Romania-Arad: Personal computers

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 70 - General Purpose Information Technology Equipment (including software).
Opps ID: NBD00003522373367633
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Nov 13, 2017
Solicitation No: 397016-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Romania-Arad: Personal computers

2017/S 193-397016

Contract notice

Supplies

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Municipiul Arad
B-dul Revolutiei nr. 75
For the attention of: d-na Nagy Mihaela Florentina, Petru Stelian Adam Bezsnei
310130 Arad
Romania
Telephone: +40 257281850/289/350
E-mail: adam.bezsnei@primariaarad.ro
Fax: +40 257281450

Internet address(es):

General address of the contracting authority: www.primariaarad.ro

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

Further information can be obtained from: Primaria Municipiului Arad
B-dul Revolutiei nr. 75
Contact point(s): Serviciul Achizitii Publice
For the attention of: dl Adam Bezsnei Petru Stelian
310130 Arad
Romania
Telephone: +40 257281850-289
E-mail: achizitii@primariaarad.ro
Fax: +40 257281450
Internet address: www.primariaarad.ro

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: In SEAP
Romania
Internet address: https://e-licitatie.ro

Tenders or requests to participate must be sent to: In SEAP
Romania
Internet address: https://e-licitatie.ro

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

30213000 , 32420000 , 48219500 , 48760000 , 72265000

Description
Personal computers.
Network equipment.
Switch or router software package.
Virus protection software package.
Software configuration services.

Section IV: Procedure

IV.3) Administrative information
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 10.11.2017 - 12:00
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
13.11.2017 - 16:00
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Romanian.
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Romania-Arad: Personal computers

2017/S 193-397016

Contract notice

Supplies

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Municipiul Arad
B-dul Revolutiei nr. 75
For the attention of: d-na Nagy Mihaela Florentina, Petru Stelian Adam Bezsnei
310130 Arad
Romania
Telephone: +40 257281850/289/350
E-mail: adam.bezsnei@primariaarad.ro
Fax: +40 257281450

Internet address(es):

General address of the contracting authority: www.primariaarad.ro

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

Further information can be obtained from: Primaria Municipiului Arad
B-dul Revolutiei nr. 75
Contact point(s): Serviciul Achizitii Publice
For the attention of: dl Adam Bezsnei Petru Stelian
310130 Arad
Romania
Telephone: +40 257281850-289
E-mail: achizitii@primariaarad.ro
Fax: +40 257281450
Internet address: www.primariaarad.ro

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: In SEAP
Romania
Internet address: https://e-licitatie.ro

Tenders or requests to participate must be sent to: In SEAP
Romania
Internet address: https://e-licitatie.ro

I.2) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.3) Main activity
General public services
I.4) Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority:
Furnizare echipamente IT si pachete software pentru Directia Venituri.
II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Supplies
Purchase
Main site or location of works, place of delivery or of performance: Primaria Municipiului Arad.

NUTS code RO421

II.1.3) Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves a public contract
II.1.4) Information on framework agreement
II.1.5) Short description of the contract or purchase(s)
Furnizarea de tehnica de calcul (computere, server routere, etc, pachete de soft pentru Directia Venituri din cadrul Primaria Municipiului Arad, conform caietului de sarcini.
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

30213000 , 32420000 , 48219500 , 48760000 , 72265000

II.1.7) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
II.1.8) Lots
This contract is divided into lots: no
II.1.9) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2) Quantity or scope of the contract
II.2.1) Total quantity or scope:
Furnizare echipamente IT si pachete software pentru Directia Venituri, conform cerintelor caietului de sarcini.
Estimated value excluding VAT: 1 197 394,95 RON
II.2.2) Information about options
Options: no
II.2.3) Information about renewals
II.3) Duration of the contract or time limit for completion
in days: 55 (from the award of the contract)

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions relating to the contract
III.1.1) Deposits and guarantees required:
Cuantumul GP este de 11 900 RON/echivalent EUR/alte valute. Echivalenta RON/alte valute se va face la cursul BNR corespunzator datei anterioare termenului limita de depunere a ofertelor cu 5 zile. Perioada de valabilitate a GP trebuie sa fie de min. 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. Mod constituire garantie participare: a)instr. de garantare emis in cond. legii in favoarea AC (art. 36 din HG 395/2016); b) Virament sau Ordin de plata, vizat de banca. Contul pentru garantiei de participare la licitatii al Mun. Arad deschis la Trez. Mun. Arad este: RO40TREZ0215006XXX006669. Pentru scrisoare de garantie, ea va fi eliberata de preferat de o banca/societ. asigurari din Romania, pt. scrisorile emise de banca/soc de asigurari din strainatate, se prezinta in anexa traducerea autorizata. Garantia de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora limita de depunere a ofertei. Dovada constituirii garant. particip. se va incarca in SEAP, scanata si semnata cu semnatura electronica extinsa, pana cel tarziu la data si ora limita de depunere a ofertei indicata in anuntul de participare. In cuantum de 5 % din valoarea fara TVA a contractului. Garantia de buna executie se poate constitui prin scrisoare de garantie emisa de o societate bancara/societate de asigurari, prin virament bancar sau prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale.
III.1.2) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
Bugetul Local al Municipiului Arad.
III.1.3) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
Asociere conform art. 53 din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016; Asociere conform art. 66 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016; Asociere conform art. 39 din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr. 100/2016.
III.1.4) Other particular conditions
The performance of the contract is subject to particular conditions: no
III.2) Conditions for participation
III.2.1) Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: 1. Ofertantii/asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din L. 98/2016. Autoritatea contractanta va exclude din prezenta procedura de atribuire ofertantul care se incadreaza in prevederile art. 164, 165 si 167 din L. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE din sectiunea Documente de catre operatorii economici cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Acestea sunt: cazierul judiciar al operatorului economic, cazierul judiciar al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, precum si a celor cu putere de decizie, de reprezentare sau de control in cadrul acesteia, asa cum rezulta din certificatul ONRC/actul constitutiv; certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat, la momentul prezentarii; documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din L. 98/2016; alte documente edificatoare, dupa caz.
2.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 din L 98/2016. Fiecare operator economic este obligat sa completeze DUAE. Persoanele cu functie de decizie in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire: dl Gheorghe Falca, primar; dl Levente ? Grigorie Bognar, viceprimar; dl Laurentiu-Calin Bibart, viceprimar; dl Ionel Bulbuc, consilier local; dna Andres Laura, consilier local; dna Robotka Andreea-Isabela, consilier local; dl Ciupe Ionel, consilier local; dl Rivis-Tipei Lucian, consilier local, dl Boca Bogdan-Vlad, consilier local; dna Naaji Antoanela-Luciana, consilier local; dna Dinga Stefania Patricia, consilier local; dnaCismasiu Mariana, consilier local; dl Maris Florin, consilier local; dl Furau Gheorghe-Oto, consilier local; dna Dumitrean Adina-Liana, consilier local; dl Lupas Marin, consilier local; dl Chesa Ilie, consilier local; dna Vasilescu Florina Lucia, consilier local; dl Varcus Beniamin-Narcis-Cristian, consilier local; dl Saplacan Gheorghe, consilier local; dl Buruc Cosmin Alexandru, consilier local; dl Szabo Mihai-Iosif, consilier local; dna Stoenescu Anca-Patricia, consilier local; Handra Arsenie, consilier local, dna Claudia ? Anca Macra, Administrator Public; dna Grozavu Claudia, Director Economic; dna Radu Carmen, sef Serviciul Financiar contabilitate, Miculita Daniela, sef Serviciu Datorie Publica, dna Rusu Dorina, Sef birou, Burza Han Camelia Galina, Consilier, dl Ciprian Puie, consilier juridic; Ramona Mia Ples consilier juridic, dna Portaru Elena, Director Executiv; dl Neamtiu Pavel, Director executiv, Livia Lenghen, Sef Serviciu, florea Liliana, Sef Serviciu, dna Florentina-Mihaela Nagy, presedinte comisie evaluare; dl Floarea Claudiu-Eugen,comisia de evaluare, dl Veliciu Marius, membru comisia de evaluare, Foldesi Gabriela Diana, membru de rezerva; dl Trinc Fabian, membru de rezerva, dl Adam Bezsnei Petru Stelian, membru de rezerva. Autoritatea contractanta va aplica prevederile art. 62 din L. 98/2016 oricarui operator economic care se incadreaza in situatiile descrise la art. 60 din L. 98/2016
Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 60 din L 98/2016 se va incarca in SEAP la momentul incarcarii DUAE si va fi semnata cu semnatura electronica extinsa.
DUAE se va incarca in SEAP si semnata cu semnatura electronica extinsa Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitate prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor
DUAE se va incarca in SEAP semnata cu semnatura electronica extinsa.
III.2.2) Economic and financial ability
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Ofertantii trebuie sa faca dovada faptului ca in ultimii 3 ani fiscali (2016, 2015, 2014) au realizat o cifra de afaceri anuala globala de minim 2.000.000 lei.
Minimum level(s) of standards possibly required: Se va completa DUAE (Partea IV: Criterii de selectie ? B: Situatia economica si financiara ? punctul 1.a) de catre operatorii economici cu informatiile aferente situatiei lor.
DUAE se va incarca in SEAP semnata cu semnatura electronica extinsa. Odata cu depunerea DUAE, ofertantii vor prezenta si angajamentul tertului (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora)/acordul de asociere/ acordul de subcontractare. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantul declarat castigator in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Acestea sunt: cazierul judiciar al operatorului economic, cazierul judiciar al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, precum si a celor cu putere de decizie, de reprezentare sau de control in cadrul acesteia, asa cum rezulta din certificatul ONRC/actul constitutiv; certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat, la momentul prezentarii; documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din L. 98/2016; alte documente edificatoare, dupa caz.
III.2.3) Technical capacity
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:
Experienta similara ?
Ofertantii trebuie sa faca dovada faptului ca in ultimii 3 ani, au livrat produse similare, cu o valoare/valoare cumulata (calculata prin luarea in considerare a livrarilor de produse similare, prin prezentarea a unu sau mai multe contracte) de minim 1 000 000 RON fara TVA. Perioada ultimilor 3 ani se considera pana la data limita de depunere a ofertei.
Informatii privind asociatii/subcontractantii/tertii sustinatori
Ofertantii/asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din L. 98/2016. Autoritatea contractanta va exclude din prezenta procedura de atribuire ofertantul care se incadreaza in prevederile art. 164, 165 si 167 din L. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici cu informatiile aferente situatiei lor. Odata cu depunerea DUAE, ofertantii vor prezenta si angajamentul tertului (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora)/acordul de asociere/ acordul de subcontractare. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantul declarat castigator in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Acestea sunt: cazierul judiciar al operatorului economic, cazierul judiciar al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, precum si a celor cu putere de decizie, de reprezentare sau de control in cadrul acesteia, asa cum rezulta din certificatul ONRC/actul constitutiv; certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat, la momentul prezentarii; documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din L. 98/2016; alte documente edificatoare, dupa caz.
Minimum level(s) of standards possibly required:
Se va completa DUAE (Partea IV: Criterii de selectie ? C: Capacitatea tehnica si profesionala ? punctul 1b) de catre operatorii economici cu informatiile aferente situatiei lor. DUAE se va incarca in SEAP semnata cu semnatura electronica extinsa. Se solicita ofertantilor indeplinirea acestui criteriu de calificare pentru a preveni neindeplinirea obligatiilor contractuale datorata inabilitatii ofertantului de a gestiona livrari de mare anvergura. Odata cu depunerea DUAE, ofertantii vor prezenta si angajamentul tertului (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora)/acordul de asociere/ acordul de subcontractare. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantul declarat castigator in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Acestea sunt: cazierul judiciar al operatorului economic, cazierul judiciar al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, precum si a celor cu putere de decizie, de reprezentare sau de control in cadrul acesteia, asa cum rezulta din certificatul ONRC/actul constitutiv; certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat, la momentul prezentarii; documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din L. 98/2016; alte documente edificatoare, dupa caz.
Ofertantii/asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din L. 98/2016. Autoritatea contractanta va exclude din prezenta procedura de atribuire ofertantul care se incadreaza in prevederile art. 164, 165 si 167 din L. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE (Partea II ? litera D si partea IV: Criterii de selectie ? C: Capacitatea tehnica si profesionala ? punctul 10) de catre operatorii economici cu informatiile aferente situatiei lor. Odata cu depunerea DUAE, ofertantii vor prezenta si angajamentul tertului (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora)/acordul de asociere/ acordul de subcontractare. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantul declarat castigator in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Acestea sunt: cazierul judiciar al operatorului economic, cazierul judiciar al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, precum si a celor cu putere de decizie, de reprezentare sau de control in cadrul acesteia, asa cum rezulta din certificatul ONRC/actul constitutiv; certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat, la momentul prezentarii; documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din L. 98/2016; alte documente edificatoare, dupa caz.
III.2.4) Information about reserved contracts
III.3) Conditions specific to services contracts
III.3.1) Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession: no
III.3.2) Staff responsible for the execution of the service
Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service: no

Section IV: Procedure

IV.1) Type of procedure
IV.1.1) Type of procedure
Open
IV.1.2) Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
IV.1.3) Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
IV.2) Award criteria
IV.2.1) Award criteria
Lowest price
IV.2.2) Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3) Administrative information
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting authority:
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract
no
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 10.11.2017 - 12:00
Payable documents: no
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
13.11.2017 - 16:00
IV.3.5) Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Romanian.
IV.3.7) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
in days: 90 (from the date stated for receipt of tender)
IV.3.8) Conditions for opening of tenders
Date: 8.12.2017 - 18:00

Place:

In SEAP

Persons authorised to be present at the opening of tenders: no

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.3) Additional information
In cazul ofertelor clasate pe primul loc, avand aceeasi valoare ofertata, departajarea ofertantilor se va face prin reofertarea propunerii financiare.
Autoritatea contractanta va considera indeplinita o cerinta de calificare pentru care se solicita prezentarea unui atestat/ autorizatie /certificat, prin prezentarea documentului indicat sau a unui document echivalent cu cel solicitat in documentatia de atribuire.
Conform art. 123 din HG 395/2016, ofertantul va indica in cuprinsul ofertei care informatii din propunerea tehnica si/sau din propunerea financiara sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala.
DUAE este pus la dispozitia ofertantilor in format editabil (document word) si se regaseste ca formular (DUAE.doc) in documentatia de atribuire aferenta prezentului anunt de participare.
Pentru completarea DUAE se va accesa sectiunea Formulare ? DUAE.
VI.4) Procedures for appeal
VI.4.1) Body responsible for appeal procedures

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
030084 Bucuresti
Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Internet address: http://www.cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

VI.4.2) Lodging of appeals
Precise information on deadline(s) for lodging appeals: Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 8 din L. 101/2016.
VI.4.3) Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

Primaria Municipiului Arad, Serviciul Juridic Contencios
B-dul Revolutiei nr. 75
310130 Arad
Romania
Telephone: +40 257281850-134
Internet address: www.primariaarad.ro
Fax: +40 257284744

VI.5) Date of dispatch of this notice:
4.10.2017
TI Title Romania-Arad: Personal computers
ND Document number 397016-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place ARAD
AU Authority name Municipiul Arad
OL Original language RO
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country RO
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 04/10/2017
DD Deadline for the request of documents 10/11/2017
DT Deadline 13/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
TY Type of bid 1 - Submission for all lots
AC Award criteria 1 - Lowest price
PC CPV code 30213000 - Personal computers
32420000 - Network equipment
48219500 - Switch or router software package
48760000 - Virus protection software package
72265000 - Software configuration services
OC Original CPV code 30213000 - Personal computers
32420000 - Network equipment
48219500 - Switch or router software package
48760000 - Virus protection software package
72265000 - Software configuration services
RC NUTS code RO421
IA Internet address (URL) www.primariaarad.ro
DI Directive Classical Directive 2004/18/EC

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >