Poland-Tomaszow Mazowiecki: Orthopaedic implants

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 65 - Medical, Dental, and Veterinary Equipment and Supplies
Opps ID: NBD00003526303335981
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Nov 16, 2017
Solicitation No: 395478-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Tomaszow Mazowiecki: Orthopaedic implants

2017/S 193-395478

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Tomaszowskie Centrum Zdrowia
ul. Jana Pawla II 35
Tomaszow Mazowiecki
97-200
Poland
Contact person: Cezary Malicki, Sylwia Fr?ckowiak, Paulina Sta?do
Telephone: +48 447257153/235
E-mail: centrum@tomaszow.org.pl
Fax: +48 447257235
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: www.szpitalwtomaszowie.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.szpitalwtomaszowie.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Other type: Sp. z o.o.
I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawy implantow ortopedycznych.

Reference number: ZP/34/SP/2017
II.1.2) Main CPV code
33183100
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia niniejszego post?powania przetargowego s?: dostawy implantow ortopedycznych dla potrzeb Oddzialu Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z siedzib? w Tomaszowie Mazowieckim ul. Jana Pawla II 35. Szczegolowy opis asortymentu i ilo?ci zawarty jest w formularzu stanowi?cym zal?cznik nr 2 do SIWZ.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2) Description
II.2.1) Title:

PAKIET 1

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
33183100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.4) Description of the procurement:

Implanty ro?ne i wiertla.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet 2

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
33183100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.4) Description of the procurement:

Wkr?t kaniulowany i gwo?d? prowadz?cy. Implanty kompatybilne z instrumentarium BHH Mikromed.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

B) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 uPzp, wystawionej nie wczesnej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert,

c) za?wiadczenia wla?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z oplaceniem podatkow, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem podatkowym w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu,

d) za?wiadczenia wla?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu Ubezpiecze? Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego albo innego dokumentu potwierdzaj?cego ?e Wykonawca nie zalega z oplaceniem skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert lub innego dokumentu, potwierdzaj?cego ?e Wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu,

e) o?wiadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo ? w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji- dokumentow potwierdzaj?cych dokonanie platno?ci tych nale?no?ci wraz ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie splat tych nale?no?ci ? zal?cznik nr 6

f) o?wiadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego tytulem ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamowienia publiczne ? zal?cznik nr 7

g) o?wiadczenia Wykonawcy o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej ? zal?cznik nr 5.

h) odpisu z wla?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji.

i) opisow, folderow lub prospektow oferowanego przedmiotu zamowienia potwierdzaj?ce spelnienie wymaganych parametrow oferowanych zgodnie z opisem w SIWZ (z zaznaczeniem Pakietu i pozycji ktorej dotyczy).

III.1.2) Economic and financial standing
III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Wykazu dostaw, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych rownie? wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych dostawy zostaly wykonane oraz zal?czeniem dowodow okre?laj?cych czy te dostawy zostaly wykonane lub s? wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami o ktorych mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty wykazane przez podmiot, na rzecz ktorego dostawy byly wykonywane, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych s? wykonywane; w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych nadal wykonywanych referencje b?d? inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by? wydane nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert.

Forma wykazu wg zal?cznika nr 6 do SIWZ. W wykazie nale?y poda? minimum 2 dostawy dotycz?ce przedmiotu zamowienia.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

Zgodnie ze wzorem umowy do SIWZ.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 16/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 16/11/2017
Local time: 10:30
Place:

Otwarcie ofert nast?pi w dniu 16.11.2017 r godz. 10.30 w siedzibie Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o. o., ul. Jana Pawla II 35, w Budynku Administracji przy ul. Granicznej 63 ? II pi?tro pok. 42.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

Oferta powinna by? zabezpieczona wadium. Wadium dotycz?ce poszczegolnych pakietow wynosi (zl):

Pakiet nr 1 ? 540,00 zl, Pakiet nr 2 ? 402,00 zl.

Ostateczny termin wniesienia wadium uplywa dnia 16.11.2017 r. o godz. 10:00.

Zamawiaj?cy na podstawie art. 24aa uPzp dokona oceny ofert w oparciu o kryterium oceny a nast?pnie zbada czy wykonawca ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Departament Odwola?
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Tomaszow Mazowiecki: Orthopaedic implants

2017/S 193-395478

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Tomaszowskie Centrum Zdrowia
ul. Jana Pawla II 35
Tomaszow Mazowiecki
97-200
Poland
Contact person: Cezary Malicki, Sylwia Fr?ckowiak, Paulina Sta?do
Telephone: +48 447257153/235
E-mail: centrum@tomaszow.org.pl
Fax: +48 447257235
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: www.szpitalwtomaszowie.pl

I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawy implantow ortopedycznych.

Reference number: ZP/34/SP/2017
II.1.2) Main CPV code
33183100
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

PAKIET 1

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
33183100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet 2

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
33183100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 16/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
TI Title Poland-Tomaszow Mazowiecki: Orthopaedic implants
ND Document number 395478-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place TOMASZOW MAZOWIECKI
AU Authority name Tomaszowskie Centrum Zdrowia
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 04/10/2017
DT Deadline 16/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 33183100 - Orthopaedic implants
OC Original CPV code 33183100 - Orthopaedic implants
RC NUTS code PL
IA Internet address (URL) www.szpitalwtomaszowie.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >