Poland-Halinow: Construction supervision services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • Y - Construction of Structures and Facilities
Opps ID: NBD00003522559833057
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Nov 14, 2017
Solicitation No: 396177-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Halinow: Construction supervision services

2017/S 193-396177

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gmina Halinow
ul. Spoldzielcza 1
Halinow
05-074
Poland
Contact person: Urz?d Miejski w Halinowie, 05-074 Halinow, ul. Spoldzielcza 1
Telephone: +48 227836020
E-mail: halinow@halinow.pl
Fax: +48 227836107
NUTS code: PL925

Internet address(es):

Main address: http://www.bip.halinow.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.halinow.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Gmina Halinow
ul. Spoldzielcza 1
Halinow
05-074
Poland
Contact person: Tomasz Jeziorski
Telephone: +48 227836020
E-mail: tomasz.jeziorski@halinow.pl
Fax: +48 227836107
NUTS code: PL925

Internet address(es):

Main address: www.bip.halinow.pl

I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Pelnienie funkcji In?ynier Kontraktu dla zadania Poprawa gospodarki ?ciekowej w Gminie Halinow.

Reference number: ZP.JRP.271.02.2017
II.1.2) Main CPV code
71520000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Przedmiot niniejszego zamowienia stanowi ?wiadczenie uslugi In?yniera Kontraktu przy realizacji Projektu pn.: ?Poprawa gospodarki ?ciekowej w Gminie Halinow, skladaj?cego si? z 13 kontraktow na roboty budowlane.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
71242000
71244000
71247000
71248000
71310000
71315210
71340000
71530000
71540000
71541000
71631300
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL925
Main site or place of performance:

Gmina Halinow Polska.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiot niniejszego zamowienia stanowi ?wiadczenie uslugi In?yniera Kontraktu przy realizacji Projektu pn.: ?Poprawa gospodarki ?ciekowej w Gminie Halinow,

In?ynier Kontraktu b?dzie sprawowal w szczegolno?ci funkcje:

a) Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w rozumieniu i zgodnie z zapisami polskiego Prawa budowlanego,

b) Koordynatora czynno?ci inspektorow nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego prawa,

c) Konsultanta ?wiadcz?cego asyst? techniczn? i merytoryczn? podczas realizacji inwestycji,

d) Podmiotu monitoruj?cego przebieg inwestycji w okresie realizacji, uczestnicz?cego w uzyskaniu pozwole? na u?ytkowanie obiektow (tam, gdzie wymagane), weryfikuj?cego i akceptuj?cego faktury wykonawcow, koordynuj?cego proces inwestycyjny,

e) Podmiotu monitoruj?cego w Okresie Zglaszania Wad dla Robot zrealizowanych w ramach kontraktow wymienionych w 2 ? liczony od daty wydania ?wiadectwa Przej?cia do daty wydania ?wiadectw Wykonania dla ka?dego z nadzorowanych Kontraktow ? 12 miesi?cy.,

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Do?wiadczenie osob wyznaczonych do realizacji zamowienia / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 42
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Fundusz Spojno?ci Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko, priorytet II: Gospodarka wodno-?ciekowa w aglomeracjach, dzialanie 2.3.
II.2.14) Additional information

Wykonawca jest zobowi?zany wnie?? wadium w wysoko?ci 30 000 zl (slownie: trzydzie?ci tysi?cy zlotych).

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiaj?cy nie stawia warunku w ww. zakresie.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

A) Zamawiaj?cy uzna ww. warunek za spelniony je?eli wykonawca wyka?e, ?e jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamowienia na sum? gwarancyjn? nie mniejsz? ni? 2 000 000,00 zlotych;

b) Zamawiaj?cy uzna ww. warunek za spelniony je?eli Wykonawca wyka?e, ?e posiada ?rodki finansowe lub zdolno?? kredytow? na kwot? w wysoko?ci minimum 250 000,00 zl.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

A) Zamawiaj?cy uzna ww. warunek za spelniony je?eli wykonawca wyka?e, ?e w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, zrealizowal jedn? uslug? In?yniera Kontraktu lub Inspektora Nadzoru nad realizacj? robot budowlanych ktora obejmowala co najmniej 25 km sieci kanalizacyjnej wraz z budow? co najmniej 5 przepompowni ?ciekow i odtworzeniem nawierzchni jezdni na odcinku co najmniej 15 km. Warto?? robot budowlanych b?d?cych przedmiotem nadzoru wynosila co najmniej 28 000 000 zlotych brutto.

Nale?y przez to rozumie? uslug? polegaj?c? na nadzorowaniu robot jako In?ynier Kontraktu oraz doprowadzenie do odbioru ko?cowego zgodnie z ustaw? Prawo Budowlane i wystawienie ?wiadectwa Przej?cia wg procedury FIDIC

oraz jedn? uslug? In?yniera Kontraktu lub Inspektora Nadzoru nad realizacj? robot budowlanych ktora obejmowala budow? lub rozbudow? oczyszczalni ?ciekow wraz z budow? lub przebudow? wszystkich istniej?cych obiektow technologicznych o wydajno?ci oczyszczalni co najmniej 27 000 RLM i warto?ci robot budowlanych 13 000 000 zlotych brutto.

Nale?y przez to rozumie? uslug? polegaj?c? na nadzorowaniu robot jako In?ynier Kontraktu oraz doprowadzenie do odbioru ko?cowego zgodnie z ustaw? Prawo Budowlane i wystawienie ?wiadectwa Przej?cia wg procedury FIDIC.

b) Zamawiaj?cy uzna ww. warunek za spelniony je?eli Wykonawca wyka?e, ?e dysponuje nast?puj?cymi osobami:

In?ynier Rezydent ? Kierownik Zespolu ? powinien posiada? do?wiadczenie w zarz?dzaniu kontraktami na stanowisku In?yniera Rezydenta lub kierownika/koordynatora zespolu nadzoru inwestorskiego lub kierownika projektu na co najmniej jednym zako?czonym kontrakcie na roboty budowlane o warto?ci co najmniej 35 000 000,00 zl brutto przy czym zakres tych robot obejmowal budow? sieci kanalizacyjnej oraz kompleksow? budow? lub rozbudow? oczyszczalni ?ciekow realizowan? w oparciu o uznane mi?dzynarodowe standardy kontraktow budowlanych typu FIDIC. Osoba ta powinna posiada? uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalno?ci konstrukcyjno-budowlanej lub uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalno?ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz?dze? cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci?gowych i kanalizacyjnych bez ogranicze?

Inspektor Nadzoru ? Specjalista ds. sanitarnych powinien posiada? do?wiadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru na co najmniej jednej zako?czonej inwestycji polegaj?cej na budowie sieci kanalizacyjnej oraz budowie lub rozbudowie oczyszczalni ?ciekow. Warto?ci robot b?d?cych przedmiotem nadzoru wynosila minimum 35 000 000 mln zlotych brutto. Powinien posiada? uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalno?ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz?dze? cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci?gowych i kanalizacyjnych bez ogranicze?

Inspektor Nadzoru ? Specjalista ds. drogowych ? powinien posiada? do?wiadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru na przynajmniej dwoch zako?czonych robotach polegaj?cych na budowie lub przebudowie drogi ka?da o warto?ci minimum 200 000 zlotych. Powinien posiada? uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalno?ci drogowej bez ogranicze?.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Ci?g dalszy kryteriow kwalifikacji z pkt III 1.3.

Zamawiaj?cy uzna warunek w zakresie zdolno?ci technicznej i kwalifikacji zawodowych za spelniony je?eli wykonawca wyka?e, ?e dysponuje nast?puj?cymi osobami orpocz tych wymienionych w pkt III 1.3. ogloszenia

Inspektor Nadzoru ? Specjalista konstrukcyjno-budowlany? powinien posiada? do?wiadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru na przynajmniej dwoch zako?czonych kubaturowych ka?da o warto?ci co najmniej 13 000 000 zlotych brutto. Osoba ta powinna posiada? uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalno?ci konstrukcyjno-budowlanej bez ogranicze?

Inspektor Nadzoru ? Specjalista ds. elektrycznych i AKPiA powinien posiada? do?wiadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru na przynajmniej dwoch zako?czonych robotach kubaturowych na ktorych byla wykonywana instalacja elektryczna i AKPiA. Ka?da z tych robot budowlanych byla o warto?ci co najmniej 10 000 000 zlotych brutto osoba ta musi posiada? uprawnienia w specjalno?ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz?dze? elektrycznych i elektroenergetycznych bez ogranicze? zgodnie

Specjalista ds. rozlicze? ? powinien posiada? do?wiadczenie zawodowe w zakresie rozliczania inwestycji na co najmniej dwoch zako?czonych inwestycjach ka?da o warto?ci minimum 20 000 000,00 zl brutto

Specjalista ? Technolog w zakresie oczyszczania ?ciekow ? powinien posiada?:

?wyksztalcenie wy?sze techniczne,

?do?wiadczenie polegaj?ce na byciu czlonkiem zespolu projektowego lub inspektorem nadzoru dla zadania polegaj?cego na budowie lub przebudowie oczyszczalni ?ciekow o warto?ci minimum 13 000 000 zlotych brutto.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:

1. Umowa b?dzie obowi?zywala na faktyczny okres wykonywania uslugi do zatwierdzenia przez Zamawiaj?cego Raportu Zamkni?cia zgodnie z wymogami okre?lonymi w opisie przedmiotu zamowienia (cz??? III specyfikacji istotnych warunkow zamowienia), ktore nast?pi po rzeczywistym zako?czeniu najpo?niej ko?cz?cego si? Kontraktu (przy czym przez zako?czenie Kontraktu rozumie si?, zale?nie od zapisow danego Kontraktu: wydanie przez In?yniera Kontraktu dokumentu po?wiadczaj?cego jego prawidlowe wykonanie, podpisanie pozytywnego protokolu odbioru ko?cowego lub innego dokumentu stanowi?cego jego odpowiednik). Przewidywany termin wykonania Przedmiotu Umowy ? do 30 czerwiec 2021r.

2.W przypadku wydlu?enia terminu, o ktorym mowa powy?ej w ust. 1, Wykonawcy nie przysluguje dodatkowe wynagrodzenie.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/11/2017
Local time: 12:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 14/11/2017
Local time: 12:15
Place:

Halinow, ul. Spoldzielcza 1, 05 ? 074 Halinow, w pok. 24, pi?tro II.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

4.8 Zamawiaj?cy wykluczy z post?powania wykonawcow:

4.8.1. ktorzy nie wykazali, spelniania warunkow udzialu w post?powaniu,

4.8.2.ktorzy nie wyka??, ?e nie zachodz? wobec nich przeslanki okre?lone w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy

4.8.3.wobec ktorych zachodz? przeslanki okre?lone w art. 24 ust. 5 ustawy tj.

1) w stosunku do ktorego otwarto likwidacj?, w zatwierdzonym przez s?d ukladzie w post?powaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacj? jego maj?tku lub s?d zarz?dzil likwidacj? jego maj?tku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. ? Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z po?n. zm.) lub ktorego upadlo?? ogloszono, z wyj?tkiem wykonawcy, ktory po ogloszeniu upadlo?ci zawarl uklad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem s?du, je?eli uklad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacj? maj?tku upadlego, chyba ?e s?d zarz?dzil likwidacj? jego maj?tku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. ? Prawo upadlo?ciowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z po?n. zm.);

2) ktory w sposob zawiniony powa?nie naruszyl obowi?zki zawodowe, co podwa?a jego uczciwo??, w szczegolno?ci gdy wykonawca w wyniku zamierzonego dzialania lub ra??cego niedbalstwa nie wykonal lub nienale?ycie wykonal zamowienie, co zamawiaj?cy jest w stanie wykaza? za pomoc? stosownych ?rodkow dowodowych;

3) je?eli wykonawca lub osoby, o ktorych mowa w art. 24. ust. 1 pkt 14, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostaj? w relacjach okre?lonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 z:

a) zamawiaj?cym,

b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiaj?cego,

c) czlonkami komisji przetargowej,

d) osobami, ktore zlo?yly o?wiadczenie, o ktorym mowa w art. 17 ust. 2a

? chyba ?e jest mo?liwe zapewnienie bezstronno?ci po stronie zamawiaj?cego w inny sposob ni? przez wykluczenie wykonawcy z udzialu w post?powaniu;

4) ktory, z przyczyn le??cych po jego stronie, nie wykonal albo nienale?ycie wykonal w istotnym stopniu wcze?niejsz? umow? w sprawie zamowienia publicznego lub umow? koncesji, zawart? z zamawiaj?cym, o ktorym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, co doprowadzilo do rozwi?zania umowy lub zas?dzenia odszkodowania;

5) b?d?cego osob? fizyczn?, ktorego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko ?rodowisku, je?eli za jego popelnienie wymierzono kar? aresztu, ograniczenia wolno?ci lub kar? grzywny nie ni?sz? ni? 3000 zlotych;

6) je?eli urz?duj?cego czlonka jego organu zarz?dzaj?cego lub nadzorczego, wspolnika spolki w spolce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spolce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o ktorym mowa w pkt 5;

7) wobec ktorego wydano ostateczn? decyzj? administracyjn? o naruszeniu obowi?zkow wynikaj?cych z przepisow prawa pracy, prawa ochrony ?rodowiska lub przepisow o zabezpieczeniu spolecznym, je?eli wymierzono t? decyzj? kar? pieni??n? nie ni?sz? ni? 3000 zlotych;

8) ktory naruszyl obowi?zki dotycz?ce platno?ci podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, co zamawiaj?cy jest w stanie wykaza? za pomoc? stosownych ?rodkow dowodowych, z wyj?tkiem przypadku, o ktorym mowa w art.24 ust. 1 pkt 15, chyba ?e wykonawca dokonal platno?ci nale?nych podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarl wi???ce porozumienie w sprawie splaty tych nale?no?ci.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl/

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl/

VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?elima lub mial interes w uzyskaniu zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow ustawy Pzp, przysluguj? ?rodki

ochrony prawnej okre?lone w Dziale VI ustawy Pzp. ?rodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamowieniu oraz SIWZ przysluguj? rownie? organizacjom wpisanym na list?, o ktorej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Odwolanie przysluguje wyl?cznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w niniejszym post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno?ci, do ktorej Zamawiaj?cy jest

zobowi?zany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwolanie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, ktorej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy Pzp, zawiera? zwi?zle przedstawienie zarzutow, okre?la? ??danie oraz

wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwolania.

4. Odwolanie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podsiane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego

certyfikatu lub rownowa?nego ?rodka, spelniaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwoluj?cy przesyla kopi? odwolania Zamawiaj?cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposob, aby mogl

on zapozna? si? z jego tre?ci? przed uplywem tego terminu. Domniemywa si?, i? Zamawiaj?cy mogl zapozna? si? z tre?ci? odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, je?eli przeslanie jego kopii nast?pilo przed

uplywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkow komunikacji elektronicznej.

5. Terminy wniesienia odwolania:

1) Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w

terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob.

2) Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu, a tak?e wobec postanowie? SIWZ, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na

stronie internetowej.

3) Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w pkt 1) i 2) wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach

stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.

4) Je?eli Zamawiaj?cy nie przeslal Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwolanie

wnosi si? nie po?niej ni? w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamowienia;

b) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowal w Dzienniku Urz?dowym Unii

Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamowienia;

6. Szczegolowe zasady post?powania po wniesieniu odwolania, okre?laj? stosowne przepisy Dzialu VI ustawy Pzp.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwolawczej, stronom oraz uczestnikom post?powania odwolawczego

przysluguje skarga do s?du.

8. Skarg? wnosi si? do s?du okr?gowego wla?ciwego dla siedziby Zamawiaj?cego, za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Krajowej Izby Odwolawczej,

przesylaj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Zlo?enie skargi w placowce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. ? Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r., poz. 1529) jest

rownoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl/

VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
07/10/2017 S193 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Halinow: Construction supervision services

2017/S 193-396177

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gmina Halinow
ul. Spoldzielcza 1
Halinow
05-074
Poland
Contact person: Urz?d Miejski w Halinowie, 05-074 Halinow, ul. Spoldzielcza 1
Telephone: +48 227836020
E-mail: halinow@halinow.pl
Fax: +48 227836107
NUTS code: PL925

Internet address(es):

Main address: http://www.bip.halinow.pl

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Pelnienie funkcji In?ynier Kontraktu dla zadania Poprawa gospodarki ?ciekowej w Gminie Halinow.

Reference number: ZP.JRP.271.02.2017
II.1.2) Main CPV code
71520000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
71242000
71244000
71247000
71248000
71310000
71315210
71340000
71530000
71540000
71541000
71631300
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL925
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 42
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/11/2017
Local time: 12:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
TI Title Poland-Halinow: Construction supervision services
ND Document number 396177-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place HALINOW
AU Authority name Gmina Halinow
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 03/10/2017
DT Deadline 14/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 71242000 - Project and design preparation, estimation of costs
71244000 - Calculation of costs, monitoring of costs
71247000 - Supervision of building work
71248000 - Supervision of project and documentation
71310000 - Consultative engineering and construction services
71315210 - Building services consultancy services
71340000 - Integrated engineering services
71520000 - Construction supervision services
71530000 - Construction consultancy services
71540000 - Construction management services
71541000 - Construction project management services
71631300 - Technical building-inspection services
OC Original CPV code 71242000 - Project and design preparation, estimation of costs
71244000 - Calculation of costs, monitoring of costs
71247000 - Supervision of building work
71248000 - Supervision of project and documentation
71310000 - Consultative engineering and construction services
71315210 - Building services consultancy services
71340000 - Integrated engineering services
71520000 - Construction supervision services
71530000 - Construction consultancy services
71540000 - Construction management services
71541000 - Construction project management services
71631300 - Technical building-inspection services
RC NUTS code PL925
IA Internet address (URL) http://www.bip.halinow.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >