczywisty.

24. Zamawiaj?cy nie posiada zobowi?za? z tyt. obligacji, wykupu wierzytelno?ci, forfaitingu, faktoringu, eFinancingu, leasingu.

25. Zamawiaj?cy nie udzielil por?cze? i gwarancji innym podmiotom.

26. Zamawiaj?cy nie posiada podpisanych umow o charakterze publiczno-prawnym.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 10/12/2017
End: 31/12/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Zamawiaj?cy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiaj?cy nie przewiduje prowadzenia rozlicze? w walutach obcych. Zamawiaj?cy nie przewiduje aukcji elektronicznej. Zamawiaj?cy nie przewiduje zwrotu kosztow udzialu w post?powaniu. Zamawiaj?cy nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupow. Zamawiaj?cy nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamowienia.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

W odniesieniu do tego warunku Zamawiaj?cy dokonuje opisu minimalnych wymaga? tj.: Wykonawca spelni warunek dotycz?cy kompetencji lub uprawnie? do prowadzenia okre?lonej dzialalno?ci zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepisow, je?eli wyka?e, ?e posiada uprawnienia do prowadzenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej dzialalno?ci gospodarczej w zakresie wykonywania czynno?ci bankowych obejmuj?cych udzielanie kredytow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ? Prawo bankowe (j. t.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1988 z po?n. zm.)

Dokumenty skladane wraz z ofert?:

1) Wykonawca do oferty zobowi?zany jest dol?czy? aktualne na dzie? skladania ofert o?wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z post?powania o udzielenie zamowienia publicznego i spelnianiu warunkow udzialu w post?powaniu, o ktorych mowa w art. 22 ustawy pzp. O?wiadczenie sklada si? na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamowienia (JEDZ), sporz?dzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza okre?lonego w rozporz?dzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE. Informacje zawarte w o?wiadczeniu b?d? stanowi? wst?pne potwierdzenie, ?e wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu. (wzor o?wiadczenia JEDZ wraz z instrukcj? wypelniania stanowi? zal?czniki do niniejszej SIWZ).

Uwaga! W celu ulatwienia wypelnienia przez wykonawc? JEDZ Zamawiaj?cy dol?cza do SIWZ instrukcj? wypelniania JEDZ pobran? ze strony: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia

Zamawiaj?cy dopuszcza, aby Wykonawca w cz??ci IV JEDZ ,,Kryteria kwalifikacji ograniczyl si? do wypelnienia punktu a: ,,Ogolne o?wiadczenie dotycz?ce wszystkich kryteriow kwalifikacji i nie musi wypelnia? w cz??ci IV sekcji A, B, C, D.

2) Wykonawca, ktory powoluje si? na zasoby innych podmiotow w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelniania, w zakresie, w jakim powoluje si? na ich zasoby, warunkow udzialu w post?powaniu sklada, odr?bnie, tak?e jednolite dokumenty (JEDZ) dotycz?ce tych podmiotow.

3) Zamawiaj?cy nie ??da, aby Wykonawca, ktory zamierza powierzy? wykonanie cz??ci zamowienia Podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udzialu w post?powaniu, skladal, odr?bnie, tak?e jednolite dokumenty (JEDZ) dotycz?ce tych podmiotow (art. 25a ust. 5 ustawy Pzp),

4) W przypadku wspolnego ubiegania si? o zamowienie przez wykonawcow, jednolity dokument (JEDZ) sklada ka?dy z wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o zamowienie. Dokument ten potwierdza spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktorym ka?dy z wykonawcow wykazuje spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

5) Pelnomocnictwo zlo?one w formie oryginalu lub kopii po?wiadczonej notarialnie:

a) w przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z wla?ciwego rejestru ? pelnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy,

b) w przypadku podmiotow wyst?puj?cych wspolnie pelnomocnictwo podpisane przez upowa?nionych przedstawicieli ka?dego z podmiotow wyst?puj?cych wspolnie, do reprezentowania w post?powaniu zgodnie z art. 23 Pzp.

6) Zobowi?zanie innego podmiotu, na zasobach ktorego polega Wykonawca, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezb?dnych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia, o ile wykonawca polega na zdolno?ciach lub sytuacji innego podmiotu.

2. Dokumenty, ktore ma zlo?y? ka?dy wykonawca w terminie do 3 dni od dnia upublicznienia na stronie internetowej Zamawiaj?cego wykazu zlo?onych ofert:

1) O?wiadczenie o przynale?no?ci albo braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z post?powania w okoliczno?ciach, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23) Pzp.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

W odniesieniu do tego warunku Zamawiaj?cy nie dokonuje opisu minimalnych wymaga?;

Minimum level(s) of standards possibly required:

? W odniesieniu do tego warunku Zamawiaj?cy nie dokonuje opisu minimalnych wymaga?;

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

W odniesieniu do tego warunku Zamawiaj?cy dokonuje opisu minimalnych wymaga? tj.: Wykonawca spelni warunek dotycz?cy zdolno?ci technicznej lub zawodowej, je?eli wyka?e, ?e: w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie wykonal: co najmniej 1 uslug? udzielenia kredytu o warto?ci nie mniejszej ni? 4 000 000,00 PLN brutto.

Do wykazu nale?y dol?czy? dowody okre?laj?ce, czy uslugi zostaly wykonane lub s? wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego uslugi byly wykonane, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych s? wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentow ? o?wiadczenie wykonawcy; w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych nadal wykonywanych referencje b?d? inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonanie powinny by? wydane nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert.

Wykonawca mo?e w celu potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w post?powaniu, o ktorych mowa w pkt 4.2 SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamowienia, lub jego cz??ci, polega? na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow, niezale?nie od charakteru prawnego l?cz?cych go z nim stosunkow prawnych. W odniesieniu do warunkow dotycz?cych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub do?wiadczenia, wykonawcy mog? polega? na zdolno?ciach innych podmiotow, je?li podmioty te zrealizuj? roboty budowlane lub uslugi, do realizacji ktorych te zdolno?ci s? wymagane (je?eli dotyczy).

Zamawiaj?cy jednocze?nie informuje, i? ?stosowna sytuacja, o ktorej mowa w w/w ust. 3 wyst?pi wyl?cznie w przypadku kiedy:

1) wykonawca, ktory polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiotow udowodni zamawiaj?cemu, ?e realizuj?c zamowienie, b?dzie dysponowal niezb?dnymi zasobami tych podmiotow, w szczegolno?ci przedstawiaj?c zobowi?zanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia;

2) zamawiaj?cy oceni, czy udost?pniane wykonawcy przez inne podmioty zdolno?ci techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalaj? na wykazanie przez wykonawc? spelniania warunkow udzialu w post?powaniu oraz zbada, czy nie zachodz? wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22

i ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy Pzp;

3) z zobowi?zania lub innych dokumentow potwierdzaj?cych udost?pnienie zasobow przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynika? w szczegolno?ci:

zakres dost?pnych wykonawcy zasobow innego podmiotu;

sposob wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez wykonawc?, przy wykonywaniu zamowienia publicznego;

zakres i okres udzialu innego podmiotu przy wykonywaniu zamowienia publicznego;

informacja czy podmiot, na zdolno?ciach ktorego wykonawca polega w odniesieniu do warunkow udzialu w post?powaniu dotycz?cych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub do?wiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub uslugi, ktorych wskazane zdolno?ci dotycz? (je?eli dotyczy).

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:

Istotne postanowienia umowy zawarte s? w Roz. III i XX SIWZ oraz w opisie przedmiotu zamowienia w niniejszym ogloszeniu. Zamawiaj?cy dopuszcza, aby umowa o udzielenie zamowienia zostala sporz?dzona na wzorze obowi?zuj?cym u danego wykonawcy, pod warunkiem i? do tre?ci umowy zostan? wpisane istotne postanowienia specyfikacji.

Zamawiaj?cy wymaga, aby wykonawca, ktorego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza zlo?yl w terminie 2 dni od daty rozstrzygni?cia post?powania projekt umowy, ktory b?dzie uwzgl?dnial wszystkie warunki okre?lone w SIWZ. Zamawiaj?cy nie b?dzie zwi?zany przedstawionym przez wykonawc? projektem umowy i zastrzega sobie prawo wnoszenia poprawek do szczegolowych zapisow projektu umowy. Poprawki mog? dotyczy? w szczegolno?ci warunkow umowy, ktore nie zostaly ?ci?le okre?lone w SIWZ, przy czym ewentualne zmiany tre?ci projektu umowy nie spowoduje sprzeczno?ci z zapisami SIWZ. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo zmiany umowy kredytowej w zakresie zmiany harmonogramu.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 17/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 17/11/2017
Local time: 10:10
Place:

W Urz?dzie Gminy Glusk ul. Rynek 1, Dominow, 20 ? 388 Lublin, sala narad nr 115.

Information about authorised persons and opening procedure:

Oferty nale?y sklada? poczt? lub osobi?cie w Urz?dzie Gminy Glusk. Decyduj?ce znaczenie dla oceny zachowania powy?szego terminu ma data i godzina wplywu oferty do Zamawiaj?cego, a nie data jej wyslania przesylk? pocztow? czy kuriersk?. Otwarcie ofert nast?pi komisyjnie zgodnie z art. 86 ustawy Pzp.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3) Additional information:

1. Zamawiaj?cy wykluczy z niniejszego post?powania Wykonawcow:

1) ktorzy nie wyka?? spelniania warunkow udzialu w post?powaniu, o ktorych mowa w Roz. VIII pkt 2),

2) ktorzy nie wyka?? braku podstaw wykluczenia okre?lonych w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 Pzp,

3) wobec ktorych zachodzi ktorakolwiek z przeslanek wykluczenia okre?lonych w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 Pzp.

4) na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) Pzp w stosunku do ktorych otwarto likwidacj?, w zatwierdzonym przez s?d ukladzie w post?powaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacj? jego maj?tku lub s?d zarz?dzil likwidacj? jego maj?tku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. ? Prawo restrukturyzacyjne lub ktorego upadlo?? ogloszono, z wyj?tkiem wykonawcy, ktory po ogloszeniu upadlo?ci zawarl uklad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem s?du, je?eli uklad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacj? maj?tku upadlego, chyba ?e s?d zarz?dzil likwidacj? jego maj?tku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. ? Prawo upadlo?ciowe

3. Dokumenty skladane na wezwanie Zamawiaj?cego od Wykonawcy, ktorego oferta b?dzie uznana jako najkorzystniejsza:

Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamowienia, wezwie Wykonawc?, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona, do zlo?enia w wyznaczonym terminie, nie krotszym ni? 10 dni, aktualnych na dzie? zlo?enia, nast?puj?cych o?wiadcze? i dokumentow:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert,

2) o?wiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne albo ? w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ? dokumentow potwierdzaj?cych dokonanie platno?ci tych nale?no?ci, wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie splat tych nale?no?ci ? sporz?dzonego wedlug wzoru stanowi?cego zal?cznik nr 7 do SIWZ,

3) o?wiadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamowienia publiczne ? sporz?dzonego wedlug wzoru stanowi?cego zal?cznik nr 7 do SIWZ,

4) odpis z wla?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1 Pzp,

5) zezwolenia na prowadzenie dzialalno?ci bankowej na terenie Polski, a tak?e realizacj? uslug obj?tych przedmiotem zamowienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r Prawo Bankowe (Dz. U. z 2002 r Nr 72, poz. 665 z po?n. zm), a w przypadku okre?lonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe, inny dokument potwierdzaj?cy rozpocz?cie dzialalno?ci przed dniem wej?cie w ?ycie ustawy, o ktorej mowa w art. 193 ustawy Prawo Bankowe,

6) wykazu uslug wykonanych, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych rownie? wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych uslugi zostaly wykonane, oraz zal?czeniem dowodow okre?laj?cych czy te uslugi zostaly wykonane lub s? wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami, o ktorych mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego uslugi byly wykonywane, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych s? wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentow ? o?wiadczenie wykonawcy; w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych nadal wykonywanych referencje b?d? inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonanie.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587800
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

?rodki ochrony prawnej przysluguj? wykonawcom, a tak?e innym podmiotom, je?eli maj? lub mieli interes

prawny w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez

zamawiaj?cego przepisow ustawy Prawo zamowie? publicznych. ?rodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o

zamowieniu oraz SIWZ zamowienia przysluguj?c rownie? organizacjom wpisanym na list?, o ktorej mowa w art.

154 pkt. 5 ww. ustawy.

Rodzaje ?rodkow ochrony prawnej przysluguj?cych wykonawcom:

1. odwolanie ? przysluguje wyl?cznie wobec niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci zamawiaj?cego podj?tej

w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno?ci, do ktorej zamawiaj?cy jest zobowi?zany

na podstawie ustawy. Do odwolania stosuje si? art. 179 ? 198 Pzp.

2. skarga do s?du ? przysluguje na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom post?powania odwolawczego.

Do skargi do s?du stosuje si? art. 179, 198a-198g Pzp.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
07/10/2017 S193 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Dominow: Credit granting services

2017/S 193-396178

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gmina Glusk
431019980
ul. Rynek 1
Dominow
20-388
Poland
Contact person: Boguslaw Kukuryk
Telephone: +48 817519716
E-mail: sekretariat@glusk.pl
Fax: +48 817518650
NUTS code: PL814

Internet address(es):

Main address: http://ugglusk.bip.lubelskie.pl

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Udzieleniu kredytu dlugoterminowego w kwocie 4 720 000,00 zl PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu bud?etu 2017 roku oraz na splat? wcze?niej zaci?gni?tych kredytow i po?yczek.

Reference number: ZP.271.29.2017
II.1.2) Main CPV code
66113000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL814
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 10/12/2017
End: 31/12/2017
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 17/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
TI Title Poland-Dominow: Credit granting services
ND Document number 396178-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place DOMINOW
AU Authority name Gmina Glusk (431019980)
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 03/10/2017
DT Deadline 17/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 66113000 - Credit granting services
OC Original CPV code 66113000 - Credit granting services
RC NUTS code PL814
IA Internet address (URL) http://ugglusk.bip.lubelskie.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >