Poland-Gdynia: Hire of buses and coaches with driver

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • W - Lease or Rental of Equipment
Opps ID: NBD00003525953387538
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date:
Solicitation No: 395044-2017
Source: Members Only
06/10/2017 S192 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Gdynia: Hire of buses and coaches with driver

2017/S 192-395044

Contract award notice ? utilities

Directive 2004/17/EC

Section I: Contracting entity

I.1) Name, addresses and contact point(s)

? Przewozy Regionalne Sp. z o.o., Oddzial Pomorski z siedzib? w Gdyni
Boleslawa Krzywoustego 7
For the attention of: Teresa Mudlaff, Anna Glembin, Monika Ja?d?ewska
81-035 Gdynia
Poland
Telephone: +48 722340552/ +48 722340364
E-mail: monika.jazdzewska@p-r.com.pl
Fax: +48 587211328

Internet address(es):

General address of the contracting entity: www.p-r.com.pl

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.5) Common procurement vocabulary (CPV)

60172000

Description
Hire of buses and coaches with driver.
II.2) Total final value of contract(s)
II.2.1) Total final value of contract(s)
Value: 24 200 PLN
Excluding VAT

Section V: Award of contract

V.1) Award and contract value
Lot No: 1
V.1.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken

Tur-Stach Przedsi?biorstwo Uslug Turystycznych Stanislaw Da?ko
ul. 11 Listopada 24
82-500 Kwidzyn
Poland

V.1.4) Information on value of contract
Initial estimated total value of the contract:
Value: 24 200 PLN
Excluding VAT
Total final value of the contract:
Value: 24 200 PLN
Excluding VAT
If annual or monthly value:
Number of months: 1
V.1.6) Price paid for bargain purchases
06/10/2017 S192 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Gdynia: Hire of buses and coaches with driver

2017/S 192-395044

Contract award notice ? utilities

Directive 2004/17/EC

Section I: Contracting entity

I.1) Name, addresses and contact point(s)

? Przewozy Regionalne Sp. z o.o., Oddzial Pomorski z siedzib? w Gdyni
Boleslawa Krzywoustego 7
For the attention of: Teresa Mudlaff, Anna Glembin, Monika Ja?d?ewska
81-035 Gdynia
Poland
Telephone: +48 722340552/ +48 722340364
E-mail: monika.jazdzewska@p-r.com.pl
Fax: +48 587211328

Internet address(es):

General address of the contracting entity: www.p-r.com.pl

I.2) Main activity
Railway services
I.3) Contract award on behalf of other contracting entities
The contracting entity is purchasing on behalf of other contracting entities: no

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract
Autobusowa komunikacja zast?pcza na odcinku Kwidzyn ? Grudziadz.
II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Services
Service category No 2: Land transport services [2], including armoured car services, and courier services, except transport of mail
Main site or location of works, place of delivery or of performance: Kwidzyn-Grudzi?dz.

NUTS code PL63

II.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
II.1.4) Short description of the contract or purchase(s):
1. Przedmiot zamowienia
Przedmiotem zamowienia jest ?wiadczenie uslugi przewozu osob zast?pcz? komunikacj? realizowan? autobusami, z czego przynajmniej jeden przystosowany do przewozu osob niepelnosprawnych, w zast?pstwie realizowanych przez Zamawiaj?cego kolejowych przewozow pasa?erskich na odcinku Kwidzyn ? Grudzi?dz okresie od 05.10.2017 do 14.10.2017, w zwi?zku z planowanymi przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pracami modernizacyjnymi.
Przewidywany przebieg autobusow w okresie obowi?zywania umowy to okolo 4 400 km.
2. Zasoby techniczne
Do realizacji uslugi przewozowej niezb?dne jest dysponowanie minimum dwoma autobusami, o pojemno?ci minimum sze??dziesi?t miejsc siedz?cych, dopuszczonymi do ruchu, z czego przynajmniej jeden przystosowany do przewozu osob niepelnosprawnych, posiadaj?cymi aktualne ubezpieczenie OC oraz NNW dla kierowcy i pasa?era. Usluga b?dzie realizowana wg dostarczonego przez Zamawiaj?cego rozkladu jazdy stanowi?cego zal?cznik nr 1 do umowy (zal?cznik nr 5 do SIWZ), przy pomocy pojazdow w ilo?ci (pojemno?ci) dostosowanej do szacowanej frekwencji zawartej w rozkladzie jazdy.
3. Miejsca postojowe
W trakcie realizacji uslugi Wykonawca b?dzie zobowi?zany do zapewnienia miejsc postojowych w Kwidzynie i Grudzi?dzu, gdzie w przypadku opo?nienia poci?gu pojazdy b?d? oczekiwaly na skomunikowanie bez zaklocania ruchu drogowego.
4. Informacje uzupelniaj?ce
a) Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo?? zmiany ilo?ci przewozow o 20 % zamowienia w sytuacjach, ktorych nie mo?na bylo wcze?niej przewidzie?, (np. zmiany organizacyjne spowodowane pracami inwestycyjnymi, awaryjne zamkni?cia torowe i zmiany rozkladu jazdy poci?gu). Zmiana w tym zakresie nie stanowi zmiany Umowy, a Wykonawca nie ma prawa do zglaszania Zamawiaj?cemu jakichkolwiek roszcze? z tego tytulu. Zamawiaj?cy ma prawo do korekty wielko?ci pracy eksploatacyjnej oraz korekty rozkladu jazdy z zachowaniem czterodniowego terminu wyprzedzenia.
b) Zamawiaj?cy zapewnia przejazd umundurowanego kierownika poci?gu ?Przewozy Regionalne sp. z o.o. Oddzial Pomorski w Gdyni w pierwszym autobusie za ka?dy poci?g.
c) W przypadku konieczno?ci uruchomienia drugiego autobusu za dany poci?g, kierowca tego autobusu powinien by? wyposa?ony przez Wykonawc? w sprawny telefon komorkowy dla operatywnej l?czno?ci z kierownikiem poci?gu lub Dyspozytorem Zamawiaj?cego w przypadku wyst?pienia utrudnie? podczas realizacji procesu przewozowego.
d) Wykonawca zobowi?zany jest do przewozu podro?nych na podstawie wa?nych biletow ?Przewozy Regionalne sp. z o.o.
II.1.5) Common procurement vocabulary (CPV)

60172000

II.1.6) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
II.2) Total final value of contract(s)
II.2.1) Total final value of contract(s)
Value: 24 200 PLN
Excluding VAT

Section IV: Procedure

IV.1) Type of procedure
IV.1.1) Type of procedure
Open
IV.2) Award criteria
IV.2.1) Award criteria
Lowest price
IV.2.2) Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3) Administrative information
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting entity:
PREF2-251-10/16
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract

Contract notice

Notice number in the OJEU: 2017/S 161-333443 of 24.8.2017

Section V: Award of contract

V.1) Award and contract value
Lot No: 1 - Lot title: Autobusowa Komunikacja Zast?pcza
V.1.1) Date of contract award decision:
19.9.2017
V.1.2) Information about offers
Number of offers received: 1
V.1.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken

Tur-Stach Przedsi?biorstwo Uslug Turystycznych Stanislaw Da?ko
ul. 11 Listopada 24
82-500 Kwidzyn
Poland

V.1.4) Information on value of contract
Initial estimated total value of the contract:
Value: 24 200 PLN
Excluding VAT
Total final value of the contract:
Value: 24 200 PLN
Excluding VAT
If annual or monthly value:
Number of months: 1
V.1.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be sub-contracted: no
V.1.6) Price paid for bargain purchases

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.2) Additional information:
VI.3) Procedures for appeal
VI.3.1) Body responsible for appeal procedures

Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17a
02-676 Warszawa
Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587706
Internet address: www.uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

VI.3.2) Lodging of appeals
Precise information on deadline(s) for lodging appeals: Odwolanie wnosi si? do Prezesa Izby w terminie 10-ciu dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob ? w przypadku gdy warto?? zamowienia jest rowna lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8.
VI.3.3) Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17a
02-676 Warszawa
Poland
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587706
Internet address: www.uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

VI.4) Date of dispatch of this notice:
3.10.2017
TI Title Poland-Gdynia: Hire of buses and coaches with driver
ND Document number 395044-2017
PD Publication date 06/10/2017
OJ OJ S 192
TW Place GDYNIA
AU Authority name ? Przewozy Regionalne Sp. z o.o., Oddzial Pomorski z siedzib? w Gdyni
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 4 - Utilities entity
HA EU Institution -
DS Document sent 03/10/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
TY Type of bid 9 - Not applicable
AC Award criteria 1 - Lowest price
PC CPV code 60172000 - Hire of buses and coaches with driver
OC Original CPV code 60172000 - Hire of buses and coaches with driver
RC NUTS code PL63
IA Internet address (URL) www.p-r.com.pl
DI Directive Utilities Directive 2004/17/EC

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >