Poland-Gdansk: Checking and testing apparatus

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • H - Quality Control, Testing, and Inspection Services
Opps ID: NBD00003523878344219
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date:
Solicitation No: 395748-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract award notice - Restricted procedure

Poland-Gdansk: Checking and testing apparatus

2017/S 193-395748

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Uniwersytet Gda?ski
PL634
ul. Jana Ba?y?skiego 8
Gda?sk
80-309
Poland
Contact person: Izabela Galicka, Uniwersytet Gda?ski, Dzial Zamowie? Publicznych, 80-309 Gda?sk, ul. Jana Ba?y?skiego 8, pokoj 115 I pi?tro
E-mail: sekretariatdzp@ug.edu.pl
Fax: +48 585233110
NUTS code: PL634

Internet address(es):

Main address: http://ug.edu.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5) Main activity
Education

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa w pelni zautomatyzowanego systemu biosensorowego dla Mi?dzyuczelnianego Wydzialu Biotechnologii Uniwersytetu Gda?skiego i Gda?skiego Uniwersytetu Medycznego.

Reference number: A120-211-118/17/PP
II.1.2) Main CPV code
38500000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

W pelni zautomatyzowany system biosensorowy oparty na zasadzie detekcji SPR (ang. Surface Plasmon Resonance, pol. Powierzchniowy Rezonans Plazmonowy), technologia sensor-chip oraz system mikro-przeplywowy zastosowane w celu analizy w probkach, w fiolkach, plytkach 96 lub 384 ? umo?liwiaj? czas pracy nawet do 48 godzin bez ingerencji czlowieka.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 864 368.73 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL633
Main site or place of performance:

Mi?dzyuczelniany wydzial Biotechnologii Uniwersytetu Gda?skiego i Gda?skiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Abrahama 58, 80-307 Gda?sk, pok. P18.

II.2.4) Description of the procurement:

1.W pelni zautomatyzowany system biosensorowy oparty na zasadzie detekcji SPR (ang. Surface Plasmon Resonance, pol. Powierzchniowy Rezonans Plazmonowy), technologia sensor-chip oraz system mikro-przeplywowy zastosowane w celu analizy w probkach, w fiolkach, plytkach 96 lub 384 ? umo?liwiaj? czas pracy nawet do 48 godzin bez ingerencji czlowieka

?czas analizy wynikow ? nie mniej ni? 32 analizy (krzywe) w mniej ni? 10 min

2.Zastosowanie ci?glego przeplywu dla wszystkich analiz

?zapewnia stale st??enie probki podczas calego eksperymentu co gwarantuje uzyskanie dokladnych parametrow matematycznych do analizy danych, np. kinetyki i powinowactwa

?wstrzykiwanie probki podczas asocjacji cz?stek: gwarantowane stale st??enie

?przeplyw buforu podczas dysocjacji: wiarygodne st??enie bazowe probki w przeplywie

3. 4 komorki przeplywowe (punkty pomiarowe) ustawione szeregowo na chipie czujnikowym

?jeden nastrzyk probki jako kontrola in-line oraz jednoczesna analiza od 1 do 3 ro?nych celow pomiarowych

?zakres obj?to?ci probki wymagany dla analizy kinetycznej ? 50 do 400 l

?elastyczna immobilizacja (pojedyncza, parzysta lub kombinacja)

?bezpo?rednie przedstawienie wyniku jako ro?nicy w krzywych sygnalu

4.Zamkni?ta komorka pomiarowa z regulacj? temperatury

?regulacja temperatury w komorze przeplywowej i stojaku na probki w zakresie od 4 do 45 C (chlodzenie komory przeplywowej 20 C poni?ej temperatury otoczenia) ? konieczna dla uzyskania doskonalego stosunku sygnal/szumu

5. Najwy?sza czulo?? i precyzja

?bezpo?rednia analiza wi?zania i kinetyka malych cz?steczek w st??eniach do 1 pM

?brak zmienno?ci sygnalu podczas wstrzykiwania schlodzonych probek

?zakres pomiaru stalych asocjacji (ka) ? 103 do 3x109 M-1s-1

?zakres pomiaru stalych dysocjacji (kd) ? 10-5 do 1 s-1

?zakres pomiaru powinowactwa cz?stek ? fM do mM

?zakres pomiaru st??e? ? 1 pM do 2 mM

?precyzja pomiaru st??enia ? <5 % CV

?limit pomiaru Masy molekularnej ? brak dolnego limitu dla zwi?zkow organicznych

?szum linii bazowej ? <0.03 RU (RMS)

?odchylenia linii bazowej ? <0.3 RU/mn

?zu?ycie probki do immobilizacji ? 0.03 do 3g/komor? przeplywow?

6.Najwy?sza elastyczno?? w programowaniu analiz oraz zautomatyzowana ocena danych za pomoc? oprogramowania: analiza wi?za? zwi?zkow lekow, bialek, polisacharydow, kwasow nukleinowych, lipidow oraz calych komorek w zlo?onych probkach, takich jak DMSO, osocze lub surowica

?Analiza kinetyki w jednym cyklu: Okre?lenie stalych kinetycznych interakcji poprzez nastrzykiwanie ro?nych st??e? bezpo?rednio po sobie, bez konieczno?ci regeneracji powierzchni pomi?dzy kolejnymi nastrzykami. Umo?liwia to analizowanie oddzialywa? pomi?dzy zwi?zkami wra?liwym na regeneracj?.

?CFCA: Analiza st??enia bez krzywej kalibracji ? podej?cie alternatywne do klasycznego okre?lania st??enia ze standardem.

7.Analiza termodynamiczna, przeprowadzona w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat badanych mechanizmow ? pozwala uzyskiwa? parametry stanu przej?ciowego ze stalych kinetycznych

8.Analiza immunogenno?ci: wiarygodne wykrywanie i charakterystyka przeciwcial przeciwko antygenom ADA (ang. Anti-Drug Antibodies): wykrywanie przeciwcial o niskim powinowactwie minimalizuje uzyskiwanie wynikow falszywie negatywnych. Urz?dzenie umo?liwia zakwaszanie i neutralizacj? probki bezpo?rednio w komorze reakcyjnej, w celu okre?lenia zawarto?ci bezwzgl?dnej ADA

9.Funkcja odzyskiwania probki (Microrecovery) w pol?czeniu z analiz? spektrometrii mas: elucja zwi?zanej probki i dalsza analiza w minimalnej obj?to?ci 1,5 l w ESI lub Maldi-TOF MS

10.Automatyczne odgazowanie buforow, dzi?ki czemu mo?na przeprowadzi? badania interakcji w wy?szych temperaturach

11.Automatyczna, kontrolowana przez oprogramowanie, zmiana mi?dzy czterema ro?nymi buforami roboczymi w celu optymalizacji i analizy ro?nych warunkow wi?zania/oddzialywania badanych substancji.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Restricted procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 147-304293
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice
The contracting authority will not award any further contracts based on the above prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: A120-211-118/17/PP
Title:

Dostawa w pelni zautomatyzowanego systemu biosensorowego dla Mi?dzyuczelnianego Wydzialu Biotechnologii Uniwersytetu Gda?skiego i Gda?skiego Uniwersytetu Medycznego.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
06/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
GE Medical Systems Polska sp. z o.o.
Woloska 9
Warszawa
02-583
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 864 368.73 PLN
Total value of the contract/lot: 845 528.46 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1.Wykonawcom w toku post?powania przysluguj? ?rodki ochrony prawnej wymienione w Dziale VI ustawy (art. 179 ? 198).

2.Odwolanie przysluguje wyl?cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia publicznego lub zaniechania czynno?ci, do ktorej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy.

3.Odwolanie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, ktorej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy, zawiera? zwi?zle przedstawienie zarzutow, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwolania.

4.Odwolanie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub rownowa?nego ?rodka, spelniaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5.Odwoluj?cy przesyla kopi? odwolania Zamawiaj?cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposob, aby mogl on zapozna? si? z jego tre?ci? przed uplywem tego terminu. Domniemywa si?, i? Zamawiaj?cy mogl zapozna? si? z tre?ci? odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, je?eli przeslanie jego kopii nast?pilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkow komunikacji elektronicznej.

6.Wykonawca mo?e wnie?? odwolanie w terminach okre?lonych w art. 182 ustawy.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700
VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract award notice - Restricted procedure

Poland-Gdansk: Checking and testing apparatus

2017/S 193-395748

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Uniwersytet Gda?ski
PL634
ul. Jana Ba?y?skiego 8
Gda?sk
80-309
Poland
Contact person: Izabela Galicka, Uniwersytet Gda?ski, Dzial Zamowie? Publicznych, 80-309 Gda?sk, ul. Jana Ba?y?skiego 8, pokoj 115 I pi?tro
E-mail: sekretariatdzp@ug.edu.pl
Fax: +48 585233110
NUTS code: PL634

Internet address(es):

Main address: http://ug.edu.pl

I.5) Main activity
Education

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa w pelni zautomatyzowanego systemu biosensorowego dla Mi?dzyuczelnianego Wydzialu Biotechnologii Uniwersytetu Gda?skiego i Gda?skiego Uniwersytetu Medycznego.

Reference number: A120-211-118/17/PP
II.1.2) Main CPV code
38500000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 864 368.73 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL633

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 147-304293

Section V: Award of contract

Contract No: A120-211-118/17/PP
Title:

Dostawa w pelni zautomatyzowanego systemu biosensorowego dla Mi?dzyuczelnianego Wydzialu Biotechnologii Uniwersytetu Gda?skiego i Gda?skiego Uniwersytetu Medycznego.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
06/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
GE Medical Systems Polska sp. z o.o.
Woloska 9
Warszawa
02-583
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 864 368.73 PLN
Total value of the contract/lot: 845 528.46 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
TI Title Poland-Gdansk: Checking and testing apparatus
ND Document number 395748-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place GDANSK
AU Authority name Uniwersytet Gda?ski (PL634)
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract award notice - Restricted procedure
CY Country PL
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 04/10/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 2 - Restricted procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 38500000 - Checking and testing apparatus
OC Original CPV code 38500000 - Checking and testing apparatus
RC NUTS code PL633
IA Internet address (URL) http://ug.edu.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >