Poland-Gdansk: Ambulances

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 23 - Ground Effect Vehicles, Motor Vehicles, Trailers, and Cycles
Opps ID: NBD00003526311563290
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Nov 8, 2017
Solicitation No: 395477-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Gdansk: Ambulances

2017/S 193-395477

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewn?trznych i Administracji w Gda?sku
ul. Kartuska 4/6
Gda?sk
80-104
Poland
Contact person: Dzial Zamowie? Publicznych
Telephone: +48 583098284
E-mail: dzp@zozmswia.gda.pl
Fax: +48 583021782
NUTS code: PL633

Internet address(es):

Main address: http://www.zozmswia.gda.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.zozmswia.gda.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Other type: samodzielny publiczny zaklad opieki zdrowotnej
I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa sprz?tu medycznego ? Cz??? 7.

Reference number: 37/2017/PN
II.1.2) Main CPV code
34114121
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Dostawa karetki przewozowej typu B.

II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 222 222.22 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL633
II.2.4) Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamowienia jest dostawa karetki przewozowej typu B.

2. Oferowany pojazd musi posiada? fabrycznie nowe wyposa?enie, wolne od wad, obj?te gwarancj? producenta pojazdu, spelniaj?ce wymagania ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2017.1260 t.j.), rozporz?dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych pojazdow oraz zakresu ich niezb?dnego wyposa?enia (Dz.U.2016.2022 t.j.), obowi?zuj?cych norm PN-EN 1789 + A2:2015-01 dla ?rodka transportu drogowego typu B oraz PN-EN 1865.

3. Zamawiaj?cy wymaga zaoferowania fabrycznie nowej, wyprodukowanej nie wcze?niej ni? w roku 2017 karetki przewozowej typu B z zabudow? cz??ci medycznej spelniaj?cej wymogi polskiej normy PN-EN 1789 + A2:2015-01. Zamawiaj?cy dopuszcza pojazd spelniaj?cy wymagania zharmonizowanej normy PN-EN 1789:A1/ wymaganej przez NFZ.

4. Oferowany pojazd musi posiada? ?wiadectwo homologacji pojazdu skompletowanego (samochod bazowy wraz z zabudow? medyczn?), wydane zgodnie z Rozporz?dzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdow samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotow wyposa?enia lub cz??ci (Dz.U.2015.1475 t.j.), Podsumowanie Bada? oraz Certyfikat Zgodno?ci zgodnie z PN-EN 1789 + A2:2015-01. Homologacja oferowanego pojazdu musi umo?liwia? rejestracj? w Polsce.

5. Sprz?t medyczny musi by? zgodny z ustaw? o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U.2017.211 t.j.).

6. Zaoferowane wyposa?enie i sprz?t medyczny musz? posiada? dokumenty dopuszczaj?ce do obrotu i u?ywania w Polsce, oraz spelnia? wymagania okre?lone przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2017.211 t.j.).

7. Dostarczony pojazd oraz sprz?t medyczny powinien by? nowy i nieu?ywany, bez defektow, bl?dow konstrukcyjnych, wykonawczych i innych wad technicznych, ktore moglyby si? ujawni? podczas jego u?ytkowania.

8. Wykonawca zapewni dla oferowanego pojazdu pelny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zabudowy medycznej i wyposa?enia medycznego oraz pelny serwis gwarancyjny pojazdu bazowego w Autoryzowanej Stacji Obslugi.

9. Wymagane s? nast?puj?ce minimalne okresy gwarancji liczone od podpisania przez strony protokolu zdawczo-odbiorczego:

? na pojazd bazowy (mechaniczna) ? min. 24 miesi?ce bez limitu przebiegu km.

? na zabudow? medyczn? ? min. 24 miesi?ce.

? na perforacj? korozyjn? elementow nadwozia ? min. 72 miesi?ce.

? na powloki lakiernicze ? min. 24 miesi?ce.

10. Zamawiaj?cy wymaga, aby pojazd byl obj?ty ubezpieczeniem komunikacyjnym (OC/AC/NW/ASSISTANCE) na okres 12 miesi?cy licz?c od daty odbioru pojazdu przez Zamawiaj?cego.

11. Pojazd oprocz homologacji musi posiada?: instrukcj? w j?zyku polskim, ksi??k? serwisow? i gwarancyjn? oraz inne dokumenty niezb?dne do zarejestrowania pojazdu.

12. Samochod nie mo?e pochodzi? z ekspozycji w punktach sprzeda?y samochodow i musi mie? kierownic? usytuowan? po lewej stronie pojazdu.

13. Zamawiaj?cy wymaga dostarczenia przedmiotu zamowienia do siedziby Zamawiaj?cego. Wszelkie koszty zwi?zane z dostarczeniem pojazdu ponosi Wykonawca.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 222 222.22 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 15/12/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Odpis z wla?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

III.1.2) Economic and financial standing
III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Wykaz wykonanych, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych rownie? wykonywanych, dostaw w zakresie niezb?dnym do wykazania spelniania warunku wiedzy i do?wiadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszcz?cia post?powania o udzielenie zamowienia, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy w tym okresie, odpowiadaj?cych swoim rodzajem dostawom stanowi?cym przedmiot zamowienia, z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i odbiorcow oraz zal?czenia dokumentow potwierdzaj?cych, ?e dostawy te zostaly wykonane nale?ycie.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Minimow trzy (3) dostawy o warto?ci min. 200 000,00 zl brutto ka?da odpowiadaj?ce swoim rodzajem dostawom stanowi?cym przedmiot zamowienia.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

Termin realizacji zamowienia w nieprzekraczalnym terminie do 15.12.2017 r.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 08/11/2017
Local time: 12:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 08/11/2017
Local time: 12:30
Place:

Siedziba Zamawiaj?cego, sala konferencyjna pok. 344.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

1. Warunkiem udzialu w post?powaniu jest wniesienie wadium w kwocie 6 670,00 zl (sze?? tysi?cy sze??set siedemdziesi?t zl).

2. Wadium mo?e by? wniesione w jednej lub kilku formach, okre?lonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.

3. Wadium wnoszone w pieni?dzu wplaca si? przelewem na rachunek bankowy: Bank Gospodarstwa Krajowego Oddzial w Gda?sku 11 1130 1121 0006 5498 2420 0003 z podaniem tytulu: wadium, nr sprawy 37/2017/PN

4. Wadium wnosi si? przed uplywem terminu skladania ofert. Wadium w formie pieni?dza jest wniesione w terminie, je?eli bank prowadz?cy rachunek zamawiaj?cego potwierdzi, ?e otrzymal taki przelew przed uplywem terminu skladania ofert. Dol?czenie do oferty oryginalu lub kopii polecenia przelewu ? nie jest warunkiem wystarczaj?cym do stwierdzenia terminowego wniesienia wadium przez wykonawc?.

5. Zasady zwrotu wadium oraz utraty wadium okre?laj? przepisy art. 46 ustawy Pzp.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Gdansk: Ambulances

2017/S 193-395477

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewn?trznych i Administracji w Gda?sku
ul. Kartuska 4/6
Gda?sk
80-104
Poland
Contact person: Dzial Zamowie? Publicznych
Telephone: +48 583098284
E-mail: dzp@zozmswia.gda.pl
Fax: +48 583021782
NUTS code: PL633

Internet address(es):

Main address: http://www.zozmswia.gda.pl

I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa sprz?tu medycznego ? Cz??? 7.

Reference number: 37/2017/PN
II.1.2) Main CPV code
34114121
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 222 222.22 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL633
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 222 222.22 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 15/12/2017
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 08/11/2017
Local time: 12:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
TI Title Poland-Gdansk: Ambulances
ND Document number 395477-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place GDANSK
AU Authority name Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewn?trznych i Administracji w Gda?sku
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 04/10/2017
DT Deadline 08/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 34114121 - Ambulances
OC Original CPV code 34114121 - Ambulances
RC NUTS code PL633
IA Internet address (URL) http://www.zozmswia.gda.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >