Poland-Walbrzych: Medical equipments

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • Q - Medical Services
Opps ID: NBD00003526369699845
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Nov 14, 2017
Solicitation No: 395484-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Walbrzych: Medical equipments

2017/S 193-395484

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokolowskiego
ul. Sokolowskiego 4
Walbrzych
58-309
Poland
Contact person: Dzial Zamowie? Publicznych i Zaopatrzenia ? Marek Ma?kow, Agnieszka Szczebak
Telephone: +48 746489700
E-mail: marek.mackow@zdrowie.walbrzych.pl
Fax: +48 746489700
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: www.zdrowie.walbrzych.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.zdrowie.walbrzych.pl/bip
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokolowskiego
PL
ul. Sokolowskiego 4
Walbrzych
58-309
Poland
Contact person: Marek Ma?kow, Agnieszka Szczebak
Telephone: +48 746489700
E-mail: marek.mackow@zdrowie.walbrzych.pl
Fax: +48 746489700
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: www.zdrowie.walbrzych.pl

I.4) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Doposa?enie Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokolowskiego w Walbrzychu w sprz?t medyczny.

Reference number: Zp/68/PN-63/17
II.1.2) Main CPV code
33100000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Pakiet nr 1 ? Kapnograf przezskorny do monitorowania pCO2/SpO2.

Pakiet nr 2 ? Gastroskop.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 2
II.2) Description
II.2.1) Title:

Kapnograf przezskorny do monitorowania pCO2/SpO2.

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
38300000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiaj?cego.

II.2.4) Description of the procurement:

System wyposa?ony w elektrod? umo?liwiaj?c? jednoczesny pomiar saturacji i ci?nienia parcjalnego dwutlenku w?gla.

Kolorowy ekran o przek?tnej min. 9 ?, dotykowy, w technologii TFT 800x 480 pikseli, proporcja 16:9

Parametry mierzone: SpO2, tcpCO2 i moc stosowana do nagrzewania elektrody

Pomiar Sp O2 w technologii Masimo set

Zakres wy?wietlania: tcp 5 ? 200 mmHg ( 0,7 26,7 kPa)

SpO2: 0 ? 100 %

T?tno: 0 ? 300 skurczow /min (bpm)

Zakres pomiarowy: tcp CO2: 5 ? 200 mmHg lub 0.7 ? 26.7 kPa

Sp O2: 0 -100 % ( 70 ? 100 %)

Cz?sto?? t?tna: 0 ? 240 skurczow/min

Ustawienie temperatury w ?C: od 37.0 ? 45.0 ?C skokowo co 0.5 stopnia

Wbudowany barometr; 375 ? 825 mmHg ( 50 ? 110 kPa)- dok pom. 5 mmHg (0.67kPa)

Ustawienia czasu pomiaru: 0.5 h ? 12h skokowo co 0.5 h

Kalibracja: gaz kalibracyjny 97.5 % CO2, 12.0 % O2, N ? 80.5 %

Aparat fabrycznie nowy

Oprogramowanie, instrukcja wyl?cznie w j?zyku polskim

Awaryjne zasilanie aparatu ( wbudowany akumulator dzialaj?cy minimum 2 godz.)

Zapis danych ? min 400 godz.

Minimum 2 porty USB

W zestawie pakiet startowy materialow zu?ywalnych

Darmowe szkolenie personelu w zakresie obslugi i eksploatacji

Wyj?cie szeregowe EIA 232 (RS232)

Zasilanie: 100 -240 V 50 -60 Hz.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Jako?? mierzona gwarancj? na wykonanie przedmiotu zamowienia / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 70
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Projekt wspolfinansowany jest przez Uni? Europejsk? w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko 2014 ? 2020 ? Projekt nr POIS.09.01.00-00-0091/16.
II.2.14) Additional information

Glowny kod CPV: 33100000-1 ? Urz?dzenia medyczne

Dodatkowe kody CPV:

Pakiet nr 1: 38300000-8 ? Przyrz?dy do pomiaru.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Gastroskop

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
33168100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiaj?cego.

II.2.4) Description of the procurement:

Wideogastroskop HDTV 1080p.?rednica sondy 9,2 mm, kanal roboczy 2,8 mm, kanal do pompy plucz?cej, k?t zagi?cia ko?cowki gora/dol 210/90o, prawo/lewo 100/100o, pole widzenia 140o, gl?bia ostro?ci 2-100 mm, dlugo?? robocza 1030 mm, kompatybilno?? z posiadanym procesorem i ?rodlem ?wiatla EVIS EXERA 3.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Jako?? mierzona gwarancj? na wykonanie przedmiotu zamowienia / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 70
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Projekt wspolfinansowany jest przez Uni? Europejsk? w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko 2014 ? 2020 ? Projekt nr POIS.09.01.00-00-0091/16.
II.2.14) Additional information

Glowny kod CPV: 33100000-1 ? Urz?dzenia medyczne

Dodatkowe kody CPV:

Pakiet nr 2: 33168100-6 ? Endoskopy.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Na podstawie zal?czonego do oferty przetargowej Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamowienia (JEDZ) oraz dokumentow do ktorych zostanie wezwany Wykonawca, ktorego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsz? tj. :

1) posiadanie odpisu z wla?ciwego rejestru ? na podstawie odpisu z wla?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy;

2) posiadanie za?wiadczenia wla?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego ?e Wykonawca nie zalega z uiszczaniem podatkow ? na podstawie za?wiadczenia wla?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem podatkowym w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu.

3) posiadanie za?wiadczenia wla?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenie zdrowotne lub spoleczne ? na podstawie za?wiadczenia wla?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotnie, wystawione nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu.

4) posiadanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego:

? na podstawie informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 Pzp oraz odno?nie skazania za wykroczenie na kar? aresztu, w zakresie okre?lonym przez Zamawiaj?cego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 5 i 6 Pzp, wystawionej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert,

? na podstawie o?wiadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania sie o zamowienie publiczne oraz o braku wydania prawomocnego wyroku s?dowego za wykroczenie na kar? ograniczenia wolno?ci lub grzywny w zakresie okre?lonym przez Zamawiaj?cego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 5 i 6 Pzp

Je?eli Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu wykazania spelniania warunkow udzialu w post?powaniu zamiast dokumentow wymienionych w:

? pkt. 2 tabeli:

a) ppkt. 1, 2, 3, 4 ? sklada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktorym ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?ce odpowiednio, ?e:

? ppkt. 1- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlo?ci (wystawiony nie wcze?niej ni? 6 m-cy przed uplywem terminu skladania ofert),

? ppkt. 2, 3 ? nie zalega z oplacaniem podatkow, oplat, skladek na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne albo ?e zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu (wystawiony nie wcze?niej ni? 3 m-ce przed uplywem terminu skladania ofert),

? ppkt. 4 ? sklada informacj? z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku takiego rejestru, inny rownowa?ny dokument wydany przez wla?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkani.

III.1.2) Economic and financial standing
III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Na podstawie zal?czonego do oferty przetargowej Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamowienia (JEDZ) oraz dokumentow do ktorych przekazania zostanie wezwany Wykonawca, ktorego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsz? tj. :

1) posiadanie zdolno?ci zawodowych w zakresie ?wiadczenia dostaw odpowiadaj?cych swoim rodzajem przedmiotowi zamowienia ? na podstawie wykazu dostaw odpowiadaj?cych swoim rodzajem przedmiotowi zamowienia, wykonanych, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych rownie? wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych dostawy zostaly wykonane, oraz zal?czeniem dowodow okre?laj?cych, czy te dostawy zostaly wykonane lub s? wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami, o ktorych mowa s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego dostawy byly wykonywane, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych s? wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentow- o?wiadczenie wykonawcy; w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych nadal wykonywanych referencje b?d? inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by? wydane nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu, tj. wykonanie co najmniej dwoch dostaw odpowiadaj?cej swoim rodzajem przedmiotowi zamowienia polegaj?ce na dostawie aparatury medycznej w rozumienie Ustawy o wyrobach medycznych, w szczegolno?ci endoskopow, przyrz?dow do pomiarow saturacji i dwutlenku w?gla na kwot? ka?dej z dostaw nie mniejsz? ni?:

? pakiet nr: 1 ? 20 000,00 zl,

? pakiet nr: 2 ? 70 000,00 zl,

2) spelnianie warunkow okre?lonych przez Zamawiaj?cego w Zal. nr 1 do SIWZ:

? na podstawie o?wiadczenia Wykonawcy, i? oferowane urz?dzenia i sprz?t medyczny dopuszczony jest do obrotu na terenie RP zgodnie z Ustaw? z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 876, 1918)

? na podstawie opisow, fotografii (katalogow) przedmiotu zamowienia w j?zyku polskim odzwierciedlaj?cych parametry przedmiotu zamowienia z Zal. Nr 1 do SIWZ.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:
III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 14/11/2017
Local time: 10:30
Place:

Siedziba Zamawiajacego: ul. Sokolowskiego 4, Walbrzych.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

A) nie podlegaj? wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 i ust. 5 pkt. 1, 5, 6 ustawy Pzp,

b) spelniaj? warunki udzialu w post?powaniu, tj.:

? posiadaj? przynajmniej dwie dostawy odpowiadaj?ce swoim rodzajem przedmiotowi zamowienia, polegaj?ce na dostawie aparatury medycznej w rozumieniu Ustawy o wyrobach medycznych, w szczegolno?ci: endoskopow lub przyrz?dow do pomiarow saturacji i dwutlenku w?gla.

? oferuj? urz?dzenia oraz sprz?t medyczny dopuszczony do obrotu na terenie RP zgodnie z Ustaw? z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 876, 1918).

Zamawiaj?cy zastosuje procedur? o ktorej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? zmiany umowy zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.

Kwota wadium wymagana do wzi?cia udzialu w post?powaniu:

dla pakietu nr 1 ? 1 000,00 zl.

dla pakietu nr 2 ? 3 300,00 zl.

DAT? UZNANIA WPLATY B?DZIE DATA WPLYWU NA KONTO ZAMAWIAJ?CEGO.

Konto bankowe: Bank Zachodni WBK S.A. o/Walbrzych 36 1500 1764 1217 6005 2413 0000.

Potwierdzenie wniesienia wadium nale?y dol?czy? do oferty. Na potwierdzeniu wniesienia wadium nale?y wyszczegolni? pakiety oraz kwoty wadium w pakietach na ktore skladana jest oferta. Poda? nale?y rownie? kwot? ko?cow? (za wszystkie pakiety) po podliczeniu kwot jednostkowych.

Oferta nie zabezpieczona akceptowaln? form? wadium zostanie odrzucona bez rozpatrywania.

Jednolity Europejski Dokument Zamowienia (JEDZ) ? wypelniony przez Wykonawc? w cz??ciach:

? Cz??? I ? ?Informacje dotycz?ce post?powania o udzielenie zamowienia oraz instytucji zamawiaj?cej lub podmiotu zamawiaj?cego,

? Cz??? II ? ?Informacje dotycz?ce Wykonawcy ? pkt. A, B, C, D,

. Cz??? III ? ?Podstawy wykluczenia ? pkt. A, B, C, D,

? Cz??? IV ?Kryteria kwalifikacji:

? pkt. A ppkt. 1

? pkt. C ppkt. 1b, 10, 11, 12,

? Cz??? VI ?O?wiadczenia ko?cowe.

Cz??ci i punkty ktorych Zamawiaj?cy winien nie wypelnia? zostaly przez Zamawiaj?cego wykre?lone.

Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy Pzp oraz odno?nie skazania za wykroczenie na kar? aresztu, w zakresie okre?lonym przez Zamawiaj?cego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 5 i 6 ustawy Pzp, wystawionej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert

O?wiadczenie Wykonawcy, i? oferowany przedmiot zamowienia dopuszczony jest do obrotu na terenie RP zgodnie

z Ustaw? z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 876, 1918).

Opisy, fotografie (katalogi) przedmiotu zamowienia w j?zyku polskim- z dokladnym wskazaniem, ktorego pakietu dotyczy dany opis, fotografia (katalog).

Opisy, fotografie (katalogi) maj? odzwierciedla? opis przedmiotu zamowienia zgodnego z Zal?cznikiem nr 1 do SIWZ.

O?wiadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania sie o zamowienie publiczne oraz o braku wydania prawomocnego wyroku s?dowego za wykroczenie na kar? ograniczenia wolno?ci lub grzywny w zakresie okre?lonym przez Zamawiaj?cego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 5 i 6 Pzp stanowi zal?cznik nr 5 do SIWZ.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania si? z Wykonawcami s?:

? w sprawach formalno-prawnych:

? mgr Marek Ma?kow ? Specjalista ds. zamowie? publicznych

tel. (74) 6489700 fax. (74) 6489700, mail: marek.mackow@zdrowie.walbrzych.pl ,

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
Poland
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art.180, ust. 5 zdanie drugie Pzp w terminie 15 dni je?eli zostaly przeslane w inny sposob.

Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu, a je?eli post?powanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, tak?e wobec postanowie? specyfikacji istotnych warunkow zamowienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Uni Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunkow zamowienia na stronie internetowej Zamawiaj?cego.

Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? wy?ej okre?lone wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia. W przypadku wniesienia odwolania wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu lub postanowie? SIWZ Zamawiaj?cy mo?e przedlu?y? termin skladania ofert lub termin skladania wnioskow.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Postepu 17a
Warszawa
Poland
VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Walbrzych: Medical equipments

2017/S 193-395484

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokolowskiego
ul. Sokolowskiego 4
Walbrzych
58-309
Poland
Contact person: Dzial Zamowie? Publicznych i Zaopatrzenia ? Marek Ma?kow, Agnieszka Szczebak
Telephone: +48 746489700
E-mail: marek.mackow@zdrowie.walbrzych.pl
Fax: +48 746489700
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: www.zdrowie.walbrzych.pl

I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Doposa?enie Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokolowskiego w Walbrzychu w sprz?t medyczny.

Reference number: Zp/68/PN-63/17
II.1.2) Main CPV code
33100000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Kapnograf przezskorny do monitorowania pCO2/SpO2.

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
38300000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 70
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Gastroskop

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
33168100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 70
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
TI Title Poland-Walbrzych: Medical equipments
ND Document number 395484-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place WALBRZYCH
AU Authority name Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokolowskiego (PL)
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 04/10/2017
DT Deadline 14/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 33100000 - Medical equipments
33168100 - Endoscopes
38300000 - Measuring instruments
OC Original CPV code 33100000 - Medical equipments
33168100 - Endoscopes
38300000 - Measuring instruments
RC NUTS code PL
IA Internet address (URL) www.zdrowie.walbrzych.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >