Poland-Lomianki: Road construction works

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • Y - Construction of Structures and Facilities
Opps ID: NBD00003523856363738
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Nov 15, 2017
Solicitation No: 396972-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Works - Contract notice - Open procedure

Poland-Lomianki: Road construction works

2017/S 193-396972

Contract notice

Works

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Gmina Lomianki
ul. Warszawska 115
Contact point(s): Referat Zamowie? Publicznych
For the attention of: Aneta Witkowska
05-092 Lomianki
Poland
Telephone: +48 227686209
E-mail: aneta.witkowska@lomianki.pl
Fax: +48 227686229

Internet address(es):

General address of the contracting authority: www.lomianki.pl

Electronic access to information: http://bip.lomianki.pl/index.php?sc=122&m=6

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

45233120 , 45111300 , 45111200 , 45233290

Description
Road construction works.
Dismantling works.
Site preparation and clearance work.
Installation of road signs.

Section IV: Procedure

IV.3) Administrative information
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
15.11.2017 - 10:00
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Polish.
07/10/2017 S193 - - Works - Contract notice - Open procedure

Poland-Lomianki: Road construction works

2017/S 193-396972

Contract notice

Works

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Gmina Lomianki
ul. Warszawska 115
Contact point(s): Referat Zamowie? Publicznych
For the attention of: Aneta Witkowska
05-092 Lomianki
Poland
Telephone: +48 227686209
E-mail: aneta.witkowska@lomianki.pl
Fax: +48 227686229

Internet address(es):

General address of the contracting authority: www.lomianki.pl

Electronic access to information: http://bip.lomianki.pl/index.php?sc=122&m=6

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

I.2) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.3) Main activity
General public services
I.4) Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority:
Przebudowa ulicy Zachodniej w Lomiankach na odcinku mi?dzy ulicami Zielon? i Sierakowsk? w ramach zadania: Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej ? zad. 2014/03.
II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Works
Execution
Main site or location of works, place of delivery or of performance: Gmina Lomianki.

NUTS code PL913

II.1.3) Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves a public contract
II.1.4) Information on framework agreement
II.1.5) Short description of the contract or purchase(s)
3.1 Przedmiotem zamowienia jest Przebudowa ulicy Zachodniej w Lomiankach na odcinku mi?dzy ulicami Zielon? i Sierakowsk? w ramach zadania: ?Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej ? zad. 2014/03. Szczegolowy sposob wykonania oraz zakres i rodzaj poszczegolnych robot obejmuj?cych przedmiot zamowienia zostal okre?lony w Projekcie Budowlanym oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot. Przedmiar robot nale?y traktowa? jako element dodatkowy, nie slu??cy do obliczania ceny oferty.
3.2 Wymagania w stosunku do wykonawcy:
1. Wykonawca wykona projekt organizacji ruchu na czas budowy i przedlo?y go akceptacji Zamawiaj?cemu w terminie 3 dni od podpisania umowy.
2. Wykonawca rozpocznie roboty w terminie nie po?niej ni? 10 dni od podpisania umowy, o ile warunki atmosferyczne b?d? sprzyjaj?ce.
3. Nale?y zapewni? obslug? geodezyjn? wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
4. Przed rozpocz?ciem prac nale?y wyst?pi? o nadzor do gestorow poszczegolnych sieci infrastruktury wyst?puj?cych w pasie drogowym.
5. Roboty musz? by? wykonane zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami (w szczegolno?ci ustawy prawo budowlane i ustawy o drogach publicznych, przepisami bhp. i p.po? oraz bran?owymi), jak rownie? zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, a tak?e z nale?yt? staranno?ci?, zachowaniem wla?ciwej organizacji pracy i zapewnieniem dobrej jako?ci.
6. U?yte materialy oraz urz?dzenia musz? mie? aktualne dokumenty dopuszczaj?ce do stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami obowi?zuj?cymi w tym zakresie.
7. Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo?? zastosowania produktow rownowa?nych do podanych w projekcie i przedmiarze pod warunkiem, ?e Wykonawca wyka?e, ?e zastosowane materialy posiadaj? parametry takie same lub lepsze ni? okre?lone w przedmiarach, poprzez podanie w ofercie wykazu zastosowanych produktow rownowa?nych z podaniem ich nazwy i dokladnym opisem parametrow oraz zal?czy kopie atestow, certyfikatow, aprobat technicznych lub deklaracji zgodno?ci, jakie dany produkt posiada, zgodnie z przepisami obowi?zuj?cymi w tym zakresie w szczegolno?ci:
? ustaw? z dnia 16.4.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2016. poz. 1570 tj. z dnia 28.9.2016 r.
? rozporz?dzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17.11.2016 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowa?nionych do ich wydawania (Dz.U. z 2016 r., poz. 1968 z po?n. zm.);
? rozporz?dzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17.11.2016 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodno?ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2016 r., poz. 1966).
8. W przypadku, gdy w STW i OR lub innym dokumencie stanowi?cym Opis przedmiotu zamowienia u?yto znaku towarowego Zamawiaj?cy informuje, i? w ka?dym takim przypadku dopuszcza si? rozwi?zania rownowa?ne, a znak towarowy zostal zastosowany w celach informacyjnych.
9. Wykonawca robot ponosi odpowiedzialno?? za jako?? wykonywanych robot oraz zastosowanych materialow.
10. Wykaz uslug lub robot budowlanych na podstawie art. 29. pkt. 3a ustawy Prawo Zamowie? Publicznych, ktore Zamawiaj?cy okre?la jako wymagaj?ce zatrudnienia osob przez wykonawc? lub podwykonawc? na podstawie umowy o prac?:
LP Pozycja z przedmiaru
Roboty drogowe
Uslugi/roboty budowlane wymagaj?ce zatrudnienia osob na podstawie umowy o prac?
1 Poz. nr 1-75 wymaga si?
3.3 Obowi?zki zamawiaj?cego: Wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy w ci?gu 7 dni od podpisania umowy. Przyst?pienie do odbioru robot w terminie 14 dni od daty otrzymania zgloszenia przez wykonawc? gotowo?ci do odbioru, przy czym za termin wykonania robot nale?y przyj??: wykonanie robot obj?tych zakresem umownym wraz z przekazaniem dokumentacji powykonawczej, w tym inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
3.4 Szczegolowy Opis przedmiotu zamowienia zawarty jest w zal?cznikach 3-7 do SIWZ.
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

45233120 , 45111300 , 45111200 , 45233290

II.1.7) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
II.1.8) Lots
This contract is divided into lots: no
II.1.9) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2) Quantity or scope of the contract
II.2.1) Total quantity or scope:
Przebudowa ulicy Zachodniej w Lomiankach na odcinku mi?dzy ulicami Zielon? i Sierakowsk?.
II.2.2) Information about options
Options: no
II.2.3) Information about renewals
This contract is subject to renewal: no
II.3) Duration of the contract or time limit for completion
Starting 12.1.2018. Completion 1.6.2018

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions relating to the contract
III.1.1) Deposits and guarantees required:
Zamawiaj?cy ??da od Wykonawcow wniesienia wadium w wysoko?ci: 50 000 PLN
(slownie: pi??dziesi?t tysi?cy zlotych 00/100).
9 wzoru umowy
1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiaj?cego z tytulu gwarancji przez
okres miesi?cy, zaproponowany w Formularzu oferty stanowi?cym zal?cznik nr 5 do niniejszej umowy, liczonej od dnia spisania protokolu odbioru robot.
2. Strony rozszerzaj? okres r?kojmi za wady na czas udzielonej gwarancji. Zamawiaj?cy mo?e realizowa? uprawnienia z tytulu r?kojmi niezale?nie od uprawnie? z tytulu gwarancji.
3. Zamawiaj?cy mo?e dochodzi? roszcze? z tytulu gwarancji i r?kojmi tak?e po okresie okre?lonym w ust. 1, je?eli zglosil wad? przed uplywem tego okresu.
4. Je?eli Wykonawca nie przyst?pi do usuni?cia wad w terminie 14 dni od daty zgloszenia wad przez Zamawiaj?cego, to Zamawiaj?cy mo?e zleci? usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad b?d? pokrywane w pierwszej kolejno?ci z niewyplaconego jeszcze wynagrodzenia Wykonawcy, a nast?pnie z zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy.
5. Je?eli termin usuni?cia wad jest niewystarczaj?cy, Wykonawca mo?e zwroci? si? do Zamawiaj?cego pisemnie, o wyra?enie zgody na przesuni?cie terminu usuni?cia wad do 30 dni od dnia zawiadomienia o konieczno?ci usuni?cia wad, z podaniem uzasadnienia.
III.1.2) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
3 wzoru umowy
1. Za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie zgodnym z zal?czon? dokumentacj? oraz Ofert?, strony ustalaj? wynagrodzenie ryczaltowe w kwocie brutto: .. zl (slownie: ..zl), podatek VAT .. % w kwocie: ........ (slownie:.), netto: zl (slownie: zl) zgodnie z Formularzem oferty stanowi?cym Zal?cznik
nr 5 do umowy.
2. Wynagrodzenie okre?lone w ust. 1 obejmuje ryzyko i odpowiedzialno?? Wykonawcy za prawidlowe oszacowanie wszelkich kosztow zwi?zanych z realizacj? robot stanowi?cych przedmiot umowy, a tak?e przewidzenie innych czynnikow maj?cych lub mog?cych mie? wplyw na te koszty.
3. Wynagrodzenie ma charakter ryczaltowy i obejmuje wszystkie roboty wynikaj?ce lub daj?ce si? wywnioskowa? z Umowy wraz z Zal?cznikami i obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawc?, niezb?dne do prawidlowego wykonania Przedmiotu Umowy, w szczegolno?ci, ale nie wyl?cznie: koszty materialow, urz?dze?, narz?dzi, sprz?tu, robocizny, obslugi geodezyjnej, prac projektowych w zakresie dokumentacji warsztatowej oraz powykonawczej, wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, transportu, robot o charakterze tymczasowym, tymczasowej organizacji ruchu. Dla celow interpretacji przyjmuje si?, ?e charakter Wynagrodzenia Ryczaltowego okre?lonego w Umowie nale?y rozumie? tak samo jak w art. 632 kodeksu cywilnego.
4. Wynagrodzenie Ryczaltowe obejmuje ryzyko i odpowiedzialno?? Wykonawcy za prawidlowe oszacowanie wszelkich kosztow zwi?zanych z realizacj? robot stanowi?cych Przedmiot Umowy, a tak?e przewidzenie innych czynnikow maj?cych lub mog?cych mie? wplyw na te koszty.
5. Nieoszacowanie lub wadliwe oszacowanie na etapie przetargu czynno?ci lub rozwi?za? zawartych lub wynikaj?cych z Dokumentacji Projektowej nie mo?e by? podstaw? do ??dania rozliczenia zaplaty za roboty w ramach Wynagrodzenia Kosztorysowego, jak rownie? do zmiany Umowy.
6. Wykonawca nie mo?e powolywa? si? na okoliczno?ci, ktore byly dla niego dost?pne na etapie przetargu i o?wiadcza, ?e ryzyko pomini?cia informacji dost?pnych na etapie przetargu a mog?cych mie? wplyw na wysoko?? Oferty Wykonawcy wycenil w Wynagrodzeniu Ryczaltowym, o ktorym mowa w ust. 2 powy?ej. W szczegolno?ci Wykonawca o?wiadcza, ?e przed zlo?eniem Oferty z uwzgl?dnieniem niezb?dnego czasu i kosztow zapoznal si? z nale?yta staranno?ci? z uwzgl?dnieniem zawodowego charakteru jego dzialalno?ci w rozumieniu art. 355 KC z: Dokumentacj? Projektow?, Terenem Budowy, widoczn? infrastruktur? znajduj?c? si? na Terenie Budowy i w jego bezpo?rednim s?siedztwie, dost?pn? w urz?dach dokumentacj? wszelkich sieci lub urz?dze? podziemnych i ich lokalizacj? oraz ?e otrzymal od Zamawiaj?cego wszelkie niezb?dne dane, mog?ce mie? wplyw na oszacowanie ryzyka i okoliczno?ci realizacji Przedmiotu Umowy.
7. Wykonanie wszelkich dodatkowych czynno?ci nie uj?tych w przedmiarze robot, lecz niezb?dnych do wykonania niniejszego zamowienia zgodnie z wiedz? techniczn?, nie b?dzie podstaw? do zwi?kszenia wynagrodzenia. Celem unikni?cia w?tpliwo?ci zal?czony do SIWZ przedmiar robot ma wyl?cznie charakter pomocniczy dla oferentow do skonstruowania oferty, natomiast nie stanowi opisu przedmiotu zamowienia w rozumieniu przepisow ustawy Pzp.
8. Wykonawca o?wiadcza, ?e w Wynagrodzeniu Ryczaltowym uj?l ryzyko wzrostu kosztow realizacji inwestycji, jak rownie? ryzyko finansowe zwi?zane z konieczno?ci? przyspieszenia robot nim obj?tych celem nadrobienia ewentualnych opo?nie? w celu dotrzymania terminow realizacji Przedmiotu Umowy a okre?lonych w 2 ust. 1 niniejszej Umowy oraz ewentualne koszty realizacji robot w przedlu?onym okresie realizacji inwestycji. Wynagrodzenie Ryczaltowe okre?lone w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty realizacji Przedmiotu Umowy i jest niezmienne przez caly okres obowi?zywania Umowy.
9. Wykonawcy nie przysluguje prawo dochodzenia zmiany wynagrodzenia, je?li zmiana ta wynikalaby z niestarannego obliczenia ceny oferty.
10. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 platne b?dzie na podstawie faktury VAT sporz?dzonej w oparciu o protokol odbioru robot, w terminie 21 dni od daty zlo?enia Zamawiaj?cemu prawidlowo wystawionej faktury VAT ? na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.
11. Faktur? nale?y wystawi? na adres Zamawiaj?cego: Gmina Lomianki ul. Warszawska 115, 05 092 Lomianki, NIP 118-17-68-394.
12. Wynagrodzenie okre?lone w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty realizacji przedmiotu umowy i jest niezmienne przez caly okres obowi?zywania umowy,
z zastrze?eniem 2 ust. 4 pkt 3) oraz 4) i ust. 5 i 6 niniejszej umowy.
13. Zamawiaj?cy nie przewiduje waloryzacji cen, z uwagi na krotki termin realizacji przedmiotu umowy.
14. Za dat? platno?ci okre?la si? dzie? obci??enia rachunku Zamawiaj?cego.
15. Za nieterminow? zaplat? faktury przez Zamawiaj?cego Wykonawcy przysluguj? odsetki ustawowe, o ktorych mowa w art. 481 2 KC.
III.1.3) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
Wykonawcy wspolnie ubiegaj?cy si? o zamowienie ponosz? solidarn? odpowiedzialno?? za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy. Zobowi?zani s? ustanowi? Pelnomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu o udzielenie zamowienia publicznego albo reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia.
III.1.4) Other particular conditions
The performance of the contract is subject to particular conditions: no
III.2) Conditions for participation
III.2.1) Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: 5.1 O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp:
5.1.1 nie podlegaj? wykluczeniu;
5.1.2 spelniaj? warunki udzialu w post?powaniu (okre?lone przez Zamawiaj?cego
w Ogloszeniu o zamowieniu oraz w SIWZ) dotycz?ce:
5.1.2.1 kompetencji lub uprawnie? do prowadzenia okre?lonej dzialalno?ci zawodowej, o ile wynika to
z odr?bnych przepisow.
Zamawiaj?cy nie okre?la ww. warunku.
5.1.2.2 sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiaj?cy nie okre?la ww. warunku.
5.1.2.3 zdolno?ci technicznej lub zawodowej.
5.1.2.3.1 Wykonawca spelni warunek je?eli wyka?e, ?e wykonal nale?ycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo uko?czyl dwie roboty budowlane polegaj?ce
na budowie lub przebudowie drogi o warto?ci nie mniejszej ni? 1 200 000 PLN brutto (slownie: jeden milion dwie?cie tysi?cy zlotych 00/100) ka?da, wykonanych nie wcze?niej ni? w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania ofert
w post?powaniu, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto?ci, daty, miejsca wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych roboty te zostaly wykonane, z zal?czeniem dowodow okre?laj?cych czy te roboty budowlane zostaly wykonane nale?ycie, w szczegolno?ci informacji o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo uko?czone, przy czym dowodami, o ktorych mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego roboty budowlane byly wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentow ? inne dokumenty-
5.1.2.3.2 Wykonawca spelni warunek je?eli wyka?e, ?e dysponuje osob? zdoln? do wykonania przedmiotu zamowienia posiadaj?c? uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalno?ci drogowej i nale??c? do wla?ciwej Izby Samorz?du Zawodowego (lub rownowa?ne do ww. wydawane na podstawie przepisow obowi?zuj?cych w innych pa?stwach).
5.2 Zamawiaj?cy mo?e, na ka?dym etapie post?powania, uzna?, ?e Wykonawca nie posiada wymaganych zdolno?ci, je?eli zaanga?owanie zasobow technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsi?wzi?cia gospodarcze wykonawcy mo?e mie? negatywny wplyw na realizacj? zamowienia.
5.3 Wykonawca mo?e w celu potwierdzenia spelniania warunkow, o ktorych mowa w pkt 5.1.2.2 i 5.1.2.3 SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamowienia, lub jego cz??ci, polega? na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow, niezale?nie od charakteru prawnego l?cz?cych go z nim stosunkow prawnych.
5.4 Zamawiaj?cy jednocze?nie informuje, i? ?stosowna sytuacja o ktorej mowa w pkt 5.3 niniejszej SIWZ wyst?pi wyl?cznie w przypadku kiedy
5.4.1 Wykonawca, ktory polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiotow udowodni Zamawiaj?cemu, ?e realizuj?c zamowienie, b?dzie dysponowal niezb?dnymi zasobami tych podmiotow, w szczegolno?ci przedstawiaj?c zobowi?zanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia.
5.4.2 Zamawiaj?cy oceni, czy udost?pniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolno?ci techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalaj? na wykazanie przez Wykonawc? spelniania warunkow udzialu w post?powaniu oraz zbada, czy nie zachodz? wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 ?22 i ust. 5 ustawy Pzp.
5.4.3 W odniesieniu do warunkow dotycz?cych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub do?wiadczenia, Wykonawcy mog? polega? na zdolno?ciach innych podmiotow, je?li podmioty te zrealizuj? roboty budowlane lub uslugi, do realizacji ktorych te zdolno?ci s? wymagane.
5.5 W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia oraz Wykonawcy, ktory polega na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych innych podmiotow (na zasadzie okre?lonej w art. 22a ustawy Pzp) warunek o ktorym mowa w pkt. 5.1.2.3.1 SIWZ zostanie spelniony wyl?cznie je?eli co najmniej jeden z Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia lub co najmniej jeden z podmiotow o ktorych mowa powy?ej spelni wymagany ww. warunek.
5.6 O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy nie podlegaj? wykluczeniu z post?powania wskutek zaistnienia okoliczno?ci wymienionych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp,
5.7 Zamawiaj?cy wykluczy z post?powania Wykonawcow tak?e na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp:
1) w stosunku do ktorego otwarto likwidacj?, w zatwierdzonym przez s?d ukladzie w post?powaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacj? jego maj?tku lub s?d zarz?dzil likwidacj? jego maj?tku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. ? Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub ktorego upadlo?? ogloszono, z wyj?tkiem wykonawcy, ktory po ogloszeniu upadlo?ci zawarl uklad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem s?du, je?eli uklad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacj? maj?tku upadlego, chyba ?e s?d zarz?dzil likwidacj? jego maj?tku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. ?Prawo upadlo?ciowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);
2) ktory w sposob zawiniony powa?nie naruszyl obowi?zki zawodowe, co podwa?a jego uczciwo??, w szczegolno?ci gdy wykonawca w wyniku zamierzonego dzialania lub ra??cego niedbalstwa nie wykonal lub nienale?ycie wykonal zamowienie, co zamawiaj?cy jest w stanie wykaza? za pomoc? stosownych ?rodkow dowodowych;
3) je?eli wykonawca lub osoby, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostaj? w relacjach okre?lonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 ustawy Pzp z:
a. zamawiaj?cym,
b. osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiaj?cego,
c. czlonkami komisji przetargowej,
d. osobami, ktore zlo?yly o?wiadczenie, o ktorym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy Pzp,
? chyba ?e jest mo?liwe zapewnienie bezstronno?ci po stronie zamawiaj?cego w inny sposob ni? przez wykluczenie wykonawcy z udzialu w post?powaniu;
4) ktory, z przyczyn le??cych po jego stronie, nie wykonal albo nienale?ycie wykonal w istotnym stopniu wcze?niejsz? umow? w sprawie zamowienia publicznego lub umow? koncesji, zawart? z zamawiaj?cym, o ktorym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp, co doprowadzilo do rozwi?zania umowy lub zas?dzenia odszkodowania;
5) b?d?cego osob? fizyczn?, ktorego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko ?rodowisku, je?eli za jego popelnienie wymierzono kar? aresztu, ograniczenia wolno?ci lub kar? grzywny nie ni?sz? ni? 3 000 PLN;
6) je?eli urz?duj?cego czlonka jego organu zarz?dzaj?cego lub nadzorczego, wspolnika spolki w spolce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spolce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o ktorym mowa w pkt 5 powy?ej;
7) wobec ktorego wydano ostateczn? decyzj? administracyjn? o naruszeniu obowi?zkow wynikaj?cych z przepisow prawa pracy, prawa ochrony ?rodowiska lub przepisow
o zabezpieczeniu spolecznym, je?eli wymierzono t? decyzj? kar? pieni??n? nie ni?sz? ni? 3 000 PLN;
8) ktory naruszyl obowi?zki dotycz?ce platno?ci podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, co zamawiaj?cy jest w stanie wykaza? za pomoc? stosownych ?rodkow dowodowych, z wyj?tkiem przypadku, o ktorym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba ?e wykonawca dokonal platno?ci nale?nych podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarl wi???ce porozumienie w sprawie splaty tych nale?no?ci.
6. Wykaz o?wiadcze? lub dokumentow, potwierdzaj?cych spelnienie warunkow udzialu
w post?powaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
6.1 W celu wykazania spelnienia przez Wykonawc? warunkow udzialu w post?powaniu oraz braku podstaw do wykluczenia Zamawiaj?cy ??da:

Aktualnego na dzie? skladania ofert O?wiadczenia ? JEDZ, zwane dalej ?JEDZ lub ?O?wiadczenie w zakresie wskazanym w Zal?czniku Nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w O?wiadczeniu b?d? stanowi? wst?pne potwierdzenie, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp ? okre?lone przez Zamawiaj?cego w Ogloszeniu o zamowieniu oraz w SIWZ. O?wiadczenie sklada si? na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamowienia (JEDZ), sporz?dzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza okre?lonego w rozporz?dzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE. Przy wypelnianiu formularza JEDZ Wykonawca mo?e skorzysta? z instrukcji jego wypelniania zamieszczonej przez Urz?d Zamowie? Publicznych na stronie internetowej pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Jednolity Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja.pdf.

6.1.1 Wykonawca, ktory zamierza powierzy? wykonanie cz??ci zamowienia Podwykonawcom,
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udzialu
w post?powaniu na ??danie Zamawiaj?cego sklada tak?e O?wiadczenia o ktorym mowa
w pkt 6.1.1 SWIZ dotycz?ce podwykonawcow.
6.1.2 W przypadku wspolnego ubiegania si? o zamowienie przez wykonawcow O?wiadczenie
o ktorym mowa w pkt 6.1.1 SIWZ sklada ka?dy z Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o zamowienie. O?wiadczenie te ma potwierdza? brak podstaw do wykluczenia oraz spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu, w zakresie, w ktorym ka?dy z Wykonawcow wykazuje spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu.
6.1.3 Wykonawca, ktory powoluje si? na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spelnienia ? w zakresie, w jakim powoluje si? na ich zasoby- warunkow udzialu w post?powaniu sklada tak?e O?wiadczenie dotycz?ce tych podmiotow, o ktorym mowa w pkt 6.1.1 SIWZ. Wykonawca, ktory polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiotow na zasadzie okre?lonej w art. 22a ustawy Pzp sklada zobowi?zanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia.
6.1.4 Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamowienia, wezwie Wykonawc?, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona, do zlo?enia w wyznaczonym, nie krotszym ni? 10 dni, terminie aktualnych na dzie? zlo?enia nast?puj?cych o?wiadcze? lub dokumentow, dzialaj?c zgodnie z przepisami Rozporz?dzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r.
w sprawie rodzajow dokumentow, jakich mo?e ??da? Zamawiaj?cy od Wykonawcy
w post?powaniu o udzieleniu zamowienia (Dz.U. 2016, poz.1126).
6.1.4.1 W celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawc? warunkow udzialu w post?powaniu dotycz?cych zdolno?ci technicznej lub zawodowej Zamawiaj?cy ??da;
6.1.4.1.1 Wykazu dwoch robot budowlanych polegaj?cych na budowie lub przebudowie drogi
o warto?ci nie mniejszej ni? 1 200 000 PLN brutto (slownie: jeden milion dwie?cie tysi?cy zlotych 00/100) ka?da, wykonanych nie wcze?niej ni? w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania ofert w post?powaniu, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto?ci, daty, miejsca wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych roboty te zostaly wykonane,
z zal?czeniem dowodow okre?laj?cych czy te roboty budowlane zostaly wykonane nale?ycie, w szczegolno?ci informacji o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie
z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo uko?czone, przy czym dowodami,
o ktorych mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego roboty budowlane byly wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny
o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentow ? inne dokumenty- na wezwanie Zamawiaj?cego o ktorym mowa w pkt. 6.1.5;
6.1.4.1.2 Wykazu osob, w ktorym Wykonawca wyka?e jedn? osob? posiadaj?c? uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalno?ci drogowej i nale??c? do wla?ciwej Izby Samorz?du Zawodowego (lub rownowa?ne do ww. wydawane na podstawie przepisow obowi?zuj?cych w innych pa?stwach), skierowan? przez Wykonawc? do realizacji zamowienia publicznego, w szczegolno?ci odpowiedzialn? za ?wiadczenie uslug, kontrol? jako?ci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji zawodowych, uprawnie?, do?wiadczenia i wyksztalcenia niezb?dnych do wykonania zamowienia publicznego, a tak?e zakresu wykonywanych przez ni? czynno?ci oraz informacj? o podstawie do dysponowania t? osob? na wezwanie Zamawiaj?cego o ktorym mowa w pkt. 6.1.5;
6.1.4.1.3 O?wiadczenia na temat wyksztalcenia i kwalifikacji zawodowych kadry kierowniczej Wykonawcy ? na wezwanie Zamawiaj?cego o ktorym mowa w pkt. 6.1.5;
6.2 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udzialu w post?powaniu Zamawiaj?cy ??da:
6.2.1 O?wiadczenia (Zal?cznik Nr 2 do SIWZ),
6.2.2 W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z post?powania na podstawie
art. 24 ust.1 ustawy Pzp:
a. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert;
b. za?wiadczenia wla?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem podatkowym w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu;
c. za?wiadczenia wla?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu Ubezpiecze? Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu;
d. o?wiadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo ? w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ? dokumentow potwierdzaj?cych dokonanie platno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie splat tych nale?no?ci;
e. o?wiadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamowienia publiczne.
f. o?wiadczenia wykonawcy o niezaleganiu z oplacaniem podatkow i oplat lokalnych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i oplatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716).
6.2.3 Ponadto w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udzialu w post?powaniu, w szczegolno?ci na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp:
a. odpisu z wla?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
b. o?wiadczenia Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku s?du skazuj?cego za wykroczenie na kar? ograniczenia wolno?ci lub grzywny w zakresie okre?lonym przez zamawiaj?cego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp;
c. informacji z Krajowego Rejestru Karnego odno?nie skazania za wykroczenie na kar? aresztu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, wystawionej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert;
d. o?wiadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowi?zkow wynikaj?cych z przepisow prawa pracy, prawa ochrony ?rodowiska lub przepisow o zabezpieczeniu spolecznym w zakresie okre?lonym przez Zamawiaj?cego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp;
6.2.4 Je?eli Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentow, o ktorych mowa w pkt.:
1) 6.2.2 lit. a oraz pkt 6.2.3 lit. c niniejszej SIWZ ? sklada informacj? z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny rownowa?ny dokument wydany przez wla?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dotyczy informacja albo dokument, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt. 5 i 6 ustawy Pzp,
2) 6.2.2 lit. b i c oraz 6.2.3 lit. a SIWZ ? sklada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?ce odpowiednio, ?e:
a. nie zalega z oplacaniem podatkow, oplat, skladek na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne albo ?e zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu,
b. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlo?ci.
6.2.5 Dokumenty, o ktorych mowa w pkt 6.2.4. pkt 1 niniejszej SIWZ, powinny by? wystawione nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert. Dokument, o ktorym mowa w pkt 6.2.4 pkt 2) lit. a, powinien by? wystawiony nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem tego terminu.
6.2.6 Je?eli w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, nie wydaje si? dokumentow, o ktorych mowa w pkt 6.2.4 zast?puje si? je dokumentem zawieraj?cym odpowiednio o?wiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osob uprawnionych do jego reprezentacji, lub o?wiadczenie osoby, ktorej dokument mial dotyczy?, zlo?one przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego wla?ciwym ze wzgl?du na siedzib? lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia pkt 6.2.5 stosuje si?.
6.2.7 Wykonawca maj?cy siedzib? na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby maj?cej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ktorej dotyczy dokument wskazany w pkt 6.2.2 lit. a oraz pkt 6.2.3 lit. c niniejszej SIWZ, sklada dokument, o ktorym mowa w pkt 6.2.4 pkt 1 niniejszej SIWZ w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp. Je?eli w kraju, w ktorym miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument mial dotyczy?, nie wydaje si? takich dokumentow, zast?puje si? go dokumentem zawieraj?cym o?wiadczenie tej osoby zlo?onym przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego wla?ciwym ze wzgl?du na miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia pkt 6.2.5 SIWZ zdanie pierwsze stosuje si?.
6.2.8 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przeka?e Zamawiaj?cemu o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze zlo?eniem o?wiadczenia, Wykonawca mo?e przedstawi? dowody, ?e powi?zania z innym Wykonawc? nie prowadz? do zaklocenia konkurencji w post?powaniu o udzielenie zamowienia.
6.2.9 Wykonawca, ktory polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiotow na zasadzie okre?lonej w art. 22a ustawy Pzp w celu zbadania, czy nie zachodz? wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 ?22 i ust. 5 ustawy Pzp sklada dokumenty dotycz?ce tego podmiotu o ktorych mowa w pkt 6.2.2 i 6.2.3 SIWZ- na wezwanie Zamawiaj?cego o ktorym mowa w pkt. 6.1.5;
6.3 W celu potwierdzenia, ?e oferowane roboty budowlane odpowiadaj? wymaganiom okre?lonym przez Zamawiaj?cego, zgodnie z 13 ust. 1 Rozporz?dzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajow dokumentow, jakich mo?e ??da? Zamawiaj?cy od Wykonawcy w post?powaniu o udzielenie zamowienia (Dz.U. 2016, poz.1126) Zamawiaj?cy ??da:
6.3.1 W przypadku gdy zostaly zaoferowane przez Wykonawc? materialy rownowa?ne ? wykaz produktow/materialow rownowa?nych z podaniem ich nazwy i dokladnym opisem parametrow oraz kopie atestow, certyfikatow, aprobat technicznych lub deklaracji zgodno?ci, jakie dany produkt posiada, zgodnie z przepisami obowi?zuj?cymi w tym zakresie. Wykonawca mo?e zamiast dokumentow, o ktorych mowa powy?ej zlo?y? rownowa?ne dokumenty wystawione przez podmioty maj?ce siedzib? w innym pa?stwie czlonkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego ? na wezwanie Zamawiaj?cego o ktorym mowa w pkt. 6.1.5;
6.4 W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie maj? przepisy rozporz?dzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajow dokumentow, jakich mo?e ??da? zamawiaj?cy od wykonawcy w post?powaniu o udzieleniu zamowienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126).
III.2.2) Economic and financial ability
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Zamawiaj?cy nie okre?la ww. warunku.
III.2.3) Technical capacity
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:
5.1.2.3.1 Wykonawca spelni warunek je?eli wyka?e, ?e wykonal nale?ycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo uko?czyl dwie roboty budowlane polegaj?ce
na budowie lub przebudowie drogi o warto?ci nie mniejszej ni? 1 200 000 PLN brutto (slownie: jeden milion dwie?cie tysi?cy zlotych 00/100) ka?da, wykonanych nie wcze?niej ni? w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania ofert
w post?powaniu, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto?ci, daty, miejsca wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych roboty te zostaly wykonane, z zal?czeniem dowodow okre?laj?cych czy te roboty budowlane zostaly wykonane nale?ycie, w szczegolno?ci informacji o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo uko?czone, przy czym dowodami, o ktorych mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego roboty budowlane byly wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentow ? inne dokumenty-
5.1.2.3.2 Wykonawca spelni warunek je?eli wyka?e, ?e dysponuje osob? zdoln? do wykonania przedmiotu zamowienia posiadaj?c? uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalno?ci drogowej i nale??c? do wla?ciwej Izby Samorz?du Zawodowego (lub rownowa?ne do ww. wydawane na podstawie przepisow obowi?zuj?cych w innych pa?stwach).
Minimum level(s) of standards possibly required:
6.1.4.1 W celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawc? warunkow udzialu w post?powaniu dotycz?cych zdolno?ci technicznej lub zawodowej Zamawiaj?cy ??da;
6.1.4.1.1 Wykazu dwoch robot budowlanych polegaj?cych na budowie lub przebudowie drogi
o warto?ci nie mniejszej ni? 1 200 000 PLN brutto (slownie: jeden milion dwie?cie tysi?cy zlotych 00/100) ka?da, wykonanych nie wcze?niej ni? w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania ofert w post?powaniu, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto?ci, daty, miejsca wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych roboty te zostaly wykonane,
z zal?czeniem dowodow okre?laj?cych czy te roboty budowlane zostaly wykonane nale?ycie, w szczegolno?ci informacji o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie
z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo uko?czone, przy czym dowodami,
o ktorych mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego roboty budowlane byly wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny
o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentow ? inne dokumenty- na wezwanie Zamawiaj?cego o ktorym mowa w pkt. 6.1.5;
6.1.4.1.2 Wykazu osob, w ktorym Wykonawca wyka?e jedn? osob? posiadaj?c? uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalno?ci drogowej i nale??c? do wla?ciwej Izby Samorz?du Zawodowego (lub rownowa?ne do ww. wydawane na podstawie przepisow obowi?zuj?cych w innych pa?stwach), skierowan? przez Wykonawc? do realizacji zamowienia publicznego, w szczegolno?ci odpowiedzialn? za ?wiadczenie uslug, kontrol? jako?ci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji zawodowych, uprawnie?, do?wiadczenia i wyksztalcenia niezb?dnych do wykonania zamowienia publicznego, a tak?e zakresu wykonywanych przez ni? czynno?ci oraz informacj? o podstawie do dysponowania t? osob? na wezwanie Zamawiaj?cego o ktorym mowa w pkt. 6.1.5;
6.1.4.1.3 O?wiadczenia na temat wyksztalcenia i kwalifikacji zawodowych kadry kierowniczej Wykonawcy ? na wezwanie Zamawiaj?cego o ktorym mowa w pkt. 6.1.5;
III.2.4) Information about reserved contracts
III.3) Conditions specific to services contracts
III.3.1) Information about a particular profession
III.3.2) Staff responsible for the execution of the service

Section IV: Procedure

IV.1) Type of procedure
IV.1.1) Type of procedure
Open
IV.1.2) Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
IV.1.3) Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
IV.2) Award criteria
IV.2.1) Award criteria

The most economically advantageous tender in terms of the criteria stated below

1. Cena. Weighting 60

2. Gwarancja. Weighting 20

3. Termin wykonania. Weighting 20

IV.2.2) Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3) Administrative information
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting authority:
RZP.271.54.2017
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract
no
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
15.11.2017 - 10:00
IV.3.5) Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Polish.
IV.3.7) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
in days: 60 (from the date stated for receipt of tender)
IV.3.8) Conditions for opening of tenders
Date: 15.11.2017 - 10:45

Place:

Gmina Lomianki ul. Warszawska 71, 05-92 Lomianki

Persons authorised to be present at the opening of tenders: yes
Additional information about authorised persons and opening procedure: Otwarcie ofert jest jawne.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Reference to project(s) and/or programme(s): W ramach niniejszego zamowienia Zamawiaj?cy ubiega si? o przyznanie ?rodkow z UE: projekt RPMA.04.03.02-14-6162/16 ?Poprawa warunkow do rozwoju przyjaznych ?rodowisku form transportu poprzez utworzenie systemu drog rowerowych na terenie gmin: Czosnow, Jablonna, Legionowo, Lomianki, Niepor?t, Nowy Dwor Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew.
VI.3) Additional information
Na podstawie art. 144 ustawy prawo zamowie? publicznych Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? dokonania zmian w umowie w formie aneksu.
Zgodnie z art. 144 ust 1 pkt. 1 ustawy Pzp w szczegolno?ci:
1) w przypadku wyst?pienia okoliczno?ci, niezale?nych od Wykonawcy uniemo?liwiaj?cych wykonanie przedmiotu umowy w terminie okre?lonym powy?ej (tj. niekorzystnych warunkow atmosferycznych lub wstrzymania robot lub przerw w pracach powstalych z przyczyn le??cych po stronie Zamawiaj?cego),
2) w przypadku zmiany dokumentacji projektowej lub/i specyfikacji technicznych Zamawiaj?cy mo?e przedlu?y? termin wykonania przedmiotu umowy o czas niezb?dny do jej wykonania,
3) w przypadku uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamowienia zaproponowanych przez Zamawiaj?cego lub Wykonawc?, je?eli te zmiany s? korzystne dla Zamawiaj?cego, w tym zmniejszenia wynagrodzenia
w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu zamowienia,
4) w przypadku wyst?pienia okoliczno?ci zmian obowi?zuj?cych przepisow prawa okre?laj?cych wysoko?? stawki podatku VAT mog? ulec zmianie stawki wynagrodzenia dla poszczegolnych prac wskazanych w kosztorysie ofertowym.
5. Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo?? realizacji dodatkowych robot budowlanych, pod warunkiem spelnienia przeslanek okre?lonych w powolanym powy?ej artykule.
6. Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo?? zmian postanowie? niniejszej umowy zgodnie z zapisami art. 144 ust.1 pkt 3)-6) ustawy Pzp.
2.1 Post?powanie jest prowadzone w j?zyku polskim na podstawie przepisow Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowie? publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) oraz aktow wykonawczych do ustawy w trybie przetargu nieograniczonego. W niniejszym post?powaniu Zamawiaj?cy b?dzie stosowal procedur? okre?lon? w art. 24 aa ustawy Pzp, tzn. Zamawiaj?cy najpierw dokona oceny ofert, a nast?pnie zbada, czy Wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu. W przypadku uchylenia si? wybranego Wykonawcy od zawarcia umowy lub braku wniesienia przez niego zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy (je?eli bylo wymagane) Zamawiaj?cy mo?e zbada? nast?pn? najwy?ej ocenion? ofert? spo?rod pozostalych ofert.
2.2 W ramach niniejszego zamowienia Zamawiaj?cy ubiega si? o przyznanie ?rodkow z UE: projekt RPMA.04.03.02-14-6162/16 ?Poprawa warunkow do rozwoju przyjaznych ?rodowisku form transportu poprzez utworzenie systemu drog rowerowych na terenie gmin: Czosnow, Jablonna, Legionowo, Lomianki, Niepor?t, Nowy Dwor Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew.
2.3 Wszelkie dokumenty skladane w trakcie post?powania sporz?dzone w j?zyku obcym nale?y sklada? wraz z tlumaczeniem na j?zyk polski.
2.4 Zamawiaj?cy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.
2.5 Zamawiaj?cy nie dopuszcza skladania ofert cz??ciowych.
2.6 Zamawiaj?cy nie przewiduje aukcji elektronicznej.
2.7 Zamawiaj?cy przewiduje zamowienia o ktorych mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamowie? publicznych.
2.7.1 Przedmiot zamowie? polega na powtorzeniu podobnych robot budowlanych, zamowienie zostalo przewidziane w Ogloszeniu o zamowieniu dla zamowienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem, calkowita warto?? tego zamowienia zostala uwzgl?dniona przy obliczaniu jego warto?ci.
2.8 Zamawiaj?cy nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamowienia.
2.9 Zamawiaj?cy nie przewiduje umowy ramowej.
2.10 Zamawiaj?cy nie przewiduje dokonywania rozlicze? w walutach obcych.
2.11 Zamawiaj?cy nie zastrzega obowi?zku osobistego wykonania przez Wykonawc? kluczowych cz??ci zamowienia.
2.12 Po otwarciu Ofert Zamawiaj?cy dokona wyboru oferty najkorzystniejszej zgodnie z zasadami i kryteriami okre?lonymi w dalszej cz??ci SIWZ oraz z przepisami ustawy Prawo zamowie? publicznych.
2.13 Zamawiaj?cy nie przewiduje zwrotu kosztow udzialu w post?powaniu z zastrze?eniem
art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.
2.14 Zamawiaj?cy nie zastrzega, ?e o udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? wyl?cznie Wykonawcy o ktorych mowa w art. 22 ust. 2 pkt. 1) -8) ustawy Pzp.
13.1 Za ofert? najkorzystniejsz? zostanie uznana oferta zawieraj?ca najkorzystniejszy bilans punktow w poni?szych kryteriach:
1) Cena oferty ? 60 %.
2) Gwarancja ? 20 % ? przy czym, Wykonawca nie mo?e zaoferowa? okresu gwarancji krotszego ni? 36 miesi?cy oraz dlu?szego ni? 60 miesi?cy liczonej od daty protokolarnego ko?cowego odbioru robot.
3) Termin wykonania przedmiotu zamowienia ? 20 % ? przy czym, Wykonawca mo?e zaoferowa? termin wykonania do: 4.5.2018 roku lub 18.5.2018 roku, lub 1.6.2018 roku.
Ilo?? punktow w kryterium cena- C 60 %
C= Cn/Cb x 100 x 60 %
gdzie:
C ? ilo?? punktow przyznana danej ofercie w kryterium cena
Cn ? oferowana najni?sza cena oferty
Cb ? oferowana cena w badanej ofercie
100 ? wska?nik staly
60 % ? procentowe znaczenie kryterium ceny
Ilo?? punktow w kryterium gwarancja- G 20 %
G= Gb/Gnd x 100 x 20 %
gdzie:
G ? ilo?? punktow przyznana danej ofercie w kryterium gwarancja
Gb ? okres gwarancji zaoferowany w badanej ofercie
Gnd ? najdlu?szy zaoferowany okres gwarancji
100 ? wska?nik staly
20 % ? procentowe znaczenie kryterium gwarancja
Ilo?? punktow w kryterium termin wykonania ? T 20 %
Zaoferowanie terminu wykonania przedmiotu umowy 1.6.2018 rok ? 10 pkt
Zaoferowanie terminu wykonania przedmiotu umowy 18.5.2018 rok ? 15 pkt
Zaoferowanie terminu wykonania przedmiotu umowy 4.5.2018 rok ? 20 pkt
Ilo?? punktow przyznanych ofercie= C+G+T
13.1.1 Za najkorzystniejsz? uznana zostanie oferta, ktora uzyska najwi?ksz? ilo?? punktow w kryteriach okre?lonych powy?ej.
VI.4) Procedures for appeal
VI.4.1) Body responsible for appeal procedures

Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
02-676 Warszawa
Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Internet address: http://https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt
Fax: +48 224587803

VI.4.2) Lodging of appeals
Precise information on deadline(s) for lodging appeals: 17. Pouczenie o ?rodkach ochrony prawnej przysluguj?cych Wykonawcy w toku post?powania o udzielenie zamowienia publicznego.
17.1 ?rodki ochrony prawnej okre?lone w DZIALE VI ustawy Pzp przysluguj? Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow niniejszej ustawy.
17.2 ?rodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamowieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia przysluguj? rownie? organizacjom wpisanym na list?, o ktorej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
17.3 Odwolanie przysluguje wyl?cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno?ci, do ktorej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy Pzp.
17.4 Odwolanie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, ktorej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy, zawiera? zwi?zle przedstawienie zarzutow, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwolania.
17.5 Odwolanie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub rownowa?nego ?rodka, spelniaj?cego wymagania tego rodzaju podpisu.
17.6 Odwolanie wnosi si?:
17.6.1 w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob.
17.6.2 odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu, a tak?e wobec postanowie? Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia, wnosi si? w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia na stronie internetowej.
17.7 Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone powy?ej wnosi si?:
17.7.1 w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia; W przypadku wniesienia odwolania wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu lub postanowie? Specyfikacji istotnych warunkow zamowienia.
VI.4.3) Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

Krajowa Izba Odwolawcza
Post?pu 17a
02-676 Warszawa
Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587803

VI.5) Date of dispatch of this notice:
4.10.2017
TI Title Poland-Lomianki: Road construction works
ND Document number 396972-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place LOMIANKI
AU Authority name Gmina Lomianki
OL Original language PL
HD Heading - - Works - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 04/10/2017
DT Deadline 15/11/2017
NC Contract 1 - Works
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
TY Type of bid 1 - Submission for all lots
AC Award criteria 2 - The most economic tender
PC CPV code 45111200 - Site preparation and clearance work
45111300 - Dismantling works
45233120 - Road construction works
45233290 - Installation of road signs
OC Original CPV code 45111200 - Site preparation and clearance work
45111300 - Dismantling works
45233120 - Road construction works
45233290 - Installation of road signs
RC NUTS code PL913
IA Internet address (URL) www.lomianki.pl
DI Directive Classical Directive 2004/18/EC

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >