Poland-Nowy S?cz: Construction work for sports facilities

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • Y - Construction of Structures and Facilities
Opps ID: NBD00003523922664581
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Nov 13, 2017
Solicitation No: 396971-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Works - Contract notice - Open procedure

Poland-Nowy S?cz: Construction work for sports facilities

2017/S 193-396971

Contract notice

Works

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Miasto Nowy S?cz
Rynek 1
Contact point(s): Zespol Zamowie? Publicznych
For the attention of: Wojciech Dobosz lub inny pracownik Zespolu Zamowie? Publicznych
33-300 Nowy S?cz
Poland
Telephone: +48 184486600
E-mail: zzp@nowysacz.pl
Fax: +48 184437863

Internet address(es):

General address of the contracting authority: http://www.nowysacz.pl

Address of the buyer profile: http://www.nowysacz.pl/zamowienia_publiczne_urzad_miasta

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

45212200 , 71222000 , 71320000 , 71248000 , 45111100 , 45212224 , 45330000 , 45310000 , 45100000 , 45111200 , 45000000 , 45233222

Description
Construction work for sports facilities.
Architectural services for outdoor areas.
Engineering design services.
Supervision of project and documentation.
Demolition work.
Stadium construction work.
Plumbing and sanitary works.
Electrical installation work.
Site preparation work.
Site preparation and clearance work.
Construction work.
Paving and asphalting works.

Section IV: Procedure

IV.3) Administrative information
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
13.11.2017 - 11:30
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Polish.
07/10/2017 S193 - - Works - Contract notice - Open procedure

Poland-Nowy S?cz: Construction work for sports facilities

2017/S 193-396971

Contract notice

Works

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Miasto Nowy S?cz
Rynek 1
Contact point(s): Zespol Zamowie? Publicznych
For the attention of: Wojciech Dobosz lub inny pracownik Zespolu Zamowie? Publicznych
33-300 Nowy S?cz
Poland
Telephone: +48 184486600
E-mail: zzp@nowysacz.pl
Fax: +48 184437863

Internet address(es):

General address of the contracting authority: http://www.nowysacz.pl

Address of the buyer profile: http://www.nowysacz.pl/zamowienia_publiczne_urzad_miasta

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

I.2) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.3) Main activity
General public services
I.4) Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority:
Przebudowa i rozbudowa Stadionu Miejskiego w Nowym S?czu przy ul. Kili?skiego 47 na dzialce nr 15/3 obr. 074 oraz cz??ci dzialek 13/5 obr. 074, 100/1 obr. 074, 101 obr. 074 wraz z wyposa?eniem, infrastruktur? i zagospodarowaniem otoczenia obiektu.
II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Works
Design and execution
Main site or location of works, place of delivery or of performance: Nowy S?cz.

NUTS code PL218

II.1.3) Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves a public contract
II.1.4) Information on framework agreement
II.1.5) Short description of the contract or purchase(s)
II.1.5.1)Przedmiotem zamowienia s? dwa zadania, ktorych celem jest realizacja inwestycji pod nazw?: ?Przebudowa i rozbudowa Stadionu Miejskiego w Nowym S?czu przy ul. Kili?skiego 47 na dzialce nr 15/3 obr. 074 oraz cz??ci dzialek 13/5 obr. 074, 100/1 obr. 074, 101 obr. 074 wraz z wyposa?eniem, infrastruktur? i zagospodarowaniem otoczenia obiektu.
II.1.5.2) Szczegolowy zakres i opis przedmiotu zamowienia, zostal okre?lony Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia oraz Programie Funkcjonalno- U?ytkowym, ktory stanowi jej integraln? cz???.
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

45212200 , 71222000 , 71320000 , 71248000 , 45111100 , 45212224 , 45330000 , 45310000 , 45100000 , 45111200 , 45000000 , 45233222

II.1.7) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
II.1.8) Lots
This contract is divided into lots: no
II.1.9) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2) Quantity or scope of the contract
II.2.1) Total quantity or scope:
Calkowity zakres obejmuje dwa zadania, ktorych celem jest realizacja inwestycji pod nazw?: ?Przebudowa i rozbudowa Stadionu Miejskiego w Nowym S?czu przy ul. Kili?skiego 47 na dzialce nr 15/3 obr. 074 oraz cz??ci dzialek 13/5 obr. 074, 100/1 obr. 074, 101 obr. 074 wraz z wyposa?eniem, infrastruktur? i zagospodarowaniem otoczenia obiektu.
II.2.2) Information about options
Options: no
II.2.3) Information about renewals
This contract is subject to renewal: no
II.3) Duration of the contract or time limit for completion
Duration in months: 18 (from the award of the contract)

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions relating to the contract
III.1.1) Deposits and guarantees required:
Wykonawca jest zobowi?zany do wniesienia wadium w wysoko?ci: 1 200 000 PLN (slownie: milion dwie?cie
tysi?cy zlotych 00/100) ? nie po?niej ni? w terminie skladania ofert.
III.1.2) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
Ustawa z dnia 8.3.2013 r. o terminach zaplaty w transakcjach handlowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 684).
III.1.3) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
W przypadku Wykonawcy, ktory zlo?yl ofert? wspoln?, przedstawi on umow? o wspolne wykonanie
zamowienia (konsorcjum). Umowa reguluj?ca wspolprac? podmiotow je?eli wyst?puj? wspolnie ? umowa
o wspolnej realizacji zamowienia okre?la? ma mi?dzy innymi sposob reprezentowania grupy podmiotow
oraz zakres i rodzaj odpowiedzialno?ci poszczegolnych podmiotow za wykonanie zamowienia, z tym jednak
zastrze?eniem,?e odpowiedzialno?? podmiotow jest wobec Zamawiaj?cego solidarna, co musi by? zapisane w
tej umowie.
III.1.4) Other particular conditions
The performance of the contract is subject to particular conditions: no
III.2) Conditions for participation
III.2.1) Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: 1. O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? wykonawcy, ktorzy nie podlegaj? wykluczeniu z post?powania z uwagi na podstawy zawarte w art. 24 ust.1 pkt 12-23 Pzp oraz art. 24 ust.5 pkt.1, 5 -8 Pzp.
2. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Pzp z post?powania o udzielenie zamowienia wyklucza si?:
1) Wykonawc?, ktory nie wykazal spelniania warunkow udzialu w post?powaniu zgodnie z wymogami SIWZ lub nie wykazal braku podstaw wykluczenia;
2) Wykonawc? b?d?cego osob? fizyczn?, ktorego prawomocnie skazano za przest?pstwo:
a) o ktorym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6.6.1997 r. ? Kodeks karny (tj. Dz.U. z 2016 poz. 1137, z po?n. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25.6.2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2016 r. poz. 176, 1170 i 1171 oraz z 2017 r. poz. 60 i 1051),
b) o charakterze terrorystycznym, o ktorym mowa w art. 115 20 ustawy z dnia 6.6.1997 r. ? Kodeks karny (tj. Dz.U. z 2016 poz. 1137, z po?n. zm.),
c) skarbowe,
? je?eli nie uplyn?lo 5 lat od dnia uprawomocnienia si? wyroku potwierdzaj?cego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia okre?lonych w lit. a)?c), chyba ?e w tym wyroku zostal okre?lony inny okres wykluczenia;
d) o ktorym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15.6.2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywaj?cym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769);
? je?eli nie uplyn?ly 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia si? wyroku potwierdzaj?cego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba ?e w tym wyroku zostal okre?lony inny okres wykluczenia lub od dnia w ktorym decyzja potwierdzaj?ca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stala si? ostateczna;
3) Wykonawc?, je?eli urz?duj?cego czlonka jego organu zarz?dzaj?cego lub nadzorczego, wspolnika spolki w spolce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spolce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przest?pstwo, o ktorym mowa w pkt. 2 ppkt 2).
4) Wykonawc?, wobec ktorego wydano prawomocny wyrok s?du lub ostateczn? decyzj? administracyjn? o zaleganiu z uiszczeniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, chyba ?e wykonawca dokonal platno?ci nale?nych podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarl wi???ce porozumienie w sprawie splaty tych nale?no?ci;
? je?eli nie uplyn?ly 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia si? wyroku potwierdzaj?cego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba ?e w tym wyroku zostal okre?lony inny okres wykluczenia lub od dnia w ktorym decyzja potwierdzaj?ca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stala si? ostateczna;
5) Wykonawc?, ktory w wyniku zamierzonego dzialania lub ra??cego niedbalstwa wprowadzil zamawiaj?cego w bl?d przy przedstawieniu informacji, ?e nie podlega wykluczeniu, spelnia warunki udzialu w post?powaniu lub ktory zatail te informacje lub nie jest w stanie przedstawi? wymaganych dokumentow;
6) Wykonawc?, ktory w wyniku lekkomy?lno?ci lub niedbalstwa przedstawil informacje wprowadzaj?ce w bl?d zamawiaj?cego, mog?ce mie? istotny wplyw na decyzje podejmowane przez zamawiaj?cego w post?powaniu o udzielenie zamowienia;
7) Wykonawc?, ktory bezprawnie wplywal lub probowal wplyn?? na czynno?ci zamawiaj?cego lub pozyska? informacje poufne, mog?ce da? mu przewag? w post?powaniu o udzielenie zamowienia;
? je?eli nie uplyn?ly 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia b?d?cego podstaw? wykluczenia
8) Wykonawc?, ktory bral udzial w przygotowaniu post?powania o udzielenie zamowienia lub ktorego pracownik, a tak?e osoba wykonuj?ca prac? na podstawie umowy zlecenia, o dzielo, agencyjnej lub innej umowy o ?wiadczenie uslug, bral udzial w przygotowaniu takiego post?powania, chyba ?e spowodowane tym zaklocenie konkurencji mo?e by? wyeliminowane w inny sposob ni? przez wykluczenie wykonawcy z udzialu w post?powaniu;
9) Wykonawc?, ktory z innymi wykonawcami zawarl porozumienie maj?ce na celu zaklocenie konkurencji mi?dzy wykonawcami w post?powaniu o udzielenie zamowienia, co zamawiaj?cy jest w stanie wykaza? za pomoc? stosownych ?rodkow dowodowych;
? je?eli nie uplyn?ly 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia b?d?cego podstaw? wykluczenia
10) Wykonawc? b?d?cego podmiotem zbiorowym, wobec ktorego s?d orzekl zakaz ubiegania si? o zamowienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28.10.2002 r. o odpowiedzialno?ci podmiotow zbiorowych za czyny zabronione pod gro?b? kary (Dz.U. z 2016 r. poz. 1541 oraz z 2017 r. poz. 724 i 933);
? je?eli nie uplyn?l okres, na jaki zostal prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania si? o zamowienia publiczne;
11) Wykonawc?, wobec ktorego orzeczono tytulem ?rodka zapobiegawczego zakaz ubiegania si? o zamowienia publiczne;
? je?eli nie uplyn?l okres obowi?zywania zakazu ubiegania si? o zamowienia publiczne.
12) Wykonawcow, ktorzy nale??c do tej samej grupy kapitalowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow (Dz.U. z 2017 r. poz. 229, 1089 i 1132), zlo?yli odr?bne oferty, oferty cz??ciowe lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu, chyba ?e wyka??, ?e istniej?ce mi?dzy nimi powi?zania nie prowadz? do zaklocenia konkurencji w post?powaniu o udzielenie zamowienia.
3. Zamawiaj?cy wyklucza z udzialu w zamowieniu wykonawc?:
1) w stosunku do ktorego otwarto likwidacj?, w zatwierdzonym przez s?d ukladzie w post?powaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacj? jego maj?tku lub s?d zarz?dzil likwidacj? jego maj?tku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. ? Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2016 r. poz. 1574, 1579, 1948 i 2260) lub ktorego upadlo?? ogloszono, z wyj?tkiem wykonawcy, ktory po ogloszeniu upadlo?ci zawarl uklad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem s?du, je?eli uklad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacj? maj?tku upadlego, chyba ?e s?d zarz?dzil likwidacj? jego maj?tku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. ? Prawo upadlo?ciowe (Dz.U. z 2016 r. poz. 2171, 2260 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 791);
2) b?d?cego osob? fizyczn?, ktorego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko ?rodowisku, je?eli za jego popelnienie wymierzono kar? aresztu, ograniczenia wolno?ci lub kar? grzywny nie ni?sz? ni? 3000 zlotych;
3) je?eli urz?duj?cego czlonka jego organu zarz?dzaj?cego lub nadzorczego, wspolnika spolki w spolce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spolce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o ktorym mowa w pkt. 3 ppkt 2).
4) wobec ktorego wydano ostateczn? decyzj? administracyjn? o naruszeniu obowi?zkow wynikaj?cych z przepisow prawa pracy, prawa ochrony ?rodowiska lub przepisow o zabezpieczeniu spolecznym, je?eli wymierzono t? decyzj? kar? pieni??n? nie ni?sz? ni? 3 000 PLN
5) ktory naruszyl obowi?zki dotycz?ce platno?ci podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, co zamawiaj?cy jest w stanie wykaza? za pomoc? stosownych ?rodkow dowodowych, z wyj?tkiem przypadku, o ktorym mowa w pkt. 2 ppkt 4) chyba ?e wykonawca dokonal platno?ci nale?nych podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarl wi???ce porozumienie w sprawie splaty tych nale?no?ci.
4. Wykonawca, ktory podlega wykluczeniu na podstawie w pkt. 2 ppkt 2), 3) oraz ppkt 5) ?9) lub pkt 3, mo?e przedstawi? dowody na to, ?e podj?te przez niego ?rodki s? wystarczaj?ce do wykazania jego rzetelno?ci, w szczegolno?ci udowodni? naprawienie szkody wyrz?dzonej przest?pstwem lub przest?pstwem skarbowym, zado??uczynienie pieni??ne za doznan? krzywd? lub naprawienie szkody, wyczerpuj?ce wyja?nienie stanu faktycznego oraz wspolprac? z organami ?cigania oraz podj?cie konkretnych ?rodkow technicznych, organizacyjnych i kadrowych, ktore s? odpowiednie dla zapobiegania dalszym przest?pstwom lub przest?pstwom skarbowym lub nieprawidlowemu post?powaniu wykonawcy.
5. Powy?szy zapis nie ma zastosowania, je?eli wobec Wykonawcy, b?d?cego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem s?du zakaz ubiegania si? o udzielenie zamowienia oraz nie uplyn?l okre?lony w tym wyroku okres obowi?zywania tego zakazu.
6. W przypadkach, o ktorych mowa w pkt. 2 ppkt 8), przed wykluczeniem Wykonawcy, zamawiaj?cy zapewnia temu wykonawcy mo?liwo?? udowodnienia, ?e jego udzial w przygotowaniu post?powania o udzielenie zamowienia nie zakloci konkurencji. Zamawiaj?cy wskazuje w protokole sposob zapewnienia konkurencji.
7. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji o:
a) kwocie, jak? zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamowienia;
b) firmach oraz adresach wykonawcow, ktorzy zlo?yli oferty w terminie;
c) cenach, terminach wykonania zamowienia, okresu gwarancji i warunkow platno?ci zawartych w ofertach, o ktorych mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje zamawiaj?cemu o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w pkt. 2 ppkt 12). Wraz ze zlo?eniem o?wiadczenia, wykonawca mo?e przedstawi? dowody, ?e powi?zania z innym wykonawc? nie prowadz? do zaklocenia konkurencji w post?powaniu o udzielenie zamowienia.
8. Zamawiaj?cy mo?e wykluczy? Wykonawc? na ka?dym etapie post?powania o udzielenie zamowienia.
9. W celu wykazania, ?e podmiot, na ktorego zasobach b?dzie polegal, nie podlega wykluczeniu, na podstawie 9 ust 2 Rozporz?dzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajow dokumentow, jakich mo?e ??da? Zamawiaj?cy od Wykonawcy w post?powaniu o udzielenie zamowienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126) na wezwanie Zamawiaj?cego przedstawia zamawiaj?cemu w odniesieniu do tych podmiotow dokumenty wymienione w 5 pkt 1-9 rozporz?dzenia tj.:
? informacj? z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp oraz, odno?nie skazania za wykroczenie na kar? aresztu, w zakresie okre?lonym przez zamawiaj?cego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp, wystawionej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu (w oryginale lub kopii po?wiadczonej za zgodno?? z oryginalem);
? za?wiadczenie wla?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow, wystawionego nie wcze?niej ni?
3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem podatkowym w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu (w oryginale lub kopii po?wiadczonej za zgodno?? z oryginalem),
? za?wiadczenie wla?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu Ubezpiecze? Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu (w oryginale lub kopii po?wiadczonej za zgodno?? z oryginalem),
? odpis z wla?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp
(w oryginale lub kopii po?wiadczonej za zgodno?? z oryginalem),
? o?wiadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo ? w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ? dokumentow potwierdzaj?cych dokonanie platno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie splat tych nale?no?ci (w oryginale);
? o?wiadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamowienia publiczne (w oryginale);
? o?wiadczenie Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku s?du skazuj?cego za wykroczenie na kar? ograniczenia wolno?ci lub grzywny w zakresie okre?lonym przez zamawiaj?cego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp (w oryginale),
? o?wiadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowi?zkow wynikaj?cych z przepisow prawa pracy, prawa ochrony ?rodowiska lub przepisow o zabezpieczeniu spolecznym w zakresie okre?lonym przez zamawiaj?cego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 Pzp (w oryginale);
? o?wiadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z oplacaniem podatkow i oplat lokalnych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i oplatach lokalnych
(Dz.U. z 2016 r. poz. 716) (w oryginale).
10. Wszyscy wykonawcy, ktorzy zlo?yli oferty, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiaj?cego na stronie internetowej informacji, dotycz?cej kwoty, jak? zamawiaj?cy zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamowienia, firm oraz adresow wykonawcow, ktorzy zlo?yli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji i warunkow platno?ci zawartych w ofertach, zobowi?zani s? do zlo?enia o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, O?wiadczenie wykonawcy przekazuj? Zamawiaj?cemu w oryginale.
11. O?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej, Wykonawca sklada wyl?cznie w stosunku do wykonawcow, ktorzy zlo?yli w oferty
w prowadzonym post?powaniu o udzielenie zamowienia publicznego.
12. Wraz ze zlo?eniem o?wiadczenia, Wykonawca mo?e przedstawi? dowody, ?e powi?zania z innym wykonawc? nie prowadz? do zaklocenia konkurencji w post?powaniu o udzielenie zamowienia.
13. Przed udzieleniem zamowienia, Zamawiaj?cy w trybie art. 26 ust. 1 ustawy wezwie Wykonawc?, ktorego oferta zostala oceniona najwy?ej, do zlo?enia w terminie 10 dni, aktualnych na dzie? zlo?enia o?wiadcze? i dokumentow, w celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 5- 8 Pzp w postaci:
? informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp oraz, odno?nie skazania za wykroczenie na kar? aresztu, w zakresie okre?lonym przez zamawiaj?cego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp, wystawionej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert (w oryginale lub kopii po?wiadczonej za zgodno?? z oryginalem);
? za?wiadczenia wla?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem podatkowym w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu (w oryginale lub kopii po?wiadczonej za zgodno?? z oryginalem),
? za?wiadczenia wla?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu Ubezpiecze? Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu (w oryginale lub kopii po?wiadczonej za zgodno?? z oryginalem);
? odpisu z wla?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp (w oryginale lub kopii po?wiadczonej za zgodno?? z oryginalem);
? o?wiadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo ? w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ? dokumentow potwierdzaj?cych dokonanie platno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie splat tych nale?no?ci (w oryginale);
? o?wiadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamowienie publiczne (w oryginale);
? o?wiadczenia Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku s?du skazuj?cego za wykroczenie na kar? ograniczenia wolno?ci lub grzywny w zakresie okre?lonym przez zamawiaj?cego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy (w oryginale);
? o?wiadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowi?zkow wynikaj?cych z przepisow prawa pracy, prawa ochrony ?rodowiska lub przepisow o zabezpieczeniu spolecznym w zakresie okre?lonym przez zamawiaj?cego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 Pzp (w oryginale);
? o?wiadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z oplacaniem podatkow i oplat lokalnych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i oplatach lokalnych (Dz.U. 2016, poz. 716) (w oryginale).
14. Je?eli podmiot ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentow, o ktorych mowa w pkt 9 oraz w pkt 13:
a) tiret pierwsze ? sklada informacj? z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny rownowa?ny dokument wydany przez wla?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w ktorym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dotyczy informacja albo dokument, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp;
b) tiret drugie do tiret czwarte ? sklada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?ce odpowiednio, ?e:
? nie zalega z oplacaniem podatkow, oplat, skladek na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne albo ?e zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu;
? nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlo?ci.
15. Dokumenty, o ktorych mowa w pkt 14 lit. a) oraz lit. b) tiret drugie, powinny by? wystawione nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu. Dokument, o ktorym mowa w pkt 14 lit. b) tiret pierwsze, powinien by? wystawiony nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem tego terminu.
16. Je?eli w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, nie wydaje si? dokumentow, o ktorych mowa w pkt 14 lit. a) oraz lit. b), zast?puje si? je dokumentem zawieraj?cym odpowiednio o?wiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osob uprawnionych do jego reprezentacji, lub o?wiadczenie osoby, ktorej dokument mial dotyczy?, zlo?one przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego wla?ciwym ze wzgl?du na siedzib? lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
17. W przypadku w?tpliwo?ci co do tre?ci dokumentu zlo?onego przez wykonawc?, zamawiaj?cy mo?e zwroci? si? do wla?ciwych organow odpowiednio kraju, w ktorym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, o udzielenie niezb?dnych informacji dotycz?cych tego dokumentu.
18. Wykonawca mo?e w celu potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w post?powaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do przedmiotowego zamowienia, lub jego cz??ci, polega? na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow, niezale?nie od charakteru prawnego l?cz?cych go z nim stosunkow prawnych. Zamawiaj?cy w celu oceny, czy Wykonawca polegaj?c na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiotow na zasadach okre?lonych w art. 22a ustawy, b?dzie dysponowal niezb?dnymi zasobami w stopniu umo?liwiaj?cym nale?yte wykonanie zamowienia publicznego oraz oceny, czy stosunek l?cz?cy wykonawc? z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dost?p do ich zasobow ??da dokumentow, ktore okre?laj? w szczegolno?ci:
a) zakres dost?pnych wykonawcy zasobow innego podmiotu,
b) sposob wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez wykonawc?, przy wykonywaniu zamowienia publicznego,
c) zakres i okres udzialu innego podmiotu przy wykonywaniu zamowienia publicznego,
d) czy podmiot, na zdolno?ciach ktorego wykonawca polega w odniesieniu do warunkow udzialu w post?powaniu dotycz?cych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub do?wiadczenia, zrealizuje roboty budowlane, ktorych wskazane zdolno?ci dotycz?.
19. Wykonawca, ktory polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiotow, musi udowodni? Zamawiaj?cemu, ?e realizuj?c zamowienie, b?dzie dysponowal niezb?dnymi zasobami tych podmiotow, przedstawiaj?c zobowi?zanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia.
20. Zamawiaj?cy ocenia, czy udost?pniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolno?ci techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalaj? na wykazanie przez Wykonawc? spelniania warunkow udzialu w post?powaniu oraz bada, czy nie zachodz? wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i art. 24 ust. 5 pkt 1, 5-8 ustawy. Wykonawca, ktory powoluje si? na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelniania w zakresie, w jakim powoluje si? na ich zasoby, warunkow udzialu w post?powaniu, sklada JEDZ dotycz?cy tych podmiotow.
21. W odniesieniu do warunkow dotycz?cych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub do?wiadczenia wykonawcy mog? polega? na zdolno?ciach innych podmiotow, je?eli podmioty te zrealizuj? roboty budowlane, do realizacji ktorych te zdolno?ci s? wymagane.
22. Zgodnie z art. 22a ust. 6 Pzp je?eli zdolno?ci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o ktorym mowa w pkt. 18, nie potwierdzaj? spelnienia przez wykonawc? warunkow udzialu w post?powaniu lub zachodz? wobec tych podmiotow podstawy wykluczenia, zamawiaj?cy ??da, aby wykonawca w terminie okre?lonym przez zamawiaj?cego:
a) zast?pil ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowi?zal si? do osobistego wykonania odpowiedniej cz??ci zamowienia, je?eli wyka?e zdolno?ci techniczne lub zawodowe lub sytuacj? finansow? lub ekonomiczn?, o ktorych mowa w pkt. 18.
23. Wykonawca, ktory polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow, odpowiada solidarnie z podmiotem, ktory zobowi?zal si? do udost?pnienia zasobow, za szkod? poniesion? przez Zamawiaj?cego powstal? wskutek nieudost?pnienia tych zasobow, chyba ?e za nieudost?pnienie zasobow nie ponosi winy.
24. Wykonawca sklada wraz z ofert? aktualny na dzie? skladania ofert Jednolity Europejski
Dokument Zamowienia, dalej JEDZ, stanowi?cy wst?pne potwierdzenie, ?e Wykonawca nie
podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.
Uwaga! Wykonawca, ktory powoluje si? na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelniania w zakresie, w jakim powoluje si? na ich
zasoby, warunkow udzialu w post?powaniu, sklada JEDZ dotycz?cy tych podmiotow. W przypadku
wspolnego ubiegania si? o zamowienie przez Wykonawcow, o?wiadczenie JEDZ sklada ka?dy z
Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o zamowienie.
III.2.2) Economic and financial ability
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: III.2.2)1) Warunek ten zostanie spelniony, je?eli wykonawca wyka?e, ?e posiada ?rodki pieni??ne lub zdolno?? kredytow? w wysoko?ci co najmniej 15.000.000,00 (pi?tna?cie milionow) zlotych.
Uwaga!
W przypadku zlo?enia przez Wykonawcow dokumentow zawieraj?cych kwoty wyra?one w innych walutach ni? PLN, dla potrzeb oceny spelniania warunku okre?lonego powy?ej, Zamawiaj?cy, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie ?redni kurs danej waluty opublikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu 2.10.2017 r.
Minimum level(s) of standards possibly required: III.2.2)2) W celu wykazania dysponowania okre?lon? w III.2.2)1) sytuacj? finansow? i ekonomiczn? Wykonawca wyka?e posiadan? zdolno??, o ile przedstawi informacj? banku lub spoldzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej potwierdzaj?cej wysoko?? posiadanych ?rodkow finansowych lub zdolno?? kredytow? wykonawcy, w okresie nie wcze?niejszym ni? 1 miesi?c przed uplywem terminu skladania ofert.
III.2.2)3) Wykonawca mo?e w celu potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w post?powaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do przedmiotowego zamowienia, lub jego cz??ci, polega? na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow, niezale?nie od charakteru prawnego l?cz?cych go z nim stosunkow prawnych (szczegoly zawarte w pkt III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawcow, w tym wymogi zwi?zane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego).
III.2.3) Technical capacity
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:
III.2.3)1)Wykonawca w celu wykazania spelnienia wykazania si? posiadaniem zdolno?ci technicznej i zawodowej winien wykaza? spelnienie l?cznie okre?lonych poni?ej nast?puj?cych warunkow:
a)wykonal:
? w okresie ostatnich pi?ciu lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, nale?ycie, w szczegolno?ci zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo uko?czyl, to znaczy uzyskal prawomocne pozwolenie na u?ytkowanie, jedn? (1) robot? budowlan? polegaj?ca na budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie stadionu pilkarskiego o warto?ci robot wynosz?cej minimum 25 000 000 PLN brutto, oraz posiadaj?cego min. 4.500 miejsc siedz?cych;
Uwaga!
W przypadku zlo?enia przez Wykonawcow dokumentow zawieraj?cych kwoty wyra?one w innych walutach ni? PLN, dla potrzeb oceny spelniania warunku okre?lonego powy?ej, Zamawiaj?cy, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie ?redni kurs danej waluty opublikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu 2.10.2017 r.
? w okresie ostatnich pi?ciu lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy? w tym okresie co najmniej dwie (2) uslugi obejmuj?ce, w ramach odr?bnych umow (kontraktow), wykonanie pelnobran?owej dokumentacji projektowej (przez co zamawiaj?cy rozumie dokumentacj? budowlan? i wykonawcz?) ka?da obejmuj?ca budow?, rozbudow?, przebudow? lub remont stadionu pilkarskiego posiadaj?cego min. 4.500 miejsc siedz?cych, obejmuj?ce co najmniej jedn? trybun? oraz boisko, ktora uzyskala pozwolenie na budow? oraz pelnil nadzor autorski;
b)dysponuje, co najmniej:
? jedn? osob?, ktora b?dzie pelnila funkcj? Projektanta w zakresie przepisu art. 20 ustawy Prawo budowlane oraz Generalnego Projektanta przy realizacji niniejszego zamowienia, posiadaj?c? uprawnienia budowlane do projektowania w specjalno?ci architektonicznej bez ogranicze?, posiadaj?c? min. 5 letnie do?wiadczenie zawodowe na stanowisku projektanta w specjalno?ci architektonicznej, ktora wykonala w ostatnich 5 latach przed dniem skladania ofert pelnobran?owy projekt budowlany i wykonawczy stadionu sportowego o pojemno?ci co najmniej 4.500 miejsc siedz?cych oraz pelnila nadzor autorski w trakcie wykonywania robot budowlanych, ktory to obiekt zostal oddany do u?ytkowania;
? jedn? osob?, ktora b?dzie pelnila funkcj? Kierownika Budowy przy realizacji niniejszego zamowienia, posiadaj?c? uprawnienia budowlane bez ogranicze? do kierowania robotami w specjalno?ci konstrukcyjno ? budowlanej oraz posiadaj?c? co najmniej 5-letnie do?wiadczenie na stanowisku kierownika budowy, ktora w ostatnich 5 latach przed dniem skladania ofert pelnila funkcj? kierownika budowy przy budowie stadionu sportowego o pojemno?ci co najmniej 4.500 miejsc siedz?cych, oddanym do u?ytkowania;
? jedn? osob?, ktora b?dzie pelnila funkcj? kierownika robot, z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalno?ci in?ynieryjnej drogowej bez ogranicze?, posiadaj?c? co najmniej 5 letnie do?wiadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w tej specjalno?ci,
? jedn? osob?, ktora b?dzie pelnila funkcj? kierownika robot, z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalno?ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz?dze? cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci?gowych i kanalizacyjnych bez ogranicze?, posiadaj?c? co najmniej 5 letnie do?wiadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w tej specjalno?ci,
? jedn? osob?, ktora b?dzie pelnila funkcj? kierownika robot, z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalno?ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urz?dze? elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadaj?c? co najmniej 5 letnie do?wiadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w tej specjalno?ci.
III.2.3)2)W przypadku Wykonawcow zagranicznych dopuszcza si? rownowa?ne kwalifikacje zdobyte w innych pa?stwach, na zasadach okre?lonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z uwzgl?dnieniem postanowie? z ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa?stwach czlonkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r., poz.65).
Minimum level(s) of standards possibly required:
III.2.3)3) W celu potwierdzenia spelniania warunku dotycz?cego zdolno?ci technicznej lub zawodowej okre?lonego w pkt. III.2.3)1) Zamawiaj?cy za??da od Wykonawcy przedstawienia:
a)przy wykazaniu warunku okre?lonego okre?lonego w pkt. III.2.3)1) lit. a) tiret pierwsze ? wykazu robot wykonanych nie wcze?niej ni? w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto?ci, daty, miejsca wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych roboty te zostaly wykonane, z zal?czeniem dowodow okre?laj?cych czy te roboty budowlane zostaly wykonane nale?ycie, w szczegolno?ci informacji o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo uko?czone, przy czym dowodami, o ktorych mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego roboty budowlane byly wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentow ? inne dokumenty; (w oryginale lub kopii po?wiadczonej za zgodno?? z oryginalem);
b)przy wykazaniu warunku okre?lonego w pkt. III.2.3)1) lit. a) tiret drugie ? wykazu dostaw lub uslug wykonanych, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych rownie? wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych dostawy lub uslugi zostaly wykonane, oraz zal?czeniem dowodow okre?laj?cych czy te dostawy lub uslugi zostaly wykonane lub s? wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami, o ktorych mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego dostawy lub uslugi byly wykonywane, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych s? wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentow ? o?wiadczenie wykonawcy; w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych nadal wykonywanych referencje b?d? inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by? wydane nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu (w oryginale lub kopii po?wiadczonej za zgodno??
z oryginalem);
III.2.3)4) W celu potwierdzenia spelniania warunku dotycz?cego zdolno?ci zawodowej okre?lonej okre?lonego w pkt. III.2.3)1) lit. b) Zamawiaj?cy za??da od Wykonawcy:
a)wykazu osob, skierowanych przez wykonawc? do realizacji zamowienia publicznego, w szczegolno?ci odpowiedzialnych za ?wiadczenie uslug, kontrol? jako?ci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie?, do?wiadczenia i wyksztalcenia niezb?dnych do wykonania zamowienia publicznego, a tak?e zakresu wykonywanych przez nie czynno?ci oraz informacj? o podstawie do dysponowania tymi osobami,
b)o?wiadczenia na temat wyksztalcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy.
III.2.3)5) Wykonawca mo?e w celu potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w post?powaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do przedmiotowego zamowienia, lub jego cz??ci, polega? na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow, niezale?nie od charakteru prawnego l?cz?cych go z nim stosunkow prawnych (szczegoly zawarte w pkt III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawcow, w tym wymogi zwi?zane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego).
III.2.4) Information about reserved contracts
III.3) Conditions specific to services contracts
III.3.1) Information about a particular profession
III.3.2) Staff responsible for the execution of the service

Section IV: Procedure

IV.1) Type of procedure
IV.1.1) Type of procedure
Open
IV.1.2) Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
IV.1.3) Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
IV.2) Award criteria
IV.2.1) Award criteria

The most economically advantageous tender in terms of the criteria stated below

1. Cena. Weighting 60

2. Skrocenie terminu realizacji zamowienia. Weighting 20

3. Wydlu?enie okresu gwarancji i r?kojmi. Weighting 10

4. Wysoko?? kar umownych ponad wskazane w SIWZ. Weighting 6

5. Do?wiadczenie generalnego projektanta ponad wskazane w SIWZ. Weighting 2

6. Do?wiadczenie kierownika budowy ponad wskazane w SIWZ. Weighting 2

IV.2.2) Information about electronic auction
IV.3) Administrative information
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting authority:
ZZP.271.822.2017
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract
no
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
13.11.2017 - 11:30
IV.3.5) Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Polish.
IV.3.7) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
in days: 60 (from the date stated for receipt of tender)
IV.3.8) Conditions for opening of tenders
Date: 13.11.2017 - 12:00

Place:

Urz?d Miasta Nowego S?cza, Rynek 1, 33-300 Nowy S?cz, I pi?tro, pok. nr 15

Persons authorised to be present at the opening of tenders: no

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.3) Additional information
VI.3.1) Zamawiaj?cy dopuszcza zmian? postanowie? zawartej umowy w stosunku do tre?ci oferty, na podstawie ktorej dokonany zostanie wybor Wykonawcy, je?li konieczno?? zmian wynika z okoliczno?ci, ktorych nie mo?na bylo przewidzie? w chwili zawarcia umowy.
VI.3.2) W zwi?zku z tym, i? wydlu?enie okresu gwarancji i r?kojmi stanowi kryterium oceny ofert ? l?czny okres gwarancji i r?kojmi b?dzie wynika? ze zlo?onej oferty przetargowej.
VI.3.3)W zwi?zku z tym, i? termin realizacji zamowienia stanowi kryterium oceny ofert ? ostateczny termin wykonania zamowienia wynika? b?dzie ze zlo?onej oferty przetargowej.
VI.3.4) Zamawiaj?cy zastosuje procedur?, o ktorej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy.

VI.3.5) Strony internetowe Zamawiaj?cego: http://www.nowysacz.pl ; www.bip.nowysacz.pl .

VI.3.6) Wszelkie dodatkowe informacje zawarte s? w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia.
VI.3.7) Zamawiaj?cy przewiduje udzielenie zamowie?, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy.
VI.4) Procedures for appeal
VI.4.1) Body responsible for appeal procedures

Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17 a
02-676 Warszawa
Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Body responsible for mediation procedures

Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17 a
02-676 Warszawa
Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800

VI.4.2) Lodging of appeals
Precise information on deadline(s) for lodging appeals: VI.4.2.1) Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego
stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie
drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob.
VI.4.2.2) Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu oraz postanowie? specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia na stronie internetowej.
VI.4.2.3) Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w ust. 1 i 2 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w
ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach
stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
VI.4.2.4) W przypadku wniesienia odwolania po uplywie terminu skladania ofert bieg terminu zwi?zania ofert?
ulega zawieszeniu do czasu ogloszenia przez Izb? orzeczenia.
VI.4.3) Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

Departament Odwola? Urz?du Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17 a
02-676 Warszawa
Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

VI.5) Date of dispatch of this notice:
3.10.2017
TI Title Poland-Nowy S?cz: Construction work for sports facilities
ND Document number 396971-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place NOWY S?CZ
AU Authority name Miasto Nowy S?cz
OL Original language PL
HD Heading - - Works - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 03/10/2017
DT Deadline 13/11/2017
NC Contract 1 - Works
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
TY Type of bid 1 - Submission for all lots
AC Award criteria 2 - The most economic tender
PC CPV code 45000000 - Construction work
45100000 - Site preparation work
45111100 - Demolition work
45111200 - Site preparation and clearance work
45212200 - Construction work for sports facilities
45212224 - Stadium construction work
45233222 - Paving and asphalting works
45310000 - Electrical installation work
45330000 - Plumbing and sanitary works
71222000 - Architectural services for outdoor areas
71248000 - Supervision of project and documentation
71320000 - Engineering design services
OC Original CPV code 45000000 - Construction work
45100000 - Site preparation work
45111100 - Demolition work
45111200 - Site preparation and clearance work
45212200 - Construction work for sports facilities
45212224 - Stadium construction work
45233222 - Paving and asphalting works
45310000 - Electrical installation work
45330000 - Plumbing and sanitary works
71222000 - Architectural services for outdoor areas
71248000 - Supervision of project and documentation
71320000 - Engineering design services
RC NUTS code PL218
IA Internet address (URL) http://www.nowysacz.pl
DI Directive Classical Directive 2004/18/EC

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >